Die Christus-boodskap van Neutraliteit  nr 15 
  Jesus net 'n IDEE                                 

Oom Aruan, NEE dit is mos NIE wat ek gesê het nie? Ek het gesê Oom praat met 'n valse Jesus, want hierdie een verkondig dinge (apart van VREDE) wat lynreg teenoor die JESUS van die BYBEL se verkondigings is, dit is wat ek gesê het?  ....Pieter

Aruan: “Vals” is ‘n veronderstelling, ‘n IDEE deur die ET-God en gode voor ons deur gelê, ten einde ons mense verdeeld te hou, en in vyandskap jeens mekaar: wat jy dink en glo is vals, word deur 70% vd wêreld se bevolking nie as “vals” gesien nie. Jou keuse van woordgebruik dus relatief en omvat oordeel en veroordeling.
  Ek is nie meer in dualiteit nie, ek kies nie meer tussen 2 denkbeeldige pole nie…dis verdeling, polarisasie tw, in toepassing, jy wil my en Jeshua UITSKAKEL…dis jou aangeleerde metode. Verdeling. Ek val nie meer daarby in nie. Jou “vals” is vir my betekenisloos. Ek val nie daarvoor nie.
  Hoe het jy by so ‘n besluit uitgekom?

----------------------------------------------

Eers was ek jou Anti-Chris, nou is Jeshua jou "vals" entiteit.
Hier is wat  ek in Kort Begrip 6 daaromtrent geskryf het
:

Wie is Jeshua?

Jeshua is wat ons noem die “Higher Self” (in die Ander Kant) waaruit verskeie individuele, aardse lewensenergieë ontstaan het.
  Ek aanvaar nie meer verdelingsbegrippe soos hoër en laer nie. Dus is die naam “Hoër Self” nie meer op my gebruiksskinkbord nie. Ek gebruik “Tuiste Self”.
  So het Yeshua ben Josep in Israel ontstaan, waaruit die naam “Jesus” spruit...honderde jare later.
  Yeshua-‘Jesus’, sowel as oom Boeddha, het gepoog die Christus-boodskap van Neutraliteit aan die Mens te bring.
  Nou kom Jeshua, via oordraging, met hierdie universele boodskap van vrede, wat ek die Neutraliteitsboodskap noem, maar wat universeel bekendstaan as die Christus-beginsel/-Bewussyn

En dan:
die Jesus vd Bybel is fiktief, 'n mitiese storie rondom die lewe van Yeshua ben Josep gebou...opgemaak: sien THE FORGED ORIGINS OF THE NEW TESTAMENT, wat jy maar nie wil onthou nie. Ja, die Jesus vd Bybel word in ou terme as "vals" aangedui. Ek sou die 'vals' met 'n ander begrip vervang, soos hierin gedoen.
  En dan: die Jesus vd Bybel het nooit haat, nyd en oorlog voorgeskryf of voorgepraat nie, tog is dit wat jy teenoor Swart Suid-Afrikaners daagliks doen.
  Hoe nou?
 

Sat oggend, 22/1/11: Pieter, ek word wakker met die gedagte dat daar tussen ons ‘n groot misverstand heers, nl dat Jeshua geensins poog of gepoog het om Jesus van die Bybel te wees nie. Sien, die Jesus van die Bybel is nie ‘n werklike persoon nie, was nooit ‘n werklike persoon nie, en was nie deel van die gebeure in die Bybel mitiese verhaal nie. Die Jesus, waaraan jy in fundemantalistiese verleiding vasklou, kom in naam van die Keltiese Hesus en die Indiese Krishna…Jesus Christus. Dit was nie bedoel om as ‘n fisiese persoon beskou te word nie. Dit was ‘n geloofsfiguur (is steeds) gebou op verskeie voorafbestane, mitiese figure, soos Horus, Deoius, Mithra (groots in die Jesus verhaal), Dionisus en andere. Sien, daar is talle verlossersgode in die geskiedenis van die mens.
  Daar was wel ‘n prinslike persoon uit Israel wat deel van die Essener-geloof was. Sy naam was Yeshua ben Josep, weer eens nie “Jesus” nie. Hy het getraai om die Christus-boodskap van vrede aan sy mense te bring, maar sonder sukses.
  Toe die Romeine die ontstane, verdeelde geloof van “Die Vis” (Ichtus), 300 nC, aanvaar, het alles omtrent hierdie nuwe geloof begin verander. Die Romeine het die geloof georden, en baie van die inhoud gegrond op die baie ou, gevestigde Mithra.
  Die daaruit ontstane “Christelike” geloof, het nog baie en wye draaie en paaie geloop voordat dit ontwikkel het tot Roomse Geloof, en daaruit heelwat verskillende Christelike Geloofsgroepe. Vandag nog word die groot, Roomse Kerk as Christene geag en also in opnames getel.
  Die Jesus, mitiese verhaal (nie net een weergawe nie!) wat hieruit ontstaan het is een van vele. Jou fundementalistiese uitgangskeuse is dus nie so eenvoudig as wat jy wil voorgee nie. Ek raai jou aanname daaromtrent is gefondeer in pekuliëre Suid-Afrikaanse, Afrikaner denkewortels, waarin feite nie hoog gegag is of word nie, maar wel emosie. Die grondslae van jou geloofsaanvaarding het maar groot voete van klei. En binne die volgende twee jaar (indien dit so lank neem) sal die afgodsbeeld van Jesus-God, God, God-die-Vader en God-de tot val kom…die grootste afgodsbeeld onder die mens sal in skerwe breek. En saam daarmee sal jou Boere-God, die vegters-Jesus, nie net tot val kom nie, maar finaal sneuwel. Tot dan, baai heerlik in die na-somer heersingswaters van die mitiese Jesus, en deel dan in my reikhalsende uitsien na hierdie veranderingsgebeure, want, ook dit van jul aanhang staan in vet letters, mene, mene
  Nou, kom ons kry die feite duidelik tussen mekaar:
1.
Daar was nie so ‘n mens as Jesus nie.
2. Die gebeure in die Bybel hieromtrent is grootliks mities, maar nie alles nie.
3.
Die kruisigingsinkleding kom uit Egipte.
4. Die opstanding daarin beskryf dui ‘n fisiese opstanding uit die dodegraf en is lateraan deur ongenaamdses in die Bybel ingevoeg. Dis redelik algemeen bekend.
5. Die heersingsidee kom van die ou Israelietiese denke wat geglo het hulle gaan via hul God JHWH oor almal heers.
6. Die eindoorlogidee, met Jesus as leier, kom van die Arabiere, en mi in oorsprong van die Annunaki.
7. Die Nibiruane sal nie meer of weer kom om oor ons te heers nie, en sal ons nie deur hul God-leier in oorlog tot onderwerping gedwing word nie.
8. Die mens het via dit se Ander Kant/”hemel” reeds die besluit en oorgang tot vryheid van voorgenoemdes geneem, en is hierdie vryheidsoorgang reeds in baie aktiewe proses.
9. Alles staan verander te word, ook die mens (3-D) se samestelling van Ander Kant af, totdat die Ander Kant/”hemel” totaal met die mens op aarde (in 5-D) een sal wees. Hierdie proses reeds aan die gang en kan ek ‘n visioen hier weergee, indien dit jou nie tot ‘n langgeweer sal dryf nie.
10. Nou:
10.1 Daar was en is ‘n Tuiste Self genaamd Jeshua. Dis hierdie Jeshua wat met my kontak, nie jou mitiese Jesus nie.
10.2 Uit hierdie Tuiste Self het baie en verskeie mensindividue ontstaan.
10.3 Boeddha Sidharta Gautama en Yeshua ben Josep is twee voorbeelde daarvan.
10.4 Daar is vele en baie ander mense wat uit die Jeshua Tuiste Self ontstaan het.
10.5
Is Jeshua nou Jesus?
10.6 Ek sou sê nee, maar tog en deels ook ja.
10.7 Was Jeshua Yeshua ben Josep?  
10.8 Ek sou sê nee, maar tog en deels ook ja.
        Yeshua ben Josep het uit die Jeshua-energie Tuiste Self ontstaan. Yeshua was egter nie ‘n presiese replika van Jeshua nie. So ook die ander mensindividue wat uit die Jeshua-energie ontstaan het.
10.9   En was hulle almal “perfek” (volmaak)?
10.10 Nee. Dit was en is nie nodig nie. “Perfek”/”rein”/”volmaak” is maar net nog ‘n verdelingsIDEE (polarisasie truuk) van die ET God& gode van die planeet Nibiru. Ek sien jy bly sinspeel dat ek en my oordragingsfeite nie aanvaarbaar is nie omdat ek, volgens jou, nie perfek tov ‘n staatsinstansie optree nie: jy leen jou ore aan ‘n onbetroubare getuie in onvolwasse haat. Enigeen kan tot aanvaarding van die mens se vryheid van die misbruikende ET-God&gode kom. So ‘n dienende, betrokke persoon kan gerus die polarisasie vangstuk van jy-moet-perfek-wees by sy/haar bestaansvenster uitgooi tw
JY HOEF NIE “perfek” te wees nie!
10.11 Die tyd het nou aangebreek vir die mens om deur die truuks van die gewese Annunaki en hul godsdiens te sien en vry te kom!
Aruan

Sondagoggend 23 Junie 2011.
  Ek staan op met hierdie wete luid in my kop:
JESUS IS ‘N IDEE!
  Ja, die werklike gebeure in Israel, rondom 30 nC, is sowat 270 jaar later aangepas en verwerk om die God-idee te pas en te versterk.
  Die verwerking tot die God-idee het lank na Yeshua se lewe deur die Romeine plaasgevind. Daar is bronne wat sê dit was die Annunaki…weer eens die Nibiruane…wat die nuwe geloof uit Israel kom haaijêk het, kom ombuig het tot hul dien en voordeel: ja, die Romeine, met voorsegging deur die Annunaki, het die Yeshua-gebeure tot ‘n IDEE omskep…’n God IDEE.
  Hulle het geweet die mens was toe al verslaaf aan die God&gode idee en dat die mens deur en via die god-idee beheer kon word.

(word vervolg en uitgebrei)

Ek is verbaas dat ek dit nie vantevore ingesien het nie dat ook die Jesus van die Bybel ‘n IDEE is’n God-IDEE.
  Jeshua het sy oordraginge via my as volg begin:
  J
ulle het nog altyd onder IDEES geleef: idees wat julle gerig en gelei het, maar ook jul tot sekere aanvaardinge gekondisioneer het. Die tanse godsdiens is vol van sulke idees.
  Die kern van die geloofsidees was van
HOOP. Dit het julle tevrede gemaak om die hede in gewillige aanvaarding neer te lê tot aanvaarding van ‘n uitgehoue hoop dat julle eendag…na liggaamlike afsterwe…jul geloofshoop vervuld sal sien/beleef.
  Hierdie IDEË het die kern waarom alles op hierdie gebiede draai BUITE JULSELF kom plaas, en is daarvoor ‘n IDEE-Oppermag uitgedink en aan julle oorgedra, as een-of-ander onaantasbare, ‘geopenbaarde’, ‘van-[Bo]-af’, onweerlêgbare/onbetwisbare feit, wat deur jul geloof/gelowe as onaanvegbare, universele ‘Opper-GESAG’ aanvaarbaar en onbetwisbaar gemaak is
.

  Nouja, ons is via die Nuwe Testament van die Bybel aan ‘n IDEE uitverkoop, nl die IDEE dat hierdie geskepte, IDEË Jesus-van-die-Bybel God is, óns God, seun-van-God (die mees onverduidelikbare idee onder die mens!), ons “Verlosser”, ons om-te-kom oorlogsgeneraal, ons verheffer in “die hemel”, wat hierdie “hemel” ook al binne hierdie konteks beteken.
  Hierdie IDEE kom uit die ideëbasis van die om-ons-mense-te bind-tot-oorheersing Annunaki. En hulle bindingsidee was God. Natuurlik ook óns-is-God, maar dit het die mens tot vandag toe nie ingesien nie, nie wou insien nie, en steeds vandag weier mense om hierdie verneukidee in te sien en te aanvaar. Ja, ook die gebeure rondom Yeshua moes in en uit Israel tot ‘n IDEE herlei en bewimpel word. Die IDEE wat daaruit gevloei het is dat hul geskaakte en geskepte Jesus (nie Yeshua nie) is ook God…Seun-van-God (so iets, nie dat die mense by die onderskeidinge van IDEES sal uitkom nie). En so is die IDEE van “Jesus” in die Bybel ingebring, ten einde die verslossingspoging van Yeshua en andere te skaak.

Kom ons kyk wat Jeshua in sy eerste oordraging via my in deel 2 daarvan gesê het:

Ons kom sê vandag aan julle dat daar in vervloë dae buite-aardse pioniers was wat julle deur hul uitgedinkte en goed beplande Hoër Gesag (en voorskrifte/wette/edikte) kom verlei en boei het tot onderdanigheid aan húlle, en tot ewige minderwaardigheid aan hulle. Hierdie ‘God’ en ‘gode’ blyk uiteindelik hulself te wees, waarin hulle in verwondering, nastrewing en aanbidding as ‘God’, ‘God-die-Vader’ en gode/God-de aan jul gebring en voorgehou is, en steeds deur julle as sulks aanvaar word. En, asseblief, moet tog nie vir ‘n oomblik dink dis ‘n eenvoudige storie/mite nie:
die hele IDEE van ‘n UNIVERSELE OPPERMAG DOER ‘BO’ is nie maklik af te make nie, en nog moeiliker is dit om mens daarvan los te maak, as dit deel van jou/jul kulturele erfenis is/was, en jy/jul daarin/daardeur gedril, opgevoed en geïndoktrineer is tot aanvaarding van ‘die gode’ van vervloë dae se doelwitte. Ons is deeglik bewus daarvan dat om self van hierdie magtige BEHEER-instrument(e) los te woel/maak geensins ‘n maklike taak is nie, veral as so ‘n loswoeling gepaard gaan met die verwerping van talle geloofs-, godsdienstige, ouerlike- en kulturele waardes.
  Ter wille van regverdigheid noem ons hier dat nie alles wat in jul geloofsboeke staan, en aan julle oorgedra is, en tans steeds voorgehou word, kom van die selfgerigde pioniergroep(e) nie: die mens het vrylik hierop voortgebou as omvattend-skeppende godefabriek van
miljoene gode, en ook met veelvuldige en ryke abstraksies van geloofsgebaseerde idees, wat in die meeste gevalle uitgeloop het op jul afsonderlike dogma-IDEES, wesende voorskriftelike afleidinge en voortbouinge tot samevoeging van enersdenkende groeperinge van mense: let gerus hier na die verdelingsaspek van hierdie afsonderlike groeperinge, wat die buite-aardse godebron, vanuit vervloë dae, veilig in beheer van die mensdom geplaas het en steeds hou.
 
 Ons hou hier op, wetende dat wat ons hier sê nie naastenby genoeg insake die onderwerp inlei nie, maar ons is bewus van vele bronne wat meer hieromtrent na vore bring.
  Die tyd van ideë is verby. Die mens word nou gelei en geroep tot aanvaarding van WERKLIKHEDE.
  Nie meer van hoop nie,
  maar
  van werklikheid.

  Ja, die NUWE BOODSKAP van die NUWE MENS en die NUWE AARDE sal een van werklikhede wees…die tyd van hoop sal verby wees…want NOU het die tyd van IN-DIE-WERKLIKHEID-LEEF aangebreek: en vir diegene wat nog nie daarvan kennis geneem het nie, of nog nie daarvan wíl kennis neem nie, sê ons die werklikheid van die mens as aftreksels-wortels van DIE EWIGE EEN sal binnekort nie meer ontken kan word of daarvan weggedeins kan word nie.
  En die werklikheidsoordrag/aanbeveling waarmee ons wegval is een van hoe om in groter verdraagsaamheid, liefde en aanvaarding met mekaar klaar te kom.
  Hierdie uitgangspunt noem ons iets anders by ons…al lankal…maar gebruik ons voortaan hierin die gewysigde naam wat ons ontvanger/boodskapper daaraan toegeken het nl die NEUTRALITEITSBEGINSEL.
  Hierdie is ‘n aanbeveling van ‘n benadering hoe om teenoor mede-mens se aksies (eintlik keuses) op te tree, te handel, nl een van totale neutraliteit van wat ’n ander doen…eintlik kies om te doen.
  Om dit kortliks te stel:
  Bly neutraal ten opsigte van ‘n ander se dade, woorde, handelinge, aksies, optredes, ens—dis die uitoefening van HUL REG TOT VRYE KEUSE(S) in hul lewenservaringe
.

don (soos ontvang van Jeshua)

----------------------------------------

Pieter, jy sê dis nie Jesus van die Bybel wat aan my oordra nie.
  Jy is in die kol, Pieter. Bullseye. Innie mirrel, Cirril. Dit is beslis nie die Jesus van die Bybel wat aan my oordra nie. Hy kán nie. Dis nie vir hom moontlik nie: hy bestaan nie as entiteit of mens nie: HY IS NET ‘n IDEE. Goed, hy bestaan as IDEE, maar as niks meer nie. Hy kán nie aan my oordra nie. Ook nie aan jou of enigiemand anders nie. Hy is nie in staat daartoe nie: hy is net ‘n IDEE!
  Die een wat aan my oordra (Jeshua) is ‘n werklikhied, ‘n bestaande in ons Ander Kant, wat een van jul hemels is, met, natuurlik, nog Hemel Ninibiru ook, as jul eerste en geliefde fisiese hemel, waarvandaan die godsdiensIDEES kom, ook die IDEE van Jesus as God, Verlosser en what not.
  Ons is nou by die werklikhede, Pieter.
  Gegroet, My Vriend.
don
23-1-11

Byvoeging:
  By nadenke verbaas dit my dat dit so lank geneem het voordat ek die kepel van die klok agtergekom het.
  Ek weet al lankal God is net 'n idee, so ook God-die-Vader, so ook gode, maar waar Jesus hier inpas kon ek nog nie tot vandag toe insien nie.
  Toe ek vanoggend opstaan, het dit aanhoudend vanuit my weergalm: JESUS IS 'N IDEE!
  Vreemd soos dit is, het dit onmiddellik vir my sin gemaak...baie sin. Dit moes oornag, wyl ek geslaap het, aan my duidelik gemaak gewees het...deur my hoof-Leermeester, Jeshua.
   God is tog net 'n Idee, afkomstig van die ET Nibiruane/Annunaki, het Jeshua reg aan die begin aan my kom ; en dit het onmiddellik vir my sin gemaak. Steeds. En baie. En tog het ek nie die Jesus van die Bybel in dieselfde lig/begrip deurskou nie. Tot vanoggend (23-1-11), en onmiddellik maak dit vir my groot sin.
  Jesus sal nie meer vir my enigsins vêrder 'n struikelblok wees nie. Jesus-van-die-Bybel en van die Romeine, soos vererf aan die Christendom, sal nou vir ewig vir my duidelik bly as 'n IDEE. En ek sal verlos bly van daardie IDE
Ë Jesus.
  Dit is asof ek weer eens by 'n verlossingspunt aangekom het vanoggend. Nog 'n verlossing beleef het. Dankie Pieter, dat jou bevraging van van wie af ek leiding en boodskappe af ontvang, my hiertoe gebring het. Vryheid. Nog 'n vryheidspunt...belewenis...moment. 
  Dankie, Pieter, dankie Jeshua. 

-------------------------------------------

Nee Oom hap nou lellik na wind!!!! Natuurlik was Jesus in die Bybel 'n WERKLIKE persoon wat WERKLIK geleef het: ek het al BAIE verskillende ANTI-Jesus argumente gehoor maar HIERDIE een is nuut, hahaa; kom nou Oom don....kom nou! Oom probeer vir Jesus diskrediteer en nou raak dit al sooo erg dat Oom wil voorgee asof HY nooit geleef het nie???? hahaha....nee wat! ...Pieter

 Die verduideliking is vannag aan my gebring. Dit maak die hele storie vir my duidelik. God is 'n IDEE. Satan is 'n IDEE. Jesus-van-die-bybel is 'n IDEE, ook net nog 'n God-IDEE.
Jou erkenning dat dit besonders en UNIEK is...hd Jesus-verduideliking...is tog 'n BEWYS dat ek dit van "BO' af ontvang!

Hier is wat ek so pas aan Rapport gestuur het
:

Verwys
Rapport 23 Jan 11 insake “Bestenes”, “duiweluitdrywing”, ens.
Ons toon steeds ‘n liefhebbery teenoor entiteite soos God, Satan, Duiwel, “besetenes”, uitdryf (van “duiwels”), edm. Dit toon duidelik ‘n aanvaarding van die bestaan van entiteite/lewensvorme soos Duiwel, Satan, (ook God), Besetene, asook ‘n fisiese “uitdrywing”, wat in vandag se terme amper verspot klink.
  Al hierdie beweerde entiteite en bestane is gegrond op IDEES wat in die mens se bewussyn met vooraf beplande rade geplaas is…deur ons ET formeerders/kloonouers…met ten doel om ons daardeur (asook via die gepaardgaande godsdiens gefundeerdheid) te beheer.
  Al hierdie dinge is egter IDEES. Uit die aan-ons gevoerde IDEES spruit voort God, gode, Satan/Duiwel, afleidings en voorstpsruitsels daarvan, en wat nog alles, ook idees om van ‘n bepaalde idee ontslae te raak.
Kom ons begin reg by die begin en raak van al hierdie idees ontslae en bepaal ons by werklikhede:
Die ET’s het reeds verdwyn.
Hul God en gode IDEES sal binnekort tot einde kom.
Die sogenaamde “hel”/”Swart Area” is reeds weggemaak. Die gepaardgaande demone (wat die naaste aan ons 3-D aarde geplaas was, ten einde ons te tormenteer) is weggemaak. Die godsdiens (van God en Satan/duiwel) sal verdwyn. Die Nuwe Mens sal vry daarvan wees.
Nota: Om ‘n Idee (soos “Duiwel”) met ‘n ander IDEE (soos God of gebed) “uit te dryf”, is eerstens om die Satan/Duiwel IDEE te aanvaar. Dis net om betrokkenes vêrder te verwar en aan die buite-aardses se beplande IDEES vas geboei te hou.
Daar is heelwat praktiese maniere om van hierdie IDEË erfenisse ontslae te raak, en hoef mens nie meer die IDEË-gebondenhede slaafs aan te hang nie.
Aruan

Pieter, hoe lyk dit my sonder Jesus het jou/jul politieke planne geen bestaan nie, geen kans nie.
Sonder die IDEE van God-Jesus is julle has beens…klaar verloor.
Sonder jul Boere-ingeklede baas Jesus is julle verlore.
Sonder jul oorlogsleier, Jesus, het julle nie ‘n emosionele plan nie, nie ‘n skaapvanger nie, nie ‘n bymekaarmaker nie…no duping IDEA.
Sonder Jesus bly daar so min oor dat julle party-idee dood gebore is.
Sorrie, Maat, dat ek op hd stadium die Jesus-is-bloot-‘n-IDEE gedagte moes ontvang en bekend maak.
Jy verwar duidelik die IDEE van God en God-Jesus met die werklik bestane, fisiese An-u Nibiruaan (God) en die werklik bestane, fisiese Yeshua ben josep (Seun-van-God). Daar is ‘n moewiese verskil.
Bedink dit gerus.

don 23-1-11 (aand)

Hierdie opsomming het ek vir die media geskryf:

 Die Mondige Mens ...Wie is Jeshua?

  Iemand vra: Wie is hierdie Jeshua nou eintlik?

  Wel, die saak word duidelik aangespreek in vorige plasings, beide op my werf, nuwe-aarde, sowel as op my Facebook blad.
  Jeshua lyk vir my die Ander Kant bron, Tuiste Self, "Higher Self" te wees van onder andere Yeshua ben Josep en Boeddha Sidharta Gautama. Die Ander Kant, ook ons "hemel" genoem...wesende ons nie-stoflike bron/oord. Uit so 'n TuisteSelf ontstaan verskillende mensindividue.
  So het ene Yeshua ben Josep in Israel waarskynlik uit die energie van Jeshua ontstaan. Hierdie Yeshua is gekruisig, maar is van die kruis afgehaal voordat hy ten volle gesterf het: dit het te doene met die Joodse Sabbatdag-gewoontes. Hierdie Yeshua is uiteindelik op 71 oorlede...lyk my in Frankryk.
  Die Romeine kom toe 'n paar honderd jaar later en verander die naam na "Jesus Christus", die hoofpersoon in hul eie, nuutgeskepte geloof, waaruit die Katolieke Kerk ontstaan het, asook, latere, miljoene christenkerke. Hierdie Romeinse Hesus Krishna word toe in volksmond Jesus...nie dat daar so iemand, met al die stories aan hom verbind, op aarde geleef het nie. Yeshua was wel 'n prinslike, verbonde aan die Essener geloof, wat weer nou kontak had met 'n ou Boeddhistiese geloofsgroep in Egipte.
  Baie IDEES vanuit Boeddhisme land also in die latere christendom, soos DIE Boeddha word Jesus, DIE Christus, asook Boeddha se kernverkondiging nl LIEFDE en VERDRAAGSAAMHEID.  Jeshua sê nou egter aan my dat hy en Boeddha "dieselfe" is, hulle is een, wat ek met die een praat, weet die ander ook. Nouja, daar is nie geheime Ander Kant nie, dit raai ek, maar sy woorde dui tog op 'n verwantskap tussen hom en Boeddha Sidharta. Dit sal my nie verbaas nie dat albei, Boeddha en Yeshua, uit die Jeshua energie kom....nouja, nou nie 100% dieselfde nie, maar uit een bron, nl die Jeshua-bron.
  Let daarop dat Jeshua sê hy, Yeshua, "Jesus" of enigeen was NIE bedoel om DÍÉ Christus te wees nie...daar was nooit bedoel om 'n mens-Christus te wees nie...ook nie 'n Anti-Chris nie.
  Die Boeddha verwantskap spook nog by my...ek mik om te sê: hulle het albei die universele Christus-boodskap gebring....anders aangebied en ingeklee, natuurlik, maar in essensie was en is dit een-en-diesêlle boodskap.
  Maar eers....en kry dit asseblief tog duidelik: uit die Romeins-Katolieke Kerk ontstaan meer as 'n duisend jaar later die Christelike kerk: omdat dit die mees verdeelde instelling op aarde is, verkies ek om te praat van die Christelike kerke.
  Vir my word die verskillende, aardse mensentiteite as volg verduidelik:
Dit kan gesien word as 'n goue koepel met stringe aan, en knoppe aan die stringe. Die koepel wesende die TuisteSelf, en die stringe verskillende lewenslyne/energieë wat daaruit voortvloei. Aan die stringe is knoppe, wat verskillende, aardse entiteite (mense) aandui. 'n Jellievis is 'n voorbeeld van hoe 'n skets hiervan gesien kan word. Sit net knoppe by die stringe hiervan.
  Jeshua is dus Ander Kant die Tuiste Self waaruit waarskynlik mensentiteite soos oa Boeddha Gautama, Yeshua ben Josep en andere ontstaan het. Daar het baie meer as hulle uit hierdie Tuiste Self ontstaan.

© Kopiereg voorbehou deur Aruan.
 

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
gaan na Deel-16  17
Index

Kontak