Die Hemel -1

Daar is nie net een "Hemel" nie.
Daar is meer as een Hemel.

Vir 'n begin, sê ek daar is TWEE Hemels:
1. Die/ons nie-stoflike "Hemel", waar "afgestorwe", oorgegane mense kongregeer/saamkom...soos "oneindige druiwetrosse van lig"!
2. Die stoflik-fisiese "Hemel" van die oa die Bybel, en vele andere, wat oa "Olam"/Olan genoem is en word.

  Begin sommer en redeneer vir self uit in/op watter "Hemel" bevind die fundamentele, bybelsbygelasde, fisies-opgestane "Jesus" homself. As die ou dan fisies uit sy graf uit opgestaan het, soos beweer, bygelas en gegorrel, dan kan hy mos nie deel van die nie-fisiese, nie-stoflike "Hemel" vorm nie, en is hy dan ook nie daar nie: verwys ......(dit volg)!
  Dit wil lyk dat die droom-Jesus ('n mities-metaforiese droomentiteit!) van My Mense self op 'n FISIESE HEMEL bevind, vanwaar hy wel FISIES 'n "wederkoms" kán laat plaasvind:
in ons nie-stoflike oord/Hemel,  is daar niks van die fisies-metafories-mitiese "Jesus"  van die Bybel nie. Terloops, daar is ook nie "God" of gode in ons nie-stoflike "Hemel" nie...dit volg, Vriende, dit volg!

Maar: daar is nog 'n DERDE "Hemel" van en vir Mens...

Dan is daar nog 'n VIERDE HEMEL...
en 'n VYFDE HEMEL,
en 'n SESDE...

Ag, wie gaan my help om al hierdie mens-hemels naam te gee, en die warboel "Hemels" te kategoriseer?
[berei julle voor vir die Waarheid, want waarheid is nog nooit deel van die godsdienstige kantskiesuitgang gewees nie. Of hoe?]

Kom ons som weer die "Hemels" van Mens voorlopig op:
1. Die/ons nie-stoflike "Hemel".
2. Fisiese "Hemels", waaronder, vanuit ons kulturele godsdienserfenis,
2.1 Olam.
Maar dan is daar talle en vele meer "Hemele" van Mens, as net die fisiese Olam-Hemel:
2.2 daar is .........., die oorspronklike "God-head"  vanuit Sankrit-bronne...en ook Atlantis?;
2.3 dan is daar vele "Hemele" in omliggende sonnestelselbuurte óm 2.2;
2.4 en ook vele, ander "Hemele", buite die Aarde.

======

  ‘N christen gaan volgens hul geloofsgeskrifte NIE na 'n/”die Hemel” nie, maar bly glo in hul fisiese grafte lê en wag vir ene “Jesus” om hulle FISIES te kom opwek uit daai graf...nadat hy fisies op aarde geland het, vanuit sy tanse, fisiese domein.
  Die God-geloof is van oorsprong (van Ishma-el) teen die “Hemel” gekant, in vyandigheid daarmee.
  Maar nou moet ons eers vra: WAT IS HEMEL?
1. Daar is eerstens die FISIESE “HEMEL” van Mens, Olam, wat “Nibiru”, die woonplek van die “gode” ("Annunaki") blyk te wees, waarna “Jesus” GLO fisies heen “opgevaar” het, na hy FISIES “uit-die-dode uit opgestaan het. Dis dan ook vanwaar hy FISIES in “WEDEKOMS” sal kom, om op GLO alle mense FISIES uit hul grafte uit op te wek, tot DIE GROOT OORLOG.
2. Dan is ons mense se daar “Hemel-2”, wat ‘n nie-stoflike houplek/kongregasieoord van mensafgestorwenes is. Hierdie is NIE ‘n FISIESE PLEK/domein nie, en bestaan mense daar in tydelikheidsverblyf (totdat hulle na aardse 3-D reïnkarneer) in “gees”
/bewussyn/maaind/nie-stoflikheid/4-D.
Die ervaringe tussen 3-D mens en 4-D bewussynsleefvorme is nooit suiwer objektief nie, maar dan watter wet bepaal dit móét wees.
3. Dan is daar die METAFORIESE uitgange, met “Jesus” (lank na Yeshua ben Josep) nie FISIES nie, maar metafories, met allerhande uitgange hierop, ook wat ons twee “hemels” betref.

======

  Die IDEE was nog altyd, van begintyd af, gehuldig dat die Mens by afsterwe “Hemel” toe gaan.
  Wel, aan die begin was die strewe en geloof gebaseer op die FISIESE HEMEL, OLAM (sien die ou bybels!) van die besoekende, aardse “gode”, “God-de van destyds...dd wie se seuns selfs afgekom het, al 200 van hulle.
  Met tyd het daar in Joods-Israeliese geloofsdenke die IDEE ontstaan dat daar ‘n GROOT OORLOG- EN ELLENDETYDPERK sal aanbreek, waartydens húlle na “die Hemel”, dus die fisiese Olam, WEGGERAAP en opgeneem sal word, vanwaar hulle letterlik sou afkyk hoe dat die Mense mekaar op aarde verniel en uitmoor. Na die Mense dan mekaar uitgemoor het, sou hulle afkom/terugkom en vir ewig op aarde regeer.
  Maar toe loop die bepaalde Israeliete ‘n ander siening in Babilon raak, tydens hul ballingskap (ong 580+ vC); hulle verneem daar van ene Zoroaster (oom Zorro) se fisiese opstanding via sy/hul “Een, allene God”, Ahura Mazda, en sy “Seun-van-God”, Mithra. Hd Israeliete was juis in hd tyd sonder ‘n “God”, want hul allene “god”, JHWH, het in dieselfde tydperk van die aardbol af verdwyn...dis ‘n ander en heel interessante storie hierdie nl hoekom is JHWH spoorloos weg? wie was hy? waar was hy al die tyd op aarde gevestig? Waarheen is hy na hd verdwyning...en tans?
  Vraag is: GLO CHRISTENE STEEDS DAT HULLE BY “OPWEKKING” na die fisiese “Hemel” gaan, of gaan hulle in hul fisiese grafte bly lê totdat nog ‘n Olammiet, nou genoem “Jesus”(!), hulle uit hul fisiese grafte tot ‘n fisiese opstanding sal opwek..uiteindelik na Olam?
  Of GLO DIE MODERNE CHRISTENE HULLE GAAN BY AFSTERWE DIREK NA DIE NIE-CHRISTENE SE NIE-FISIESE HEMEL TOE?  

  Maar dan: Christene aspireer nie om na hd “Hemel-2” te gaan nie, of, ten minste, dit word nie deur hul geloofsbase verwag/voorgeskryf dat hulle na Hemel-2 sal gaan nie, of WIL gaan nie...dit is teen die Christelike dogma/voorskrifte/gekosene.
  Xtene MÓÉT voorskriftelik steeds kies en GLO hulle gaan na ’n FISIESE HEMEL, wat ek hierin Hemel-1 noem...OLAM!
   Xtene is nog via hul dogma GEBIND aan hd ander “Hemel”, die FISIESE HEMEL.
  Hulle ‘bybel” sê tog as kerngeloof hulle GLO aan FISIESE OPSTANDING.
  Hulle gaan dus fisies sterf & dan GLO in hul fisiese grafte lê en wag vir ‘n FISIES OPGESTANE “JESUS” om hul FISIES uit di graf-vd-dood te kom “OPWEK”. Dan gaan hulle eers lekker oorlog maak (wat is ‘n geloof dan sonder oorlog as die hoogtepunt?: komende uit Babilon, via oom Zoroaster), waarna hulle as oorwinnaars saam met di arme, fisiese Jesus “Hemel” toe gaan “om vir ewig te heers as oorwinnaars”: HEMEL-1, nie HEMEL-2 nie, want ons Hemel-2 is NIE FISIES NIE, en daar is geen Jesus of God daar nie.
   Daar is dus 2 “Hemels” in die ek-weet-alles Mens se maaind:
   Die Nie-stoflike lewensoord: ons noem dit hier “Hemel TWEE”.
   Die Stoflike/FISIESE Droomoord: Hemel-1;
  ’n ander lewensterra/planeet/bestaan waarheen die antieke Mens gedroom het en vandag se antiekesaanhangers steeds GLO om na toe te gaan, nl OLAM (die Bybelse term) of N-I-B-I-R-U, soos dit aan die weet-alles antieke Mens in di Midde-Ooste oorgedra is.

======

  Geloofsboeke, waaronder die beta-wat-alfa-laat-verdwyn-het bybelboek van die Afrikaner, speel nog springhaas tussen hierdie twee “Hemels”...ywerige springhase, wil ek sê, sonder dat die gode-offisiere hul mense inlig hieromtrent.
  Die Offisiere van die Gode (die predikante, pastore en ander pip-draers) gorrel nog en aldag in vertroosting vd deurmekaar-ge-dogma-de Mens van dan in Hemel-2, dan in Hemel-1, sonder dat hulle buite hul harte wil dink en logies bly by wat hulle aldag verkondig nl FISIESE OPSTANDING!!!
  Toe die mitiese Jesus se verhaal AGTERNA (na die Romeine se innovasiehaaijêk vd Israeliese Yeshua-gebeure) aangepas & verander is om te wil kom gorrel dat hd Jesus FISIES uit sy graf uit OPGESTAAN het, het hulle
ONWETEND gekies om TEEN DIE NIE-FISIESE BESTAAN KANT TE KIES en hul geloofsvolgers tot VYANDSKAP met die nie-fisiese, VERPLIGTE domein...Hemel-2...te verlei en in GELOOF te BIND...ek wil sê, sonder dat hulle geweet het waarom hd dinge gaan.
  Onwetnd kies hulle toe teen die NIE-stoflike bestaan, Hemel-2, in opvolging vd IDEE van God wat deur ene Ishmaïl uitgedink en ingebring is, in OPSTAND teen die nie-fisiese bestaansoord...die opstandeling, reg aan die begin van fisiese bestaan in ONS Heelal, wat “geketting” moes word.
  Sý God-IDEE is in die fisiese wêrelde gevestig, verbrei en aangepas.
  Via talle bestane land dit by ons, ook via die Anaki, van Sirus: en toe kom die Annunaki (van N-I-B-I-R-U) en pas hd God-IDEE aan ten einde hulle in beheer vd Mens op aarde te sit en te hou.
 
  Waar sou hd VERWYDERING tussen die nie-fisiese Hemel en die fisiese bestaansmaainds, ook Westerse Mens, vandaan kom?

=======

  Vriend, jy skryf: “…dat alle mense hemel toe gaan, en as sulks is dit die kern van die evangelie.”
  Alle mense gaan nie volgens ons plaaslik-kultureelgeërfde christengeloof  hemel toe nie. Hulle BEWEER nét húlle gaan hemel toe, nádat die op-die-wolk-terugkom Jesus hulle uit hul fisiese grafte kom opwek het tot ‘n fiese bestaan, dan Armageddon, ‘n heerlike wenoorlog, dan gaan nét hulle wat dit oorleef (144,000) saam met hom per wolk na sy fisies-hemelse blyplek...Hemel-1. So is dit mos “skriftuurlik”.
  So: nie alle mense gaan volgens die heersende kultuurgeloof hemel toe nie.
  Maar is dit feit?
  Natuurlik nie, dit is ‘n Romeins-bybelse bluf. ALLE MENSE GAAN na HEMEL-2, wie of wat ook al, van watter geloof of BY-geloof of GEEN GELOOF, al staan dit nêrens so in die Bybel nie. Almal gaan by liggaamlike afsterwe na die menslike nie-fisiese “Hemel”, wat ek maar “Hemel-2” noem, want die FISIESE Hemel, Hemel-1, OLAM, die blyplek vd gode/God, was en is die 1ste “Hemel. En hd FISIESE HEMEL-1 is wat christene geforseer is om te GLO waarheen die fisies-opgestane Jesus-vd-Bybel is en waarheen ook hulle (móét en sál) gaan, ook waarna hulle sterwe, en volgens christelike wanopvattings, per wolk sal “opvaar”, fisies, na die fisiese Olam-hemel, saam met die fisiese Jesus. Alles fisies.
 Vriend, jy verskil dus met die Bybelse hemeluiteensetting.
 Al gedink waarom die christengeloof op ‘n fisiese hemel besluit het en nie op ‘n nie-fisiese hemel nie?

======

  Is daar net een hemel?
  Is daar net 'n nie-fisiese/nie-stoflike, nie-liggaamlike hemel?
  Is daar net 'n FISIESE/stoflike hemel?
  Omdat Jesus FISIES na 'n hemel is (een vd TWEE), na watter hemel is Jesus?
  Nota: ek vind hom nie in die nie-stoflike hemel nie!
  So: na watter hemel vd twee GLO jy gaan JÝ?
  en: na watter hemel gaan ék, as nie-kulturele christen?
  of: kan ons by afsterwe kies?

  Weet jy wat en waar is "Olam", wat in jou bybel voorkom?
  Weet jy waar is jou God se fisiese troon ea?
  Weet jy wie gaan in hul grafte lê en wag vir die fisiese Mithra (genoem Jesus) om julle en die Arabiere daaruit te kom opwek?
  Vir wat gaan julle "opgewek" word?: Vir OORLOG!
  T, wat is jul geloof en godsdiens werd sonder 'n moewiese oorlog...wat julle by die Arabiere gegaps het.
  Dis hoekom die meeste christene aldag op die Forums sit en baklei.

======

Hemel-1: Die ou Israeliete het geglo hulle gaan “weggeraap” word vd fisiese aarde, voor die Groot Vernieling plaasvind , deurdat hulle FISIES “opgeneem” sou/sal word na die Groot, FISIESE HEMEL (Hemel-1), vanwaar hulle letterlik sou afkyk hoedat die Mense mekaar uitmoor in die Groot Oorlog.
  Hd FISIESE HEMEL blyk die Groot Hemel vd misleide Mens te wees: ek het dit Hemel-1 gedoop.
   In die Bybel...sien veral ons ou bybels en Joodse bybels ...word dit OLAM genoem.
   OLAM is niks anders en niks meer nie as die sg EWIGE WOONPLEL/planeet vd EWIGLEWENDE GODE (“elohim”/Annunaki/”God”-gode), wat by ons bekendgeraak het as “Nibiru”, die naam wat ons gelei is om te aanvaar en te gebruik: nie dat ek van mening is dat “Nibiru” ons sal help om die gode...genoem “God”...van weleer in die kosmos op te spoor nie.
   Xtene se geloof is dan daarin gegrond dat “Jesus” FISIES na hd FISIESE “Nibiru” (“Hemel”) per wolk “opgevaar” het, vanwaar hy weer per wolk sal kom, en dan 144,000 van HÚLLE, na Generaal “Jesus” en hulle se oorwinning oor almal, na hd FISIESE Olam-Hemel (1) sal laat “opvaar”...vir-ewig-en-altyd.
  Die reste van Mens, na die oorlogs-, 2de-keer “dood”...na die 1ste “dood” en fisiese “opwekking” van almal...sal dan op die deurmekaar aarde agterbly, wat “Hel” sal wees.
  Daar is ook ‘n geloofsrigting dat almal hier “onder” op aarde uitgeroei sal word, en dat die 144,000 saam met Jesus sal afkom en dan hier op aarde vir ewig” sal woon en regeer.
  Maar dan is daar nog ‘n “HEL” deur Xtene uitgedink...

======

(hier sal nog baie volg! [die nét óns "Hemel...en nét óns "God" bestaan, sal hier indringend aangespreek word]...so druk maar "REFRESH"!)

Dit is nodig dat hierdie bladsy altyd REFRESH word! (so kry jy die nuutste weergawe)

Enigeen is welkom om hier 'n bydrae te maak, of 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Index