Ek Vra Na God-hf 1

Deel 1: Die gode moet tevrede gestel word! 

             Ek vra omtrent God

"Fix reason firmly in her seat and call to her tribunal every fact, every opinion. Question with boldness even the existence of a god because, if there be one, he must more approve of the homage of reason than that of blindfolded fear."  ....Thomas Jefferson

Voorafnota: Daar is gereeld en baie verwysings in die Jeshua oordragings wat na die GODE, die Annunki, wat van die planeet Nibiru af gekom het, daarom het ek nou (3/10/10) besluit om alle inhoud wat omtrent die Annunaki gode handel na 'n aparte afdeling te verskuif, genoem Die gode van die ou tyd. Hierdie hoofstuk sal dus gevolg word deur die hoofstuk uit my boek Ek Vra Na God; die volgende hoofstuk is genoem ONS KOSMIESE OUERLIKE TUISTE waarin meer agtergrond gegee word insake die Nibiruaanse/Annunaki gode van die begintyd van die mens. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Sommige mense is geseënd, hulle kan die aardse lewe deurgaan sonder om te bevraag. Dit was tewens die algemene benadering onder Afrikaanses tot in die tagtigs om nie voorafgenome, outokratiese/ ‘hoër’/ indoktrinasiebase, ons-het-die-antwoorde-gekry/geërf besluite en sieninge van die onsiende ‘base’ van ons samelewing te bevraag nie. Net aanvaar en stilbly. Daar was ‘n verwagting van “ja, Pa,” “ja, Ma,”  “ja, Dominee,” (veral ook omdat hierdie woord ook ‘baas’ beteken), oom, tannie, meneer, mevrou. Die hele lot ge-ja en ge-amen op hul gods- en geloofsverpakkinge. Asook hul tussen-mens sake.  Bevraginge of verskille is met kille onverdraagsaamheid en uitwerping ontmoet, wat tot ‘n nadelige  getoënheid gelei het. Tonnelvisie, met as medesiekte, nie-denkende blindheid.
    Ons besef nie aldag nie dat dit vir die moderne mens al moeiliker word om in God te veranker as dit oa met koërsie, dwang[1] en dreiging, rasse- en/of geslagskonnotasies, mitiese ‘openbarings’-feite, ‘n fisiese mensbeeld-god, bygeloof, vrees ea gepaard gaan. Dan vra mens ook jouself af hoekom die mens god...en natuurlik hul, bepaalde siening...op andere wil afdwing? Dis tog verregaande en strydig met enige, moontlike God-openbaring.
    Maar dan is daar ook diegene wat, hetsy van nature, hetsy gemotiveer deur lewenservaringe, tot die punt gebring is om te bevraag
: “The godly capacity of reason”. ”Intellectualizing yourself. Stop denying it.”[2]  Verbreding van ‘n noodsaaklike kennisbasis.
    Deurentyd was die vermaning daar, en is dit om-van-mal-te-word, hoevele kere aan my beskromend gesê is
: Moenie te diep in die skrifte delf nie. Maw jy mag net genoeg leer ten einde die geloofspad soos óns te sien, of net so ver as wat ons jou voorsê of magtig. ‘n Soort van kuddebevangenheid, wat tot eiesoortige tonnelvisie  gelei het. Dit was en word steeds voorgehou as een-of-ander, geheime, misterieuse raad. Terloops, die bekende medium, Edgar Case, vra die volgende vraag hieromtrent: 
Now who is to be the judge as to what is the proper way and manner in which to conduct research into the mysteries of life?[3]  
Allan Alford stel dit as volg
:When the ancient text fit the conventional pattern, people múst ‘believe’ in the interpretation. Doubt is heresy. Thinking strictly fobidden.[4] 
En dan die wys-lank-voor-sy-tyd oom Boeddha:Truth is not an option, it is a compulsion.”[5]  “It takes bravery to examine truth.”[6]
En uit ‘n publikasie die volgende
:Those who say knowledge is not important are fools... Your job as a human being is to acquire as much knowledge as possible. Knowledge can open your eyes to things you cannot see.
En hieromtrent sê "Jesus"
: Gelukkig is hy wat kennis gevind het...”[7]
“..
en die waarheid sal julle vry maak.”[8].
En dan het "Jesus" ook in DIE EVANGELIE VAN THOMAS, vers 2 gesê: "Laat hy wat soek nie ophou soek tot hy gevind het nie. En as hy rus vind, sal hy verontrus word, en as hy verontrus is, sal hy hom verwonder en hy sal oor alles heers en rus vind."
En dan is daar ook geskryf
: "There is one purpose to life and one only: to bear witness to and understand as much as possible of the complexity of the world - its beauty, its mysteries, its riddles. The more you understand, the more you look, the greater is your enjoyment of life and your sense of peace. That's all there is to it.” (Anne Rice). “What is above knows what is below, but what is below does not know what is above. One climbs, one sees. One now knows what is below, but also what is above. That's a lot more, I would say, than staying below." {Anne Rice}.
      
Ek kan dit anders stel: 'n Mens gaan oor ondersoekgrense, mens leer dinge, sien onwaarhede raak en waarhede in, bedink dit, verwerk dit, en dan weet mens wat alkante van die grens aangaan. Alkante is tog meer as een kant.
    My ondervinding is dat ‘n mens se bevraging meesal op horisontale vlak begin, waarin hoofsaaklik die mens en sy dinge bevraag word, veral sy organisatoriese dinge, soos politiek, naasbestaan, godsdiens, kerk en diesulke dinge. Maar dan is daar diegene wat se vertikale bevraging vêrder gaan, of aanhou, tot die suiwer metafisiese, die onverklaarbare, God. En gode, moet ek byvoeg; en uit gode kom "God" - 'n god. Ja, ook gode, want daar is baie van hulle.[9] Vreeslik baie.[10] Om van hier ter plase se  konserwatief-kulturele interpretasies nie eers te praat nie: ons Afrikaanses, met ons christelik-nasionaal leuse en sieninge, ligdraers van “God” en terselfdertyd die uitvaagsel van die wêreld, met sanksies teen ons[11], en al. Daarby is dit nodig dat ons kennis neem dat daar weinig kerke buite Suid-Afrika is wat met ons anderse, kulturele sieninge en interpretasies omtrent God / god en die Bybel saamstem. Tewens, is daar een? 
    Ook Afrikaanses se geloofssieninge is vir andere vreemd, eie aan ons. So vertel ‘n onderwyseres onlangs aan my hoe van haar leerlinge vanuit ander kulture nie ‘n idee het waarvan sy in godsdiensonderrig praat nie. En ons dink almal aanvaar óns bepaalde Gods- en geloofssieninge.
    Hoekom nie die god-idee, God, god en gode bevraag nie ? Die mens het ‘n reg en plig om die verstand en emosie wat mens ontvang het aan te wend, ook tot vertikale verankeringsbevraging.[12]
    En waar sou so ‘n vertikale bevraging begin?
    By die kern: God!
    “God”.  Waar kom ons hieraan? Waar kom hierdie woord/begrip vandaan? Waar het die mens aan hierdie anderse woord gekom? Waar sou die begrip “God” vandaan kom?
 
 
Ek spring weg met Armstrong seGod was a product of the creative imagination.” [13]  Menslike kreasie, moet ek byvoeg, veral soos wat dit aan ons oorgedra is. ...dat die naam God eeue gelede ontwerp is om die onverklaarbare te verklaar.[14] 
 
  Uit die Bybel en ander sogenaamde “openbaringsgeskrifte” kom "God", maar ook gode word vrylik daarin na verwys. Ja, beslis, maar daar is elf of twaalf god-s-identiteite in die Bybel alleen. Stem u saam? Soos ek dit sien is daar:
1. Die god van die Sons-of-Paradize, “God-die-Vader” nommer een;
2. Anoe, koning van Nibiru (“die hemel”), “God-die-Vader” nommer twee...die Groot Een;
3. El / Enlil, “God-van-die-Aarde”...hy was is nou koning van Nibiru en “God-die-Vader” op Nibiru, nadat koning An-u (sy pa) tot sterwe gekom het...2,000 nC;
4. Ea/Enki;
5. Robanon, van Herba, die oorspronklike, Israeliese-Palestynse God;
6. El-Elyon of El-Baäl, wat algemeen bekend was in ou Israel/Palestina;
7. El-Shaddai, die berggod;
8. JaHWeH, die kwaai God-koning van die Joodse Israeliete;
9. "Jesus", die metafories-allegoriese, mitiese Verlossersgod van die Joodse Israeliete en latere christene;
10. Die Lam”, eindoorlogvoerende, weerwrakende generaal van die Arabiere, en sommer ook van die christene...so as 'n agteroppie.
11. Voeg dan die belangrike "Heilige Gees" by, en ons sit met elf (11) bybelse gode, wat in truukredenasie as een uitgemaak word...maggelaai, maggelaai! Ek wil sê tel vrot en glo groots. Voeg dan hier by die hoofgod van vele christene, tw ene Satan/Duiwel, en ons sit opgeskeep met 12 bybelse gode. Almal is mi suiwere afgode, geskapenes, met een uitsondering. Hulle word deur ons mense verafgood en almal as "God" uitgemaak/voorgehou.

    Dis tewens nie maklik om te onderskei of al hierdie bybelse persoonlikhede een god / God is nie. Dit lyk beslis nie so nie.
    En as ‘n teoloog as volg skryf
: But 'Jesus' revealed that another God existed[20], dan begin mens onwillekeurig vrae vra, soos, is god-JaHWeH van die Ou Testament, en die Nuwe Testamentiese God,  “die-Vader-in-die-Hemel”, dieselfde?[21] 
    Die Nuwe Testamentiese Drie-eenheid[22], Vader, Seun en Heilige Gees, is duidelik geskoei op ‘n ou, bestaande groepering van leiersgode, in ‘n multigodebestel van destyds, toe die gode van pre-historiese tye nog op aarde was ... An-u, Enlil en Enki. En bring mens die Hindoes en Zoroasteraanhangers se sieninge hieromtrent in verband, dan staar mens onwillekeurig bevragend na hierdie begrip. Dit bring egter ‘n paar probleme na vore soos: wie is die “Vader-in-die-hemel”? Is dit ‘n nuwe “God” wat via die Jesus-verhaal/metafoor bekend gemaak is? Of is dit die Songod, Helios, van die Romeine, of dalk AM, Ahura Mazda, van die Persiërs? Of is dit JaHWeH, van Ou Testamentiese tyd, wat intussen na Nibiru (“die hemel”...die fisiese 'hemel') verhuis het? En is Jesus die motiese seun van JaHWeH, of  die “Vader-in-die-hemel” [An-u], of van albei? En hoe maak dit Jesus god of God en terselfdertyd gelyk aan “die Vader”, so oud soos “die Vader” (
Roomse besluite vanaf 325 nC)?

    
Hierdie is 'n voorbeeld hoe 'n kultureel, primitiewe konsepsie van God/god met verdrag aangepas word/is.
    Dan is daar  talle, ander openbaringsgeskrifte, wat god/God anders aandui. En dan is daar geskrifte waarvan sommige ouer as die Bybel is. Heelwat geskrifte, en baie ouer. Neem as voorbeeld die Veda en Upanishads, en o.a. die Bhagavad-Gita van die Hindoe-geloof, die K’oran van die Islam [daar i snet een God!], die Tripitaka van die Boeddhiste, die Zend-Avesta van Zoroasterrisme, en andere.
    Maar: waar sou die God-woord vandaan kom? Mens behoort seker by die oerontstaan van dinge te begin.
    Nou is daar persone wat nét van die Bybel weet, of net van die Bybel wíl weet, en wat sal wil sê dat die god-woord uit die Bybel kom. Ek het ook so gedink as kind. Selfs vir langer. Later, tydens my bevragingsstryd, toe ontdek ek dat dit nie die geval is nie: ek stel toe vas dat die begin van die God-woord en godedom, in die Weste[23], begin het in wat as antieke-
Sumerië[24] bekendstaan.
    Maar eintlik is dit nie korrek as ek die Westerling-mens se godssiening voor die deur van die Annunaki[25]  gaan lê nie: dit gaan in der waarheid vêrder in pre-pre-historiese geskiedenis[26] terug na die Anaki en, so lyk dit my, ander insettinge, van ander kosmiese oorde.[27]. Sirus het 'n groot verwantskap met Atlantis en Egipte gehad, met vele van hul insettinge. [28], wat oa deur die bewoners van Sirus[29] op aarde begin is.[30] Hierdie pioniers (ook ander planeetpioniers, selfs nie-stoflike insette, soos oa vanaf die Pleiades [die Sewe Susters]...en die Sons-of-Paradize moet ook hier as moontlikheid genoem word) het oënskynlik met mensstigting op aarde begin[31]. En toe die
Atlantiërs se land en bestaan vernietig word[32], het heelwat van hulle o.a in Egipte[33] geland. Ook in Suid-Amerika. Dit verbaas dan ook nie dat Egipte ‘n anderse godssiening as hul nabygeleë, Sumeriese bure geërf  het nie. In Egipte kom katgode[34], krokodil-, koei-[35], jakkals-, hond- en ander dieregode voor.    
    Maar, hetsy uit antieke-Sumerië of uit Egipte, tref dit dat ‘n god (God?) aan die begin as ligbron (son en maan), mens of dier gesien is...heel fisies! En is die ligbronne ook aanbid: so was daar die maangod (substituutsimbool), wat veral onder die vroue byval gevind het, asook die Songod (Ra/Aton/Sol/Helios...hoofgodsimbool), wat vir ‘n lang tyd bly staan het, en wat waarskynlik ook deur heelwat van die Annunaki aanbid is...ja, ook “die gode” had 'n behoefte aan 'n god!
    Ons sal in ‘n latere hoofstuk sien dat die Nibiruane ("Annunaki")...en ook ander, aardse pioniers...hulself aan die vroegmens as God/god en gode voorgehou het...
die oermens het hulle as sulks aangesien (en die meeste mense sien en aanbid hulle vandag steeds aldus)...en die mens beweeg en geleer het om hulle as gode te aanbid, tempels (zigguratte[36]) te bou, en is daar godename aan hierdie Nibiruaanse/Annunaki gode toegeken. Elke stad het toentertyd ‘n god-koning gehad. En daar was baie van hierdie sogenaamde gode op aarde in daardie dae.
    Soos u uit voorgaande...beide antieke-Sumerië, antieke-Egipte en uit ander kulture...sal agterkom, was daar baie gode: ons noem dit ‘n veelgodedom, of politeïsme. Daar was beweerdelik op 'n tydstip 600,000 Nibiruane destyds op aarde: m.a.w. 600,000 gode! Die Elohim[37]. In Hebreeus NEFILEM (koninklike Nibiruane) [38], of "Annunaki"[39], in Babilonies, wat hulle algemeen genoem word. 
    En dit was die vroegmens se onbeholpe opvatting insake god t.w. baie gode, wat op aarde was, wat uit die lug kom en in die lug rondvlieg, wat “verskyn”, wanneer hulle land, en dan “opvaar”, wanneer hulle vertrek, en een god-die-Vader[40], wat in die hemel[41] bly, ensovoorts...of die son blyk te wees.
    Nou kom ‘n skryfster en sy sê
: In the beginning, human beings created a God.”[42]  Voltaire het dit lank gelede as volg gestel: God created man in his own image, and then man went and returned the compliment.”[43] Theist use the word ‘God’ in a limited way to refer to a being who is not very different from us.[44] Daar is meer hieromtrent: "'n Groot man wat 'n entjie bokant die aarde sit, alles sien en hoor..." {NP van Wyk Louw}. 'n Ou oom / man met 'n baard en 'n kleed. E.a.
    Ons het maar almal...meesal aan moederskoot...geleer van God/god...en gode, ja, ook gode. Myne het by “die Duiwel[45] begin: ‘n dreigende kwaadsimbool, met drietandvurk, waarmee hy glo stoute kinders in die vuur stop; en het ek gewonder hoekom hy nie al lankal my suster kom gaffel het met sy drietandvurk nie?[46] As sý dit kon vryspring, kon ek ook. So het ek in kindergemoed gedink...ek was veel makker as sy.
    Die res was algemene goeters, soos dat ek een van die uitverkorene nasie was, ek is gedoop, aangeneem, ens
.
It is quite extraordinary really that people unquestioningly accept usually the religion into which they were born as being the one, true religion.”
[47] En Jesus, wat teen die duiwel was, en hy was arm, en so aan. Dis eers aan universiteit dat ‘n grynsende lektor vir my gevra het hoe iemand arm kon wees as hy al by geboorte selfs goud as geskenk ontvang het.[48] Ek was toe nog te onervare en geskok om te antwoord. Daarby was die feite met berge vol emosionele beladinge nog vêrder gekonfoes. En toe die maagdelike bevrugting van Maria opgehaal word[49] en hy genetika kwoteer, naamlik dat ‘n manlike sel[50] noodsaaklik is om ‘n manlike baba te verwek, het ek yskoud geword, want ek had nie antwoorde nie, net verleentheid, omdat ek nie oor antwoorde beskik het of dit al kon beantwoord nie. Later moes ek Plato en Aristoteles se dualisme van liggaam en siel probeer verwerk, sonder dat ek hul redenasies mag aanvaar het dat die "siel" (soos hulle dit genoem het[51])...en ook reïnkarnasie...weer-en-weer op aarde  gebore word in menslike liggaam.[52] Dit was vir my as jong, onervare student moeilik om net die een helfte van die Griekse denkers se redenasie te mag aanvaar en ander te moet verwerp...ek mag dit nie eers genoem het nie. Ek kon nie insien hoe en waar ek die lyn moes trek nie. Ek kon tog nie die geleerde professor aandurf nie. Ek moes darem probeer slaag onder sy leiding. (Vandag wonder ek steeds hoekom ek 'n outydse, jy-mag-nét-so-leer-en-glo professor se subjektiewe sieninge moes aanvaar ten einde 'n akademiese kwalifikasie te probeer verkry). So kry ek toe te doene met ‘n benadering van om vooraf vir jou ‘n platform op te rig vanwaar jy leer, redeneer, aanvaar en glo: “...one of our greatest weaknesses as a species is our tendency to rush into the construction of paradigms which are then defended at all costs.”[53] Paradigma noem die geleerdes dit vandag. Dit kan aanleiding gee tot geforseerde tonnelvisie en ander om-geboei-te-word probleme. Sommige sou wil hê ek moet hier die term in-’n-blik-druk gebruik. Vir my was dit iets soos om in krieket of rugby vooraf te besluit wie gaan wen, en met hoeveel punte. Leer en redeneer vanuit jou hart. Subjektivisme. Akademiese oneerlikheid, en meer. Verdoeseling van die ware feite. Alford doen die volgende aan die hand: It’s time to rethink our paradigms.”[54]
   
Dit verbaas dan ook nie dat ‘n vriend anderdag vir my skryf dat sy dierbare moeder nou wel nie kon skryf nie, maar sy het hom “die regte” dinge omtrent die Bybel geleer. Terloops, ek hoor dit baie, ook die gebruik van “regte” en “verkeerde”, asof daar ongeskrewe, gepubliseerde uitklarings beskikbaar is oor wat is “reg” en wat is “verkeerd” … en is dit net vir sekere, uitverkore mense beskikbaar. En toe ek daarop ingaan, toe is dit ‘n fisiese god-mens (‘n ou man met ‘n baard), en ‘n fisiese opstanding uit die graf[55], en ‘n fisiese hemel, en ‘n dreigende, brandende, fisiese hel...(wat is die storie per slot van sake werd sonder 'n helse dreigement?)...en nog sulke outydse, Ewigheidsvernederende, paganistiese droomdinge, wat baie mense nog steeds in hierdie moderne eeu glo. Baie glo dit ook nie. En tog is albei groepe merendeels lede van dieselfde kerk en bely weekliks dieselfde geloofsbelydenis...al verskil die inhoud van hul onderlinge geloof drasties. Terloops, die akkommodering van verskille in gemeentelede se sieninge sal myns insiens in die toekoms al groter word. En miskien is dit hoogs aan te bevele.
    En dan is daar miljoene kerke, waarin allerhande gode (genoem "God") aanbid word. En is die Christendom die onbenydenswaardige draers van die titel dat hulle die meeste, verskillende kerkgroepe het. En is dit seker geregverdig om te vra
: Wie is nou God?
Is dit El-Shaddai[56],
Jahweh[57],
Allah[58],
Ahoeramazda[59],
Atties[60],
Baäl[61],
Brahma[62],
die Boeddha[63],
die son, Dionisus[64],
‘die Seun-van-God’[65],
“die Vader-in-die-hemel”[66],
El[67],
Hathor
of
Isis[68],
Madi[69],
Mithra[70],
Molog[71],
Mudimu[72],
Viracocha,
Quetzalcoatl[73]
of
Zeus[74]?
Jesus?
Om maar ‘n paar te   noem. Daar is nog vele duisende God/Godde/gode…nee, miljoene, en dalk selfs biljoene. En voor u dink ek is van lotjie getik, neem in ag dat een geloofsgroep alleen sowat 333 miljoen gode aanbid!
    Maar dan sal ek seker ‘n paar uit-en-uit vrouegode moet noem soos Inanna, Artemis, Ashera, Astarte, Azna, Diana, Isis, Ma/Shala [75] e.a. En ook die moedergodinne, Semiramis, Isis en Ma mag ek nie hier uitlaat nie. Nooit nie.
    Dan sal mens ook nie die Bose gode (negatiewe konglomeraat) kan uitlaat nie. Ook “Satan”, simboliese hoof van die boses, en ook die god van vele gelowiges...ook van vele christene, wil dit my lyk, want hulle kwoteer en dreig met hom meer as met Jesus en God...hy, Satan, mite of te nôt, is hul hoofbondgenoot; sonder hom is hul boodskap nie heeltemal so dinamies nie.
    Of is God een van die biljoene gode/Godde wat wêreldwyd deur mense aanbid word?[76] Of is almal maar ‘n heenwys na ‘n onbekende EnergieBron, of die Mag, Die Een, of Ewigheid, wat aan elkeen op eie manier bekend is/raak? 
    En dan moet ons seker nog vrae vra, soos:
Is God ons god uit erflingskap?
Is God ‘n kulturele god, en so talryk in verskeidenheidsvorme?
En hoe maak dit God ‘n fisiese, geprojekteerde entiteit?
Is God dalk ‘n truuk wat op ons gespeel is?
Is God god, al noem ons Dit[77] wat?

Notas:
    [1] Dit was Einstein wat daarop gewys het dat ‘n mens ook in jou verstand oortuig moet wees, en sal dwang nie hierin tot ‘n positiewe oortuiging lei nie.
    [2] Boodskapgedeelte van Lady Nada, van Nibiru, via
channelling, wat vandag 'n alegeme ding is.
    [3] EDGAR CASE ON REÏNCARNATION; Cayley N. Terloops, hierdie man was vir my 'bekering' (besef van steentydperkboeiing) verantwoordelik.
    [4] GODS OF THE NEW MILLENNIUM; Alford Allan A.   
   
[5] The Way, bl. 205. Internet.
    [6] CONTACTS WITH THE GODS FROM SPACE, George King.
    [7]  Sien Apokriewe Boek: “DIE WYSHEID VAN JESUS, DIE SEUN VAN SIRAG”, 25:9.
    [8] Die BYBEL: Joh. 8:32.
    [9] Daar bestaan ‘n GODS LIST in die Londense Museum, met miljoene inskrywings. ‘n Omvangryke lys van gode, Of Gods and men and Goddesses, is te verkrye op Internet.
    [10] Waarom êrens, op ‘n sommerso punt, begin insake God en gode n.a.v. elkeen se kultuurerfenis daaromtrent? Hoekom nie reguit na die mens se begingode gaan nie? Vir sommige wat in Sumerië ontstaan het, sien hoofstuk hierin, “
ONS KOSMIESE OUERHUISE”.
    [11] Die V.V.O. het allerhande sanksies teen Suid-Afrika ingestel, voor 1994, as gevolg van die destydse regering se beleid van aparte ontwikkeling (“apartheid”). Skrywer het die god-uitverkore ligdraerdeel en sanksies as teenstrydig ervaar.
    [12] Horisontaal tot die aarde, mens en sy dinge. Vertikaal tot die kosmiese, en tot God.
    [13] A HISTORY OF GOD; K. Armstrong, bl. 4.
    [14] Uit "BEELD" se Woensdag-rubriek, deur Wilhelm Jordaan.
    [15] Die naam
JaHWeH is beweerdelik jare later aan Moses oorgedra: sien Ex. 6:2, asook Hf. “JaHWeH / {JHWH}. Dan is daar beweringe dat die priesters (P-bron) die naam na die ballingskap verander het.
   [16] El-Shaddai, “die god van die berge”, was oënskynlik die naam van die Ou  Testamentiese god-koning (“God”?) met wie Abraham ‘n verbond aangegaan het, toe laasgenoemde uit Ur, in Sumerië, gekom het. Dis in Afrikaans vertaal as Here: sien o.a. Gen.12.  Die woord “Here” kan veiligheidshalwe as een god / God gesien word, teenoor meervoudige gode wat as Elohim aangedui was.
    [17] Hierdie veralgemeende naamstoekenning  van JaHWeH gee aanleiding tot veel verwarring.
    [18] Jehova: Het vanaf ongeveer 1500 nC in gebruik gekom.[19]  Adonai was ‘n vervangende naam vir god-JaHWeH.
   [20]  A HISTORY OF GOD; Armstrong K.

Okt 2010
: As mens die oordragte van Jeshua-Jesus lees, dan besef mens Jesus het nooit na god, 'n god of god, as een van die gode van weleer verwys nie. Jeshua sê nou uitdruklik in oordraging dat hy geen God, god of gode wou bevestig in die oë van die mens nie: hy sê duidelik hy wou die mense los kry van die boeie van die "Annunaki" gode, en in die plek van die oordeelgerigdheid en verdeling wat uit die gode van ouds ontstaan het wou hy DIE NEUTRLITEITSBOODSKAP vir sy mense bring, waarin daar te alle tye neutraal teenoor 'n ander se dade, keuses en uitvoering daarvan gestaan word. Maar die mense wou nie hoor nie; hulle was té vas gemessel en uitgelewer aan die goedbeplande boeie van die gode. aan
    [21]  Waar pas die Ou Testamentiese god in hierdie drie-eenheidsbegrip in? Elkeen sal vir self dit duidelik moet kry t.w. is “die-vader-in-die-hemel” dieselfde as Anoe? of dieselfde as JaHWeH? Of is “die-vader-in-die-hemel” ‘n heel nuwe God/god? Kan na hierdie God/god verwys word as die Onbekende God? Miskien die Kosmiese God?
Okt 2010:
    [22] Die Drie-Eenheid is ‘n stokou term in kosmiese- en mensgeskiedenis en nie uniek aan die Christendom nie. Die eerste drie-eenheid wat ek in menslike geskiedenis kon vasstel het bestaan uit Anoe (die planeet Nibiru se koning van destyds, wat as "God-die-Vader" by sy mense en vroegmense bekendgestaan het), Enki, sy seun, ‘n aardspionier, en Enlil (El), die jonger seun van Anoe, wat op aarde die beheer kom oorneem het ("God-van-die-aarde") en wie nou glo koning (“God-die-Vader”...?) in "die Hemel" is.  Daarna is daar telkens drie Sumeriese koninklikes wat saam as ‘n drie-eenheid opgetree het. Selfs vandag verskyn die driehoeksteken telkens waar VVV's verskyn en staan hulle as die magtiges bekend. Die Christendom het dan sy Drie-eenheidsbeginsel hiervandaan ontleen.
    [23] Die Oosterlinge sien dinge heel anders, so ook die Suid-Amerikaners, die Hawaiërs, diegene van die Suidsee Eilande, die oorspronklike Nieu-Seelanders, en sommer nog talle ander. Die boeke van Lapsang Rampa is ‘n aanbevole bron vir meer insae insake Oosterse denke en rykhede van die gees, en spesifiek derdeoogeienskappe van die mens.
    [24] Antieke-Sumerië was geleë ten Noorde van die bekende Tigrus- en die Eufraat riviere ... die Bybelse Tuin van EDEN, wat Dilmun genoem is deur die Sumeriërs. Vandag is dit Irak.
    [25] “Annunaki” (
'hulle wat van bo kom'; ook 'hulle wat in die lug rondvlieg') was eintlik die gewone, Nibiruaanse burgers op aarde. Dan was daar ‘n hoëluigroep, die koninklikes, wat as “NEFILEM” bekendgestaan het. Saam het hulle toentertyd as die gode op aarde bekendgeraak. Let gerus op die woord gode se Hebreeuse term t.w. “Elohim”. Kollektief verwys ons hierin na die Nibiruane op aarde as Annunaki.
    [26] By die term pre-pre-historiese geskiedenis bedoel ek te verwys baie lank voor die mens kon skryf en so gebeure op skrif kon stel.
    [27] 
Anaki: Kosmiese pioniers in pre-pre-historiese tye, nog voor die Nibiruane. Sien hoofstuk hierin "Ons Kosmiese Ouerhuise".
    [28]  Plato het heelwat geskryf van ‘n hoogs ontwikkelde menstipe staat, genoem Atlantis. Moontlik ontstaan voor menslike heugenistye; vergaan waarskynlik gedurende vloed of ‘n katalismiese gebeurtenis, en was kontak toe nog nie tussen ons en hulle moontlik nie. Daar is beweringe dat Atlantis onder die see verdwyn het, na of ‘n vloed, of ‘n katalismiese gebeurtenis, of ‘n ontploffing ... die ontploffingsmite. Die waarskynlikste verklaring is dat Atlantis vandag onder die Suidpool se ysberge begrawe lê. Feite is skraps insake alle pre-pre-historiese gebeure op aarde. Dis seker verstaanbaar. Naas Atlantis word daar ook van Lemurië (Mu) gepraat. 
    [29] Die name Sirus, Orion en Pleiades  kom baie voor in Channelling en pre-historiese geskiedenis. Dit blyk ‘n sterregroep / deel van die Melkweg te wees. Sien o.a. The Sirus Mystery, deur R. Temple.
    [30] Vir meer besonderhede sien hoofstuk hierin "Ons Kosmiese Ouerhuise".
    [31] Mensstigting: waarskynlike kloning van die mens. Sien ook hierin hoofstuk, "Ons Kosmiese Ouerhuise". Natuurlik het paring ook plaasgevind tussen kosmiese pioniers en mense, waaruit "E-hums" gebore is.
    [32]Atlantis: waarskynlik in vloed vergaan of deur ‘n baie groot ontploffing tot niet laat gaan ... die Ontploffingsbeweringe. {Dit lyk my Atlantis het tog wel ontplaf:
lees hier. Die ontploffingsmite kom uit kosmiese oordraginge. So het "die hemel" glo vergaan na so 'n ontploffing en het "God" en "Sy" mense afgekom aarde toe ... Egiptiese oorleweringe}. Sommige bronne noem dit ‘n tipe van atoomontploffing. M.i. behoort ons versigtig te wees om die uit-kosmos-ontploffingsmites op aardse insettinge te kom toepas. Die feit dat daar baie ruïnes onder die see lê, het waarskynlike met 'n asteroïde wat die aarde getref het te make of met 'n planeet (Nibiru) wat te naby die aarde verby beweeg het.
    [33] Egipte en Suid-Amerika was oënskynlik naby die legendariese Atlantis, en verklaar dit aan ons hoekom die Egiptiese kultuur oornag so ‘n grootse oplewing getoon het en kultureel so drasties van ander Westerse lande verskil. En ook hoekom soortgelyke tempels en piramides in Suid-Amerika bestaan.
    [34] Beweerdelik afkomstig vanaf die Pleiades.
    [35] Heelwat Egiptiese godinne se tempel was ‘n stal o.a. ook Isis en Hathor. Die stal as tempel het algemeen in Egipte voorgekom ... ook die grotidee het by die aanhangers van Mithra voorgekom. En so is ook Jesus beweerdelik in ‘n stal gebore. En dis nie toeval nie. Dan kom die Exodus-Israeliete, pas uit Egipte, en aanbid ‘n goue kalf. Hierdie aanbiddingsobjek vind dan ook baie byval in die na-Salomo-era.
   [36] In die zigguratte het die gode bymekaar gekom, geëet, gedrink, en was mensvroulike toegewydes (tempelhoere) hul gesellinne. Let daarop dat ‘n tempel ‘n plek was waar die gode gedrink, geëet het en gejol het. So terloops, die gebruik van tempelhoere is deur die Israeliete oorgeneem, sien maar die verhaal van Hosea. So is die gebruik steeds in Iran in werking, waar ‘n dogter tot groot eer van haar familie kan besluit om ‘n tempelhoer te word. In Ur, ter toeligting, is daar elke Vrydagoggend ‘n optog van hierdie dames ... dis glo 'n besienswaardigheid. Lees ook die Hosea storie weer.
    [37] El = god; dit kom van Enlil (die god-van-die-aarde) af. Elohim is meervoud daarvan t.w. gode.
    [38] Ten einde dit eenvoudig te hou, gaan ek die woord "Annunaki" gebruik om al die Nibiruane op aarde aan te dui.
    [39] Die samevattende woord vir die gode op aarde, komende vanaf  Nibiru.
    [40] An-u, koning van Nibiru, was as "God-die-Vader" bekend. Hy het die aarde een keer besoek. 
Bronne dui aan dat hy intussen oorlede is (ons jaar 2,000) en dat Enlil nou koning is.
    [41] Nibiru, toentertyd algemeen aanvaar as hemel, ook bekend as Olam, of Olan. Persone wat steeds ‘n fisiese hemelbeskouing aanvaar, aspireer direk of indirek steeds om na Nibiru te gaan en daar "vir ewig" te lewe.
Nota: In ander kulture is die hemelterra 'n ander kosmiese woonplek.
    [42] A HISTORY OF GOD; Armstrong K, bl. 9.
    [43] EDGAR CASE ON REÏNCARNATION, N. Cayley.
    [44] A HISTORY OF GOD; Armstrong K., bl. 44.
    [45] ‘n Duiwel / Satan-fiksasie kom veelal voor onder heelwat gelowiges en lei in baie gevalle tot Satan ‘n vorm van god maak t.w. ‘n bose god (God se broer), asook ‘n afdreig / manipuleringsmiddelgod. Die idee van 'n satan is vreemd aan Ou Testamentiese denke. Die Israeliete het tydens hul ballingskap vir die eerste keer met hierdie denke te doene gekry ... ook nadat hul god-koning verdwyn het, toe ene Zoroaster se Agra Mainu hul ore bereik het. Die idee is later aangepas waarin die Romeine eers Satan geword het in Israeliese oog, en later in christelike siening (verdraai en verander deur die Romeine, wat hulleself also ont-satan het) is 'n aparte satanpersoonlikheid geskep. Of dit deur "God" geopenbaar is? Ek sou nie so dink / raai nie...tewens niks van al die gode/God traaifel is mi deur "God" "geopenbaar nie.
    [46] Die drietandvurk (trident) was een van die wapens / simbole van die berggod, El-Shaddai en ook Quetzalcoatl / Viracocha. Albei het die “trident” gebruik.
    [47] CONTACTS WITH THE GODS FROM SPACE, George King.
    [48] Sien Die Bybel, Matt. 2:11 ... Jesus ontvang skatte t.w. goud, wierook en mirre, wat in daardie tyd weeldeartikels was.
    [49] Sien die Bybel o.a. Matt. 1:18. Terloops, daar was talle, beweerde, maagdelike bevrugtings in die geskrifte o.a.. Alexander, Atties, die Boeddha, Dionisus, Mithra, Tammuz, Zoroaster en sommer nog baie meer. Sien ook Hf., “Jesus”, hierin. Kyk ook na hierdie aanhaling:
"...'n dogma oor die maagedlike bevrugting gaan bou waarvan die pilare wankelrig is." {Spangenberg, Prof S, LitNet, "Toe ek 'n kind was..."}.
    [50] Dit word hierin beweer dat die selle (manlik) van die koninklike Nibiruaan, Ishkur, wat as JaHWeH aan die Israeliete bekend was, aangewend is om Maria te bevrug ... of dan 'n ander Nibiruaan. Daar is natuurlik ander uitlegte hieromtrent. En dan: ook Moses is beweerdelik also bevrug / beplan, m.a.w. ook hy het  afgekom "van bo": {sien www.Thiaoouba.com}.
    [51] Skrywer wil aan die hand doen dat ons die terme stoflike en nie-stoflike komponente gebruik vir liggaam en siel, ook soms  gees genoem. Die term siel lei veelal tot verwarring. Siel was in elk geval beslis nie ‘n Israeliese en/of bybelse eerste nie. Sien ook Eugene Marais se sinvolle sielstoepassing in Die Siel van die Mier.
   
[52] Die sinvolle teorie van reïnkarnasie.
    [53] GODS OF THE NEW MILLENNIUM, Alford Allan A: inleiding, bl.1v
    [54] GODS OF THE NEW MILLENNIUM, Alford Allan A: bl. 34
    [55] Die Israeliete het die heidense nosie van opstanding tydens hul Babiloniese ballingskap leer ken … van die Persiërs (Babiloniërs / Irannese) … en dit in hul bybel geïnkorporeer t.w. Esegiël, opstanding van die regverdiges, en in die boek Daniël (veel later geskryf!) opstanding van almal en dan ‘n skeiding tussen regverdiges en onregverdiges.
    [56] Sien Die Bybel, o.a. Gen. 12:1, waar El-Shaddai ("god van die berge") as "die Here" vertaal is. Hierdie god kontak Abraham verskeie kere, eet en slaap by hom (sien  Gen. 18) en verdwyn dan. In Ex. 6 verskyn daar weer so ‘n bestaansvorm aan Moses, wat hy as "God" interpreteer, maar nou dui hierdie god glo sigselwers as JaHWeH aan en nie meer El- Shaddai nie. Na jare se kontak met die Joodse Israeliete, via die Ark-van-die-Verbond, boodskappers (wat die mense engele noem) en profete, verdwyn hierdie god-JaHWeH in 552 vC finaal en hou op om met die Israeliete te praat. "God is dood" is daar toe gesê. Meer hieromtrent in hoofstuk “JaHWeH”.
    [57] Sien Die Bybel: “JaHWeH” kom eers in Ex. 6 voor. Hy het in verdere Ou Testamentiese tyd ‘n aktiewe verbintenis met die Israeliete gehad, tot tydens hul tweede wegvoering na Babilonië (586 > 539 vC), toe hy opgehou het om met die Israeliete te kontak. Sien ook Ark-van-die-Verbond as JaHWeH se kontakmiddel (radiogeleier) in hoofstuk “JaHWeH”. 
    [58] Die enige God van die Islam (ook genoem Mohammedanisme).
    [59] Die slanggod van Iran, met Nibiru se wapen as hul godsbeeld.
    [60] Die Oosterse god-geloof, wat in 204 vC as een van die amptelike godsdienste van die Romeine toegelaat is. Atties, die voorloper, wat op 25 Desember gebore is, wat o.a. herdenk word aan ‘n boomstomp vasgemaak, wat “uit die dode” uit opgestaan het, ens.
    [61] Hoewel honderde jare voor Jesus se era, is sy verhaal feitlik identies met die van Jesus. Dit laat mens tereg vra: wie was nou eerste, die hoender of die eier?
    [62] Een van die drie in die Hindoe-Drie-eenheid, ‘n vierkoppige geesteswese.
    [63] Die Boeddha staan nie as ‘n god bekend nie. Eerder sou ons hom kon beskryf as ‘n buitengewone geestelike wat die filosofie verkondig het waarvolgens die mens self in verligtingsstaat kan "opwerk" tot ‘n staat van nirwana. Heel sinvol, sou ek sê.
    [64]  ‘n Griekse god, voor Jesus se era, wat glo op 25 Desember gebore is, gekruisig is, water in wyn verander het, op ‘n donkie gery het, uit die dode opgewek is, ens. Sommer baie dinge wat die Jesusstorie beïnvloed het.
    [65]  ‘n Algemene term van pre-pre-historiese tye af.
    [66] ‘n Nuwe naam, en moontlik ‘n nuwe God, wat deur Jesus verkondig is. Sien hoofstuk hierin "Jesus".
    [67]  El dui op Enlil, “die god van die aarde”, in die tyd van die gode. Na bewering is hy nou koning van Nibiru en tans god-die-Vader, daar An-u oorlede is.
    [68] Koei-godinne, van Egipte. Isis was die Egiptiese moedergodin, vrou van Osiris, ma van die oer-aardse verlossersgod, Horus.
    [69] ‘n "Channeler" wat beweerdelik met die nie-stoflike van Moeder Maria kontak het en by haar insiggewende boodskappe ontvang, waarin die vrou se posisie in die godsdiens beklemtoon word: sien The WAY.
    [70] Mithra: Nog ‘n Seun-van-god t.w. seun van Ahuramazda. ‘n Vegters- en oorlogsgod. Ook 'n verlossersgod, lank voor Jesus. Moontlik komende vanaf Alexander.
    [71] Molog: die verfoeilike, aan wie o.a. kinders geoffer is: sien ook Salomo in hoofstuk JaHWeH.
    [72] Mudimu: hierdie woord kom vanuit Sumerië en word Afrika se erfenis. Of dalk via die Dogon by Afrikane geland.
    [73] Quetzalcoatl, die Suid-Amerikaanse, geveerde slanggod, wat beweerdelik, moontlik dieselfde vlees-en-bloed Nibiruaan (Ishkur) was wat as JaHWeH aan die Israeliete bekend was.
    [74] Hoofgod van die Griekse godepantheon. Die Grieke het, soos die Sumeriërs, baie gode gehad ... hulle het dit m.i. by die Egiptenare, Sumeriërs en Annunaki ontleen. Net al, in geval van die Grieke kon mense ook god (God...?) word! Dit wil lyk of die Griekse godepantheon waarskynlik afgelei is van Nibiruaanse gode: vir ‘n lys van 50 sulke Nibiruaanse gode, sien Internet.
    [75] Daar is aanduidings dat al hierdie name op een vrouegod dui, of afleidinge daarvan is. Die naam van die Sumeriese vrou ... een van die godinne, by name Inanna ... word hierin as moedergod aangedui. En dan, so wil dit vir my lyk, kan ons maar die Sjinese 'Heilige Moeder', Shin-Shin-Mo, by hierdie lys voeg.
    [76] Dit maak interessante leesstof uit om ‘n godelys na te gaan.
    [77]
Ek verwys na God as “Dit”, aangesien ek nie kan sien dat die ware God/Ewigheid/"Een" manlik kan wees nie. Geensins nie. Iemand het êrens geskryf, “as God manlik is, dan is manlikheid ook God”. En omdat absoluut geen fisiese eienskappe met God/Ewigheid verbind behoort te te word nie, is God/Ewigheid dus mi geslagloos, lyfloos, vormloos, gesigloos…en dus baardloos (!), vrouloos, seunloos, dogterloos, erfgenaamloos, menseienskaploos, tydloos, ensovoorts. Ook persoonlikheidsloos.  God/Ewigheid is meer as al hierdie voorgenoemde dinge. God/Ewigheid is meer as beide vlees en gees, en is nog vlees, nog gees … veel, veel meer! 

Einde van Hf. 1

don-don Herman
10 Junie 2010
Germiston
Suid-Afrika

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Hf-2
Gaan na INHOUD-Ek Vra Na God
Gaan na Indeks
Kontak