Die Christus-boodskap van Neutraliteit
Neutraal-boodskap nr 5

Die Nuwe Boodskap

  Aruan, vat dinge nou eers saam. Jy kan gerus onthou dat jou mense nie gewoond is hieraan nie, hulle het nie my Christus-boodskap van neutraal-bly geërf nie, maar is juis mislei, voorgesê en gekondisioneer om kant te kies.
  Kwoteer gerus jul Desmond Tutu se aanhaling as uitbeelding van die keuse wat christene in glo en uitlewe
.
 
If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality.”

  Nouja, ek is gevra om hierop te reageer, en ek doen dit graag.

  Moet ek dit begin met die muis se kritiek teen mý neutraliteit?

  Julle weet, ek wonder hoekom ek die muis moet toelaat om my te beheer/robotteer/manipuleer/voorsê om die arme olifant te móét aandurf…en natuurlik móét ek hom skiet, want hoe anders raak ek van hierdie massiwiteit ontslae?
  Tutu praat natuurlik vanuit sy teenreaksie van Suid-Afrika se politieke verlede; hy kies kant, polariseer, want dit is hoe hy in kerklike en politieke (dis maar een van op gode gebaseerde optredes/instellinge) kringe in Suid-Afrika geleer/voorgesê is, en sy optrede en woorde gemotiveer is.
  Maar wat Jeshua sê is dat vanuit onthou-jy-was-ook-die-geweldpleger is dat jy nie geroep word (verplig is) om kant te kies in hierdie of enige onderonsie nie. Maar, dan, Jeshua praat nie van ‘n dier nie, hy roep mense tot neutraliteit, nie-kantkies, nie-betrokke raak in die beplande geveg/te nie: jy weet tog nie wat tussen twee mense aangaan nie. Hy gebruik die voorbeeld van twee mense wat baklei, jy bekyk dit van buite, op ‘n afstand. Jy weet nie wat aangaan nie, jy hoor nie wat hulle sê nie, jy weet nie hoekom hulle baklei nie, maar jy voel genope…as gevolg van gerobotteerdheid…om kant te kies; en jy kies die kant van die een wat aan die korste end trek…die underdog.
  Kom ons sê die een wat aftjop het die wenner in hierdie onderonsie se kind met ‘n yster geslaan, sodat die kind in die hospital geland het; jy weet dit nie, jy wíl dit nie weet nie, jy vra dit nie, tog kies jy kant.
[1] Op watter gronde kies jy kant?  Jy kies kant vir die een wat tweede kom in wat jy sien…van vêr af waarneem. Jy vra nie na die voorafgebeure nie, jy benader dit nie vanuit ‘n alle-feite gebeure nie, jy kies net tromp-op kant. Hoekom? Omdat jy gerobotteer/ge-format is OM KANT TE KIES. En in jou kies as-gevangene-tot-kies is jy besig om te oordeel/besluit/reageer dat die wenner die badie is. Jy kies dus kant, en in jou keuse is opgesluit ‘n beoordeling nl die wenner is ‘n geweldenaar/sleg mens/uitvaagsel, of so iets, EN JY ETIKETTEER HOM/HAAR also tot iets/iemand negatief, gewoonlik "sleg", "sondaar", of so iets. En daarmee oordeel jy hom/haar.
  Neem hierdie voorbeeld en pas dit gerus toe op ‘n persoon wat hy/sy se seksualiteit nie ekspresseer soos wat jy voorgesê is om te verwag nie. Wat doen jy? Jy gaan soos ‘n gerobotteerde puppet tot aksie oor, etiketteer so ‘n persoon…houmie
[2], gay, homoseksueel,of wat…en daarin is oordeel ingesluit/omvat nl dat hierdie persoon benede jou is. En al te dikwels kom nog by “dis ‘n gruwel in God se oog”,[3] sonder om te vra  watter God? En onthou, hierdie bepaalde “God” was bra wreed en kru, en “hy” het op ‘n dag net verdwyn; hy is nie in die Nuwe Testament opgeneem om langer “God” te wees/speel nie; maar jy laat toe dat hy jou robotteer tot aksie, ‘n aksie van veroordeling van ‘n ander, en bydrae tot verdeling van die mens, sodat daardie “God” en sy soort[4] jou/my en die mens kan beheer, ons toutjies kan trek in ons aardse, vroomstrewende (om die gode te probeer please) poppedans. En in die “naam van God”[5] word die mens aldag ge-etiketteer, veroordeel, verniel, verdeel, en geregeer deur diegene met bybedoelinge…dit is nou die pioniersgode, wat ons geërf het, asook die miljoene gode[6] van vandag se godsdiens.  
  Dink maar hoe word ons van kleins af geïndoktrineer is om te oordeel…onbewustelik te oordeel, en te veroordeel…in gemeenskap, kerk, kulturele saamwees, indoktrinasie en wat ook al. En al kom die Jesus-van-die-gode, die bybelgekonstrueerde Jesus, wat as-van-die-gode en ter ondersteuning van die gode in die Bybel geland/getoor-is, en sê “jy mag nie oordeel nie” (net in die Bybel word "mag-nie" gebruik: Jeshua gebruik dit nooit nie!), is ons weerloos om ons te verset en te verwyder van die impregnasie, oorerwing, kondisionering, godgegewendheid van die onbevragende kantkies, beoordeling, etikettering en veroordeling van ons mede-mens: ons is resloos daartoe uitgelewer, ons is verslaaf aan hierdie mensverdelende aksie(s).
  Miskien moet ek dit hier namens Jeshua-Jesus duidelik stel dat dit nooit sy/hul doel was om die mens hierdie afgrond binne te lei nie, maar die gode/Annunaki was eenvoudig net te sterk gevestig…via hul manipulasietruuks…vir die mense van 600vC en 3vC>325nC
[7]. En ons kan die mens van daardie tyd nie daaroor kwalik neem nie, die gode se dwang, leiding, impregnasie en mag was net te veel gevestig in en om die mens, en steeds vandag kan/wil die mens nie hul los maak van die uitgeslape/oorlamse/deurdenkte boeie van die gode/Annunaki nie. Ook behoort die Romeinse gode-aanhangers/aanbidders, en Keiser Konstantinus se bydrae tot die godegebaseerde en bybelse Jesus-konstruksie nie buite rekening gelaat word nie.[8]
  Kan ek weer begin? Overs kry?

Die Christus-beginsel van Jeshua-Boeddha gaan om nie kant te kies nie, neutraal teenoor ander mense en hul keuses en optredes te bly, en dan sal die daaruitvoortvloeiende, gekondisioneerde beoordeling, etikettering, veroordeling en verdeling nie plaasvind nie. Ten minste is mens also veilig om nie tot oordeel oor te gaan nie.

  Weet julle dat hierdie die hoofaksie/optredeswyse van die Nuwe Mens sal wees?: om nie kant te kies, nie te oordeel, te veroordeel en te verdeel nie. Ja, dis hoe daar teenoor mede-mens opgetree sal word in die mens se nuwe dispensasie/aarde/Nuwe Aarde, die 5de dimensie, waar die tanse mens (3de dimensie) en tanse Ander Kant/”hemel” (4de dimensie)[9] saam in een sal kom: die mens sal mekaar in die komende Nuwe Aarde nie meer so verniel, veroordeel en verdeel nie…die mens sal oom Boeddha se liefde, verdraagsaamheid en meegevoel in self ervaar as ontspring.
  Hoera! Mag dit spoedig kom. En Jeshua, oom Boeddha, my ma-pa Adri-d (van Alcyone, Pleiades), oom Grysarend, gewese, oorgegane skoonpa Lukas, oorgegane oom Zaag en andere, laat die diamanttrein met die Christus-boodskap nou aan die gang kom, kom wees asseblief my/ons eregaste op die eerste diamanttreinrit na die ou klipstasie met die rooi dak
[10]. Ja, kom wees daar saam met my en Stan, Kwikkie, Koos, Sampie, Anna en Philippiena. Asseblief. Ja, laat dit so wees.

 

 
  Dis Julie 2009. Ek droom ek kom by ‘n plaas aan met drie dele, elkeen met ruim opstalle, iets soos ‘n vakansieplaas. Ek gaan by die eerste in, maar word aangesê my plek is by die derde en laaste een bespreek. Ek stap soheentoe.
   Langs die pad merk ek mense wat wreedaardig op mekaar jag maak: die jagters kies een uit en jag en vang hom/haar: ek kry die idee dis omdat die gejagte anders dink en glo...dan verniel hulle die gevange een. Dis vreeslik. En alles sonder gevoel.
   Eenkant sit drie persone dit en gadeslaan, onbetrokke, drink bier, bekyk alles asof van vêr af, asof dit hulle geensins raak of aangaan nie.
   Ek kan nie glo wat ek sien nie.
   Dan trek die diamantblink son my aandag, dis vêr, baie vêr, tien lae vêr verwyder, sien en merk ek.
   “Alles sal skoongemaak moet word, uitgewis móét word.”
   In die vêrte sien ek ‘n massiewe ontploffing, soos ‘n atoombom wat ontplof. Dit kom geluidloos in ons rigting aangedryf. Dan hoor ek die geruis van groot waters en sien hoe dat ‘n massiewe tsunami tipe golf water op ons afgespoel kom.

Nota: Van een kant gesien word ék hierin aangespreek en in my optrede uitgewys, want ook ék word hierin uitgewys hoe ék geskok was oor hul optrede en dus kant gekies het, gekondisioneerd vanuit my gekondisioneerde/brain-ge-wash-de/geïndoktrineerde verledesgebondenheid: nou, Augustus 2010, kom ek agter hoekom hierdie toeskouers en jagters gevoelloos teenoor hul prooi (mede-mense) is/optree; en dit is omdat die prooi-mens gedurf het met hulle te verskil insake hul god-siening, hul geloofstoepassinge, hul selfverheffing, hul bygeloof dat húlle die uitverkorenes van Skepper en hul “God” is. En volgens die pekuliêre godsdiens van die gode, wat hulle voorsê en beheer, as hulle eers kant gekies het (of móés kant kies?) kan hulle die persoon wat met hulle durf verskil veroordeel, ook teen so ‘n persoon optree, betronk, doodmaak, hang, lewendig verbrand (vra my, ek is in vorige lewe twee keer verbrand, en in hierdie lewe is ek twee keer so deur god-aanhangers verniel/verneuk/bedodder dat ek dit as ‘n simboliese verbranding kan beskryf), daar mag oorlog, moord, doodmaak en terreur teen diesulkes/diegene-in-verskil gevoer word, edm. Dit verbaas dan ook nie dat Jeshua oa sê:
The Christ energy has passed through all the energies of duality. It identified itself now with the dark, then with the light, but through it all, something remained the same. And when she realized this “sameness” underlying all her experiences, her consciousness obtained a new kind of unity: it was 'christed'. The christed energy was the energy I came to offer you. The Christed energy is now offered to YOU!
 
  En nou kom Jeshua-Jesus-Boeddha en hulle praat presies van hierdie gevoellose jagtersoptrede, onmenslike onverdraagsaamheid, veg-teen-mekaar, verdeling, onvrede, wat die mens se einde via Armagedon of Armagedon tipe optrede sal beteken: maar gelukkig kom Jeshua-Boeddha en praat van ‘n vrywordende neutraliteit en nie-veroordeling en nie-bykom van mekaar, wat nie net Armagedon sal baaipass nie (die mat onder die beplanners/skeppers van Armagedon sal uittrek), maar ook vrede op aarde sal bewerkstelling. Hulle…Boeddha Gautama en Jesus…het dit 2,600 en 2,000 jaar gelede onderskeidelik ook aan die mens kom verkondig, maar die mens wou nie hoor nie, het liewer verkies om aan hul onverdraagsame, vegtende gode[11] se kantkies en verniel te bly klou…ook in die oorlogmaniese Openbaring van die/hul Bybel, as voorbeeld. Nou probeer Jeshua-Boeddha weer. Nog ‘n keer. Hopenlik sal die mense hierdie keer luister en ophou met hul oordeelgebondenheid, hul wreedaardige veroordeling en selfgeregverdigde vegtery teen mekaar. Ja, ek glo die mens sal hierdie keer tot sinne kom.
  Kom ons gee Jeshua se Christus-boodskap van neutraliteit en verdraagsaamheid ‘n ruim kans. Waarom nie?
  Dis VRYHEID, Mense. Ja, dis vryheid. Ook verlossing.

 Aruan
5 Augustus 2010
Suid-Afrika. 

© Kopiereg voorbehou deur Aruan.
Die inhoud is ook in Engels beskikbaar.
Die inhoud hiervan mag vrylik versprei word, wel bevattende die skrywer/oorbringer se naam en kontakbesonderhede, asook die webwerfnaam http://www.nuwemens.co.za
Dit mag nie in handelsvorm gepubliseer word sonder toestemming van die skrywer/ontvanger nie.
 

[1] Jy kies kant: Ons praat nie hier van hulpverlening aan die slagoffer/verslaande nie. Sien tov hierdie hulp die gelykenis van DIE BARMHARTIGE SAMARITAAN. En let gerus daarop dat in hierdie gelykenis daar neutraliteit gehandhaaf word tw daar word nie kant gekies nie, net hulp verleen aan die een in behoefte.

[2] Ek word van Ander Kant af deur my begeleiers gesê dat om Ander Kant te kies…in te stem…om so ‘n tipe mens in ons onverdraagsame, gode-uitverkoopte gemeenskap te word, is ‘n vêr gevorderde gees ‘n noodsaaklikheid: hierdie persone is dus oor die algemeen brawe, gevorderde entiteite.

[3]…dis ‘n gruwel in God se oog.” Hier versoek ek lesers om te onthou dat daar bepaalde omstandighede hieromtrent geheers het wat sekere en spesifieke optredes genoodsaak het (aldus JHWH), en was hierdie beslis een daarvan; sien, die mense had nie water nie (behalwe wanneer hulle by fonteine of ‘n oase aangekom het), en hierdie tipe van saamverkeer sou in daardie bepaalde omstandighede tot allerhande siektes gelei het…so ook vroue wat daai tyd van die maand hul ook van saamverkeer moes weerhou…om dieselfde rede, nl dat wasgeriewe nie beskikbaar was nie; so ook die eet van varkvleis, want die varke had seker almal lintwurms gehad. Ens. Daar is baie van hierdie tipe voorskrifte…”wette”. Ons sal in Deel JAHWeh hieromtrent uitbrei.

[4] “…daardie “God” en sy soort”: hierdie Annunaki god, JHWH, van die Annunaki, wat se naam Ishkur onder hulle was. Sy soort is die magbelusde Annunki gode. Sien EK VRA NA GOD vir uitleg van Annunki gode.
  MAAR: die dag na ek hierdie Deel 4 getik en uitgestuur het, het hierdie god, Jahwêh, my “besoek” en met my gekommunikeer: sien JAHWeH.

[5] In die naam van God: Hierdie is die program (gekondidioneerde toestand) waarby ingeskakel word: mense is met hierdie IDEE opgesaal/oorgooi/gekondisioneer, en gaan soort van outomaties oor tot voorgenoemde mens-verdelende handelinge, sonder om daaroor na te dink; ons reageer asof instinkmatig in sulke omstandighede en teenoor mekaar, en dit omdat ons daartoe geprogrammeer is deur pioniervorme met bybedoelinge, nl om die mens te beheer. En, helaas, en te betreure, hierdie gerobotteerde oordeelhandeling(e) vorm deel van die godsdiens en die gode (Annunaki en kie) se boodskap, skoling en plasing in die mens. So beheer hulle ons in divide-and-rule.

[6] Miljoene gode: die mens aanvaar en aanbid nie net een God nie; die mens aanbid miljoene gode: sien my boek, EK VRA NA GOD. Ek noem een “God”, as voorbeeld: die John Frum geloof, waar ‘n tweevlerk vliegtuig die god is, omdat dit die simbool is van die Amerikaners wat gedurende die 2de wêreldoorlog vir hulle, op ‘n vêraf eiland, kos, sigarette en allerhande gevorderdhede gebring het: sien EK VRA NA GOD. En geloofsleiers aldaar sê dat hul geloof vandag nog steeds uitstekend werk.

[7]  325 nC: Die jaar toe Keiser Konstantinus, van Rome, die Sinode van Chalcedonië bevel het, waar oor die nuwe God van die Christendom besluit is, nl Cristus, afgelei vanaf Krishna, en Jesus, afgelei van ‘n Keltiese (Britse) God, Hesus.

[8] Die Romeine se bydrae: Sien die Sinode van Chalsedonië, waar die Bybel saamgestel is en daar op een “God” besluit is. Hierdie feite is in EK VRA NA GOD vervat.

[9]  4de Dimensie: Miskien moet ek dit hier noem dat die mens nie-liggaamlikes in die “ou aardse” opset by “afsterwe” nie die aarde se ruimte/vakuum verlaat nie, maar steeds hier bly, soort van by en tussen ons…(sien oa “orbs”/geesbolle/loergaatjies hierin). Tans is “die hemel”/Ander Kant in proses “om af te kom aarde toe” maw om oor te skakel na ons vakuumdeel van óns lewensdeel van die aarde se ruimte, sodat die twee, geskeide (deur die Annunaki bepland en in manipulasie so geskei in menslike begintyd) woonafdelings kan amalgameer, maw een word. Ja, daar sal in die Nuwe Aarde nie meer ‘n verwyderde, aparte ‘hemel’/Ander Kant wees nie. Hoeraaa!

[10]  Ou Klipstasie: Dis hoe die gebou van die stasie gelyk het in die Nuwe Trein (Diamanttrein) visioen:
Trein: Die Blinknuwe trein
 
Toe my jongste seun trou, Desember 2008, het ek verskriklik moeg geword; ek moes gaan slaap.
Tydens die slaap en daarna is ek in beeltenis gewys dat ek oor ‘n baie hoë berg gaan. Later het ‘n baie lang, blinknuwe trein aangekom…die sonstrale het soos lang diamantstrale daarop geblink. Ek en ‘n paar andere was op die trein. Toe sien ek ons nader ‘n stasie, ‘n ou sandsteengebou, met ‘n rooi dak kantoor bo. Ons het gereed gemaak om af te klim. Ek merk toe daar is ‘n ongesiende een saam met ons; en toe die trein stilhou, maak vriend Stanley (oorgegaan) die deur oop, en ek staan terug vir die ongesiende een om eerste af te klim, maar dié staan terug en wys met die hand dat ek eerste moet gaan. Ek klim uit, en ‘n groot groep mense kom opgewonde nader gehardloop.

Nota: Die beeld-in-visioen kom moontlik vanuit Ugie, Oos-Kaap, waar ek as kind in die weeshuis was: sien my eerste boek, WEESHUIS TOE, wat  op aanvraag per E beskikbaar is.

[11] Die gode/Annunaki se geskiedenis loop oor van oorlog en binnegevegte, nie net op aarde nie…op aarde waar miljoene mense (tot 18 Miljoen word genoem) in nodelose oorloë van gode teen mekaar omgekom het…maar ook in die buite-aardse omgewing, waar die streekoorheersers, oorlogsugtige en God-misbruikers, die Annunaki-gode, twis, verdeling, oordeel, gevegte en oorloë beplan, aangehits en gevoer het. En vandag aanbid die mens steeds hierdie gode en volg hul oorlogsugtigheid onbevragend na.
  Laat ek, as voorbeeld, deel van die Annunaki se koning/God-die-Vader, An-u, se storie vertel. Ja,  An-u het die titel van ‘God-die-Vader’ gedra, en dit is waar ons nosie hieromtrent vandaan kom…nogal ‘n manlike god; ja, dit dui op An-u, wat omstreeks die jaar 2,000 oorlede is. Hy en sy broer, Koemarbie, het op ‘n dag om koningskap baklei. An-u het gewen, maar toe speel Koemarbie hom ‘n vuil truuk deur twee van sy manlike dele…sy rondes…af te byt. Die gode speel vuil, nè?
Steeds. Vra my.
Kyk hoe het hulle ons tot beoordeling, veroordeling en verdeling mislei en geboei. Vuil uile.

4 Augustus 2010
Suid-Afrika
Jeshua via en saam met Aruan

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
Gaan na Deel-6
Gaan na Indeks
Kontak