Die einde van Julie 2010 is my vrou Namibië toe, ten ten einde haar siek suster te gaan versorg. Die dag na sy weg was...en ek alleen...sit ek gedurende die oggend op die stoep, toe kom 'n helder "stem" tot my, via my bewussyn..."inner dictation"!:
"don, skryf neer wat ek sê," en hy trek los met voorsegging. Ek moes vinnig skryf.
Dit was toe Jeshua-'Jesus'. Hier is verbatim wat ek ontvang het:

Die Christus-boodskap van Neutraliteit
(van Ander Kant af)
               1.
Inleiding                          
Neutraal-boodskap nr 1...
Inleiding vanaf Jeshua-'Jesus'
   Julle het nog altyd onder IDEES[1] geleef: idees wat julle gerig en gelei het, maar ook jul tot sekere aanvaardinge gekondisioneer het. Die tanse godsdiens is vol van sulke idees.
  Die kern van die/jul geloofsidees was van
HOOP[2]. Dit het julle tevrede gemaak om die hede in gewillige aanvaarding neer te lê tot aanvaarding van ‘n uitgehoue hoop dat julle eendag…na liggaamlike afsterwe…jul geloofshoop vervuld sal sien/beleef[3]. Hierdie IDEË het die kern waarom alles op hierdie gebiede draai BUITE JULSELF kom plaas, en is daarvoor ‘n IDEE-Oppermag[4] uitgedink en aan julle oorgedra, as een-of-ander onaantasbare, ‘geopenbaarde’, ‘van-[Bo]-af’[5], onweerlêgbare/onbetwisbare feit, wat deur jul geloof/gelowe as onaanvegbare, universele ‘Opper-GESAG’[6] aanvaarbaar en onbetwisbaar gemaak is.
  Ons kom sê vandag aan julle dat daar in vervloë dae buite-aardse pioniers
[7] was, wat julle deur hul uitgedinkte en goed beplande Hoër Gesag (en voorskrifte/wette/edikte) kom verlei en boei het tot onderdanigheid aan húlle, en tot ewige minderwaardigheid aan hulle.
Hierdie ‘God’ en ‘gode’
[8] blyk uiteindelik hulself te wees, waarin hulle in verwondering, nastrewing en aanbidding as ‘God’, ‘God-die-Vader’ en gode/God-de aan jul gebring en voorgehou is, en steeds deur julle as sulks aanvaar word. En, asseblief, moet tog nie vir ‘n oomblik dink dis ‘n eenvoudige storie/mite[9] nie:
die hele IDEE van ‘n UNIVERSELE OPPERMAG DOER ‘BO’ is nie maklik af te make nie, en nog moeiliker is dit om mens daarvan los te maak, as dit deel van jou/jul kulturele erfenis is/was, en jy/jul daarin/daardeur gedril, opgevoed en geïndoktrineer is tot aanvaarding van ‘die gode’ van vervloë dae se doelwitte. Ons is deeglik bewus daarvan dat om self van hierdie magtige BEHEER-instrument(e) los te woel/maak geensins ‘n maklike taak is nie, veral as so ‘n loswoeling gepaard gaan met die verwerping van talle geloofs-, godsdienstige, ouerlike- en kulturele waardes.
  Ter wille van regverdigheid noem ons hier dat nie alles wat in jul geloofsboeke staan, en aan julle oorgedra is, en tans steeds voorgehou word, kom van die selfgerigde pioniergroep(e) nie: die mens het vrylik hierop voortgebou as omvattend-skeppende godefabriek van miljoene gode, en ook met veelvuldige en ryke abstraksies
[10] van geloofsgebaseerde idees, wat in die meeste gevalle uitgeloop het op jul afsonderlike dogma-IDEES, wesende voorskriftelike afleidinge en voortbouinge tot samevoeging van enersdenkende groeperinge van mense: let gerus hier na die verdelingsaspek[11] van hierdie afsonderlike groeperinge, wat die buite-aardse godebron, vanuit vervloë dae, veilig in beheer van die mensdom geplaas het en steeds hou.
  Ons hou hier op, wetende dat wat ons hier sê nie naastenby genoeg insake die onderwerp inlei nie, maar ons is bewus van vele bronne
[12] wat meer hieromtrent na vore bring.

  Die tyd van ideë is verby. Die mens word nou gelei en geroep tot aanvaarding van WERKLIKHEDE.
  Nie meer van hoop nie,
  maar
  van werklikheid.
  Ja, die NUWE BOODSKAP van die NUWE MENS en
die NUWE AARDE[13] sal een van werklikhede wees…die tyd van hoop sal verby wees…want NOU het die tyd van IN-DIE-WERKLIKHEID-LEEF aangebreek: en vir diegene wat nog nie daarvan kennis geneem het nie, of nog nie daarvan wíl kennis neem nie, sê ons die werklikheid van die mens as aftreksels-wortels van DIE EWIGE EEN[14] sal binnekort nie meer ontken kan word of daarvan weggedeins kan word nie.
  Die werklikheidsoordrag/aanbeveling waarmee ons wegval is een van hoe om in groter verdraagsaamheid, liefde en aanvaarding met mekaar klaar te kom.
  Hierdie uitgangspunt noem ons iets anders by ons…al lankal…maar gebruik ons voortaan hierin die gewysigde naam wat ons ontvanger/boodskapper
[15] daaraan toegeken het nl die NEUTRALITEITSBEGINSEL.
  Hierdie is ‘n aanbeveling van ‘n benadering hoe om teenoor mede-mens se aksies (eintlik keuses) op te tree, te handel, nl een van totale neutraliteit van wat ’n ander doen…eintlik kies om te doen.
  Om dit kortliks te stel:
  Bly neutraal ten opsigte van ‘n ander se dade, woorde, handelinge, aksies, optredes, ensovoorts—dis die uitoefening van HUL REG TOT VRYE KEUSE(S) in hul lewenservaringe.

  Nou:
  hoe werk dit?
  Wat is die essensie van hierdie oorgedraagde neutraliteitsbeginsel/-benadering?  


Notas:

[1] Idees/ideë: denkbeelde; voorstellinge; begrippe; opvattinge; meninge. 

[2] Hoop: Hoop ek sal gered word, hoop ek sal begenadig word, hoop op wat in die toekoms sal gebeur. Daarteenoor is dit nou van belang om te beweeg na the shores of reality.

[3] Geloofshoop: Is die kern daarvan tog nie dat julle vir ewig fisies sal bly lewe nie? Of dan, dat jul droom van ‘n ewige, fisiese lewe binne jul bereik is, via hierdie voorgehoue geloof van hoop?

[4] Idee-Oppermag: in Suid-Afrikaanse, kulturele inhoud ‘n tot een woord vereenvoudigde “God”, alhoewel elkeen van julle deeglik daarvan bewus is dat in jul miljoene gelowe daar nie net een, enkele ‘God’ aanvaar, gesien en aanbid word nie.

[5] Van-[Bo]-af: Waar is ‘Bo’? Dis tog nie haalbaar nie. Sekerlik is jul begrip vandag veel wyer as die tweeverdieping siening van die beginmens? Hoekom nie ‘Bo’ ÍN JUL plaas nie?

[6] Opper-GESAG: Geen GESAG is nodig nie, geen grootbaas nie, geen entiteit nie, geen een wat voorskryf nie, geen een wat oordeel, veroordeel en straf nie: hierdie begrip dui op die selfgerigde gode/Annunaki van lank gelede.

[7] Buite-aardse pioniers: Daar was vele. Die Pleiadelinge (van ‘die Sewe Susters’) was die eerste, georganiseerde koloniseringsgroep wat op aarde gevestig het tw te Lemurië, waaruit Atlantis 1 ontstaan het. Na die vergaan van Atlantis 1 het bewoners van die planeet ""Nibiru"" (die sogenaamde 12de Planeet) georganiseerd op die aarde gevestig, met mensvorming begin en daaromtrent georganiseer, waaronder die God/gode-idee en vele van ons kulturele benaderinge vanaf spruit. Sien don se E-boek, EK VRA NA GOD.

[8] God en gode: God as samevattende gode-benadering, want een ‘God’ was daar nooit op aarde nie; daar was baie gode, en is daar steeds miljoene gode onder die mens. ‘God’ ook vrylik as ‘God-die-Vader’ geïnterpreteer. Die "Nibiruane" (Annunaki) se koning, An-u, had die beplande titel van ‘God-die-Vader’, as hoof ook van die godedom, ‘hemel’, godsdiens en wat nog alles.
  Die Grootbaas-IDEE: "Daar hoef nie noodwendig 'n Grootbaas te wees nie. Ons is maar net voorgesê daar is 'n Grootbaas (genoem God), en algaande het ons...in onderdanigheid...begin dink en aanvaar daar is beslis 'n Grootbaas, God. Ons het gedink. Ons dink. Maar: "die antwoord lê by jul/jou pa en die Son. Jou pa is groot, die hoof van jou kinderlewe, MAAR JOU PA IS NIE JOU BAAS NIE. So is die Sson jul bron van lewe, maar die son is nie jul baas nie. So is daar 'n (jul aardse) Sentrale Son, maar jul Sentrale Son is nie jul baas nie, en ook die/'n Grootbaas Son nie. So het ander lewensvorme, voor en gedurende die aarde se pioniersdae, geglo die ster Ra is dié God, met sy goue base wat daarop woon. Maar ook Ra het geblyk nie Grootbaas God te wees nie. Ook die ander Sentrale Sonne in die heelal is nie jul Grootbaas nie. Ook nie enige ander lewensvorm in die oneindige heelal is jul Grootbaas nie. Ook nie die All-That-Is is jul Grootbaas nie. En dan is daar, uiteindelik, en as ons hier kortpad vat, DIE EWIGE SON; en ook nie DIE EWIGE SON is jul Grootbaas nie, want, sien jul Ewige 'Vader'/'Moeder' is NIE jul Grootbaas nie. 'n Vader-Moeder is nie jul Baas nie. Niks en niemand is jul Baas/Grootbaas nie, of wil jul Grootbaas wees nie: julle is ewige afstammelinge van Ewigheid, júlle is dus die 'Grootbaas' as't ware self. Julle is Die EEN in aardse lewe."    

[9]  Mite: onwerklike godeverhale en gebeure…nogal algemeen in godsdiensboeke; oorleweringe nie op verifieerbare feite gebaseer nie; verdigsels; fabels. 

[10]  Abstraksies: verwyderde begrippe wat net denkbeeldig bestaan, ook op denkbeeldige gronde, wat nie op werklikheid gegrond is nie.

[11] Verdelingsaspek: Kortliks gestel: ‘Divide-and-Rule!’. Deur die mens verdeeld te hou (via godsdiens, ras, kultuur, veroordeling van mekaar, ens) het die 'Nibiruane'/Annunaki/gode beplan om vir altyd beheer oor die mens op aarde te behou, al was hulle nie meer op aarde teenwoordig nie. Hierdie hele plan het inmekaar gestort toe hul koning, An-u/’God-die-Vader’, omstreeks mensjaar 2,000 nC tot sterwe gekom het en reëlings en instellings in die mens se Ander Kant/’hemel’ drasties verander is…ook An-u en sy Annunaki se beheer van die mens se Ander Kant/’hemel’ beëindig is...waarop daar verskei aanpassings en verandering in ons Ander Kant/'hemel' plaasgevind het. Daar is ook as één besluit om tot die oorgang tot 'n Nuwe Leefdimensie vir en saam met die mens oor te gaan.

[12] Vele bronne insake God en gode: Daar is miljoene gode en godsdienste, en elkeen met ‘n versplinterde geloofsboek. Lees hier gerus die boeke van Zacharia Sitchen, soos bv sy The TWELTH PLANET, Allan Alford se GODS OF THE NEW MILLENIUM, en ook ontvanger/skrywer se EK VRA NA GOD.

[13] Nuwe Aarde: ‘n Nuwe tydvak in die lewe van die kollektiewe mens, wat nie te lank nie in die toekoms voor ons deur staan. Die veranderinge via die aarde en ons Nie-Stoflike dimensie reeds aan die gang tot ‘n tydvak wat bekend sal staan as die Nuwe Aarde: Openbaring 21 vs 1. Dimensioneel is dit ‘n oorgaan van ons 3de dimensie na die 5de dimensie, waarin die 4de dimensie (ons "Hemel") omvat sal word...saamgeneem sal word na die 5de dimensie. Dis maar hoe dinge werk tw om na ‘n vêrdere dimensie oor te gaan, word die volgende dimensie omvat, maw om van 3 na 5 te gaan, word 4 omvat. Die tanse 4de is natuurlik ons nie-stoflike dimensie, die kongregasieoord van mense wat tans nie in liggaamlike vorm in/op 3-D aarde verkeer nie. Belangrik om hier daarop te let dat dit beteken dat ons 3-dimensioneellinge die sg ‘hemel’, 4de dimensie sal omvat, dus ook hul vermoëns van tydloosheid? Moontlik, hoekom nie?, maar telepatiese kommunikasie defnitief. En dan sal die mens baie meer een word.

[14] DIE EWIGE EEN: Veelal na verwys as ‘The ONE’. Hierdie naam, hoewel algemeen gebruik, is nie voorskriftelik nie, nog is dit ‘n poging om net een naam te beveel. Die Ewige kan nog nie deur ons/mens begryp word nie, nog verklaar en uitgelê word.

Byvoeging op 6 Nov 2011
: Met tyd het ek tot die gevolgtrekking gekom dat om die term "Ewige EEN" te gebruik, 'n individu aandui, 'n een, en dan maar net weer 'n buite-aardse of mens te blyk te wees, en dit is nie wat hierin bedoel word nie. Ek het dus besluit om voortaan die term "EWIGHEID" in te span, om aan te dui wat ek bedoel nl Ewigheid, en  NIE 'N INDIVIDU of ENTITEIT NIE...ook nie oorle oom An-u nie. ...[Aruan]

[15] Ontvanger/boodskapper: don Herman, van Suid-Afrika, wat deur ons van Ander Kant af ‘n klompie jare gelede geopen is (in staat gestel is) om met ons in verbinding te kan kom, via die ‘onder-bewussyn’….dis maar ‘n telepatiese verbinding wat, in hierdie geval, deur hulle/ons Ander Kant geïnisieer is.

Vriendelike groete en alle sterkte
Jeshua

25 Julie 2010
Suid-Afrika
Jeshua (‘Jesus’) via en saam met
Aruan

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Maak seker jy druk altyd REFRESH 3 keer ten einde die jongste weergawe te sien!

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
gaan na deel 2
Gaan na Die Blou Klippe

Index