Ek Vra Na God-hf 9                       

ONS GODE
"Planet earth was hijacked."  (The Truth shall set you free; David Icke).

 Die planeet Nibiru staan in die oorspronklike bybel as OLAM bekend. Dit word ook soms as OLAN aangedui. Olam is egter vertaal as iets wat met ewig / ewigdurendheid te make het ... dis vir my heel verstaanbaar, nie dat ek daarmee saamstem nie. Hier volg ‘n paar aanhalings uit ‘n oorspronklike Bybel:
    Jer. 7:7: “dan sal Ek julle laat woon in hierdie plek, in die land wat Ek aan julle vaders gegee het, van Olam tot Olam”: vertaal as “eeu-tot-eeu”, in ou vertaling, en as “vir altyd”, in die nuwe vertaling. Sien ook 25 vs. 5.
    Jes. 40:28: “Jahwê is die God van Olam ...” is vertaal as “... ’n ewige God is die Here, ... ” (Ou vertaling), en “die ewige God” (nuwe vertaling).
    Gen. 21: 33: “...en daar die naam van die God van Olam aangeroep”, is vertaal as “die ewige God” (ou en nuwe vertaling).
    Jer. 10:10 het ook die God van Olam bevat, en 6 vs. 16 “die weë van Olam is as “die ou weë” vertaal.
    Ps. 10:16: “Die Here is die koning van Olam,” is vertaal as “die Here is koning vir ewig en altyd”.
    Ps. 93: 2: “U troon staan vir ewig, van Olam is u,” is vertaal as “Vas staan u troon van ouds af; van ewigheid is U.”
    Jes. 33:14 se “die gloed van Olam is as “die ewige gloed” vertaal.
    Habakuk 3:6 se “berge van Olam is vertaal as “ewige berge”;
    Deut. 33:15 se “heuwels van Olam is vertaal as “ewige heuwels”.
    Jes. 24:5 Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insettinge geskend, die verbond van OLAM verbreek.
    Jes. 26:4 Vertrou op Jahwe van OLAM, want Jahwe is 'n ewige rots.
    Jes. 63:16 Want U is ons vader! Want Abrahm weet van ons nie, en Israel ken ons nie. U o Jahwe, is ons Vader; ons Verlosser van OLAM af is u Naam.
    Jes. 64:4 Van OLAM tot OLAM het niemand dit gehoor of verneem nie, geen oog het 'n God gesien wat werksam is vir wie op Hom wag nie, behalwe U.
    Kla. 5:19 U o Jahwe, woon op OLAM, u troon is van geslag tot geslag.
    Amos 9:11 In die dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en El sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel en Ek sal dit opbou soos die dae van OLAM.
    Miga 4:5 Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy god, maar ons sal wandel in die naam van
Jahwe, onse God vanaf OLAM, tot die terminus.
 
  Ook in die Apokriewe boek, Die Eerste Boek van die Makkabeërs, 3:18, sê Judas, die Makkabeër, “...daar is geen verskil in die oog van die Hemel nie.” En dan weer: “Sterkte kom van die Hemel.” Duidelik word hierin na An-u verwys, wat se naam hemel beteken.

    Dit is dus duidelik dat na "Nibiru" verwys word  in die Bybel as Olam / Olan, dat dit as die ewige gesien is, met ‘n ewige god (“God” en/of "God-die-Vader") wat daar woon, waar daar mooi, ewige berge, riviere en strome is. Ja, ‘n regte, fisiese hemel, doer bo, wat ‘ewig’ is. Ek het nie veel twyfel in my gemoed nie dat die Bybel se Olam spesifiek na Nibiru verwys. Verder  weet ons vandag hoe dit uit die Bybel geskryf / vertaal is as verdoeselinge. Hieruit lei ek af dat voortbouinge hierop van ‘n fisiese, ewige hemel, asook die verdere voortbouing van ‘n fisiese, ewige hel, menslike mistastinge is wat gebaseer is op die vroegmens se onvermoë om die feite rondom Nibiru / Olam in te sien, te verklaar en te verstaan. Die daaropvolgende voortbouing dat “die God van Olam” “die ewige God” is, is ‘n mistasting van groter omvang, daar dit God tot fisiesheid en Nibiruaan wees verneder…dus val vir die grap.
    Hieruit lei ek af dat voortbouinge hierop van ‘n fisiese, ewige hemel, asook die verdere voortbouing van ‘n fisiese, ewige hel, menslike mistastinge is wat gebaseer is op die vroegmens se onvermoë om die feite rondom Nibiru / Olam in te sien, te verklaar en te verstaan. Die daaropvolgende voortbouing dat “die God van Olam” “die ewige God” is, is ‘n mistasting van groter omvang, daar dit God tot fisiesheid en Nibiruaan wees verneder.
    Die mens beskou vanaf pre-historiese tye lewensvorme vanaf ander kosmiese woonplekke as god / gode, en ontwikkel by die mens ‘n aanbiddings- en godsdiensvorm van onderdanige ontsag / vrees aan die ‘gode’ / "God" / god van ander kosmiese bestaansordes, en word daar geïdealiseer om soos die gode vir ewig fisies te leef, hemel toe te gaan, en, selfs, om vergoddelik te word. Dit bly my dan ook verbaas dat vrees so ‘n groot bousteen van ons gods- en godsdienssieninge vorm.
    En vandag, in moderner tye, is die mensdom steeds te bang (vol vrees!) om hierdie ontsagsgodsmodelle te ontgroei en hul ontstaan realisties en rasioneel te bevraag en te ondersoek: daar word eerder aan vroegmens- godsbeskouinge geklou in vrees tot bevraging daarvan.

GODE VAN DIE SUMERIËRS... “The ancient gods of Babilon.”[2]

(Ek gebruik hierdie groep as voorbeeld van kulturele ontwikkeling van godssieninge. Daar is andere ook).   
    Dis waarskynlik nodig dat ek hier daarop wys dat ek hier ‘n uiteensetting gee van die aardlinge se gode-persepsie van die vroegste tye, dat dit deur die vroegste mense mondelings oorgelewer is, dat daar talryke opgrawings is waarin hierdie feite weergegee word,[3] en dat ander goderykbeskawings, soos Egipte, Suid-Amerika, ensovoorts, ook bestaan het, met ander weergawes van dieselfde, basiese idee van fisiese gode, wat blyk die Nibiruane te wees. In die Ooste is hulle egter nie as gode aanvaar nie, waarskynlik onder invloed van die Oosterlinge se oervader,
Koemarbie, wat teen koning An opgestaan het en aarde toe verban is.
    Reg aan die begin moet ek lesers daarop wys dat die bewoners van Nibiru die aarde in vroegste tye kom koloniseer het, dat hulle ‘n hand in mensvorming gehad het, dat hulle vir die vroegmense as bonatuurlik voorgekom het, en dat hulle verkies het om hulself aan die onontwikkelde menstipe (Lullu, en latere mens) as gode aan te dui, met een god[4] vir elke stad, wat algaande op aarde versprei het. Metterwoon het dit ontaard, daar was nie genoeg stede vir al die gode nie, en het die jonger gode buite Sumeriese grense moes uitwyk ... vergelyk o.a. El-Shaddai, wat oënskynlik / beweerdelik later JaHWeH geword het, wat in Arabië en Kanaän aktief was. Spoedig het dit ontaard in kompeterende streeksgode. Dit was dan ook algemeen dat hierdie gode onder mekaar baklei het, wat tot oorloë gelei het ... vandaar o.a. die oorlogsugtigheid van die vroeë mens, en ook die gemak waarmee hulle aan hul god oorlogsugtige optredes toeken ... ek wil amper sê afsmeer. En erf die moderne mens dit ook!
    Die hoof van die Sumeriese godepantheon was An.UNNA.KI, kortweg bekend as AN.U, of AN. Sy vrou was ANTU. Hulle het 80 kinders gehad; twee van hul seuns t.w. ENLIL en ENKI, het as pioniersvaders van die aarde kom optree. Saam  met Enki en Enlil het baie ander koninklike Nibiruane gekom, wat as NEFILEM (those who have come down from the Heavens to earth[5]) bekend gestaan het: dan was daar die gewone Nibiruane wat as die  Annunaki bekend gestaan het.
    Let egter daarop dat dit waarskynlik die rede is waarom  Genesis 6 op heelwat meer seuns dui, aangedui as "seuns van God", in die ou vertaling, en “hemellinge” in die nuwe vertaling.  Enige mens vind dit moeilik om Genesis 6: 1 > 4 te verklaar: maar as mens die woorde “seuns-van-God” vervang met “seuns van Nibiru”, of “seuns van 'bo'”, dan maak hierdie skrifgedeelte sin.
    Uit datums blyk dit dat die “seuns-van-god” omstreeks 90, 000 vC aarde toe gekom het, volgens Alford. Die Dooie See-rolle noem 200 “seuns-van-god”. Selfs die name van hul leiers word in die Apokriewe “BOEK VAN HENOG” genoem t.w.:
    1) Jequn: die leier;
    2) Asbeel: sy raad was oënskynlik met kwaad besaai;
    3) Gadree: hy het gevegskuns en oorlogvoering kom oordra;
    4) Penemue: kom toon die verskil tussen goed en kwaad en geheime van wysheid aan;
    5) Kasdeya: hy toon optrede van die psige aan, asook die slang se byt, and “blows of the soul”.
    An het op Nibiru (“daar bo" ... "die hemel”) aangebly en net by geleentheid die aarde besoek, soos toe die aardse gode lateraan onder mekaar begin twis het ... dit nogal van sogenaamde seuns-van-God. Enki was in beheer van die aarde, maar metterwoon het An sy geliefde[6],  jonger seun, Enlil, aarde toe gestuur, om die beheer oor te neem. Dit het tot twis tussen die twee broers en hul aanhangers gelei. Wat seker te wagte was, en wonder mens onwillekeurig of An nie van beter moes geweet het nie.  Die sogenaamde gode op aarde (eerste pioniers) en hul onderdane het hieropvolgend teen mekaar begin oorlog voer: en moes die mense van destyds toe reeds kant kies in die stryd tussen die twee seuns van ‘god’, wat onuitwisbaar deel van die mensdom se godssiening kom word het.
    Dit is belangrik om daarop te let dat An-u, die vader, daar bo (
in “die hemel”) aangebly het; twee van sy talle seuns het aarde toe gekom[7] ... ook drie dogters (Ninhursag, Lamashu en Bau): hul ander kinders / nakomelinge het  of op Nibiru aangebly, of is na ‘n ander planeet / planete gestuur, as pioniers.  An se vrou, Antu, het ‘n stille, minderwaardige rol vervul.
    Dis baie belangrik om daarop te let dat hulle ook dogters gehad het. Op aarde was NIN.HUR.SAG, suster van Enki en Enlil, baie bekend. Sy het o.a. bekend gestaan as die godin van lewe. Sy het ‘n baie groot bydrae op aarde gemaak: sy was oor honderde jare aktief op aarde, met baie oorlewering en afstammelinge. Sy word veral in die Ooste aanbid, o.a. deur die Harapas.
    Opgrawings meld ook ‘n tweede dogter, met ‘n ander geskiedenis. Sy was Lamashu, wat uit An se woonplek gewerp is, of, soos meer algemeen aangehaal, uit die “hemel” gewerp is. Dit tref by die lees van hierdie pioniersgeskiedenis dat almal wat uit die “hemel” gewerp is op die aarde beland het:
the dumping yard of those from other terra. So is daar ook Koemarbie / Alalu, wat An van sy troon wou ontneem en in ‘n geveg met An betrokke was. In Bybelse, mitologiese inhoud sien ons ‘n gevalle hoofhemelling, bekend alhier as Satan, in hierdie Nibiruaanse geskiedenis raak[8].

Vrouegode
Lamashu raak moontlik op aarde o.a. bekend as Lilleth, soms na verwys as “die naggees”: moontlik na verwys in Jesaja 34:14. Daar is verskeie, mitologiese beweringe insake hierdie duistere vrouefiguur: sy was glo Adapa (pre-Adam)se eerste vrou; sy wou haar glo nie aan sy manlike dominansie onderwerp nie en het glo die Tuin van Eden / Dilmun verlaat ... hierdie stoute-kabouter-hemelling was dus die moeder van ons skei-ellende. (Daar is sommige wat wil hê dat ek die voorgaande skei-ellende-woord met skeiverlossing moet vervang). Sy was glo die eerste, lewende wese wat op gelyke beregtiging vir vroue aangedring het: dit was beslis nie vir die patriargale mans van haar era aanvaarbaar nie. “Much of our obsession with the ‘father’ god and male domination of this planet has come from the influence of the Annunaki.”[9] Let daarop dat dit waarskynlik haar ‘oortreding’ in die hemel was, waar net ‘n man god / koning kon word: sy het waarskynlik An se manlike dominansie aangeveg en is daarvoor gestraf ... uitgewerp[10].
    Ander vrouegode op aarde was o.a. Inanna,[11] Ninlil (die bruid van Enlil), Mammu/Ma, Ereskigal (koningin van die onderwêreld), Nidaba (godin van skrif), Ninisinna, Geshtinanna ens. Let op hierdie stadium daarop dat die Nibiruane (beide manne en vroue!) deur die vroegste mense as gode aangesien en aanvaar is.
    Die stads-koning-god verbrei later tot streeks-god-koning; en dis hier waar ons met Abraham se god te doene kry t.w. El-Shaddai ... die 'Een' wat waarskynlik  honderde jare later via Moses meer bekend raak onder die naam JaHWeH.

Voortvloeiinge hieruit
    Hierdie gode, soos hulle gesien is en hulself voorgehou het aan die onontwikkelde mens, die Annunaki / Nefilem, blyk reuse voorouers van ons te wees, wat gaandeweg met die mens gepaar het, en waaruit die moderne menseras ontwikkel het...met kloning waarskynlik as bykomende faktor. Hul goddelikheid (hulle was deur die vroegmens aanvaar as gode, tewens, hulle word vandag nog indirek so aanvaar) kom  my baie verdag voor, alhoewel ek daarop moet wys dat hulle oënskynlik baie lank geleef het ... hulle lewensverwagting is duisende jare langer as ons s’n: Ek kry die idee dat hulle nie aan aardse, kortstondige lewe onderworpe was nie. [12]Dat hulle egter ook seuns en dogters gehad het, laat my dink aan gesinslewe oor ‘n langer lewensspan. Miskien verduidelik dit vir ons waar die lang, aardse jare vanuit die vroegste bybelse, mitiese tyd vandaan kom.
    Wat my egter verbaas is dat bybelse mitologie en detail feitlik net so oorgeneem is vanuit antieke-Sumeriese oorleweringe, sieninge en geskrifte en aan ons opgedis is, en word, as “
openbaringe van God”, en asof komende vanaf ‘n geestelike hemel van ‘n ware God: vergelyk gerus die hemel “daar bo”; die mens uit stof gemaak; ‘n hemelling wat hom teen God opwerp het en uit die hemel uitgewerp is; ‘n tweede, geliefde hemelling wat aarde toe gestuur word om oor te neem;  die kruissimbool, wat die teken van Nibiru was en deur verskeie op aarde gebruik is, totdat die christendom dit in permanensie hul eie kom maak het, en Nibiru se kruis, via Jesus en die tersaaklike kruissimbool, vir ewig die kern van Westerse beskawing se godsdienssiening vorm[13]; die persoon, beeld en simboliek van die slang, wat by Enki, die slangkultuur-Nibiruaan[14], begin het; ‘n Nibiruaanse slegte-god-simbool[15]; die onderwêreld, wat blyk Afrika te wees...ook 'n vae begrip van die Egiptenare se onderwêreld word hiermee vermeng; die onderwêreld as straf[16]; die twee magte wat mekaar op aarde aandurf[17], ens. Ek kan nog talle ontlenings aandui, maar volstaan eers hiermee.
    In die Psalms, van Die Bybel, word dit mooi gestel t.w.

God staan in die vergadering van die gode.; en Hy hou gerig te midde van die gode.”
[18]   Julle is gode en julle is almal seuns van die Allerhoogste ... nogtans sal julle sterwe soos mense...” [19]
   
Die idee rondom ‘n beweerde hemel regverdig verdere uitligting: dis tog algemeen dat die nosie bestaan dat die hemel 'daar bo’ is. Is dit waar An ("hemel"), is?  Is dit Nibiru / Olam? En as die dooies beweerdelik weer opstaan, sal hulle dan na Nibiru gaan? Is dit waar ons mense beweerdelik vir ewig gaan leef en waarna ons streef?
    Is  AN,  ENKI  en  ENLIL gode?  En is Enki se seun, Marduk[20], God? Of  is Enlil se seun, Ishkur[21], God? En wat van Enlil, die pre-historiese 'god-van-die-aarde', wat nou god-die-vader, koning van Nibiru is? Of is antie Antu God? Of dalk dogters Ninhursag, Inanna, Lamashu e.a.? Of
is Enlil nou God-die-vader, omdat hy nou koning van Nibiru is? Is Enlil dan nou God? Let daarop dat dinge tans mooi uitwerk vir die mens se godssiening voorlê t.w. Enlil is nou "god-die-vader", en sy seun, Ishkur, sit waarskynlik nou in die troonkamer aan sy regterhand, en kan Marduk aan sy linkerkant sit. So word sommige van die Bybel se beweringe bewaarheid.
   
Ek dink nie dat hulle (die Nibiruane) God is nie. Ek is van mening dat hulle vlees-en-bloed lewensvorme was (is), ons oervoorouers wel. Hulle was / is fisies. Daarby het hulle allermins soos gode opgetree: lees gerus, as voorbeeld, hoe Enlil (die uitverkore seun! en nou god-die-vader, koning van Nibiru ... die 'hemel'), in sy jonger dae, Sud verkrag het, hoe die twee broers, Enki en Enlil twis, asook hoe die gode oor die algemeen opgetree het asof hulle nie aldag nastrewenswaardige, morele waardes had nie.
    Laasgenoemde is vir skrywer van kritiese belang, en stel die Nibiruane hierin baie teleur. Om die Nibiruane ... die aardse gode van die ou tyd ... as God en God-linge te wil sien, is ‘n verkleining van die Ewige-identiteit / beeld tot afgod (human tool), en vind heelwat persone met kosmiese of modernistiese sieninge dat dit hulle negatief beïnvloed in hul Ewigheidsverankering en geloofstoewyding. Vir hierdie persone is verankering in Die Ewige moontlik as hulle vrygestel / verlos word van argaïese denke, saligheidsvoorskrifte, fisiese opstandingsnosies e.a., en in staat gestel word om in Ons-Is-Ewigheid te veranker, soos hierin gestel.
    Dit is dan ook daarom dat die Sumeriërs se geskrifte nie algemeen vol morele waardes of lesse is nie. Daar kom egter geskrifte met morele waardes uit antieke-Sumerië, wat in die Bybel via ontlenings beland het: o.a. was daar ‘n geskrif identies met wat ons as Spreuke geërf het; die Bybelboek Jona is ‘n naskrywing van die Indies-Sumeriese verhaal, Die GOUE STAD; die boek Job (Sumeries bekend as SHUBSHI) kom uit Sumer. En ook gedeeltes van wat ons as die bergpredikasie leer ken het kom vanuit antieke-Sumeriese geskrifte...kyk na hierdie opgrawing wat op Spreuke dui:

“If we are doomed to die ... let us spend;
if we shall live long ... let us save.

When a poor man dies, do not try to revive him.

He who possesses much silver, may be happy;
he who  possesses much barley, may be happy;
but he who has nothing at all, can sleep!

Man: for his pleasure: marriage;
on his thinking it over: Divorce!

It is not the heart which leads to emnity;
it is the tongue which leads to emnity.

In a city without watchdogs,
the fox is the overeer.”[22]

    Kyk na hierdie woorde en styl wat verstommend ooreenstem met die bergpredikasie van die Bybel:

“Unto your opponent do no evil;

your evildoer recompense with good.

Unto your enemy, let justice be done...

Let not your heart be induced to do evil...

To the one begging for alms---

give food to eat, give wine to drink...

Be helpful; do good.”[23]

    Ek beskou die antieke, koninklike Sumeriërs nie as god of gode nie. Daar bestaan m.i. nie eers ‘n moontlikheid dat hulle God of Ewige is nie.  Ek verwerp ook enige afleidings, beelde, kinders of kleinkinders van hulle as God of Ewige. So aanvaar ek ook nie Ishkur, seun van Enlil, as God of Ewige nie. Jammer. Ook nie oorlede An nie, al was hy as "God-die-vader" bekend en aanvaar. En, helaas, ook die tanse “God-die-vader”, Enlil, aanvaar ek nie as God of Ewige nie … ook nie Jahwê-Ishkur nie. Moet ek in vrees en bewing sidder omdat ek hierdie stelling maak?
   
Ek verwerp ten sterkste die selfgerigde godssiening wat die heidense pioniers van Nibiru aan die mensdom kom oordra het. Tewens, ek verwerp enige, moontlike afleidings waarvolgens die Nibiruaanse vlees-en-bloed burgers, of hul afstammelinge, as gode of as God (of Ewige) beskou / aanvaar word. Ek is van mening dat hulle dit reggekry het om ons godsdienstig en filosofies te boei tot onderdanigheid aan hulle, maar ook blywend onderontwikkeld aan hulle.
    Ek beskou Die Ewige in ‘n ander lig. Om dit meer duidelik te stel: ek beskou Die Ewige as suiwer ontstaansmag, verhewe bo stoflike en onstoflike bestaansvorms en -entiteite, sonder vlees-en-bloed eienskappe, en beslis sonder menslike eienskappe, soos bv. manlik. Dis tewens waarmee ek my bevraginge in hierdie boek begin het.
Die mens kort dringend ‘n visie en oortuiging van ‘n opligting uit geankerde fisiesheid. Ons  moet vry gemaak word! Ontboei word.
    Op hierdie punt wil ek dit duidelik stel dat dit wil blyk dat ons die konsep van god, of God, vir onsself duidelik sal moet kry. Dit wil al meer vir my soos ‘n hamer op die kop wil kom slaan dat ons van voor af insake God sal moet dink en postuleer.    
 

***???***

Notas:

    [1] God-die-vader, koning An, die twintigste koning van Nibiru, is intussen oorlede en Enlil (EL) is nou koning van Nibiru ... die een-en-twintigste 'god-die-vader'.
    [2]  GODS OF The NEW MILLENNIUM: A.A.  Alford
    [3]  The TWELTH PLANET, bl 117;   Z. Sitchen
   
[4]  Soos hulle dit genoem het.
   
[5]  Sien beide Alford en Sitchen vir vollediger detail, asook Hf. hierin, "Ons Kosmiese Ouerhuise".
    [6] An het hom/Enlil as geliefd beskou omdat Enlil, volgens destydse, Nibiruaanse opvattinge, meer suiwer was t.w. hy was ‘n kind van An en sy suster, wat glo die getrouste weergawe van die vader was. In Christelike verband is die “geliefde” anders herlei.
   
[7] Eers die een en dan die geliefde, jongste een.
   
[8] Sien hoofstuk "Ons Kosmiese Ouerhuise".
   
[9] Sien Internet: http://www.aloha.net/~ruth/Lies.html
   
[10] Vanuit hierdie geskiedenis word in en uit die Bybel afleidings gemaak dat God ook ‘n god van uitwerping is t.w. God werp mense uit o.a. ook uit hel toe, selfs voordat sommige gebore word, werp God hul glo al uit sy uitverkiesingshemel. Dis aaklig wreed en ongoddelik, om die minste te sê. Ek noem dit die uitwerpmite. {Vir ‘n breër bespreking hiervan, sien die boek DIE ALTERNATIEF, deur donald Herman.
   
[11]INANNA word beskou as die moedergodin, wat gelei het tot godinfigure soos Ashera, Artemis, Diana, e.a. So is ISIS die Egiptiese moedergodin en was SHALA (vrou van Ishkur), ook bekend as MA, die moedergodin van Frigië: sy, saam met die Egiptenare, was die een wat die verlosserseunidee laat posvat het.
   
[12] Die langer, fisiese lewe kom waarskynlik algemeen op ander kosmiese woonplekke voor. So sal ook die mens nou...in die Nuwe Aarde...verlos word van die geboksde kort lewe en 'n veel langer lewe ervaar.
   
[13] Let daarop dat Koemarbie ... wat teen koning An opgestaan het ... in die Ooste gevestig het (voor Enki se amptelike nedersetting in Sumerië) en anderse sieninge omtrent god, God en godsdiens daar gevestig het: sien hoofstuk "Ons Kosmiese Ouerhuise".
   
[14] Beide die kruis en twee slange (onderaan) het deel van Nibiru se wapen gevorm.
   
[15] Wat metterwoon Satan in die Bybel geword het. Let daarop daar was geen Satan in die Ou Testament gewees nie.
   
[16] Waaruit die hel-idee ontwikkel het.
   
[17] Dit begin by Enki en Enlil se vyandskap, die "oorlog van die gode" wat daaruit ontwikkel, waarby die pre-historiese mens betrek is, Jesus, die "geliefde seun" (soos Enlil), wat aarde toe gestuur word om dinge te kom regmaak ... ook, natuurlik, Horus; Koemarbie se uitwerping uit die hemel (Nibiru) waaruit die bybelse Satan-idee ontstaan het. Ens.
   
[18]  Psalm 82:1:
   
[19]  Psalm 82:6
   
[20] Ook bekend as Bel, in Babilonië. Daar het hy opdrag gegee dat sy naam, Marduk, in hul erfstukke as die godsnaam aangedui moet word.
   
[21] Bekend as Jahwê by die Israeliete.
   
[22]   Sitchen Z: The TWELTH PLANET, bl. 45 
   
[23]   Sitchen Z: The TWELTH PLANET, bl. 117

Einde van hf. 9

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Voorlopige herpublikasie 6/9/2013
Pretoria
Suid-Afrika

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Index
gaan na Inhoud (Ek Vra Na God)

Kontak