God
1.  As daar nou een iets/Ding/onderwerp/IDEE is, wat tot behoorlike en deeglike verkenning en bespreking roep en smeek, is dit "God", en wel die IDEE van GOD!

As daar net een God was, dan was alles honkiedorrie. Nou, egter, is daar Miljoene God-de (gode), wat mens in opperste malsheid "God" noem en aanbid, asof een. Ek het die onderwerp deels aangespreek en uiteengesit in my boek, EK VRA NA GOD.

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, aan aruan@nuwemens.co.za

Dit is moontlik nodig dat hierdie bladsy altyd
REFRESH word!
(so kry jy die nuutste weergawe)

God”!? wat is dit/Dit?
 
 God blyk op aarde eerstens “gode” te wees, Biljoene van die verondersteldes, IDEES, dus “die Annunaki”-lewensvorme wat destyds (mens-begintyd, na die vergaan van Atlantis) op aarde was. “DAAR IS NIE GOD NIE, NET GODE, BILJOENE VAN DIE GOED!” [sien my boek: EK VRA NA GOD.]
  Individueel was elkeen afsonderlik as “God” aangespreek: dit is waar ons in Afrikanerdom die aanspreekvorm “BAAS” vandaan gekry het. So het die individuele aanspreekvorm, God, een uit baie gode veronderstel, en dan ook, God-Baas beteken/hou-in een uit baie! “ Dit is dan waar die Mens se IDEE van “God” vandaan kom.
  ”God” was egter nie altyd daar nie. ”God” het nooit op aarde  of by die voor-mens bestaan nie, die “Annunakihet die IDEE van ”God” by en in die Mens kom vestig.
  Waar het die “Nibiruane”-“Annunaki” dan die IDEE van “God’ gekry?
  Hulle het dit oënskynlik via die Sirussiete van die voorgaande “Anaki” verkry.
  Die IDEE van “God” het egter nie altyd bestaan nie, nog bestaan dit in die nie-stoflike leefwêrelde of in die groter Heelal. Dit wil lyk of die God-IDEE uniek aan Mens is. Daar bestaan egter ‘n moontlikheid (so verneem ek) dat die “Nibiruane” hul God-IDEE ook op ander heelalslewensterreine gevestig het, waar dit dan mi anders as by Mens ontwikkel het. Ek wag in spanning om so iets te kan bevestiging.
  Die God-IDEE kom egter oorspronklik van ene Ishma-el af, reg aan die begin van stoflik-niestoflkike lewensvorme...

========

 God is 'n IDEE, wat die Nibiruane na ons gebring het (oor ons kom gooi het) ten einde ons te beheer...tot húl voordeel...in samewerking/uitvoering van vele ander bindingsidees, opdragte, gebooie, gebiedinge, wette, voorskriftelikhede, wat saam 'n sambreel van idees vorm, met die IDEE-God aan die middel-bo punt.
  Die God en gode vorm die raamwerk van die sambreel, en die idees vorm die waterdigting. Ja, die sambreel van idees skerm ons mense af van Iets buite die sambreel-(bewussynsgevangenis), en daardie Iets word hierin "Ewigheid" genoem. Let daarop dat ek nie Ewigheid (wat nie omvat/verstaan/beskryf/uitgelê kan word nie) as 'DIÉ Ewigheid' aandui nie, want dit is bepaaldelik tw dat ek daarmee insinueer dat ek hierdie "Ewigheid" (onbepaald, onbegrens) tot 'n individu verneder het en uitgesort het...so ook oor dit heers. Ek is deur my spirituele meegangers versoek en gemaan om "nie my hand Daarin te probeer steek nie". So aanvaar ek dit dan.
  Bokant die sambreel van IDEES-verleiding en mesmeraaisieng troon daar nog altyd, steeds en vir ewig "Ewigheid", wat as 'n Goue Koepel gesimboliseer kan word.
  Hierdie "Ewigheid" vervang al reeds God en gode in my skrywes/oordraginge.

Wat is 'n IDEE?

HAT dui dit so aan: denkbeeld, gedagte, voorstelling, begrip,  en ook opvatting, waartoe ek wil byvoeg, ook GELOOF, wat...veral in die onderhawige geval...as BY-geloof beskou kan word.

Al lankal word ek gesê
"God is 'n IDEE".
God is 'n denkbeeld...'n stoflike se geskepte/uitgedinkte, hologrammatiese denkbeeld:
God is 'n gedagte;
God is 'n voorstelling;
God is 'n begrip;
God is 'n opvatting;
God is 'n geloofsuitgang...
God is By-geloof!

Maar dan:
  God is METAFOOR!
  Die IDEE VAN GOD is oorgedra vanaf die denke van 'n beginner in ons fisiese Heelal (lank voor Mens tot lewe gekom het), genaamd Ishmaïl "die Opstandeling", maar geïnstigeer deur die latere, verraderlike, verdeelbeplannende God en gode van die begintyd van Mens.
  Gaan lees gerus as agtergrond hiertoe die boek, EK VRA NA GOD, asook "Ons" se oordraging van Opstand in die Hemel.

Nota:  Dit is hoekom christene teen skakeling met ons Ander Kant/Hemel voorgesê en opgemaak is.

========

  Ek brei effens uit insake God.
  God is nie 'n "Wese" nie, veral nie "Wese" as 'n onbeskryflike, geheimsinnige iets nie: dit is so goed om te sê: "God is God, omdat God god is." Dit bring ons niks nader aan Wie of Wat is God?
  So kom die van die hou-hulle-slim openbare deelnemers en daag ons tot "Daar is geen God nie...bewys dit!"
  Regtig?
  Waarvan praat jy dan?
  Maar dan daag hulle ons tot BEWYS dat daar God is, of dat so iets bestaan, en beroep hulle op hul kinderlike erfenisaanname van sg "wetenskaplikheid", dat God nie bewys kan word nie...op húlle kriteria, natuurlik:
  "Ék sê daar is geen God buite die bewussyn van Mens nie, en daag al die God-aanhangers uit om God verkeerd te bewys!"

========

  As mens in ag neem wat ek hierbo geskryf het, word dit duidelik God bestaan nie in ons Ander Kant, "Hemel", nie-stoflike na-oord nie: geensins nie...dus ook nie God-Satan nie!
  Daar is ook geen "Wese" wat in God se plek staan nie, nog aap, slang, boom, klip.
  God is 'n hologrammatiese IDEE, wat uitgedink/ontwerp is; en hd IDEE was teen die nie-stoflike bestel opgestel en geïmplementeer;
wat eers deur ander lewensgroepe aangeneem, aangepas en verwerk is, en daarop via die Anaki (van Sirus) by die latere Annunaki geland het, wat dit verbreidend aangepas het ten einde as 'n onderdukkings-IDEE te dien, wat ander leefvorme sou onderdruk: en dit is waarmee ons opgeskeep sit!

=======

  Die God-IDEE het by die, stoflike Ishmaïl en Kie ontstaan.
  Dit was ‘n opstands-IDEE deur leidende stoflikes, teen die beheer van die nie-stoflike leefwêreld.
  Ten einde beheermoontlikhede oor stoflikes die nie-stoflikes te ontneem, het hulle ‘n derde-, alternatiewe mag uitgedink en geskep, en daarvoor is die God-IDEE uitgedink en ingespan.
  Dit het ‘n IDEE-Mag oor die stoflikes gebring, wat nie deur die nie-stoflikes beheer word nie, of kón word nie...God!!!
  Om oppermag te hê...”being in full control”...moes uitgesoekte stoflikes...hierin Ishmaïl en uitsoekvennote...op hulle beurt beheer oor hierdie “God’ (die IDEE!) verkry en behou: sien dit was natuurlik net ‘n IDEE, wat nét hulle geweet het.

  Maar dit alleen sou nie ‘n genoegsame houvas op ander stoflikes lewer nie...nee, die IDEE moes meer fisies wees, meer deel van stoflike opset, sodat die gewone stoflikes die verleidings-IDEE vrywillig sou aanvaar.
  Daarom het hulle die God-IDEE meer prakties gemaak, deur die invoeging dat daar ‘n werklike “God-die-Vader” is, wat op ‘n versteekte plek/eiland/”Paradys”/’Paradyseiland’ woon, en nét húlle (Ishmaïl en Kie...en ook oa die latere “Sons-of-Paradise”) weet waar dit is, waar God-die-Vader woon, en nét húlle het kontak met hierdie geheime, verwyderde God-die-Vader. Hulle word toe en is toe "DIE SEUNS-VAN-DIE-PARADYS", God-die-Vader se beweerde gemagtigdes om te regeer, wette uit te vaardig, kortom om oor andere te heers.

  Lekker, nè? Daarom leef ons hedendaagse konings...en ook predikante (dominee = baas!), as konings van God-en-gode diens/onderwerping...steeds so lekker, en word as verteenwoordigers en gevolmagtigdes van “God’ beskou en aanvaar. Daarom is daar steeds ‘n versteekte wêreld-beheermag, wat ons maar die illuminati noem: merk die ooreenkoms van die woord met Annunaki.
  Daarom sit ons ook opgesaal met ‘n God, al het dit baie God-de/gode geword, met baie verdeling onder die volgers, hierin die verleide Mense; maar dit is ‘n ander dag se storie.

======

  Daar bestaan nie iets soos 'n "ware God" nie. Dit is "intellektuele" konstruksie, oorspronklik geskep om die ongeletterde massas in toom te hou - en die massas ís in toom gehou. Vir baie lank. But they couldn't fool all of us all the time. There is no religion higher than Truth!  Tans staan die tussen-geloof sieninge so in my binneste/bewussyn:
* Ek is bly alles is verby, en staan nou die aantreeblad skoon gemaak te word.
* Ek is bly An-u en sy God-gevolg is weg van die Aarde af, bly An-u is nie meer by en deel van ons nie, en baie dankbaar en verheug dat sy soort nie meer andere se God en gode wil wees nie;dat hulle die Mens wil en sal help tot vry kom van die God-bindinge (possession!), en dat hierdie vryheid nou haas by ons deur aangekom het.
* Ek is bly God-die-Vader An-u is nie meer deel van ons werklikheid nie;
* ek is bly dat die oorheersing oor die Mens beëindig is/word – vir eers in die Hemel / Ander Kant – en sal nou die Mens op aarde ook bereik.

======

 Die God-IDEE het uit 'n verset teen die nie-stoflike leefdimensie by die stoflike  Ishmaïl en Kie ontstaan.

 ====== 

Kom ons kyk dan vervolgens na...

  God se oorlog teen die Hemel

  Dit is wat ek hierbo na verwys, en vandag tussen God-aanhangers en nie-God aanhangers heers, tw OORLOG.
  Ishmaïl se oorlog teen ons Hemel-AnderKant*. Die fisiese Ishmael teen die univers se nie-stoflike leefdimensie, met sy (Ishmaïl se) God-IDEE. Die oorlog van fisiesheid teen nie-stoflikheid. Die oorlog van Ishmael  en Kie teen die voorgaande nie-stoflike bestel* van ons universele Bestel...baie lank voor Mens-Hemel* beset is.
 Dit was stoflike begintyd, toe Ishmael aan die ter sake, nie-stoflike leefvorme in Ander Kant gesê het:
”Wie is julle om oor m
ý en ons hier (in stoflike bestel) sê te hê? Wat se reg het julle om aan ons hier voor te skryf...ek was immer ‘n leier daar Ander Kant*, by julle; en nou dat ek gekies het om in fisiesheid hier te kom leef, nou speel julle oor my baas. Nee, ek aanvaar dit nie!”
 Toe bedink Ishmael & Kie as teenstand teen die nie-st bestel die IDEE van God, ‘n hologrammatiese denkebindingsvorm, wat reg vanuit die hoogste echelon van nie-fisiese, gevorderde vermagtinge spruit. En hd denkbeeld-IDEE vat fisiese lewensvorme weg uit die Paradys-bestaan van alles-is-volmaak, gebruik-en-geniet-dit, tot kies nou God of Hemelse*, nie-stoflike bestaan, God of Hemel! (en geen kontak met Hemel nie!, beveel Ishmael, Bybel edm!)
 Maar daar is en word nie gesê wat alles hiermee saamgaan nie.
 As lesers dit net duidelik wil kry dat God, as IDEE, bloot ‘n denkeplan vd “Teenstander” Ishmail was/is, en dat hd/sy opstand en teenstand van hom TEEN die HEMEL* was.
*** Nie-fisiese, ni-stoflike bestaansorde.

Ishma-el:  die God-IDEE kom oorspronklik van ene Ishma-el, reg aan die begin van fisiese bestaansvorme. Vandaar het dit die Fisiese Dimensies besmet. So ook die Mens op aarde, panspermies.
  Hierdie woorde kom van Jeshua af: “Hd IDEË het die kern waarom alles op hd gebiede draai BUITE JULSELF kom plaas; & is daarvoor ‘n IDEE-Oppermag uitgedink & aan julle oorgedra, as een-of-ander onaantasbare, ‘geopenbaarde’, ‘van-[Bo]-af’, onweerlêgbare/onbetwisbare feit, wat deur jul geloof as onaanvegbare, universele ‘Opper-GESAG’ aanvaarbaar & onbetwisbaar gemaak is.
Ons kom sê vandag aan julle dat daar in vervloë dae buite-aardse pioniers was wat julle deur hul uitgedinkte & goed beplande Hoër Gesag (& voorskrifte/wette/edikte) kom verlei & boei het tot onderdanigheid aan HÚLLE, & tot ewige minderwaardigheid aan hulle. Hierdie ‘God’ blyk uiteindelik hulself te wees, & steeds deur julle as sulks...God!...aanvaar word."

=======

Die God-Idee
of te wel:
Waar kom “God” vandaan
?

Wat is ‘n, idee?
Wat is jy, Idee?
Wat is jy, IDEE?
Wat spook jy by ons, idee?
Wat heers jy as ons hoofkoning, Idee?
Waar kom jy vandaan, IDEES-van-Idees

Jy weet, Idee, jy heers oor ons,
en ons weet nie eers mooi wie-of-wat jy is nie. 

Hulle sê my jy is ‘n blote gedagte,
’n denkbeeld.
Ai, Idee, hoe het jy ons gedagtes kom oorheers?
Jy as ‘n blote, fiktiewe gedagte
jy wat as “God” aan ons voorgehou is en word…
die gedagte god.
Die heerser god,
die weet-alles-god,
die baas-oor-alles god,
die maak ons tot klaas:

en jy allie tyd ‘n blote gedagte,
’n blote idee,
uitgedink en geskep deur ontwikkelde ET’s
Van Nibiru en vêrder terug…
veel vêrder terug,
verby Sirus,
verby Orion,
verby Arcturus,
verby Alcyone,
en die Pleiades;
ook verby al Sewe-Susters,
verby hul Goue God-Stêr,
verby hul drie, Drie-Enige Goue-stêrre,
verby baie, vorige bestane,
en nog vêrder terug,
tot na kort na die begin,
toe die weerkoms van “siele” begin plaasgevind het,
in vêrre verledes- beginbestaan,
toe die Idee van heersing oor andere by skepsele ontstaan het,
toe die een oor die ander wou heers,
toe die een groep die ander se baas wou wees.

Ja, toe word die IDEE uitgedink,
die van ‘n grootbaas oor almal,
maar eintlik oor die wat BEHEER word.
God
nogal met naam Ismail
effe anders as “Israel”,
nes die seun van Abraham.
Nogal.
Toevallig??
Asof die Jesus-mite toeval was/is,
of Abraham se offer van sy kind toeval was,
en of dit ‘Jesus’ se kruisiging kom regverdig?
Of die honderde mites vanaf die gode ontspring…
om ons aan neusringe rond te lei.

En hierdie Grootbaas “God”
word ook ‘n innie-bondel god,
met baie base…
hulle van óns groep,
of,
sommer net óns,
ons die baas,
eintlik God!
Sommer net ék,
ek die baas,
eintlik God!

Toe hulle van Nibiru...
die Annunaki...
heersers van die aarde,
gode van die aarde,
eintlik God-de,
met hul hoof-God,
hul koning,
An-u,
God-die-Vader”!

Maar die idee van die Idee
was tog immer dat ék/ons in beheer sal wees;
so “God” moes weg van ons geplaas word…
vêr weg.
Daar doer.

En ‘n eiland word in denke vir “God” geskep,
nog ‘n idee,
’n Paradys,
’n vêr weg blyplek,
daar doer,
to-hell-and-gone,
waar ons geskepte God
maar kan bly en woon,
regeer
en homself beheer…
ja, ‘n “hom”,
want in oudste vroegtyd
was dit tog nét denkbaar
dat hierdie geskepte “God”,
die denkbeeldige “God”,
nét man kon wees…
manlik,
regeerder;
al was sy regeerbaarheid
net in denke sinnebeeldig vasgevang,
al was hy alleen op ‘n vêraf eiland,
waar niemand weet nie,
waar hy,
God”,
alleen
kon heers…
daar op sy eiland,
sy eiland geskep deur skepsel,
doer past moer-en-gone
sonder sê…

Óns sal sê wat gesê moet word…tot beheer!

© Kopiereg voorbehou deur Aruan.

Hierdie idee, Idee en god-idee kort baie ontrafeling…ons sal nou daarby kom!

======

God ‘n idée fixe

God is ‘n denkbeeld,
‘n denkbeeld ons ingegrein
deur ET heersers met brein,
uit ons vêrre verledesgrein.
Die denkbeeld van An-u,
die waandenkbeed van God
wat ons, Mens, in alles oorheers.

Met hierdie idee is ons gefieks,
permanent gefieks
soos die ET’s ons wou hê;
en al is die ET’s al lankal weg,
bly ons steeds gefieks,
opgefieks met hul idee van God,
die God-idee,
idee-van-idees,
die heersersidee,
die tot-slaaf-maak idee,
die mens se onderdanigheidsidee
aan ‘n ET God…
al is hy dood!

Dit bly ons gedurig by,
in DNS,
brein,
maaind
en woord,
gevestig,
geanker,
gesit,
geboei:
slaaf is jy,
en slaaf sal jy bly!

Die waandenkbeeld van God,
wat ons nie net gedurig bybly,
maar ons gedurig in dwang
vol vrees en bewing hou,
ons op ons knieë nutteloos hou.

Gee jou voorskrifte,
God,
jul baie voorskrifte,
ET’s,
jul beloftes van leef ewig,
jul voorsegging van baklei vir ewig…
jul dooie ewige lewe,
want ook jul God-koning kon nie leef vir ewig,
en is hy dood,
morsdood,
weggemaak vir ewig.

Waar is julle ET’s?
waar is julle nou?
Nou dat ons hoor
hoe julle ons het getoor,
met God
en gebod.

Weggemaak jul God,
vêr weg jul koning God,
jul dooie An-u God,
weggemaak na sy dood,
vêr weg uit ons ‘hemel’,
met geen meer BEHEER na sy dood.

Daar is niks wat dit meer kan keer:
God is dood,
met An-u se dood,
en die veranderinge is groot;
en sal nou word baie groot;
want God is dood,
koning An-u is dood.

Ons God is dood,
ons God-die-Vader in ‘n baie diep see…
ameba in daai see.

Anu-God ‘n denkbeeld,
’n kwaaie waandenkbeeld,
nog nie vergete,
nog nie uit ons maainds,
maar gewond met die dood.

God is dood,
want An-u is dood;
en An-u was God
en God-die-Vader gelyk.
An-u is dood
en nou is God so ook dood.

© Kopiereg voorbehou deur Aruan

God en An-u, saam dood.
Ons sal daaruit in vryheid opstaan!

======

  Daar is geen wraak of terugkry in my meer hieromtrent nie – geen stryd is meer nodig nie...teenoor die God en gode Annunaki, ...nou van weleer...en is ek bly en dankbaar dat Prins Ishkur-JaHWweH (destyds op aarde by die Israeliete as JaHWeH bekend, maar ook oa as "Die Geveerde Slanggod" ea in Suid-Amerika) met my (ook namens die Mens) vrede kom maak het, en die vredesboodskap via my tot ons Mense gebring het; ook dat hy en koning Enlil (“God-van-die-Aarde”) ons vrywording en voorspoed toewens, en onderneem het om ons te help tot ‘n vryheidsstaat van Universele Lewensvorm.  

  Van ons/my kant af is daar geen haat nyd, wrokke of onvrede bedoelings teenoor die God en gode van die verlede nie, ook nie teenoor die Annunaki of Nibiruane nie, asook niks teenoor hul goedgelowige volgers en aanbidders op aarde nie. Ons soek net versoening met ons en alle mense, tussen mense, en vir die Mens om in versoening en ook kontak te kom met alle lewensvorme in die Heelal.

  Vergewe mekaar. Laat ons nie onder mekaar bly veg soos gekondisioneerde honde nie.
  Dan ook:
* ons mense sal nou almal tot vergifnis gelei word, buite die God-Idee;
* ons sal mekaar aanvaar, die gebeure in aardse verlede deursien en daaropvolgende mekaar wedersyds vergewe
.
* Ons sal vir ons aardse optredes lag. Ons was daartoe mislei, Mense. Ja, die ‘vermoorde’ sal sy/haar ‘moordenaar’ maklik vergewe, as die voorafgebeure en verpligte keuses in ons Ander Kant aan elkeen bekend raak; ‘die ‘vermoorde’ sal egter ook tot ‘n punt kom dat hy/sy sal insien dat ook hy/sy, die vermoorde’, ook aan die ‘moordenaar’ ‘n verskoning verskuldig is; en die ‘vermoorde’ sal sy/haar ‘moordenaar’ om verskoning en vergifnis vra; en daar sal vrede op aarde heers, soos daar nou al vrede in die Hemel is.
* Ons Mense van die Aarde sal binnekort vrywilliglik die God-Idee en gepaardgaande godsdiens en aanbidding aflê, ook die kruk-God, die gepaardgaande verslawing, die minderwaardigheid, die betronking, misleiding en verleiding. Ja, ons sal volkome vry word. Ons sal nie meer mekaar tot ewige straf en lyding verdoem oor God en godsdiens nie...dit (God en godsdiens) is dit nie werd nie, die kool is die sous nie werd nie...was nog nooit nie.   Enigiets wat die Mens verlei en verneder tot verdoemende, derm-uitryg en vernedende verdeeldheid en minderwaardigheid is nie meer welkom by die Mens nie. Geensins nie.

========================

Korrespondensie

24/9/2013: Antwoord aan T: As dit malheid vereis om vir die wegmaak van die malse God&gode te pleit, dan is ek graag en maar "skisofrenies"...soos jy sê. Let wel, ek is nie TEEN die God-IDEE en dit se Biljoene gode nie, ek beywer my vir hul wegmaak uit ons maainds, dat ons vry kom van die malse idee dat Biljoene gode is "God", en ophou toelaat dat 'n afgestorwe Anoe (as God en "God-die-Vader") ons bly regeer en beset/"possess".

Laat die buite-aardse God en gode pad vat en ophou ons voorsê en aldag verdeel.

======

Gebaseer op T se reaksie wil ek vandag emfaties die volgende sê, al word ek hoe ook al geëtiketteer, beskuldig, verneder en sleggesê:

 
Alles wat ons in geglo het en as waarheid en tov ons bybelgegronde-erfenis gedink en geërf het,  sal in hierdie oorgangstyd van Mens (tot vrygemaakte, Nuwe Mens) aangeveg word, en sal die onomstootbare “Babilon”-afgodsbeeld van ons kulturele God-erfenis, as bevattende groot kleivoete uitgewys word, tot val kom en tot stof vergaan!
  En hierdie omval van die magtige God-beeld sal nie alleen tot val kom nie, nee,
dit sal ‘n groot vuur aansteek,

wat die afgod-God-beelde en -instellings vd Westerse Mens binne ‘n kort tydperk gelyk met die Aarde sal maak: stof is jy, en tot stof sal jy vergaan
!

  Maar/en, saam met die God-beeld omstoting, sal ook die fondament(e) daarvan se ET-Reptielbasis bekend raak en erken word, en dan ook mee afgereken kan en sál word.
  En daar sal "‘n geween en gekners van tande wees"...
  Maar dan ook: hierdie “Reptiele” se tanse leiers (na die afsterwe van koning, “God-die-Vader”), laat weet dat hulle beslis en lank nie meer die Mens wil BEHEER nie: dit is die Mens wat nie hul boeie wil insien en/of aanvaar nie, en so nie daarvan los kan kom nie.

======

Hoekom móét daar 'n God en 'n Skepper wees?
en is daar 'n God? of is daar Miljoene God-de?

======

  Vandag, in mensvernielende, mensbedreigde Suid-Afrika, is God ook niksbetekenend;
  Jesus kan steeds niks vir ons in ons makabere, plaaslike toestand doen nie,
  en maak die koolsop-God steeds ons lot niks ligter nie.
  Maar, die opium-God-gebruikers het steeds voortgegaan om op sterk-arm wyse as verleide charlatans op die verbrande-as God aan te dring, en daarmee te dreig;
  en die alternatiewes tot die God-IDEE 
  (ai, daar is so gehoop hulle sou met iets konstruktiefsveranderend kom!)
  het God in naam begin verwerp,
  maar in onkunde vaster aan die God-dinge, insettinge en proklamasies geklou
as die blinde God-vernielingsbase van my kinderdae en nikse, watertrap tanse.
  Dit is asof die God-agting, afdreiging en VREES steeds so groot oor My Mense heers, dat om met ‘n daadwerklike landomploeg van God, “Jesus” en die God-dinge te kom, steeds ondenkbaar vir My Mense is. En tog móét dit gebeur, en is dit Méns wat hd Mens-God & al dit se verleidinge sal moet omstoot, omploeg, agterlaat en diep begrawe...

  "The ultimate choice is to give without thought of loss, to jump without thought of fear, knowing that within all darkness, light is held captive. To come to the ledge and fly without fear or remorse, venturing where angels fear to tread. There is no growth in a safe space."

  Ek het my op ‘n baie hoë rots bevind, soos by Pinnacle Rock, in Mpumalanga. ‘n Bewussynsuitdaging het tot my gekom: “Spring, Aruan!”
  Ek hét. Dadelik. Onvoorwaardelik.
  Ek leef steeds, en dit is al baie jare gelede dat ek in vertroue dd sprong geneem het.

====== 

  Ons is nie toevallig binne ons gekose wêrelde/sieninge/gelooof/denke betronk nie: dit is 'n beplande uitgang/boeiing van hulle ("die gode") wat ons as "God" aanbid, alles deel van hul plan van totale binding/"possession" van Mens, ten einde Mens in sefbeperking en verdeeldheid te hou.

======

  Daar is dan deur Anoe & Kie besluit om die God-IDEE van Ishmaïl op hul gekloonde Mens-onderlinge van toepassing te maak, maar met die aanpassing dat húlle die God sou wees...Anoe is God-die-Vader, en die res is almal God, eintlik God-de, wat “gode” geword het in ons taal; hulle sou kollektief en individueel God word van Mens, en ook so genoem word.
  Dit vind dan ook in Afrikaner-kultuur ‘n tuiste, deurdat “Wit” (‘n wit vel) in SA as “Baas” uitgemaak is, en moes elke Witte individueel as “Baas” aangespreek word...’n direkte afleiding van ons is God = Baas!
  Dit is amper komies as mens in terugdinking dit onemosioneel beskou, en is dit mi unieke God-toepassingsdenke wat ons hier in SA mee gegoël het.
  Ek wil noem dat die Afrikanerkerk/geloof/godsdiens mi grootliks vir hd God-vergryp-verwarrenheidsdenke verantwoordelikheid moet aanvaar...as hulle ooit so groot sal word.
  Maar Anoe & Kie se God-truuks het nie hier opgehou nie: hulle het ons DNS aangepas om ‘n God-afhanklikheid en –hongerte in ons te plaas; hulle het elke en enige verdelingstruuk oor ons kom loslaat, soos oa baie, verskillende God-de as aanbiddingsobjekte, en polarisasietruuks van oa dinge soos “goed”<>“sleg”, “gered”<>“verlore”, “reg”<>“verkeed”, edm...VERDEEL! VERDEEL! VERDEEL!
  Hulle het ons selfs FISIES tot VERDELING gebring en gebind.
  En nou sal ons by bewuswording van hd grootse verneuktruuk van God & Kie gebring word, en sal ons van God, God-de en misleidinge los kom.
  Ek dink ons kort hulp daarin...intervensie.

======

  Die God-IDEE is BEPLAND oor Mens gegooi, wel wetende deur hulle wat dit hier tot voordeel van sélf kom inspan het, dat dit die Mens sou BEHEER...dit was immer hul doel,  en is die ge-erfde God-IDEE dan ook doelmatig aangepas om Mens te BEHEER en dat hulle, die betrokke ET's, via dit aanbid (vereer) sou word.
  Maar dd IDEE-inspanning is NOU verby, nou dat di NUWE ERA aangebreek het tov Mens & Annunki se verhoudinge, na die afsterwe van Koning, "God-die-Vader", Anoe. Die Annu's wil Mens NOU lei en help om VRY te KOM vd God-bindinge vd Verlede. Hulle werk daartoe saam met die Galaktiese Assosiasie.
  Ek moes...in my diensbaarheid hiertoe...kom tot 'n punt waar ek van die God-HAAT los kom, sien as progressiewe vordering tot groei, van beide kante af...nie 'n HAAT-losmaak nie, maar 'n broederlike, wedersydse groeiproses.
  Ek het gesprekke" en belewenisse gehad met Prins Ishkur (eks JahWeH) en ook met die vriendelike, nuwe Koning Enlil/EL. Ek twyfel geensins aan hul opregtheid tot verandering en ons VRY MAAK nie.
  In die PROSES van VRYMAKING sal ons UIT die/ons kollektiewe, geboksde 3-D stand kom, en tot 'n verdere lewensvlak van gevorderdheid, tw die 5de leefdimensie.
  Die 4-de Dimensielinge, ons tanse nie-stoflike kongregasieoord/plek, wat ons ook "Hemel" noem, sal saam met ons 3D-linge na die 5-D lewensvlak opskuif...omdat, oa, 4-D geokkupeer is ten einde deel te wees van Mens se betronktheid. Dit was nooit permanent nie.

======

  Dan het die Anoe-gêng Mens stoflik en nie-stoflik kom skei. Hulle het Mens geneties tot ‘n kort lewe beperk/verdoem. Dit het veroorsaak dat hulle ‘n houplek vir die fisies-afgestorwe mens se nie-stoflike komponent moes inwy, en hiervoor is ons aparte...soort van...4-de Dimensie in werking gestel. Die Mens is so in ‘n tipe hysbakskag geplaas, óp na 4D, dan weer af na 3D, dan weer so, op, af, en weer...ons noem dit reïnkarnasie (van ‘gees’), herbeliggaming (van nie-stoflikheid).
  Maar dan moes die Mens van 3D, om BEHEER-redes, verwyderd gehou word van ‘die lewendes’ in 4D.
  Diegene in 4D het wel deurentyd met die mense in 3D via BEWUSSYN gekontak/geskakel, en loop die Bybel  en  ander geloofsboeke daarvan oor; maar ook hierin is Mens mislei, om dit as van-"God’ te sien/noem, of “God-sê-so”; en steeds vandag word ou ‘segginge’/oordraginge/bewussynskontak van Mens se nie-stoflike leefdimensie as van God aangesien/aanvaar, maar dan ook dinge vd God-de vd verlede en/asook bylas-opmaakdinge van mense wat as “van-God” hierby gevoeg is.
  Die hele geloofsgrond van Mens is gebaseer op wat die God-de van die ou tyd, as “God”, of van ons Ander Kant, wat ons Hemel noem, ook as “God”, GLÓ gesê het. Bedink gerus hier hoe maklik dit is om mense also te mislei en as skape te BEHEER en in verskillende krale te jaag.

======

  Die groot hartseer wat deur Anoe&Kie se bokssing vd nie-stoflike komponent, wat in die Mens aangewend is, word nog hartseerder, as mens eers die kern van hd nie-stoflike komponent IN Mens in ag neem, nl dat dit vanuit die Pleiades se nie-stoflike lewes stam, en dat van hulle ingwillig het om op aarde (in die tyd van Lemurië) een lang lewe te kom beleef. Toe sink Lemurië en land die meeste van hulle in Atlantis; en toe Atlantis vergaan, toe word hul immerlewende nie-stoflikheid via "die Annunaki" se kloningstruuks betronk (gevange geneem) in die gemanipuleerde stoflik-nieStoflike Mens, wat bepland kort-kort moes/sou liggaamlik sterf...volgens die "Annunaki" se heersingsplanne, en moes daar plan gemaak word met hd immerlewende komponent in Mens, wat ons "gees" gaan doop het.
  Hier is ons 4-D/"Hemel"-2 ingespan, as oorgangstuiste van Mens.
  Noodwendig is beide "die Annunaki" en die Pleiadiërs betrokke by die VRY -MAAK van Mens van die bindinge vd "Annunaki" van destyds, want albei die tanse en genoemde lewensvorme het belang in Mens, dit se samestelling en VRY -kom van Anoe se mismakinge, en sal hulle aktief deelneem aan Mens se VRY -WORdingskap.
  Dit dan is deel vd "Nuwe Mens"-storie wat in Openbaring 21:1 genoem/voorspel word.

======

 
  Die son/Son skyn oor almal gelyk.
  Die illusie van godsdiens bring 'n onnatuurlike "God" (IDEE) en mens-VERDELING (voorgehou as mens-redding) na vore, wat eintlik die Satan-"VERDELER" is.

======

  Die heersing en beheertyd van God&gode, asook godsdiens, staan einde se kant toe; ons mors tyd om daaraan tyd in studie te wy: dit en hulle sal begrawe word.
  Die godsdsiens en dit se geloof skep hoop op 'n toekomstige staat. Ons sal begin beweeg na die N
óú, die wat-vir-ons-beskikbaar-geraak-het, die werklikheid, die NUWE WERKLIKHEID van Mens, wat baie ver buite die aarde se sfeer sal strek.

======

  Laat ek effe uitbrei ins die sg "BEHEER DEUR GOD".
  Hd "God" was/ÍS wreder as wreed. Tog is ons in grootse misleiding gebring om "Sy" (nogal) wrede beplanninge/insettinge van Mens soos willose skape te aanvaar...selfs daarvoor te bakei: bid jou dit aan.
  So aanvaar ons steeds 'n gou-gou oud word staat  en kort-kort fisies doodgaan.
  As Ewigheidsafstammelinge is die wrede, kort-kort liggaamlike "dood" nie vir ons bedoel nie, tog het "God" (Anoe&Kie) gekom en ons in 3D geboks/betronk/verneuk/beroof, met 'n geskeide, ver van 3D af, 4D-tydelike houplek, maar telkens MÓÉS/moet(?) ons maar magteloos doi, dan weer terugkom, dan weer swoeg, swag in ellende, en weer, en weer...
  Dit is mos nie hoe Ewiglinge moet leef nie; nee, dit is hoe slawe in ewigheid as gebliktes leef...sardientjies! En dít is presies wat ons is: ONS IS GEWILLIGE, WILLOSE SLAWE-IN-ELLENDE, VAN IET'S WAT ONS kom BOEI het tot minderwaardige lewensvorme, en wat ons boonop nog in malse verneuktheid "God" noem, en die etters wragtagwaar nog boonop aanbid ook.

======

  Oom Boeddha het oa gesê 'Do not waste your time with the gods, the gods have enough trouble of their own". In hd dae, met Enlil-EL wat nou koning is van die oorblywendes, het húlle baie trouble. Alles het oornag vir hulle verander, na Anoe se afsterwe: eers het Mardoek die koningskap wederregtelik oorgeneem. Enlil-El het op vrede besluit en op oorhaalmaniere besluit, en nie weer oorlog nie. Mardoek is toe gedwing om vredevol vd koningskap afstand te doen ('n uiters belangrike gebeurtenis, in dat die ewige oorlogstyd beëindig is, en so ook oa ons Openbaringsoorlog); en so is Anoe ("God-die-Vader") se mag-en-krag heersings- en oorheersingstydperk beëindig. Onder Enlil se leiding, en ook Ishkur-JaHWeH ea, word versoening en vrede nagevolg; hulle wil dan ook alle beheer oor ander lewensvorme wegmaak, en dit raak dan ook Mens. So sê hd twee here my. [Hulle het my hiervan oortuig, ook van grootse deernis en liefde!]. Hulle werk aktief aan die wegmaak van die onderdrukking oor en van ons. Dit sluit beslis oorheersing die God-IDEE in, of dan, dat dit weggemaak móét en sál word.
  Die verandering tot vrymaking van Mens en ander lewensvorme van Anoe se maglusdinge (wat baie verder strek as wat ons van bewus is, of van bewus wil wees) is egter nie 'n oornagtaak nie: die implementering daarvan het oor 'n baie lang tydperk geskied.
  Ek is dan van oortuiging dat ons almal met tyd van hd dinge bewus sal word.

======

  Dit is die onverklaarde Boeddha Gautama, wat vir die Mens 2,613 jaar gelede 'n VRYHEIDsboodskap/gebaandheid gebring het, van HOE om uit hd geboeide verneuktheid te kom, dit wesende:
MOENIE JULLE TYD MORS MET DIE GODE WAT JULLE GOD NOEM NIE;
ook dan dat die vermoë om los en vry te kom van die slaweboeie van die Annunaki-gode BÍNNE ONS:
onder 'n boom, tydens volmaan, het die Lig tot lig-BINNE-hom lewe gekry en het hy ingesien hoe dat ons met die God-IDEE en dit se parafernalia geboei is tot ewige slawe, en hoe om daaruit te kom, as VRY MENS!!!:
'n van binne-af verworwe vryheid...van binne ons!!!!! 'n VUUR binne ons elkeen!
Ek het al baie oor Lord Boeddha (soos hy Ander Kant genoem word) gewonder:
hoe het hy so lank gelede al deur die "Gordyn" ("veil") gesien?
Hoekom het geen ander mens nog ooit met soveel insig deurgebreek in hd 3D lewe van ons nie?
Hoekom "haat" My Mense vanuit veraf onkunde hierdie mensguru van formaat?
Hoekom kom so baie van oom Boeddha se verkondiginge nou van Ander Kant af as handleidinge oor?
Is dit omdat die God&gode van die Verlede se graf nou oopgegaan het...Anoe se afsterwe...al wil My Mense niks daarvan weet nie...hulle is tog so knus in "God" se arms aan die slaap gesus, in die ewigheidstronk van ons uitgeslape, voorouerlike ET-slawemeesters, onder leiding van DIE MONSTER UIT DIE HEELAL, Anoe, wat My Mense steeds aanbid as God-die-Vader.
  Wat kan ÉK/JÝ doen om hierdie vryheid in Ons Mense aan te steek?

======

  Anoe en Kie, die ET's van weleer, het die mens kom opsaal/ooskadu/beheer/mesmeraais/beneuk/gevang/betronk/verneder met die IDEE van God, hul eie, aangepasde en verwerkte, hologrammatiese tower- & beheerstuk van fenomenale omvang, wat oorspronklik by ene Ishmaïl onstaan het: aan die begin van fisies-niestoflike bestaan.
  Die afsonderlike God (gode) van weleer het dit woes op aarde toegepas, aangepas en uitgebrei in hul goderyke van weleer.
  Met die afsterwe en vertrek van die God-base vd goderyke, het die Mens oorgeneem waar hulle opgehou het en op die God-IDEE voortgebou, dit pas gemaak vir mense, eintlik hoe om mense te beheer, sodat Mens nou opgeskeep sit met Biljoene gode, wat in opperste belaglikheid God genoem word, en die hele boel deur mense vanuit verskillende kulture aanbid word.
  En so, via hierdie God-spinnekop oor mens-maainds, beheer die God-IDEE steeds die Mens, en is die Mens mi vaniut self nie in staat om self los te kry van hierdie God-boeiing nie. Kyk maar hoe ons op verskillende forums, wat die God-IDEE beveg, nie eers op 'n breë, vlak-een saamstaanbasis nie kan ooreen kom nie....sien, die God-IDEE oorheers steeds ook óns!
  Ergste nog, God-die-Vader is intussen dood, en die tanse heersers van Olam-"Nibiru" wil ons nie langer as God beheer nie, maar ons is steeds so vas geboei aan hd towerstukidee, dat ons onself nie daaruit kan los dink nie.

======

IDEES in die kop. So kan baie toepassingsvoorbeelde kom bv, God het vir Elia gesê om dit of dat te doen.
    Nou doen mense onbewustelik en onbevragend as zombies wat van hul verwag word,  nl AANVAAR (GLO) dat “God” wel vir Elia so gesê het.
    Maar is dit so eenvoudig?:
   
Hoe het God dit vir Elia gesê
? In ‘n harde stem wat gehoor kon word? In sy maaind...en pas tog op, want as dit die geval is, sal Ons Mense Elia as groendakkiesmateriaal sien. Tog AANVAAR (GLO) ons die suggestie dat God aan Elia  dinge sou gesê het.
   God kon dus GLO destyds doodgewoonweg met mens praat, maar nou ni meer ni. Regtig?
  En steeds vandag val mense vir hd suggestie dat iets wat hulle doodgewoon nie aanvaar nie, wel moontlik, geloofbaar  en aanvaarbaar is, solank “God” net bygebring word, tw daar word BEWEER “God” het so gesê. Sou ek vandag hier skryf God het vir my gesê dit is tyd dat Ons Mense se oë oopgaan, dan sal almal voor die voet sê ek is gerook, mal, of iets dergeliks. En tog AANVAAR ons dinge waardeur ons BEHEER word aldag, asof dit onbetwistelik ‘n mag-nie-bevraag deel van ons reële bestaan is:
God;
’n Pratende God;
sien en ontmoet God op ‘n berg;
sien Jesus ”opgestaand”;
sien Eva ‘n appel eet;
sien God stoei met Jakob,
en land ons by “God het Hemel en Aarde gemaak”, op die water geloop, opgevaar op ‘n wolk, en nog 100e slanginslukkende snert, waarin ons Eva dankie sê vir boggeroll.
 
Die Mens is geskep met ILLUSIE dit se voorland!
  Ons Mense is steeds bygeloofsslawe van ons illusie-“God”-mentors/makers/kloners.


======

  Die Mens se gebinde gelotenheid/afgeslotenheid in 3-D was nooit PERMANT bedoel nie (ons nie permanent daartoe gebind nie, dus ook die onnatuulike REÏNKARNASIE): dit is nie normaal dat een (voorafbestaanlewende) groep/leefvorm 'n ander bind nie. Dit MOES een-of-ander tyd tot einde kom, en is dan ook so in die Bybel aangedui, nl dat 'N NUWE MENS sal kom/ontstaan.
  Met Anoe se afsterwe is die VRY-KOM proses in PROSES gesit, beginnende by ons 4-D leiers, waartoe almal daar (ons dus ook!, via ons tuiste-energie) toegestem het...ook die Annunaki  en ander leefvorme in ons Melkwegstelsel, en veral die leefbronne waaruit ons onstaan het.
  Daar bestaan nie meer 'n "God-die-Vader" nie. Die tanse "Nibiruane"  (ou God-de/gode) wil nie langer ons God-gode wees nie en keur nie meer die God-IDEE se toepassing ten onderdrukking van Mens  en ook ander leefvorme goed nie...hulle wil VRY  KOM daarvan,  en daartoe is die Nuwe Regime, onder Koning Enlil-El, adamant.
  Let gerus daarop dat ons tanse 4-D (wat met tyd sal VERVAL) se leefvorme hiertoe saamwerk met die God-gode vd Annunaki,  en met Galaktiese Federasie. Die Mens het dan ook TWEE sitplekke verkry op hd FEDERASIE, wat met tyd deur 2 van ons mense (tans in voorbereiding daartoe) ingeneem sal word.
  Met die dat ons Hemel-4-D sal "toemaak"/verval, sal ons afsterf-PROSES dus aansienlik gewysig word tot die WEGNEEM VAN die ANGEL VAN di DOOD!
  Dit word aanbeveel dat ons begin insien en aanvaar dat geen oorlog met ons verlede meer nodig is nie: ons kan gesamentlik alles IN VREDE oplos: dit is die uitgangspunt en doel.
VREDE!

======

Hoekom die God-IDEE nodig was-1:

  Dit is tyd en nodig dat ons/ek hierdie aspek verduidelik.
1. Reg aan die begin was daar net nie-stoflike bestaansvorme.
2. Metterwoon het daar ook...deels daaruit...stoflike bestaansvorme ontstaan/gevolg.
3. Toe, nog 'n tyd verder, het stoflike bestane ook nie-stoflikheid bygekry.
  Die Mens is 'n heel latere voorbeeld daarvan, wat dit van buite-aardses soort van geërf het...die twee aspekte apart bekom, in die geval van die Mens, vanuit verskillende voorgangerbronne.
4. Reg aan die begin van stoflik-nie-stoflike bestaansvorme, was daar leidende, gevorderde nie-stoflike 'entiteite' ,
wat ook stoflikheid/beliggaming wou beleef, en het hulle op fisiese terreine beland.
5. Van hierdie gevorderde entiteite was nie te vinde, of tevrede nie met die dat hulle in fisiesheid soort van beheer word deur diegene steeds in die nie-fisiese leefwêreld/dimensie.
5.1 Daar is beswaar gemaak daarteen.
5.2 Toe niks daaraan gedoen is of gedoen kon word nie, het van die in-stoflikheid lewensvorme in opstand gekom teen die sg "onregverdige beheer" van hulle steeds in nie-stoflikheid...'n opstand teen "Die Hemel"!!!
6. Dit is aan my oorgedra dat ene Ishmaïl die leier van hierdie opstandelinge was.
  Was hy die oorspronklike opstandeling/verdeler wat metterwoon Satan en die Duiwel in IDEE by ons geword het? Ek raai so.

====== 

2. Die God-IDEE het uit voorgaande by hierdie, stoflike Ishmaïl en Kie ontstaan.
  Dit was 'n opstands-IDEE deur leidende stoflikes, teen die beheer van die nie-stoflike leefwêreld.
  Ten einde beheermoontlikhede oor stoflikes die nie-stoflikes te ontneem, het hulle 'n derde-, alternatiewe mag uitgedink en geskep, en daarvoor is die God-IDEE uitgedink en ingespan.
  Dit het 'n IDEE-Mag oor die stoflikes gebring, wat nie deur die nie-stoflikes beheer word nie, of kón word nie...God!!!
  Om oppermag te hê...”being in full control”...moes uitgesoekte stoflikes...hierin Ishmaïl en uitsoekvennote...op hulle beurt beheer oor hierdie "God' (die IDEE!) verkry en behou: sien dit was natuurlik net 'n IDEE, wat nét hulle geweet het.
 

3. Maar dit alleen sou nie 'n genoegsame houvas op ander stoflikes lewer nie...nee, die IDEE moes meer fisies wees, meer deel van stoflike opset, sodat die gewone stoflikes die verleidings-IDEE vrywillig sou aanvaar...
  Daarom het hulle die God-IDEE meer prakties gemaak, deur die opmaakinvoeging dat daar 'n werklike "God-die-Vader" is, wat op 'n versteekte plek/eiland/"Paradys"/'Paradyseiland' woon, en net húlle (Ishmaïl en Kie...en ook oa die latere “Sons-of-Paradise”) weet waar dit is waar God-die-Vader woon, en nét húlle het kontak met hierdie geheime, verwyderde God-die-Vader***. Hulle word toe en is toe DIE SEUNS-VAN-DIE-PARADYS, God-die-Vader se gemagtigdes om te regeer, wette uit te vaardig, kortom om oor andere te heers.
  Lekker, nè? Daarom leef ons hedendaagse konings...en ook predikante (dominee = baas!), as konings van God-en-gode diens/onderwerping...steeds so lekker, en word as verteenwoordigers en gevolmagtigdes van "God' beskou en aanvaar. Daarom is daar steeds 'n versteekte wêreld-beheermag, wat ons maar die Illuminati noem: merk die ooreenkoms van die woord met Annunaki.
  Daarom sit ons ook opgesaal met 'n God, al het dit baie God-de/gode geword, met baie verdeling onder die volgers, hierin die verleide Mense; maar dit is 'n ander dag se storie.

======

*** Let op hoedat dit in ons skote land dat 'nét húlle het kontak met hierdie geheime, verwyderde God-die-Vader'. So gaan ter plaatse christene dan ook steeds in erfenis van die uitgang uit dat ook NÉT HÚLLE of hul Joods-Israeliete HET BEWEERDELIK KONTAK MET GOD...die aardse nét-óns het kontak met God uitgangserfenis van die lank gelede se kosmiese Sons-of-Paradise.
  Vra mens hulle hoe het God met mense "gepraat", wat in die Bybel aangehaal word, word mens met 'n doodse stilte ontmoet, want, sien, Mens is nie veronderstel om hierdie oorhoofse erfenisuitgangsbenadering van die Sons-of-Paradise (nét óns het kontak met ons mitiese God!) te bevraag nie; en so val plaaslike christene vanuit My Mense vas in die goedgebinde strik van die Annunaki, wat die Sons-of-Paradise se "God"-truuks hier op aarde kom inspan/navolg/toepas het, ten einde die Mens daarmee te bind en te "possess" en te oorheers.
  Kom ek herhaal 'n vraag hier wat ek boontoe en al baie gevra het, en/maar waarop niemnd wil antwoord nie:
 
HOE HET GOD MET DIE MENS "GEPRAAT"/GEKOMMUNIKEER?

 ======

 Wanneer ‘n mens-res...geskeide deel (nie-stoflike energie...”gees”) Ander Kant (by/in “Hemel”) aankom, is een van die eerste dinge waarmee daar vrede gemaak MÓÉT word dat DAAR GEEN GOD DAAR IS NIE!!!!!
  Ook GEEN JESUS-GOD nie!!!
  Ek vra dat julle asseblief nie nou God-Jesus met Yeshua of Jeshua verwar nie: gaan lees gerus die Jesus-dele  en kry dit duidelik:
* dat DAAR GEEN “JESUS” in ons Ander Kant te vinde is nie!
* dat daar GEEN “GOD” in ons Ander Kant te vinde is nie!
* en, sorrie om te sê, GEEN “SATAN” NIE,
* ook GEEN “HEL” meer nie.

====== 

  Toe ek die kulturele christendom in erns begin bevraag het, het ek ook by die plaaslike God-verwerpende groep se afdraai gekom, gou ook, maar dit was en is vir my te vol vaaghede.
  Eers het ek teen my gewese (nie-ge-erfde in my geval) godsdiens begin bevraag, toe besef ek dat om in a = teen-God te gaan, beteken vir MÝ om eers God te AANVAAR,  en Dit dan DAAROP te verwerp, en TEEN dit te wees. Dit het vir my nie sin gemaak nie...steeds nie.
  Met tyd het ek besef die crux lê by GOD.
  Gou het my soeke my gebring tot DAAR-IS-NIE-GOD-NIE, NET gode/GOD-de en Biljoene vd gedrogtes, wat in lagwekkendheid "God' genoem word.
  Dit het my verbaas.
  Toe begin ek vra na "God", wie? wat, vanwaar? hoekom so baie kleinkies gekry? edm. Ek begin dit toe op skrif plaas, met my beginboek, EK VRA NA GOD, wat in 2,000 die lig gesien het  en nou al weer verouderd is.
  Toe kom ek een nag op besonderse wyse by 'n alternatief, en dit loop op nog 'n boek uit, DIE ALTERNATIEF, en 'n heel onverwags...vir mý (!!!)...uitkoms uit die God-issue, nl dat ons bestaan 'n munt met 2 kante is, nl hier en daar, ons hier, en ons Ander Kant.
  Nét daar het my studie  en sin-maak-vir-mý begin, nl:
* DIE GOD-IDEE WAS 2de IN BESTAAN,
* DEUR ISHMAÏL UITGEDINK  en INGESPAN, IN OPPOSISIE  en VYANDSKAP MET  ONS ANDER KANT, ONS "HEMEL"...eintlik, die nie-stoflike bestaan...en DIT WOU EK nie HÊ ni. NEVER...

====== 

1. Die Nibiruane (Anoe was nie 'n Annunaki nie, want hy het nie Aarde toe gekom nie) se planeet het waarskynlik 'n draaisirkel van 3,600 van ONS jare. Dit lyk dus dat hul ongeveer 3,600 keer LANGER as ons leef...dit is ons "EWIGE LEWE" konsep/nosie...'die Godd-de en God leef vir ewig!'
2. Ek raai dat om die gordyn tot NUWE MENS te laat oopgaan, is daar besluit (niks gebeur toevallig nie) dat die kern van Mens se beheer tot val gebring sal word, nl God-die-Vader sal sterf...ek weet nie waar kry ek die idee dat hy ongeveer 3,000 van ONS jare oud was nie..."die voorhangsel sal skeur".
3. Dit het in ons gordynligjaar van nuwe era, ons jaar 2,000, gebeur, maw die voorhangsel het ons jr 2,000 geskeur, die Oue is be
ëindig.
4. Anoe het die nie-stoflike leefdimensie van ons allereers BEHEER...dit is waar dit begin. Hy kom toe na sy afsterwe in ons 4-D aan, en begin dadelik  om daar oor te neem, Grootbaas-styl, jy weet, waaraan hy gewoond was, nl "
Ék is God, ek is meer, ek is God-die-Vader, ek is in tjaarts". Die Meesters (waarvan ek een is...vra vir die meganika hieragter) stop hom toe, seg hy moet Mens nou VRY MAAK van sy BEHEER  en MANIPULASIE van Mens. Hulle gee hom toe vryheid om tot hd voorneme op te tree, "reg te maak". Hy doen dit egter nie, gaan aan om oor te neem Ander Kant. Toe word besluit om hom "weg te maak", want lewensenergie kan nie gedood word nie...
5. Anoe en sy onmiddellike gevolg is tot ameba in die diepsee gereduseer/weggemaak, sodat hulle in biljoene jare nie weer ander leefvorme kan onderdruk nie. “God-die-Vader” is nie meer baas oor Mens nie en hou geen verdere mag of bedreiging vir Mens in nie.
5.1 Hoekom onse “God-die-Vader” dood is? My mapstieks, die man was bejaard! Oud. 'n Ou man.
5.3 Rakende “sy gemors regmaak”:
 
Dit is treffend hoe Ishkur-JaHWeH  en Koning Enlil-EL my oor skeidingsmure gelei het  en ons verseker van hul tanse benadering om los te kom van die Ou Tyd se benadering van andere BEHEER, ONDERDUK  en OORHEERS, en om ons mense daartoe aktief te kom help.
6. Mohammed: Ek was negatief oor Mohammed se oorlogsoptredes. Jeshua raai my toe aan om nie kant te kies nie; Mohammed het, soos ander Meesters op aarde, rede gehad om so te kies, en ons word gevra om sy en anderse keuse te respekteer en nie kant daaromtrent of daarin te kies nie. Hy sê elkeen se keuse is maar uit en deel vd gegewe energie, en is daar nie “goed” of “slegte” energie nie, so ‘n oordeel  en kantkiesing is nie nodig nie.
7. Om namens Jeshua te praat: ek het opening en reg daartoe, nie alleenreg nie: ek is een van verskeie wat sy Christus-boodskap bring...in my geval in Afrikaans!
7.1 As jy ernstig is om met Jeshua ea nie-stoflikes in kommunikasie te verkeer, word stil  en maak jou VOORNEME bekend. Onthou net, hulle is een met ons in maaind, so hulle weet wat jy dink, glo en wil aanvang.
7.2 As jy ‘n magsarm grappig wil druk, gaan jy 2de kom. En, ag, los  tog die fisiese verwagtinge uit.

==========

"There will be an astounding joy as you realize you unneccacerally have kept yourself in a dark, little box, because of something that happened to long gone people many centuries ago."

======

God  is dood!

God toe allie tyd ‘n denkbeeld,

‘n denkbeeldige denkbeeld,
’n denke beeld,
’n uitgedinkte beeld
deur skepsele uitgedink…
in ons geval
uitgedink en toegepas
deur gewese heersers van die Aarde:
Nibiruane,
die Annunaki op aarde.

Dus is ons God ‘n Nibiruaan,
An-u,
God-die-Vader”,
ons Nibiruaanse God,
en hy is nou dood.

Arme An-u,
arme God,
en meer nog,
arme óns,
ons sit nou opgeskeep
met ‘n dooie God,
’n dooie Nibiruaan,
wat agter ‘n idee skuil.

Diep begrawe in ‘n idee,
’n dubbele begrafnis,
God en koning An-u,
in een, enkele graf.
An-u begrawe,
en saam met hom God,
tot niet gegaan sy God-idee.
Saam met koning An-u
dood lê God-die-Vader,
en dood is ons God.

Laat hulle rus.

Wat maak ons nou,
sonder ‘n God,
sonder An-u God,
sonder ons “God-die-Vader”,
sonder voorskrif,
dwang,
afdreiging
en
leë beloftes.

Ons word vry…
heeltemaal vry,
van
voorskrif,
dwang,
afdreiging
en
leë beloftes;
en ook van 
God
,
God-die-Vader,
God en Gode,
en ook
godsdiens,
ritueel,
voorskrif,
dwang,
afdreiging
en
verdeeldheid.

Ag, as My Mense maar wil insien en aanvaar
dat hierdie God,
hierdie God-die-Vader
se hoofplan
was:
aanvaar mý!
aanbid mý!

En dan…
en dan
divide and rule.

Ja,
ons verdeel
en oor ons heers.

Die God-idee
was geskep om te heers,
en heers oor ons,
heers stééds oor ons,
dag en nag,
in alles,
oor ons,
in ons.
Arme ons…
verneukte ons,
onderdanige ons,
vol vrees ons…
nogal vir hierdie afgestorwe God.
Goed verneukte ons…
slaaf wat nie die slawerny wil insien nie,
wat van vryheid daarvan nie wíl hoor nie:
verslaafde verslaaf aan verslaaf wees…
aan ‘n ET-verbygegane God,
’n dooie ET God!

Ai.

© Kopiereg voorbehou deur Aruan

God is dood
: wie gaan hom opwek uit die dood?"

======

Geen “Vader,
geen “Hy”.
Verneuk-God.

Geen gode.
“Hy”.
Verneukgod.

Geen “God”.
“Hy”.
Dooie god.

Geen godsdiens.
Ons.
Verneukte lot.

Geen tydmors-sê:
”God”,
wat oorheers ons lot.

Geen god
langer en meer ons God!

================

  Toe ek oorgegane vriend, Zaag Pretorius, vra hoe dit daar Ander Kant lyk, in 4-D, was sy antwoord:
“Soos ligtrosse, onophoudelik...Aruan,  dit is so ontsettend groot, groter as wat jy/julle van daar af ooit sal kan bedink...verstommend groot.”
  Ek lei af: lig. Lig. Ligtrosse van lig...Lig.
  Toe ek in st-3 was, kom ‘n inspekteur by die skool aan en vra my waar kom die lig vandaan? Ek antwoord toe as kind: “Van die son af, Meneer”. 
  In die Kerk het die dominee saans as openingsgebed gesê: “God is lig.”
  En ek GLO die dominee toe: God is dieselfde ligbron as son,
dus: son is God ,en God is son.
  Toe ek groot word, toe hoor ek van nee, ek mag beslis nie so dink nie, al het die inspekteur dit goedgekeur en by my gevestig, en al het die dominee dit van die preekstoel by herhaling ook gesê en bevestig....nee, nét nie sê son is God nie.
  En toe, met tyd, vra ek: “En Son?”
  Toe hoor ek, een-en-dieselfde, daar is nét één son. (klink vandag belaglik onnosel en kinderagtig, nè?)
  Al wat ek vandag op hul dwangdeurmekaar-bedwelmde logika kan sê is: vat die son weg, en ons en alles op aarde en in hierdie sonnestelsel is gônners; en vat Son weg, en álles is in dit se happie kanon in. Soos die Ou Heelal...maar daai storie ken almal.
  En
vat God weg...soos wat gaan gebeur...sal net wat in ons koppe/maainds is verander, maar die fisiese bestel sal NIE in dit se happie kanon in wees nie.

====================

"Ek sal opstaan uit die dode!"

Vergeet die Ou dinge.
Vergeet van God.
Vergeet van Jesus-God.
Vergeet van Jesus-sal-my-red-en-help.
Vergeet van Hemel-toe-gaan.
Vergeet van "gered" wees.
Vergeet van 'n droom "Ewige Lewe",
en wórd ewig.
Vat jou ewigheid terug!

=================

  My Vader

Ek was so lief vir my Vader…
ja, ‘God-die-Vader!

Maar toe verneem ek van buite-aardse ET’S se beplande verneuk
van ons mense,
en my,
en ek staan teleurgesteld terug,
weg van hierdie God-die-Vader af;
en ek bekyk dit verbaas,
stil,
teleurgesteld,
en bevragend,
ondersoekend,
in navorsing
en gemediteerde begeleiding.

En toe móés ek weg staan,
weg van hierdie Vader af,
weg van God-die-Vader af;
heel weg,
en so ook van God af,
want hierdie God-die-Vader,
het nie voldoen aan wat ek van ‘n God sou verwag nie,
nie die my-Vader toets geslaag nie,
nie as ‘n vader tevrede gestel nie.

Hierdie God-die-Vader het geblyk
‘n foefie te wees,
‘n selfsugtige heerser,
wat die IDEE van God,
‘n goddelike heerser,
oor ons kom gooi het –
- ook oor my…
in selfsug,
sy eie doelstellings…
om mens te BEHEER,
te hiet-en-gebied,
te mislei,
tot slaafse onderdanigheid.

Is so iets moontlik?
Is dit moontlik dat ‘n hele ras –
- Mens-
verlei en mislei kan word
tot aanvaarding van ‘n ET
as ons God,
God-die-Vader,
Ons Ewige?

Is dit moontlik
dat selfs nou,
na koning God-die-Vader An-u se afsterwe,
die mens hom steeds as
God en God-die-Vader aanvaar en aanbid?
Verstard aanbid.
Geboeid.
Nog altyd.
En tot in ewigheid?

Is so iets moontlik?
Die triek van alle trieks!
Ons betriek.
Beboei.
Verblind.
Verslind. 

Tot by ingesluk verby,
soveel so
dat ons Jonas
vassit
in die vis se maag.

Hoe kom ons vry?
van die triek-van-alle-trieks?
Hoe kom ons vry,
van ons God,
God-die-Vader,
Ewig, veronderstelde Wese?
En sy gode?

Hoe breek mens(e)
‘n beginboei?
‘n aldag boei,
‘n in alles boei,
‘n oor alles boei,
‘n in-ons boei?

Hoe?
Hoe!?
Hoe!!??
Hoe!!??!

En nou,
noudat ek/ons god-loos staan,
ontgod,
God-vry;
van God vry gemaak,
vry van ‘n god,
‘n baie slim God:
Wat nou?

Waarheen nou?

Gee ons tog,
asseblief,
die antwoord –
- en –
indien die antwoord ons reeds gegee is,
gee dit weer,
want ons wou dit nie aanhoor nie.

© Kopiereg voorbehou
 

Ek is teleurgesteld, Vader!

Vader,
God-die-Vader,
God, ons Vader,
ek is teleurgesteld in jou,
en jou gode,
jou mede-ET's,
jul Nibiruane.

Ek is klaar
met jou eis van offers,
klaar.
Klaar.
Fieniesh-en-klaar.

Dat jy Yeshua-Jesus as offer opgeëis het,
is vir my bitter swaar,
'Seun-van-God' opgeëis het...
offermens geëis het,
kruisigings,
kastrasies,
onthoofding,
doding,
ontmensing...
altyd ontmensing...
in jou God-onderdanigheid.

Buig voor jou gode-ET's,
glo in ET-gode,
vertrou die ET gode,
wat ons ingegreind verlei het,
en steeds verlei.
Aldag.
Deur-en-deur,
in alles,
met alles
wat ons God en godsdiens genoem het;
ons met God kom verlei het,
produk van jul beheertruuk,
mensverleiding.

Ons is gekonfoes.
In God verroes.
Frot.
Vrot.
Deur jul mislei,
na júl verlei,
om júl as ons God en gode,
in verskil en baklei te aanbid,
in doding,
haat
en argwaan.
Oorlog,
oordeel
en geweld.

Julle het ons verdeel;
van ons bestaansleke gemaak,
ons jul geloofsslawe gemaak,
op ons knieë jul geloofsslawe gemaak,
ons in aanbidding verstard gemaak,
sonder denke,
brein,
of bevraging,
jul nét aanvaar
as ons God,
gode,
god
en
onderdaan.

Ja, julle het ons mislei,
Annunaki ET's van Nibiru,
julle ís nie ons god nie,
ook nie ons God nie...
nie meer nie,
geensins meer nie.
Julle is weggemaak,
na jul koning se dood,
jul An-u,
ons sogenaamde "God-die-Vader".

Ja, jy is dood,
An-u, "God-die-Vader";
jy is weggemaak,
weg uit ons hemel uit,
vanwaar jy ons nie meer kan
hiet-en-gebied;
nie meer
ons kan beheer,
ons baas kan wees,
as God,
"God-die-Vader",
van ons as Klaas.

En nou sê ons koebaai.
Koebaai Meraai,
koebaai oom An-u,
koebaai vals God-die-Vader,
koebaai al jou ET gode,
al jul Annunaki gode,
baai-baai.
Vir altyd koebaai.
Ons sê koebaai.
En julle moet nou waai!


©
Kopiereg voorbehou deur Aruan
 

   Vader

 "Ai…Vader…?
Ons so gewoond aan “’n Vader”,
Hemelse Vader”.
Oukei,
oukei,
ek weet dis ‘n menslike persoonsverwysing,
en dat ‘n ware God, Skepper of Ewige
waarskynlik nie mens-persona is nie,
maw nie vader nie;
maar, dan, tog,
ai, dit het so mooi gerym,
gepas,
gevoel,
Ons Vader,
My Vader.”

Nou kom daar:
vat “Vader” weg,
want Vader is weg,
nogal dood.
Regtig.
Dood soos in morsdood.
Ai.

En jy is stil, Vader.
Dood stil.
Is jy dan genuine weg…
dood?
(ek is te bang om dit te sê)
Dood soos in dood?
Allie tyd humane wese,
wat ok maar sterf.
Ai!
Vader!

Wat maak ons mense nou?
ons so gewoond aan ons Vader,
altyd daar,
gereed,
ten minste troos in ons chaos.
En nou sê hulle jy is dood.
Ai!

Kan ons nie maar bly “Vader” sê nie?

======

"Jy stel dit mooi, Vriend.
Jy vra mooi,
maar daar is ‘n probleem,
dinge kan nie aangaan soos altyd nie,
nie net so bly nie,
nie maar voortgaan met 'Vader' nie,
want dan bly jul/jy mos vas aan die ou Vader,
wat nie meer daar is nie.

Maar Ons verstaan jou mooi vra:
[Kan ons nie maar bly 'Vader' sê nie?]

Dis egter nie moontlik nie, Vriend.
Dis geensins moontlik nie,
want dan sou jy/julle ‘n nikssigheid aanspeek…
aanroep;
en slaafs weer aanbid.
En dit wil ons tog asseblief nie hê nie.
Nee, asseblief net nie dít nie.

Daar sal beslis aanpassings wees
in jul
Nuwe Aarde,
Nuwe Mens
en
Nuwe Hemel.
Beslis.
So laat ons nou by die kop begin,
by die gewese 'Vader'
en heel van voor af
nuut
en
veranderd begin:
nie meer 'Vader' nie.

Maar dan wat?

Ons wil net nie ‘n God-plaasvervanger hê nie,
nie weer ‘n
God-Vader nie.
Nee, dit sal toet-en-taal verskil
in jul
Nuwe Aarde.
So,
kom ons begin oor,
van voor af.

Die Ewige Een.
Wat daarvan?
of, verkort:
Die Een.
Wat van
Die Hart?
Die Alles?
Die Dié.
So iets.
Maar,
jammer,
nie 'Vader' meer nie.

Die mens sal wel op ‘n eenvormige naam begin,
as aanwysing,
uitkenning,
maar dit is in Mens se hand,
om self daaroor te besluit.
"

======

Dis jy, Delila!

Dit is jý, Bybel,
Dit is jý, godsdiens,
Dit is jý, Dominee,
Dit is jý, Pastoor,
Dit is jý, Veroordeelaar,
Dit is jý, Sondejagter,
Dit is jý, God-slaaf,
Dit is jý, God-korporaal,
Dit is jý, gode-godsdienstige. 
Dit is jý, God.
Ja, dit is jý, God.

Jy hou my lam gelê
in die bed van jou verleidelike vreugdes,
met 'n sagte kussing van hoop,
met 'n waardelose polis van jy-sal-opstaan.

Jy hou my in jou gevryerybed,
waaronder jy gereed hou
die byl,
die put,
die oordeel
en verderf,
hel,
vlamme,
verkeerd,
verdoem
en nie-opgewek.

Die kuldinge onder jou bed
verskuil die vermaak in jou bed;
want,
voorwaar,
ek vind jou lus listig,
jou omhelsinge in gif gedoop,
jou vermaak aangeplak,
jou arms is al die tyd kettings,
nie van vergetelheid,
maar van 'n voël
in 'n kou van gevangenis...
tronk van tronke.
Jou God-psige,
jou God-die-Vader versmoring,
jou gode malligheid,
was al die tyd
trosse van verleidelike nikssigheid.
Jou soene was opstoking
van die drang van jou beheer.
Jou oorgawe
was net opslurping van my...
my alles,
van mý!

Hoor nou, Delila,
luister nou mooi:
ek is moeg vir jou verleidelike afwykings,
gebaai in jou suiwere bedrog...
owerspel van my wéés,
diefstal van my menswees.

Hoor nou,
oorle An,
ek is klaar met jou as God,
fieniesh met jou as God-die-Vader,
vir laas gespeel met jou Annunaki gode,
vir oulaas gesink in jou modderpoel:
ek is klaar met God.
Heeltemaal klaar.
Finaal klaar.
Verby klaar.

======

God, gebod

God,
jy en jou gebod
maak mens tot sot.

Here, God,
hoe sal ons lewe raak,
as jy pad vat en loop?
en ons as volwasse mens
self kies na ons wens?

Ons sal ophou baklei...
weet jy?
Ons sal ophou oordeel,
klaar kry met veroordeel;
ons sal in vrede leef,
sonder jou,
God van mensverdeel.

God,
van gebod,
ek voel soos 'n sot.

Here, God,
wat moet ek maak?
Wat mág ek maak,
doen
of
sê?

Gaan jy my verniel,
vermorsel,
dood maak,
pynig,
of net sleg maak,
deur jou blinde volgers?
My naam etter maak,
my ekskommunikeer,
my veroordeel, volgens
voorbeeld van jou...
honger om te veroordeel,
haastig om te straf?
Vir ewig te straf.

God
van gevoellose gebod,
selfgerigde beheer gebod,
God van gebod,
ons sal nou oorneem ons eie lot.
Koebaai,
God van gebod.
Koebaai, God.

======

God klaar, wat nou? (1)

Nou dat God is weg, dood en klaar,
wat nou?


Ons sal onsself ontdek,
asook die vrede in ons,
die vrede vanuit ons Ewige Vrede.

Ons sal mekaar uitlos in inmeng,
ons sal mekaar nie gedurig slêgmaak, kritiseer,
ons sal mekaar nie verskeur met oordeel,
ons sal mekaar nie vervreem met ons oordeel,
ons sal mekaar nie in die opgemaakte hel wil sien,
ons sal mekaar nie altoos onder die water wil stoot;
ons sal ontdek daar gebeur dinge
ons nog altyd gedink dis onmoontlik;
en onmoontlik is dit,
tog sal dit gebeur.

Ons sal oornag wéét ons is anders,
nuut...
nuut geword,
oor 'n grens gestap.
Ons sal daarop weet ons siel kan sien,
weer voel...
voel hoe ons naaste voel,
saam voel met ons naaste se lot,
die pyn en leed daaruit wil haal,
alles, soveel ons kan.
Ons sal dan wéét ons is anders...
heel anders...
nuut anders.

Die Nuwe mens sal-het ontwaak,
ons Nuwe Dimensie ons nie versaak,
die Aarde ook oornag gereed as nuut
al wou ons mense nie hoor van nuut.
Niks.
Nooit.
Absoluut niks.
En hoekom dit gebeur het,
wat dit het laat ontwaak,
hierdie alles-is-nuut?

Was dit ons hemel?
hulle wyses daar?
al wou ons hulle nie uitluister.
Was dit ons voorouers?
was dit 'n besluit
van almal daar,
toe die geleentheid kom,
met An se dood,
sy heengaan,
sy wegmaak,
na waar hy ons nooit meer kan bykom,
dreig,
verlei
en tot ag-sies-tog maak?

Hoekom is dit nou eers dat ons wakker word
tot An is God...An wás God,
'n ET god.
Hoekom kon ons nie lankal ontwaak,
deur die ET God-bedrog sien?
Hoekom moes ons so lank wag
om vry te kom  van gode en God?
Hoekom moet ons nou nog veg,
en mekaar beveg
oor al die verwarrenhede van God?

======

die God-IDEE...
en dus ook die God-aanhangers...
is NIÉ vir vrede nie,

NIÉ vir eenheid van Mens nie,
maar vir VERDELING...

die kern-IDEE van die God-nosie.

'Daar is "gereddes" en "verlorenes!"',

is hulle mislei om te kom proklameer,
om sodanig in God se naam mense voortdurend te VERDEEL;
om aldag onnadenkend die verdeel-leuen te bly uitskree:
"Óns is van God,
en júlle is van "Satan"!

======

Altyd VERDEEL,
Mens/e in twee verdeel,
via valse droombegrippe,
wat geen bestaansreg het in die Kosmos nie.

Hiertoe is die God-IDEE deur Ismaïl uitgedink,
om Mens/mense perpetuatief te bly VERDEEL:

"Óns is híér!,
en jý/júlle is dáár;
Óns is van God,
en Jý/Júlle is nie.

Óns mág aldag Mens/mense VERDEEL,

maar /Júlle,
as en wanneer /Julle VERDEEL,
is jy BÓÓS!

Ons sit aan "die regterhand"
van 'n dooie, afgestorwe 'God'/'God-die-Vader',
en /Júlle het geen sitplek daar nie...

dit is wat ons "regverdig" noem,
dit is wat ons vanuit "God" noem:
"liefde",
"vergewensgesindheid"
en "genade.

Ag, moet tog nie lag nie.
Ons is heel ernstig,
veral insake hierdie dinge...
'God is tog 'goed'...
al is dit net vir óns,
net vir 'Sy' witbroodjies,
vir 'Sy' 'uitverkorenes',

en beslis nie
vir die-ander-neëntig persent van die Mensdom nie.
Never.
Nooit as te ever nie.
God is mos nie stupid nie:

'Hy' verdeel eers die Mensdom,
dan maak 'Hy' in 'Sy' alwysheid seker
dat die 'uitverkorenes' nie te veel is nie,
nie 'n swaargelaaide las vir 'Hom' word nie;
dán kan hy mos die bietjie goedgelowiges belowe
'Hy' sal hulle saamvat na sy droom-hemel toe,
waar hulle saam met "Hom" baas kan wees,
en vir ewig kan bly...
BAAS OOR ANDER MENSE!

BAAS.

God!
Baas God.

Baas God-gelowiges.
Baas Afrikaners.
BAAS!!!!!!!!!!!!!!

======
 

4. Antiekes se misleiding
Ons tanse God-oorlaaide, 3D-wêreld
is gebaseer op ‘n beperkte woordeskat en ervaringe van antiekes,
wat ons in misleiding wysgemaak het (en steeds word)
dat h
úlle
(die aangehaalde antiekes, en hul tanse aanhangers)
ÁLLES WEET,
ook oor en insake die BIETJIE wat die antiekes van  geweet het,
en ook nog die vermetelheid gehad het...
en wat hul volgers steeds mee ons tanses traai oorheers...
om ons voor te sê in
“dit-is-die-enigste-en-ware-woord-van-God!"

Grappie...

Hierdie begintydmense
het mos nie oor óns vermoëns beskik nie,
was nie so geleerd en ontwikkeld as ons nie,
had nie ‘n ietsietjie van ons tanse verkenbronne nie:
hulle was resloos uitgelewer om in God&gode te vertrou...
as die alwyses...
en ook steunend op hul voorgangers,
maar dan in wat in goedertrou verstaan is en aan hulle voorgesê is.

En so is daar steeds hulle wat in goedertrou
antiekes se begin-raai-denke op ons wil bly afdwing,
of omdat hulle ons tans n
óg wil BEHEER,
of omdat hulle geboei is daartoe,
via sak, job of geloofsgroeperfenis;
en vind hulle dat dit hulle tans nog loon
om vas te klou aan die antiekesraaiinge
van alles-is-“God”,
en kom van “God” af...
sonder dat hulle openlik sal erken,
dat hulle bewus is dat “God” dood is,
afgestorwe
en weggemaak,
en dat aanhang en aanbidding van die IDEE-God totale tydmors is.

======

5. HIËRARGIE

Die lewe bestaan uit VERONDERSTELLINGS van:
daar is Iets/Ietse hoër as ons;
"God" is hoër as ons;
"'Óns' wat in God glo, is hoër as andere";
Mens is hoër as ander leefvorme;
die God-gelowiges is hoër as andere;
die gode is hoër as ons/Mens;
wie of wat ook al is hoër as andere:
dit is natuurlik 'n VALSE AANNAME.

Hiëragie
(die een is hoër as die ander)
is 'n VALSE NOSIE/IDEE,
wat ons buite-aardse samestellers
oor en in ons bewussyns kom plaas het...
as net nog 'n VALSE IDEE...

ten einde ons TE VERDEEL,
en so te OORHEERS.

Niks of niemand is  "hoër" as jy of ek nie!
Niks.
Absoluut niks nie.

======

6. Verwerping

Hiëragie
is dan ook die grondslag vir baie uitgedinkte verlei-IDEES,
soos oa verwerping,
so as dat "God"
die grootste deel van die Mensdom "verwerp",
en dan nogal in "EWIGE STRAF".

Wat 'n totaal absurde nosie...
voorsegging,
verlei-IDEE...
dat God in "Sy" beweerde alwysheid
mense skep as flops,
nét om hulle dan "vir ewig" te straf...

nogal in voorafalwetenheid.

Wat 'n siek "God"/maaind,

wat so iets kon bedink,
en gló, beweerdelik,
kán en sál doen:
in lekkerkry?

Hoe wreed!
Hoe onsettend doelloos,
net om 'n siek maaind tevrede te stel,
nl Anoe,
oorlede An-u,
"God-die-Vader",
van die "Annunaki",
en Mens...
die "ROOFDIER van die KOSMOS",
vir wie dit nét om HEERSING gegaan het...
gaan!!!?...
heersing oor onkundige mense,
OORHEERSING oor Mens,
in en van onkundige BY-geloofsverstarring.

Gelukkig het die ou man..."God"...te sterwe gekom,
en is hy nie meer in staat om mense
af te dreig,
te beheer,
te mislei
of te kontamineer nie:

ons is VRY VAN hierdie WREDE GOD:
Hy is dood!!!
 

(vir die gevorderdes is daar meer hieromtrent).

======

7. God se begrafnis
 

Toe oom God..."God-die-Vader"...
in ons jaar 2,000 oorlede is...
DOOD!!!:

IS JÝ NA SY BEGRAFNIS GENOOI?

Ek wed jou jy was nie genooi nie,
al was dit 'n grootse begrafnis...
tewens,
is enige Mens genooi na oom-God se begrafnis?

Hoekom nie?
Was julle God-gelowiges nie "goed" genoeg nie?
Was julle onkundig gehou dat julle "God"-Pappa oorlede is?

Dood.
Begrawe.
Sonder dat Mens daarvan gesê is:

Ons God/"God-die-Vader" was allie tyd sterflik...
gaan ook,
nés óns,
ook DOOD,

en is sy fisies-"stoflike oorskot"

toe
begrawe,
of verbrand...
weggemaak.

En JÝ was nie genooi nie.
Hoekom nie?

======

8. En wat word toe van die afgestorwe, fisiese "God-die-Vader"?

Kom nou, Afrikanermense word mos gebore met hierdie tipe antwoorde...
hulle weet mos selfversekerd outomaties ALLES van God, na-dood, hemel en dié dinge.
Kom sê my:
wat het toe van die afgestorwe "God-die-Vader" geword?

En wat gaan word van hierdie afgestorwe God se geloofsvolgers,
wat hier geboei sit en slaap in 3D-aarde?

Van oom Jack: Aruan, maar jy weet mos, jy het dit tog al lankal geskryf:
   [E
n jy, Roofdier oor Mens, God-die Groote, sal opgewek word uit die dode,
en jy sal verrys, tot die eeewige leeewe-e-e-e....!
"]
  Ek hoop net julle kry hierdie mishêp gestop voordat hy opgewek word!
  Doe so voort, Ridder Aruan!

 

Van Aruan: Oom Jack, julle afgetrede advokate darem, uitgeslape, of is dit nou uitgeslaap? Ek hoop net nie jy insinueer dat "Jesus" oom Grootbaas, God-die-Vader uit die dode sal kom opwek nie, en dat hy (dit is nou oom Groot Wolf-God-pa) die Mens weer kom bedodder...daarvoor sien ek nie weer kans nie...nie dat oorle God-die-Vader, Anoe, dit sal of kan regkry nie.
  Oom Jack, ons weet deeglik wat met God-die-Vader Anoe se res gebeur het.

Van oom Jack: Dan ook, Aruan, Ons Mense glo net die Bybel waar en hoe dit hulle pas:
die God-aanhangers moet maar weer en mooi gaan lees, want daar staan geskrywe:

"
Die wat eerste is, sal laaste wees;
en die wat laaste is, sal eerste wees.
"

Mens kan nie altyd in begogeling eerste wees en alkante wen nie.
"Julle oë sal nou geopen word.
Luister maar wat Die Ruiter-met-die-boog, Aruan, sê."

 

Van Aruan: Dankie, Oom Jack. Daar kom interessante dinge deur, soos dat alle "skelms" vanuit ons midde verwyder sal word.
  Nouja, dit laat my vra: wie is almal dan skelms? Ook die God-offisiere (predikante en pastore) wat goed weet die God&gode is 'n klugtige erfenis, maar nie hul houvas, baasskap en rykdom vaarwel kan/wil sê nie. Wat van die skree-ende God-korporaals? Wat van christene wat heeldag andere loop en veroordeel?...asof húlle God is...: dit is ook mos skelm, daar hulle nie enigsins tot hierdie veroordeling gemagtig is nie.
  Dit sal egter 'n groot seën wees as ons van alle skuim ontslae kan raak. Gou ook.

======

9. Geblinddoekte Leermeesters/esse

  Die voorseggers rondom die God-leuens was misleides, wat in goedertrou vir voorgangers se selfversekerde voorhouing geval het, dit ge-GLO het...en steeds glo...sonder om te vra of te ondersoek wat is hierdie pollie-mislei-voorseggers se base (Die Broederbond en oorle Nasionale Party, in vennootskap met die Drie Susterskerke van Suid-Afrika) se doelwit/te en beheerbelangdoelwit...van geselekteerdes vanuit die Afrikanerdom se geheime Groot-Base...die "vroom" base/vadere van die verneukende "Christelik-Nasionaal" konsep van ons voorskriftelik-verneukende boeienis...wat op enge, in-strik-vangende fundamentalisme gebou is...verkleinerend van Ons Mense, God- en godsdienstige,  agternapratende papegaaie gemaak het.

Wat nou?
Hoe kom ons uit hierdie kulturele, toegesweisde God-papegaaihok/gevangenis uit?

=====

"En kyk, daar sál 'n WIT PERD WEES...."

======

Daar is meer as net God

Daar is meer as net God.
Veel meer
wat van die goduitdinkers kom…
die ET God-manipuleerders.
Heel veel meer.

Daar is ook verdeling,
en slaafse tweedeling,
ons bepland gehou verdeeld,
verdeeld in twee,
gepolariseerd,
gegrein te kies,
gekondisioneerd
te kies,
soos Ou Pavlof se hond…
kwyl bek en al;
in dualiteit verdeeld…
altyd links of regs,
op of af,
goed of sleg,
reg of verkeerd,
hemel of hel toe,
uitverkies of verwerp…
ja,
altyd móét ons kies
tussen twee gekoppelde idees
verdeel-idees,
twee kante toe,
goed beplande verdeelsaaiers,
wat ons gepolariseerd laat…
in twee kante,
twee, verdeelde pole,
verdeelde mens.

Dit is goed of sleg,
reg of verkeerd,
hoog of laag,
lig of donker,
hemel of hel,
en dan ook nog
Satan of God.
En om te bepaal wat is dan dít,
of wat is dan dát,
wat is nou
goed
of wat is dan
sleg,
word dan voorskrifte van “God”.

En altoos is daar God,
gode,
voorskrifte
en
gebooie,
dreigemente
en afdreiginge,
want die IDEE-God moet glo sê
wat is dan nou goed,
of wat is sleg,
wat is glo reg
en wat glo verkeerd.
Gód moet glo sê,
die gedagte God moet sê,
die een in ons maaind,
daar geplaas deur die ETs.

Luister dan nou mooi:
dis die ET’s wat sê,
dis die ET’s wat voorsê,
dis die ET’s wat besluit,
dis die ET’s wat hiet-en-gebied
wat is reg of wat is verkeerd,
wat ons móét,
mag,
of nie…
en wat sê God.

Die ET’s ís mos dan God,
wat ons aldag voorsê;
en die ET’s is mos dan Satan…
die hoofafdreiger.

Die ET’s is leermeester,
die ET’s is regter,
Juts
en fiskaal.
Die ET’s is die oordeel jakkalsgod,
die ET’s is alles…
God
en
gebod.
Die ET’s is ons God!

Bogger dan nou
reg of verkeerd,
gooi dit saam met die ET’s weg,
vergeet van goed of sleg,
en laat ons baan ons nuwe weg:
bly neutraal
van mekaar
se dade en woord,
in daad en woord,
en kies nie volgens die ET weg…
moenie kies tussen goed of sleg,
reg of verkeerd,
Satan of God.
Bly weg van die ET voorgeskrewe weg.
So sal ons wees nie langer verdeeld.

Vrede op aarde sal dan word ons lot.

© Kopiereg voorbehou deur Aruan.

In neutraal staan teenoor ander se keuses en dade lê ons toekomsgoud!

======

Nog insake POLARISASIE...om tussen twee illusiepole te moet kies

 
"Polarized emotions are a product of the third and fourth dimensional worlds, where the illusions of separation and limitation reign. In your physical world, spectrums are “separated” into extremes, and illusion hides what is “in between” the edges of the spectrum.
For example,
the spectrum of
emotion is separated into “love” and “fear,
the spectrum of
illumination is separated into “light” and “dark,
and the spectrum of
behavior is separated into “good” and “bad.
Therefore, your consciousness is split between your “light side” and your “dark side,” and your reality is split into “you” and “me.

Since people are “good” or “bad,” you are “afraid” of a bad person and “love” a good person.

  Until you raise your consciousness into the more advanced frequencies, illusion hides the “in-between.” However, through your Eyes of Soul you can clearly perceive the “in-between” that joins all life into ONE. It is the ability to perceive the truth in-between the many illusions that ignites the memory of your innate Detached Compassion.

Note
: See the Neutrality Principle of Jeshua.

  
Detached Compassion is a fifth dimensional state of consciousness, free of all polarities, hence, free of all judgment.
  The freedom from the polarities of the conditional love and fear of your third dimensional life gives you the freedom from judgment of yourself or others.
Without judgment you can remain detached and compassionate, as you unconditionally love all life. Furthermore, the “in-between” clearly lights your Path Home to your true SELF."
(uit www.suzanneliephd.com)

========

Most of humanity has been caught up and stuck in a third-/fourth-dimensional form of MIND CONTROL throughout their many lifetimes, for they have been ensnared in the beliefs of their forefathers, both racial, political, cultural and religious. Many dear souls have hardly ever had any original thoughts of their own.
The negative mass consciousness belief system is all about doom and gloom, unworthiness, strict rules and dogma that discourages-original, independent thinking, which has kept everyone in a state of guilt fear and inertia. This has been called the “Herd State,” wherein everyone looked to their religious and ruling leaders to tell them what to do, think and be.

======

”Man was once a higher, superior being—certainly not a species of the monkey family. We are only a shade of the original man. Physical degeneration, and not evolutionary improvement, is the story of life on this planet. You might say, like a clock once wound up, but now running down....is it is evidence that it is out of alignment with your Souls inherent vibration.
  Does that mean better or worse?: from our point of view we will wholeheartedly say no.  From our point of view what it means is there is just a dissonant vibration, and it’s not better or worse, for those things that you say are worse could be quite in alignment with other people’s Souls.
  Out of respect for the Soul level progress and the Soul level of truth of each individual incarnation on the planet, we encourage you to again look at your own vibratory rate, and instead of giving a summary dismissal and judgment about something being better or worse, WHICH IMPLIES THAT YOU ARE IN FACT BETTER!!!
  We would ask you to reframe that to be different." [Aartsengel Michael in oordragingsverduideliking]

=======

  Die regter, God, was en is 'n groot foefie. Ennieway is die ou nou dood en nie meer by en oor ons nie. Intussen GLO My Mense nog aan hd dooie God; en julle teen-God geloofsbroeders GLO steeds aan die dooie ou man, God, se gebiedinge, maar julle doen julself in reaksie tekort deur jul ewiglewendheid, Ewige Energie, te ontken, net omdat julle vir oorle God kwaad is.

====== 

"When insight occurs, it only needs to happen once, in order for our outlook to be forever changed..."

======

"...that we be free from all that binds us!"

======

"Today we are put on notice that the time for living our truths is now!"

======

Ek roep jou, Simson!
Ek roep jou, Simsoné
!

"Ek het daar aan die Kruis besef:
hierdie God en godsdiens issue sal aangespreek móét word...
aangedurf móét word,
aangevat móét word,
aange-whatever,
want die Mens sal vry móét kom
van die ysterboeijuk van die buite-aardse godebase.

En die aanvat sal via 'n mens moet plaasvind,
die stryd sal deur mens moet geskied,
nie net een mens nie,
maar baie,
talle,
talle taaiharde mense,
vele,
voordat die God en gode beheer
die nekslag toegedien sal word,
in hul oorheersing, boeing en verslawing van die mens:
dit sal taai individue moet wees...baie taai.
Ai.

Nou is daar 'n bepaalde tyd,
'n skeur in die fondament van die gode van Nibiru,
'n kernskeur in hul 'ewige' fondament...
nóú het hul hart oopgebars,
hul 'God-die-Vader' is oorlede,
nóú is dit die Simsonne se kans.

Luister hier Simson,
luister vandag na my,
julle Mens-Persone wat God-en-gode aanvat in jul maaind,
geroep daartoe in jul bewus-wees,
in jul ek-kan-nie-anders-nie...
luister nou mooi:
die tyd het gekom!

Die tyd het gekom
om die boeie van die God en gode oop te sny,
die tyd het gekom om hul kettings te breek,
om hul voëlkou pap te druk...
ja, die tyd het gekom:
daardie tyd is nou hier.
Die tyd het gekom.

Staan op, Simson,
staan op,
staan op uit die kelder van jou vertwyfeling,
staan op uit die boeie waarin gemeenskap jou het gehou,
staan op uit die veroordeling teenoor jou,
staan op uit die vyandskap teen jou Rigter-groei,
staan op uit die vashou
deur 'n gemeenskap wat nie weet...
jy is 'n Rigter,
gebrei om te lei,
teen God
teen gode,
die wreedste mensvernielers,
die mensmanipuleerders,
van buite die aarde se grense,
met net mag en beheer,
hul doel om ons te beheer.
Staan op,
Simson,
staan op!
Staan op, Simsoné,
staan nou op!

Ek roep jou,
Simson,
ek roep jou,
Simsoné;
ek roep jou,
ek roep jou nou,
ek roep jóú.
Staan op, Simson, ek roep jou...
ek roep jou tot jou taak:
trek die Pilare om!

Hoor jy my, Simson!?
Hoor jy my, Simsoné!?
Trek die Pilare om!
Trek die Pilare om!
Trek die Pilare om, Simson!
Trek die Pilare om, Simsoné!"

© Kopiereg voorbehou deur Aruan.

====== 

Gideon, jy word geroep!

"Gideon...waar is jy?
Waar is jy, Gideon,
in hierdie vryheidsstryd...
hierdie verlossingsstryd?

Die mens se vryheid
het my kom oproep, Gideon.
Die mens se vryheid
kom jou nou oproep, Gideon.
Gideon, waar is jy?
Waar is jy Gideon,
om Ons Mense van die verslawing te bevry?
Waar is jy Gideon,
om Ons Mense van die God-boeie te bevry?
Waar is jy Gideon,
om ons vryheidsboodskap te bring?
Waar is jy Gideon,
om die ET-gode se kettings te breek?
Waar is jy Gideon,
om aan Ons Mense te kom sê...
onverskrokke te kom sê:
Ons is vry!

Waar is jy Gideon,
om te blaas die trompet:
ek, Gideon, is opgewek
tot ons bevryding...
My Mense se bevryding van die gode se gehok?
Waar is jy Gideon?
Waar is jy Gideon,
in antwoord op my wekroep:
Gideon,
kom,
kom trek die pilare om!
Nou,
Gideon,
nou,
trek nou die God-pilare om!

Breek af,
Gideon,
die triomfe van God en gode,
die verering van die ET's,
die malse aanbidding van die goed.

Gideon,
daar waar jy in stilte sit en skuil,
teruggetrek
in stille bes gee,
en te probeer vergeet van die wekroep
wat al lankal in jou ore klink:
Gideon,
Gideon,
waar is jy?
Gideon,
ons roep jou nóú,
kom trek die God-pilare om!

Jy het bes gegee,
Gideon,
in stilte onttrek,
want die godmagte was te groot,
te gevestig in ons volk,
in oorheersing oor ons kultuur,
baas van kerk en volk.
Hulle het jou baas geraak,
Gideon,
jou verdryf...
na jou eie stilte verdryf.
Maar nou,
vandag,
hoor My wekroep,
Gideon,
hoor my roep,
hoor my jóú roep:
Gideon,
Gideon,
waar is jy
?
Kom op my wekroep,
kom nou:
ek roep...
Gideon, ek roep.
Ek roep jou, Gideon.
Dis Ék wat roep:
die God en gode moet waai!

Gideon,
ek,
Jesus,
roep.
Ek roep jóú,
Gideon,
ek roep jou,
om My Mense te kom bevry
!"

© Kopiereg voorbehou deur Aruan.

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

(baie volg)

Enigeen is welkom om hier bydrae te lewe of 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Index