Die Christus-boodskap van Neutraliteit  nr 23

Bevry my van die Kruis!    (boodskap van Jeshua-Jesus)
“Aruan/Julle,
  ek was talle mens-individue op aarde, in 3-Dimensie, voor ek ‘Yeshua ben Josep’ in Israel was…ook daarna.
  Rakende ‘Yeshua’, van die jaar nul en daarna...spel soos julle wil – dit maak nie saak nie. Moenie oor die spelling stry nie:
  As hierdie Yeshua is ek om heel ander redes as godsdienstig gekruisig, maar ek is van die boomstompkruis afgehaal voordat my silwer koord verbreek is – ten volle sterfte plaasgevind het. Ek is revive en het my lewe voortgesit – later in Frankryk!
  Ek is ook van Maria Magdelena geskei (ons het 3 kinders gehad) en later met Anna, die profetes, getroud.
  Met tyd het daar ‘n gerug ontstaan van die een--ék-- wat glo uit die dood uit opgestaan het – ek was immer gekruisig en as dood van die kruis afgehaal, maar het nie ten volle gesterf nie.
  Mense het allerhande geloofsidees daarop begin bou, ook geskrewe idees en geskrifte, wat in baie gevalle voorgee dat dit van my of een van my dissipels afkomstig sou wees.  Daar was honderde geskrifte hieromtrent.
  Die geloof het vinnig gegroei. Meen te sê, fisiese opstanding uit ‘n graf sou enigeen betower en motiveer. Maar ek het nie daar regtig fisies gesterf nie – my silwer koord was nie verbreek nie.  Verduidelik asb, don.

Aruan verduidelik: Elke mens in 3-D aarde het ‘n soort van verbindingskanaal/koord tussen 3-D en 4-D ("hemel"). Ons noem dit ‘die silwer koord’. Finale sterfte vind eers plaas wanneer hierdie silwer koord verbreek word: dit kan tot 7 dae na ooglopende sterfte duur!
Nota: Dit word daarom aanbeveel dat mense nie binne 7 dae vanaf ooglopende afsterwe veras word nie!

  Die Romeine het toe al lank in ‘n ewige lewe geglo, en ook dat hulle ‘n mens tot God kon verklaar. So is Julius Ceasar ea bv tot god verklaar. Maar hulle had steeds ‘n filosofiese probleem gehad tw: wat word van so ‘n tot god verklaarde mens as hy te sterwe kom?
  Hier kom toe vanuit Israel die ideale oplossing tw elke persoon kan nou die ewige lewe verkry (apoteose – oombliklike godskap/’saligheid’) en so soos een van die gode word tw om ewig te leef.
  Dit is en was natuurlik nie waar nie: die gode het nie vir ewig geleef nie, net baie lank, maar die mense van daardie tyd het dit as ‘n ewige lewe beskou.
  Neem as voorbeeld koning Anoe se onlangse  afsterwe (ons jaar 2,000 nC)…na sowat 3,000 aardse lewensjare!
  Die Romeine het van hul skerp mense ingespan om, soos hulle gemeen het, die Jode se nuwe geloof sinvol in te span, om aan elke mens geleentheid tot ‘n ewige lewe te gee, en terselfdertyd nie hul multi-gode te laat los nie.
  Een van hulle, die latere Justinus, het bv gesê:

‘I can kill my wife, my son, my brother and anyone who is a threat to my throne, then accept Jesus Christ as my saviour, and I go to heaven.’
Hy het toe voortgegaan en dit gedoen.
Ek noem net dat hy op sy sterfbed berou had en om verskoning en vergifnis gevra het.

  Die Romeine het die nuwe geloof van Israel geskaak en omskep tot ‘n geloof en godsdiens wat aan húlle vereistes voldoen het.  Ook het hulle aan hul aangewesenes opdrag gegee om die nuut saamgestelde bybel pas te maak aan húl sieninge rondom hierdie nuwe geloof.
  Hieruit ontstaan toe ‘Jesus’, ‘Jesus-Christus', maagdelike geboorte, godsdienstige kruisiging (hierdie stuk uit Egipte nl die Horus oorlewering), fisiese opstanding, fisiese opvaar na die ‘hemel’ (Babilonies-Zoroater-ontlenings) en talle ander leerstellinge van die daaruit voortvloeiende Christendom.
  Maar:  in die proses is ek, Yeshua ben Josep (Jesus genoem in die Bybel), aan ‘n kruis vasgespyker – vir ewig. Wel, ek is steeds daar, ek hang in prente en in die geestesoog van mense steeds slapkoppie dood aan daai kruis.
  Dit is egter nie feitelik nie, nog was dit ‘n christelike ritueel, of ‘n sogenaamde soenoffer van die mens aan God-die-Vader.
  Dis beslis nie waar en feitelik nie.
  Eintlik
is dit 'satanies.'
  Geskok?  Ek sê dis ‘n Sataniese gebruik om mense te offer. Dit hoort nie by en in die Christelike leer nie. Ek is verbaas dat die Christendom hierdie sataniese gebruik so toe-oë aanvaar en verdedig. Neem bv MOLOG, aan wie kinders geoffer is. En was Abraham dan nie met ‘n Molog-offer van sy kind besig toe hy Isak wou offer nie? Myns insiens beslis: julle was maar net hierdeur ryp gedruk om my kruisiging sogenaamd as van-God en as ' 'n soenoffer' te aanvaar en in te glo.
 
 
Om hierdie en talle ander redes vra ek nou die volgende:
   Aruan,

   * vra die mense om my van die kruis te bevry
,
  * te verlos, vryheid daarvan te gee – my van die kruis af te haal!
  * Ek vra elke mens, asseblief, bevry my van die kruis!
  * Haal my daar af,
  * en gee my my vryheid.
     Asseblief!

  Julle sien, wyl julle my gekruisig hou, is ek via jul skeppende– en geloofsbewussyns vasgespyker aan jul geloofskruis – want dis al wat dit is, in jul maainds, deel en kern van jul voorgesegde geloof – niks meer nie. In die heelal het so iets geen bestaansreg nie.
  Gaan lees gerus ‘n uiteensetting van
die Annunaki gode, hul plan oor julle met hul goed uitgewerkte godsdiens en die daaruit volgende geloof in julle verwek; kry gerus duidelikheid daaroor, en sien in dat die Romeine gode-aanvaarders was en die geloof, gebou op my nagedagtenis, aan die gode van 'Nibiru' se doelstellings onderdanig gemaak is. En ek is nie daarmee gelukkig nie.
 
  Neem dan nou opnuut kennis dat 'die Annunaki' gode se heersing oor die mens beëindig is: hulle heers nog net in sommige van julle se maainds.
  Van jul Ander Kant af sal stappe in werking gestel word om 'die Annunaki' gode se heersing oor julle ook in 3de-dimensie te beëindig. Dit móét. Dit kan nie anders wees nie. Die tyd het nou aangebreek dat die mens van die gode se oorheersing, voorsegging en betronking bevry word.

Ook: ék vra dat julle mý nou ook bevry;
bevry my van hul kruisboei;
bevry my as hoop op jul redding, ewige lot en sogenaamde ‘saligheid’;
bevry my van jul geloofskruis;
bevry my van die kruis in jul bewussyns;
bevry my tot mede, ewige entiteit saam met julle in die Ander Kant (‘hemel’), wat net soos julle, van-tyd-tot-tyd fisiese mens op aarde word.
  Asseblief!

  En dankie.

  Ek is Jeshua, vanuit die nie-fisiese dimensie.
  Ek groet julle almal,
  as gelyke aan julle een-en-almal;
  as jul mede-mens. 
  Gegroet.
"

Jeshua, wat by julle as Jesus bekendstaan.
31-10-2010
via don
Byvoeging: Iemand wat my ervaringe verstaan en my ruimte daartoe gun, doen aan die hand dat ek 'n verduideliking hieromtrent byvoeg.
  Ek was gedurende die laaste dae van Oktober 2010 op my Faceboek besig met 'n intense en heftige redenasie met 'n heel aggresiewe persoon, wat my wil dwing tot sy oorlogsgeneigde Pentateug-siening, vry al ook as christelike boodskap verskans. Hy het my verskeie kere gedreig dat hy my sal bykom, met my soort sal afreken...hy glo dis sy roeping, hy seg hy is 'n Nasiriër. Toe ek nie wou swig voor sy dreigemente nie, het hy gedreig hy sal my spiritueel bykom en verwoes; en hy het probeer, maar ek is ook al deur sulke dinge, het beskerming, asook leiding hoe om op te tree hieromtrent. Ek het hom weerstaan.
  Dis natuurlik Sataniese optrede, alhoewel hy sy oorlosoptrede, as stryder vir Afrikanerbelange, sien as bybel gegrond. Hy plaas dan ook talle teksverse aldag...belaglik verander en aangepas, ten einde sy oorlogssieninge te boekstaaf.
  Wat ek egter ervaar, is dat wyl ek met so 'n interaksie besig is, ek op 'n ander vlak (maw multi-dimensioneel) ander spirituele lesse leer en in interaksie gaan. Gedurende hierdie tyd het die vraag by my bly opkom: HOE KAN MENSE LIEFDELOOSHEID, HAAT, NYD EN OORLOGSBEGEERTE VANUIT DIE BYBEL REVERDIG!? En hieruit het die verdraaiing van die Jesus-gebeure in my gees na vore gekom tw die Jesus van die Bybel regverdig omtrent enige optrede. En tog....  
  Hieruit het die "BEVRY MY VAN DIE KRUIS" van Jeshua gekom, op 31-10-10. Ook DIE HOOIVURK, op 1-11-10, wat rigting gee hoe om die verbygegane gode te hanteer en uit elkeen se lewe weg te maak.
  Ja, ons word nou geroep om ons vry te maak van die gode van ouds.

Boodskap van Jesus: 26 Oktober 2010

"Bevry my van jul kruis,
verlos my van jul naamgewery,
jul slegsê,
jul skêllery:
sondaar,
heiden,
fool
,
satan,
en die ergste een:
anti-Chris.

Verlos my asseblief
van jul venyn jeens mekaar,
jul bykom van mekaar,
jul ondergrawing van mekaar,
jul ewige rugstekery,
jul skinder,
jul slegmaak,
jul afbreek,
jul verkleinering,
jul inmengery,
jul reg toe-eiening om in my naam ander mense te veroordeel.
Ja, ek weet dat al staan daar:
”Jy mag nie oordeel nie!”,
doen julle dit,
asof jul lewens daarvan afhang.

Luister dan nou mooi:
ek beveel julle nie langer nie,
ek beveel julle nie om nie te oordeel nie:
ek smeek julle om nie mekaar langer te oordeel nie!

Bly uit mekaar se hare uit,
soek vrede onder mekaar,
leef in harmonie saam.
Verdra mekaar
en dra mekaar se laste.
Wees lief vir mekaar,
en help mekaar.
Soek die liefde vir self,
en vir andere,
en vir almal.

Bly neutraal ten opsigte van andere se keuses en aksies.

Bly neutraal!
Bly weg van inmeng
en kant kies,
waarop
oordeel volg,
dan veroordeling,

En dan
betrek julle my by jul liefdelose veroordeling.

Luister nou mooi:
ek wíl nie deel van jul oordele wees nie;
ek wil nie deel wees van jul onmin en twis nie,
ek wil nie deel wees van jul oorlogsplanne nie;
ek wil nie hê dat julle my vra om jul planne te seën nie,
ek wil nie ‘n hand hou oor jul oorlogstogte nie,
ek wil nie oorlog onder julle sien nie,
ook nie rassetwis nie,
nog minder volkstwis.

Ek sê vir julle vandag
dat ek vrygestel wil word van enige betrokkenheid van julle
wat moontlik as liefdeloos gesien kan word,
van enige en alle twis,
van alle haat,
en nyd
van oorlogsplanne,
van dreiging tot oorlog,
van oorlogskrete,
en oorlogsplanne,
van rassehaat,
rassewrywing,
rassestryd.

En as julle/jy kies om enige van bogenoemde te kies en te doen,
doen dit asseblief sonder my
en sonder my naam,
sonder my seën,
sonder enige gebed in my naam. 

Laat jul liefde uit jul self kom,
jul verdraagsaamheid uit jul woorde duidelik word,
jul ewigheid in jul dade verwerklik word.
Wees ‘n blom in ons tuin,
wat blom dra vir mede-mens,
wat ‘n geurigheid na alle mede-mense versprei,
wat saans toegaan in tevredenheid
van wete dat ek vandag Ewige Een se geur op aarde was.

En dan:
verlos my van jul kruis.
Verlos my van jul opstanding,
jul wolk,
jul sit-aan-die-regterhand,
want dit is ek nie...
dit ís nie ek nie:
ek is soos een van julle,
ek is een van julle.
Ek is jou broer;
ek is jou vriend:
ek is jou metgesel,
jou meeganger,
jou handhouer,
jou mede-mens.

Bevry my van jul dade in liefdeloosheid.
Bevry my van jul woord en daad in haat,
in nyd,
oordeel
en onverdraagsaamheid.
Bevry my van jul God-wees.
Asseblief.
Maak my vry van jul in-Jesus-naam.
Asseblief tog.
Ek smeek julle.
Maak my net in gees vas aan jul dade
van liefde en verdraagsaamheid.
Nooi my na jul ek-is-lief-vir-jou saam wees,
maak my ‘n gas en vriend by jul omhelsinge,
by jul ek-is-jou-broer,
ek-is-jou-suster.
Maak my eregas by jul liefdesbraai,
by jul vryheidspaartie,
die groot paartie,
van vry word van jul baas gode
van weleer,
wie se tyd nou verby gegaan het.
Vir altyd.

En so is en was ek nie God nie.
Ek wou dit nooit wees nie.
Ek het dit nooit bedink nie,
nooit beplan nie,
nooit begeer nie.
Ek wil dit nie wees nie;
ek wou dit nie wees nie:
ek is nie God nie,
nog god;
ek wil nie as God myself voordoen nie,
ek vra julle om my vry te stel van my tot God wil maak;
ek soebat julle om alle gode weg te maak,
ook vir my as God.
Asseblief,
maak God-Jesus weg,
eens-en-vir-altyd weg,
heeltemaal weg,
werp God-Jesus in jul vergetelheid,
sodat hy nooit weer in jul gedates kom as God nie.
Asseblief
."


Wat sê Jeshua omtrent sy aardse lewe
?
  Julle wil nie weeti.
  Wil julle regtig weet?
  Maak toe jou oë, of kliek dadelik hier uit, as jy nie wil hoor wat Jeshua oor sy Jesus-lewe sê nie.
  Jeshua sê:
* Hy is nie tevrede met wat uit sy lewensgeskiedenis gevloei het nie;
* hy is teleurgesteld dat daar soveel haat, nyd, verdeeldheid en oorlog uit sy nagedagtenis  gevloei het;
* hy is jammer dat die mens aan die gode-dwang geboei gebly het;
* hy het probeer om die mens leiding te gee om van die gode verlos te word, maar die mense wou nie hoor nie, hulle was te vas aan die gode, godsdiens, voorskrifte en boeiinge daarom.
* Hy kon selfs sy dissipels nie oorhaal om vry te kom nie.
* Hy was moedeloos.
* Hy wou opgee.
* Hy is veral hartseer en bekommerd oor die verdeling, haat, nyd en oorlogsgesindheid onder ons/sy mense.
* Hy en andere…almal in die Ander Kant…wil alles probeer om die neutraliteitsboodskap van LIEFDE, VERDRAAGSAAMHEID en VREDE aan die mens te bring, en om elke mens daartoe oor te haal.

via Aruan

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
Gaan na Deel-24 (?)
Gaan na Indeks
Kontak