Jesus

12 Okt 2013: 1 Yeshua ben Josep was op aarde, sê“ maar jaar 0 tot 33 nC...(ongeveer, en ook veel lager!!!).
3.2 “Jesus” is ‘n bybelse, mities-metaforiese persoonlikheid, wat in 327 nC by die Sinode van Nicae (325-327 nC) opgetower/ingespan is (Konstantinus & Josefus), maar toe in naam as Krishna-Hesus: die “Jesus”-naam is meer as 1,000 jaar later as vervangende naam vir Hesus-Krishna, as Jesus-Christus, ingebring.
3.3 Jeshua is ‘n nie-stoflike energie-individu aan Ander Kant, vanwaar hy my sê dat vir alle praktiese doeleindes is hy & “Lord” Boeddha een & dieselfde.
3.4 Dan is daar nog die vergete, nie-gerekende, grootse Sananda ook, in my nie-stoflike familie, maar ek wil nie hd begin-inleiding te ingewikkeld maak nie.
4. Wie is jou gids aan AK?
5. Wat is jou naam daar?: Myne is Aruan daar. My geboortenaam hier is Don.
6. Die “wys” is beeltenisse wat hulle my gee. Mense verwys na dit as “visioene”: ek ontvang baie hiervan. Ek is ’n bewussyns- (“hoor”) & beeltenis medium/geleier tussen Ander Kant & hier.
7. Die “dood” is net ‘n fisiese dood. Wanneer die fisiese “dood” intree, staan ons uit die liggaam van dode op & verrys na ons nie-stoflike kongregasieoord, ons 4-D, wat Ons Mense oa ook “Hemel” noem: daar is ook ‘n fisiese “Hemel”, Olam, van An-u!
8. Ons HÉT die EWIGE LEWE, ons kom daarmee na/in beliggaming op aarde, tans as mense.

Dit is nodig dat hierdie bladsy altyd REFRESH word! (so kry jy die nuutste weergawe)

1. As daar nou 'n heel-eerste onderwerp is, wat tot behoorlike en deeglike verkenning en bespreking roep en smeek, is dit "JESUS"!

 Jesus was en is
(nie dat daar in werklikheid 'n fisiese, aardslewende "Jesus" ís of was nie...nes "God"!)
beslis nie alles wat mense in glo-maar-wat-jy-wíl-glo nie, aanvaar, verkondig en afdwing nie...'n sirkus-droom-konglomerasie van biljoene, lawwe verdeelsieninge: Jesus is beslis nie 'n sirkusnar-slaaf van die God-bewimpelaars van ons voortye nie...die sogenaamde, in-bygeloof, alwyse "antiekes".
  Ons kan mos nou al, vandag, die ware feite agterkom, al het ons voorgangers wou seker maak
(met hul blatante en doelbewuste misleidinge en afskuwelike verbiedinge)
dat ons nooit die waarheid, ook rondom "Jesus", sou agterkom nie, en dat ons so vir altyd hul woer-woer dronkdraaiknopie ("pulling your strings") kan wees en bly.
  Dit verbaas my dan dat mense vandag nog (in hierdie ontwikkelde era) kan bly toelaat dat hulle (ménse)/ons in en/of via al die God, God-de, gode, geloofsboeke en godsdiens tot misleiding kan bly geboei hou...en ook tot VERDELING...die hoofidee agter al die voorgenoemde mensvernielinge en humaanbeledigings.
  Al voorgenmoemdes is IDEES. IDEES wat in ons bewussyn/maainds geplaas is, ten einde ons te BEHEER.
  En Jesus is so 'n IDEE.

  Toe ek via kanaliseringsoordraginge (van Ander Kant af) die eerste keer verneem het dat "Jesus" 'n IDEE is, het ek nie naastenby genoegsaam op dít...die IDEE-konsep...gefokus nie: my eerste gids, oom Grysarend/Grey Eagle, het my dit al gesê, maar ek was nog in die misleidingstoegeittronk van die uitgeslape buite-aardse vaders van die God-IDEE, en hul mensvolgelinge/geboeides: ek was nog in geboeidheid met die beplande oogklappe van ons god-beheerders beswaar, wat ook my denke en insig teruggehou het. Toe, op 'n dag, na jare van skakeling met nie-stoflike mense (van doer Ander Kant), tref die "JESUS-IS-'n-IDEE" my vir die eerste keer...

Dit is nodig dat hierdie bladsy altyd REFRESH word! (so kry jy die nuutste weergawe)

2. Wat is 'n IDEE?

HAT dui dit so aan: denkbeeld, gedagte, voorstelling, begrip,  en ook opvatting, waartoe ek wil byvoeg, ook GELOOF, wat...veral in die onderhawige geval...as BY-geloof beskou kan word.

Al lankal word ek gesê
"Jesus is 'n IDEE".
Jesus is 'n denkbeeld...(ook/of allegories);
Jesus is 'n gedagte;
Jesus is 'n voorstelling;
Jesus is 'n begrip;
Jesus is 'n opvatting;
Jesus is 'n geloofsuitgang...
Jesus is By-geloof.

Maar dan:
JESUS IS METAFOOR!
Jesus is 'n metaforiese toepassing van die Verlossersgod-IDEE,
van die "Seun-van-God"-IDEE,
van voorafbestaande seun-van-god IDEES van mens,
maar geïnstigeer deur die verraderlike, verdeelbeplannende God en gode van die begintyd van Mens.

========

Jesus. Kom ons bepaal ons by FEITE: Jesus was 325/8 jaar na Yeshua ben Josep se aardse lewe in Israel GESKEP, deur intelligente mense, die Romeine, onder Konstantinus, saamgebring te Nicaea...325 nC. Hulle sou nooit 'n Joods-fisiese leermeester daar aanvaar nie, en het nooit 'n FISIESE JESUS daar wou saamstel nie. Wat hulle wel in vermaerdheid reggekry het...onder leiding van wat ons nog kan bespreek!!...was 'n metafories/allegoriese/sinnebeeldige individu, wat deels op die Israeliese Yeshua-gebeure gebou is, maar ook op verskeie verlossersgodidees, waaronder Verlossersgod Mithra (seun van die Groot God, Ahura Mazda),Verlossersgod Horus, vanuit Egipte (!!!), Verlossersgod Deoius (Verlossersgodseun van Ishkur-JaHWeH), soortgelyk Verlossersgod Dionisus (Griekse Verlosserdgod), Boeddha (nie-God aanvaarder) en andere. Beslis 'n saamgestelde, ingewikklede, simbolies-metaforiese/allegoriese persoonlikheid, met 'n suiwer metaforiese boodskap en inhoud, en geensins fisies-geskiedkundig nie, en ook nie Israelies nie: dit is hoekom die ortodokse JHWH-Israeliete nie hierdie Jesus aanvaar nie.
Jesus is METAFORIES, 'n "geestelike"/sinnebeeldige/simboliese verhaal in mensvorm/menswoorde:
die Jesus-verhaal is NIE geskiedenis nie, nog fisies mens verhaal.

======

  Historici en Teoloë is dit eens dat daar GEEN oorlewering/manuskrip van enige ooggetuie bestaan wat aan ons bekend is omtrent die kruisiging en opstanding van die beweerde, Historiese Jesus nie.
  Moses metafories, die uittog metafories, Juda se "Israel" metafories, soos hul "Dawid"...maar wag, laat ek nie heelnag hier voorbeelde tik van metaforiese bybelfigure nie, dit was immer die manier/modus/genre van ons ge-erfde godsdiensliteratuur. En, so what!?
  Wel was Yeshua ben Josep feit, en is "Jesus" metaforiese mite: ons begin dit insien, nè?:
"Jesus" dus 'n metaforiese persoonlikheid, maar, dan, so ook is "God"!

======

Van Ishkur-JaHWeH: Daar was nie altyd Jesus nie, ook nie ‘n fisiese 'Jesus' nie, nooit nie.
   Goed, daar was Jesus-tipes, onder ander en vele name, soos oa Boeddha.
   En toe was daar Yeshua in Israel, Yeshua ben Josep, ‘n welbestanende mens in ou Israel.
   Uit sy nalatenskap het daar in die jaar 325/8 nC (jul datumwyse) ‘n God-Idee daaruit ontstaan, en is die naam Hesus-Krishna daaraan toegedig/gegee, wat, natuurlik, metterwoon "Jesus" geword het, en toe...meer as 1,000 jaar later..."Jesus-Christus".
  
Die mens, ‘Jesus’, het in werklikheid nooit bestaan nie: daar was wel ‘n fisiese, werklike mens, Yeshua..., en uit sy nalatenskap het die IDEE van "Jesus-Christus" ontstaan.
   Maar dan was daar ook een soos Boeddha, wat maar uit een energie/geestespoel as Yeshua-Jeshua kom, vanuit die menspoel, en wat ook as ‘n tipe Jesus gereken kan word, maar wat nie ‘n God-IDEE voorgestaan het nie…
die Krag lê binne julself, wat maar die kern van Boeddha se oordraginge was/is.
   Daar was ook ander…ander Boeddhas, Boeddha-tipes, Jesusse en Jesus-tipes.
   Dan was EN IS daar vele en talle uit dieselfde geestes-/energiepoel as voorgenoemdes, met aanvullende bydraerolle tot die los kom van Mens van die bindinge uit vroegtye, wat onnodiglik oor Mens geplaas is.  Daar was opvoeders van hierdie vry-kom gerigdes, mede-lewendes, familie, vriende, handehouers, ondersteuners en ook – in jul gepolariseerde leefwêreld – teenstanders en vyande van hierdie Jesusse en Jesus-tipes – alles deel van die in-twee-verdeelde, dualistiese leefwêreld van die Ou Mens, wat nou tot Eenheidsmens omgeskakel sal word – en dis hierdie NUWE MENS, eenheidsmens, waaroor ons by ‘n volgende geleentheid wil voordra.
 Gegroet.

Prins Ishkur, eks "JaHWeH"

=======

Toe ek as jongeling en in my totale onsekerheid geval het vir “Kom-neem-Jesus-aan!”, het ek nie ‘n stofdeeltjie van besef gehad wat ek doen nie, toe ek in Oos-Londen in 1958 as 16-jarige na vore gestap het om “Jesus aan te neem”. Ai, daar was vreugde, gemeensaamheid (wat ek mis) en ‘n opgewonde onkunde, wat as “sekerheid” aan my voorgehou is, en wat ek ook met tyd versprei het. As ek maar geweet het dat ek daardie aand, tot die GROOT STRYD van Mens, ”Hemel” en Ishmaïl toegetree het...”Hier is ek, God, ek wy my aan U...en aan U OORLOG!

======

  Ek het Jesus as jongmens "aangeneem" en gedien; dit is seker hoekom hy nou as my hoof-Leermeester vanuit die nie-stoflike Dimensie optree, en my tot vryheid van die voorseggende, misleidende, kulturele bygeloofsgodsdiens BEVRY het, en hy, indien ek op hom vir enige vorm van oorlewing moet staatmaak (nie dat hy daarvan weet nie), dan vertrou ek sy eerbaarheid om sy kant te bring.
  Let tog op die skrif aan die muur vir God en alle vorme van die God-IDEE, "Mene-mene"..

======

Die Jesus-verhaal is nie vir die Christendom geskryf nie!
Een oggend, 'n lang tyd gelede, het hierdie woorde onverwags tot my gekom:

Die Jesus-verhaal is beslis nie vir die Christendom geskryf nie. Baie beslis nie.
Daar was ten tyde van die skryf van die Jesus-verhaal nie 'n christendom nie.
Daar was ten tyde van die skryf van die Jesus-verhaal nie 'n christen-mens op aarde nie.
Daar was ten tyde van die skryf van die Jesus-verhaal nog nie 'n christen Kerk nie.
Daar was ten tyde van die skryf van die Jesus-verhaal nie 'n "Jesus" soos ons dit leer ken het nie.
Daar was ten tyde van die skryf van die Jesus-verhaal nie 'n christelike "Jesus nie.
Daar was ten tyde van die skryf van die Jesus-verhaal nie 'n blonde "Jesus" met blou oë nie,
inteendeel, DAAR WAS NOOIT 'N WIT "JESUS" GEWEES NIE.
Daar was ten tyde van die skryf van die Jesus-verhaal nie 'n Roomse Katolieke Kerk nie.
Daar was ten tyde van die skryf van die Jesus-verhaal nie 'n christelike Kerk nie.
Daar was ten tyde van die skryf van die Jesus-verhaal nie 'n uitverkore mens op aarde nie.
Daar was ten tyde van die skryf van die Jesus-verhaal nie 'n belediging vir Jesus dat hy die mense wat in hom glo tot oorlog sal lei nie.
Daar was ten tyde van die skryf van die Jesus-verhaal nie 'n FISIESE OPSTANDING nie!
Daar was TEN TYDE VAN YESHUA-BEN-JOSEP se KRUISIGING nie ‘n mitiese Paulus (Apollinus van Tyana) om die Jesus-verhaal in ‘n besondere rigting te stuur nie.
Daar was nie kerklike DOGMA nie, nie SONDE nie, nie HEL nie.
HEMEL het voorop in die begin-denke bestaan,
en wel "Olam", met dit se "Ewige Berge" en "Ewige Lewe" (hierdie woorde kom uit die Bybel uit), wat blyk Nibiru te wees, waar God (Anoe) en die gode gewoon het.
Nota: "God-die-Vader", Anoe, is intussen oorlede.

  Ek stop eers hier deur te sê die Jesus-verhaal behoort aan alle mense, aan 'n elk-en-'n-ieder een, aan enigeen om daaruit in vryheid te tap, na behoefte: die Jesus MITIES-METAFORIESE verhaal.
  En dan:
  DAAR WAS NOOIT ‘N MENS, JESUS, WAT VOETE OP DIE AARDE GESIT HET NIE!
  DAAR WAS NOOIT ‘N CHRISTELIKE KRUISIGING NIE.
  DAAR WAS NOOIT ‘N FISIESE OPSTANDING NIE
.
  Die hele Jesus-verhaal is ‘n doelbewuste mite, ‘n METAFORIESE/allegoriese verhaal, met spirituele inhoud in menslike verhaalvorm: en as mens die uiteindelike oorsprong soek, kyk na Boeddha se geskiedenis!

======

Jesus ons goddelike verlosser?
Jesus is níé die “Seun-van-God” wat gestuur is om die mens van hul sondes te bevry nie. Hy was nie die soenoffer van die mens nie…nog “God”!
Die naam “Jesus” kom van die Grieks “Esu”, en het ontstaan nadat ‘n sekere Yeshua om politieke redes gekruisig is en beweerdelik uit sy graf verrys het.
Daarna het allerhande gerugte en mites in Israel ontstaan…

Is Jesus ons goddelike verlosser? (deel 1)
 
Dit het tyd geword dat ek iets saamstel/skryf van hoe die die Christendom ontstaan het, en hoe dit gekom het dat ons ene Jesus (daar was nie ‘n mens met hierdie naam nie!) as “God” en ons “Verlosser” sien en aanvaar.
  Let daarop dat ek nie veralgemeende, fundamentalisiese sieninge/goëlery sal inspan nie, maar my by feite bepaal, waarvan ek verwysings sal byvoeg.
Nota: By fundamentalisme bedoel ek om die bybel letterlik te sien en te vertolk, dan toepassinge daarom te verdraai en mee te goël….abstraksies te maak…uit te dink.
Agtergrond: Daar was nie iemand met die naam van Jesus nie: dit is ‘n agterna, geskepte, mitiese naam.
  Daar is in ons Ander Kant (genoem “Hemel”) wel ‘n Basiese Bestaansentiteit wat ek as Jeshua as naam kry/ontvang/hoor. Dit is dan die naam van een wat ons algemeen die “Higher Self” ("Hoër Self") noem. Ek hou nie van hierdie benaming nie, daar “hoër” nie in werklikheid bestaan nie, beslis nie meer vandat God en gode weggemaak is in die “Hemel” nie. Ek verkies die naam “Tuiste Self”, nie dat dit meer so belangrik is nie, want ons “Hemel” staan weggemaak te word, en, natuurlik, saam met dit ook die Tuiste Selwe, engele, Meesters en wat nog alles.
  Dus: in ons “Hemel” is daar ‘n onstaansenergie (Tuiste Self) bekend as Jeshua...nou bekend as Sananda.
  Uit hierdie ontstaansenergie ontstaan vele en verskillende lewensentiteite, kom ons sê maar aardse individue…mense.
  Een van die onstane, mensindividue was Yeshua ben Joseph, in Israel, sê maar in die jaar NUL…net om verduideliking maklik te maak: die jaar nul waarskynlik nie in die kol nie.
  Hierdie Yeshua is om politieke redes gekruisig.
  Hy is egter van die kruis afgehaal voordat hy ten volle dood is…sy silwer koord verbreek is.
  Hy is in ‘n latrinedeel van twee-man graf gesit (hy die 3de en jongste) aan die styl kant van 'n regaf deel van 'n kop, buitekant Jerusalem, en nie in Josef van Armitea se graf naby die mistieke Golgota nie;
maar is daar uitgehaal toe hulle merk daar is nog lewe in sy liggaam:
hy het gesond geword en voortgeleef;
hy was getroud, had 3 kinders en is lateraan geskei en toe weer getroud.
Ek verneem hy was 71 toe hy gesterf het…te Frankryk:
  Uit hierdie gebeure het ‘n mite ontstaan dat ‘n man van Israel uit sy graf uit opgestaan het…fisies verrys het.
  Dit het versprei, en daaruit het verskeie en baie geloofsvisies ontstaan.

(einde van Deel 1: Is Jesus ons goddelike verlosser?)
 

Is Jesus ons goddelike verlosser? (deel 2)
Iemand skryf vir my:

Aruan, sê jy nou eintlik dat Jesus nie ons “Verlosser” is nie?

  Wel, ja en nee.
  Jesus is níé die “Seun-van-God” wat gestuur is om die mens van hul sondes te bevry nie. Hy was nie die soenoffer van die mens nie: die offer van mens en dier word nie goedgekeur of aanvaar nie…ook nie die offer van kinders nie, nog van eerstelinge…dit is denke, benaderinge en ‘n geloof (van offer) wat liefs nooit in die mens se gelowe moes beland nie, en baie beslis nie in christelike geloofsdenke nie, al noem mens dit ook al watter mooiklinkende naam/term.
  Die naam “Jesus” kom van die Grieks “Esu”. Dit is by die Sinode van Nicaia aan die geloofsfiguur gegee wat in Israel ontstaan het, nadat Yeshua om politieke redes gekruisig is en beweerdelik uit sy graf verrys het.
  Daar was nuwe geloofsgronde wat hierin na vore gekom het, eerstens wonderwerke, maar dan, en, die beweerde oorwinning van die fisiese dood tw dat ‘n mens die dood oorwin het deur daaruit op te staan; en nou kan enigeen dit bekom (“die ewige lewe”) deur net Jesus as jou “Saligmaker” aan te neem.
  Dit is ‘n sterk en hewige bewering en aanname, wat noodwendig tot ‘n nuwe geloofsbeweging sou lei en gelei het.
  Die nuwe geloof is aan die begin verbied deur die Romeine, maar dit het die volgers versterk, hulle is wreed vervolg, vermoor en vir leeus as Romeinse vertoon-skouspel gevoer. Maar dit het juis die aandag op die nuwe geloof gevestig.
Ongeveer 300 jare na Yeshua gebore is, kom ‘n Romeinse Keiser, ene Konstantinus, onder die invloed van die Christendom…ons beskryf dit maar in christelike terme en sê “hy het tot bekering gekom”….dit is seker deels in die kol, maar deels ook nie, want Konstantinus het hierin ‘n geleentheid gesien om die gelowe in die Romeinse Ryk te verenig onder hierdie nuwe geloofsgodsdiens, waarin hy verskeie gelowe wou saambring.

Konstantinus verklaar die Christendom vry en neem dit op as een van die talle gelowe van die Romeine…wat hulle toegelaat was om te beoefen. Let daarop dat christendom toe beslis nie die enigste Roomse geloof was nie…baie beslis nie.
Konstantinus was egter nie geneë met die baie verskillende stories,  verwerkings en toepassinge van die verskillende christen-faksies nie.
”Constantine saw in this confused system of fragmented dogmas the opportunity to create a new and combined State religion, neutral in concept, and to protect it by law” [1]
[1] Die aanhalings hierin kom almal voort uit
The Forged Origins of The New Testament, by Tony Bushby, soos gepubliseer in Nexus tydskrif.

Hy belê in 325 nC ‘n bymekaarkoms te Nicaea,waarheen almal wat met die nuwe godsdiens bemoei is twee verteenwoordigers moes stuur. Hulle moes met hul saambring drie leergebinde afskrifte van hul geloofsboeke. Die bymekaarkloms van 325nC staan bekend as DIE SINODE VAN NICAEA.
Hier is vir meer as twee jaar kwaai verskil en baklei insake die inhoud van hul verskillende geloofsboeke…watter daarvan in die nuwe, beoogde bybel opgeneem moet word, of nie. Ook moes…in opdrag van Konstantinus…daar besluit word op ‘n naam vir hierdie “nuwe God”. Hulle kon nie tot ‘n vergelyk kom nie. Hulle het woes gestry, baklei, mekaar erg gedreig en meesal in wanorde bymekaar gekom.
”They supported a great variety of Eastern and Western gods and goddesses:
Jove, Jupiter, Salenus, Baal, Thor, Gade, Apollo, Juno, Aries, Taurus, Minerva, Rhets, Mithra, Theo, Fragapatti, Atys, Durga, Indra, Neptune, Vulcan, Kriste, Agni, Croesus, Pelides, Huit, Hermes, Thulis, Thammus, Eguptus, Iao, Aph, Saturn, Gitchens, Minos, Maximo, Hecla and Phernes ( G o d ' s Book of Eskra, anon., ch. xlviii, paragraph 36).”
Daar is selektief genotuleer en agterna heelwat van die notule verander en aangepas.
Ook die geloofsboeke wat gekies is om in die Nuwe Bybel ingesluit te word is gesif…daar is later, en langs die pad uitgehaal, bygevoeg en boonop aan die inhoud verander ten einde aan te dui dat ‘n nuwe, verenigde geloof tot stand gekom het.
Die God-kwessie staan egter sentraal hieraan. Dit was bedoel om ‘n nuwe, verenigde geloof te stig, asook ‘n teologiese vestiging van een nuwe, opgestane “God”. Maar hieroor kon eenstemmigheid nie bereik word nie.
Op die ou end moes Konstantinus ingryp. Hy het hulle ‘n beperkte tyd gegee om ‘n finale lys van gode vir die nuwe geloof op te stel. Dit het gelei tot 53 gode wat ter tafel gelê is.

"As yet, no God had been selected by the council, and so they balloted in order to determine that matter... For one year and five months the balloting lasted..." (God's Book of Eskra, Prof. S. L. MacGuire's translation, Salisbury, 1922, chapter xlviii, paragraphs 36, 41). At the end of that time, Constantine returned to the gathering to discover that the presbyters had not agreed on a new deity, but had balloted down to a shortlist of five prospects: Caesar, Krishna, Mithra, Horus and Zeus (Historia Ecclesiastica, Eusebius, c. 325).
Constantine was the ruling spirit at Nicaea and he ultimately decided upon a new god for them. To involve British factions, he ruled that the name of the great Druid god,
Hesus, be joined with the Eastern Saviour-god, Krishna (Krishna is Sanskrit for Christ); and thus Hesus Krishna would be the official name of the new Roman god. A vote was taken and it was with a majority show of hands (161 votes to 157) that both divinities became one God. Following longstanding heathen custom, Constantine used the official gathering and the Roman apotheosis decree to legally deify two deities as one, and did so by democratic consent. A new god was proclaimed and "officially" ratified by Constantine (Acta Concilii Nicaeni , 1618). That purely political act of deification effectively and legally placed Hesus and Krishna among the Roman gods as one individual composite. That abstraction lent Earthly existence to amalgamated doctrines for the Empire's new religion; and because there was no letter "J" in alphabets until around the ninth century, the name subsequently evolved into "Jesus Christ".

(einde van Deel 2: Is Jesus ons goddelike verlosser?)

======

Is Jesus ons goddelike verlosser? (deel 3)       
Waar gaan mense “hemel” toe?
Dit is belangrik om daarop te let dat die stigtingsbyeenkoms van die te ontstane christendom, te Nicaea, se hoof taak was: "Presbyters were asked to debate and decide who their new god would be. Na die groot baklei daarom was hulle deur Kontsantinus en die Roomse wet verplig om die eenvormige Hesus-Krishna > Jesus-Christus naam te gebruik. Die geloofsvisies, denke en dogma (dis leerstellinge van die godsdiens) moes nog volg.
 
Die geloofsvisies wat hieruit ontstaan het was veelvuldig, met allerhande teorieë wat as geloofsgronde voortgebring is…die Christendom word hier al ingesluk deur voortgebrenge abstraksies rondom geloof en die dood van die mens: onthou dat dit tydgenootlik ‘n belangrike onderwerp was, veral ook uit die mens-kan-God-word denke en toepassinge van die heersende Romeine. En nou kon enigeen God word en ook vir ewig God bly: dit het ingehou “die ewige lewe”, want dit is wat godskap destyds vir hulle hoofsaaklik beteken het. En al wat iemand moes doen was om net Jesus-Christus as jou “saligmaker” aan te neem….ons noem dit apoteose tw oombliklike “saligheid; maar in hierdie konteks het dit in werklikheid ingehou oombliklike, ewige, fisiese lewe! Dit is waarom dit gegaan het, en dit is vandag steeds die kern waarom die Christelike geloof gaan; en dit is dan ook wat hulle Sondag-vir-Sondag bely tw “die opstanding van die heiliges”…tw godsdienstige, “geredde” mense.
Waar kom hierdie “ewige lewe” idee vandaan?
  Dit was die mense van die begintyd…en ook in die tyd van Jesus-Christus, en ongelukkig steeds ook vandag…se siening dat die gode (ET’s, Annunaki, Nibiruane, “hulle-wat-van-bo-kom”) vir ewig leef, en was en is dit die mens se hoogste strewe om ook soos die gode fisies vir ewig te leef (soos die gode) en dan “hemel”  toe te gaan…maar, let wel, in hierdie geval was die hemel-toe-gaan strewe om na die gode se woonplek te gaan, waar hulle vir ewig leef, en dit was Nibiru.
  Die vroeë mens se strewe was dus nie om na ons nie-stoflike oord, “hemel”, te gaan nie, maar om na die plek-van-ewige-lewe te gaan, by God en gode tw Nibiru…sit aan “God-die-Vader”, An-u, se regterhand, en dies meer.  Let hier op dat die naam An, of An-u, dan ook vertaal is in die Bybel as “hemel”. So ontstaan daar twee hemels by die mens, nie dat dit vir my lyk daar is duidelik tussen die twee hemels onderskei nie. Steeds vandag ook nie.
  Die eerste “hemel” was Nibiru, die woonplek  van die gode.
  Die tweede hemel, “hemel” as nie stoflike kongregasieoord van menslike nie-stoflikheidsenergie het metterwoon bygekom, en is later as ‘n godsdienstige onderwerp/idee/instelling geïnterpreteer. Hieroor moet nog meer gepraat word…dit is in wrklikheid ‘n 3de “hemel”.
  Die “hemel” waar die gode woon was net ‘n droom van ewige lewe. Dit was nie in die werklike lewe moontlik nie. Daar was wel aan die begin ‘n paar mense na “die hemel”, Nibiru, geneem, alhoewel hulle meesal “E-hums” was: dit is ‘n kruising tussen Nibiruaan en mens. Hulle het almal teruggekom.
  Die Annunaki het gesorg dat die mens se na-afsterwe oorskot, nie-fisiese kern, nie met die Nibiruane s’n kruis nie, maar apart bly…ek hoop elke leser sal insien dat “apartheid” van die ET-gode af kom.
  Ja, die mens se nie-stoflike komponent, wat by afsterwe “opstaan” uit die verganklike liggaam, sou nooit op Nibiru of by Nibiru se nie-stoflike oord toegelaat word of welkom wees nie: daarvoor het die Nibiruane ‘n aardse mens-“hemel” (nie-stoflike oord) tot stand gebring, wat ook hier “hemel” genoem word: dit is dus ons Hemel 2.    Die droom van ‘n godsdienstige hemel van afsondering vir “gereddenes” is dan die 3de “hemel” van die mens.
  So ontstaan net nog meer verwardheid onder die mens tw ‘n strewe om vir ewig te leef, naamlik om soos die ET-gode te word, en ‘n strewe om in ‘n verhewe, afgesonderde plek te land, waar jy in “saligheid” vir ewig sal woon.   Geen duidelike onderskeid is tussen die drie hemels getref nie. Dit is tewens vandag nog die geval. Mense glo en praat steeds asof daar net een hemel is. En dan vra mens en waar gaan diegene heen wat genoegsaam ontwikkel het om tussen  die twee hemels te onderskei? En waar gaan diegene heen wat nie hierdier bog meer aanvaar nie en duidelikheid het oor wat in werklikheid hierin gebeur?
Nota: ons kom in deel 4 daarby.
(einde van Deel 3: Is Jesus ons goddelike verlosser?)
 

Is Jesus ons goddelike verlosser? (deel 4)
Die mens se “hemel.
In Deel 3 het ek oa geskryf:
[Die “hemel” as nie stoflike kongregasieoord van menslike nie-stoflikheidsenergie het metterwoon bygekom, en is as ‘n godsdienstige onderwerp/idee/instelling geïnterpreteer. Hieroor moet nog meer gepraat word.]
Wel, kom ons praat nou daaroor.
Ons praat oor die mens se “hemel;” waarna alle mense wat te sterwe kom gaan. Let mooi op wat ek hier reg aan die begin sê:
alle mense wat te sterwe kom gaan na die menslike, aardse hemel!
  Die vroegmens het met hierdie idee geworstel tw gaan net diegene wat die gode (ET’s!) gehoorsaam na die gode se hemel toe?
  Metterwoon is daar deur gevorderdes besef dat daar nie na die ET-gode se hemel gegaan word nie, maar na ‘n parte mense houplek…hemel.
  Dit het weer gelei na: gaan almal na hierdie mensehemel?
  Of gaan nét die wat deur een-of-ander van die mens se biljoene gelowe “gered” is of ‘n vorm van “saligheid” verkry het na hierdie hemel…eintlik “hemel 2”?
  Let hier daarop hoe die ET-gode se “apartheid” gevestig is onder die mensdom, en hoe dat elke groep of kultuur dit se eie, aparte hemel begin uitdink, met eie, aparte toelatingsvereistes. Let op hoe dat dit ‘n grootse verdeeldheid onder die mensdom vestig en gedurig daarop voortbou…en dit was een van die hoofdoele van die ET-gode tw divide-and-rule!
Een van die interessante verwikkelinge vir my hieromtrent was die ou Egiptenare se ‘Jakkalsgod”  wat by die poorte van die hemel gestaan het met ‘n skrifrol in sy hand…dit word later ‘Die Boek van die Lewe’, alhoewel ek hier moet noem dat daar wel ‘n afdrukrekord van alle lewens bestaan, dit word die “Akashic Record” genoem. En dit bestaan wel. Die “Boek-van-die-Lewe” toepassing so min-of-meer in die kol, alhoewel daar nie inskrywings in ‘n boek gemaak word nie.
  Die Jakkalsgod was die regter wat beweerdelik beslis of ‘n afgestorwene toegang tot die “hemel” sou verkry, of nie. Vandag span ons Petrus daartoe in in ons talle grappies oor by-die-hemel-aankom. En dit is eintlik ‘n lagwekkende, komiese vertolking van ons ewigheidslewe, so lag maar gerus en lekker daaromtrent.
  Maar hieruit het die vraag ontstaan: wat word dan van die wat nie toegang tot die “hemel” verkry nie?
Dit was nogal ‘n belangrike, tydgenootlike kwessie. Let daarop dat in die bybelse Ou Testament daar nie ‘n teenpool vir God-JahWeH bestaan het nie tw geen ander gode is toegelaat nie, en ‘n teenpool tot JaHWeH sou op ‘n alternatiewe god/God uitloop.
  Omdat ons godsdienstige agtergrond via die Israeliese geskiedenis kom, gebruik ek dan hierin die Israeliese oplossing van hierdie teenpoolprobleem nl hemel en iets anders, en dan ook God en iets anders.
  Dit is dan ook hoe die Isrealiete so 500 jaar voor die jaar NUL in ballingskap in Babilonië geland het tw net met hul God JEHOVAH, en niks en niemand anders was toegelaat nie.
  Gedurende hierdie tyd het hul God JHWH egter skielik stil geraak, hy het nie meer met hulle gepraat nie, via sy “ark-van-die-verbond”. Die Isrealiete het nie geweet wat aangaan nie, hulle was verward. Die Babiloniërs het hulle gespot en gevra: “Waar is julle God!?” en “Julle God is dood!”
  En dit is hier, tussen wat vandag as Irak en Iran bekend staan, dat die in-ballingskap Israeliete ‘n soortgelyke een-God as JaHWeH raak loop nl Ahura Mazda. En “Hy” (ja, ook ‘n ‘Hy”!) had ‘n teenpool tw Ou  Maaineuker, Agra Mainu. En dít het hulle baie geval.
  Hierdie verdeling van die godmagte ontwikkel in Israeliese en latere Romeinse-betrokke denke en loop uit op God en Satan. Let egter mooi hier op dat dit nie meer 100% JHWH was nie, maar nou ‘n vermeniging van Isrealiese JHWH -denke en die Babiloniese Zoroaster-Denke, wat veel ander idees ook omvat, soos ‘n Saoshyant, die Groot Verlosser, wat in ‘n eindoorlog die “regverdiges” sal kom laat wen, verlos en “hemel” toe neem saam met hom. Net hier land ons by ons bybelse Openbaring boek, Arabierse agtergrond en inhoud, en vele dinge wat daarna deel van die nuwe “Christendom” geword het.
  En hier vind die Israeliete, en so ook die daaropvolgende christendom, hul opstandingsdenke…fisiese opstandingsdenke, gekombineer met ‘n groot, komende, verlossers-Vryheidsmeester-God! Dit alles land dan in die Bybel en christelike geloof as Jesus, en Jesus-vermagtinge en beloftes…ja, in die Christelike bybel…die Babiloniese geloof, of eerder, The Lord-denke/geloof, die komende Saoshyant/Verlosser, Die Lam en andere. Dit was natuurlik aan die begin Mithra, “the Lord” gewees, maar metterwoon is ‘n veel magtiger, aardse “Verlosser-in-oorlog” gevind: dit het het my genoop om lank gelede te skryf:
“Hier is julle ‘Lam’, Alexander-die Grootte!”   

(einde van Deel 4: Is Jesus ons goddelike verlosser?)
 

Is Jesus ons goddelike verlosser? (deel 5)         
Wat is die mens sonder ‘n “hel”!
  Ons land toe by oom Maaineuker (Agra Maynu), van Babilon, wat ons in Suid-Afrika ook "oom Niek" noem, en ons ”Boere” gee hom ‘n stert, maak van hom ‘n aap. Maar oom Maaineuker word toe via die Christendom ons “Satan”. En net hier begin die Boeresports.
  Oom Satan moet toe ‘n woonplek hê, waar hy al die verworpelinge kon en moes hou…en straf (!), en dit word toe “Hel” gedoop in christelike literatuur…(hel, ek wonder nog hoekom hulle Ou Maaineuker nie vroulik gemaak het nie? Dit sou mos baie nader aan die ‘waarheid’ wees en uiteindelik vrouens ook staanplek in ons kulturele geloof gee).

  Die Hel. Ek het al geskryf: “Christene se hoofgeloof, want sonder hel en Satan kan hulle nie aldag dreig nie!” Ek wonder of christene reg sal kom sonder hul hoofbondgenoot, Satan en hel? “Sonder dit het hul boodskap eenvoudig nie genoeg trefkrag nie.” Dink net, ‘n christenafdreiger praat met jou en kan net sê: “Neem Jesus aan en alles sal reg kom”; meen te sê, hoeveel wat nie meer hul agterente afskrik nie gaan hul bevel/afdreiging gehoorsaam!? 
  Kom ons kyk na die opset van ons nie-stoflike dimensie/wêreld/leefplek.
  Ek het dit breedvoerig bespreek in my boek, Kontak-1, maar ek het die manuskrip verloor toe my rekenaar gegroet het. Daarin het ek van verskillende vlakke edm gepraat…ook van “demone” edm.
  Nou: daardie hemel-opset bestaan nie meer nie: alles het reeds Ander Kant verander...na Anoe se afsterwe en wegmaak uit ons nie-stoflike "Hemel". Oorgeganenes word nou anders behandel. Heel anders. So ek raai lesers aan om hul nie meer te steur aan die ou, gewese dinge rondom die “Hemel” en “Hel” nie.
  Die verskillende vlakke bestaan nie meer nie. Ek weet tans nog nie hoe die tussentydse hemel (voordat finaal met die ou hemel weggedoen word) in opset saamgestel is nie. Alhoewel dit my klink die ou vlakke nie meer in werking is nie, dink ek tog aan dinge soos hoe word oorgegane kinders dan nou hanteer? Ag, daar is baie vrae wat gevra kan word, maar dit maak eintlik nie meer saak nie, want die Nuwe Hemel is op pad, die Ou Hemel het verby gegaan, daar is tans ‘n tussentydse hemelopset in plek. En dan, die Nuwe Hemel sal deel van ons wees. Ja, hier bý ons.
  Kom ons neem “die dood” as voorbeeld.
  Ons sal nie meer dieselfde na “dood” beleef nie. Alles daaromtrent sal anders wees. Reg aan die begin wil ek sê ons sal nie meer deur ‘n donker kloof/poort hoef te gaan nie; ons sal nie meer van een dimensie na ‘n ander hoef te gaan nie, nie meer van die 3de dimensie na die 4de (tanse “hemel”) hoef te gaan nie. Ons en hulle tans in die 4de dimensie, hemel, sal saam woon en leef in die “Nuwe Aarde”, ons 5de Dimensie.
  So, kom ons dink mooi. Ons gaan nie meer by afsterwe van een dimensie na ‘n ander nie; ons gaan iets heel anders by liggaamlike afsterwe beleef, en dit gaan lank nie meer so ‘n moeilke en kommerwekkende stap/oorgang wees nie. Hoe presies die vurk in die hef steek weet ek nog nie presies nie, maar ek kan aflei dat die oorgang, na afterwe, aansienlik ligter en totaal anders sal wees.
  Hoekom sê ek so?
  Sien, die Annunaki het met ons beginsamestelling, ons mense se bestaan, eerstens in ‘n voëlkou/hok/tronk kom sit/vasmaak/anker, en dit is ‘n twee-deel hok nl “onder” die mens op aarde…in 3D…deel, en “bo” (bekend as die “hemel”) die oorgegane mense en “hemelwesens” wat daar permanent diens doen…ook, en belangrik, ons Tuiste Self (“Hoër Self”) daar geanker/vasgemaak. Geskei van mekaar. Hoekom? Omdat die beginmens saamgestel/gekloon was om aan die ET-gode op aarde slawediens te kom lewer, en daarvoor was sterk liggame nodig: so, wat die ET-gode toe gedoen het was om die mens se gene/DNS sodanig te verander dat die mens relatief gou te sterwe sou kom, dan na die menslike “hemel” sou gaan, waar die mens herbedraad en skoongevee  van onthou sou word, om dan weer met nuwe, vars liggaam gebore te word op 3-D aarde, ten einde weer opnuut diens aan die ET’s te lewer. Slim, nè, en maak hulle boonop godsdienstig, laat hulle ons ET’s as God en gode beskou en aanbid, en hulle sal dit vir-ewig-en-altyd gewilliglik en in oorgawe doen…gerobotteerde slawe en gevegstroepe, wat op hul knieë en biddend prewelend ons ET’s se ewige, neerbuigende, meedoenende slawe sal bly. Die slimste truuk in die heelal, en dit is beplan en op aarde ingestel en bewerkstelling deur die beheermal “God” en gode van Nibiru, ons slawemeesters!

  Ek hou vir eers hier op, hopend dat sommige lesers sal snap wat alles hierin gesê is; dan kan ons vêrder gaan.
  Goed dan, die aarde was nog altyd die hel! Is nog altyd die hel, omdat my mense nie wíl hoor nie, hulle nie wil vry maak van die misbruikende ET-God, gode en hul godsdiens nie.
(einde van Deel 5: Is Jesus ons goddelike verlosser?)  22-11-10

 

Is Jesus ons goddelike verlosser? (deel 6)        
Wat is die mens sonder God, gode en ET’s!?
Met God en gode weggemaak in ons “hemel”,
is die mens nou deels vry en op pad na volle vryheid.
Daar is reeds geen meer onderskeiding of verdeling
in sektore/vlakke in die hemel nie.
Almal gaan nou na ‘n een-plek “hemel” toe,..
Ons Ander Kant.

Binnekort sal daar geen meer van die Ou Hemel bestaan nie.
Die bestaande “Hemel” sal saam met ons hi
ér wees.

Vra mens dan:
Wat is die mens sonder God, gode en ET’s?
dan is die antwoord:
’n vredevolle “hemel-op-aarde”,
uiteindelik:
’n plek sonder voorskrifte en kwaai beheer,
’n plek sonder ‘n Grootbaas,
’n plek vir alle mense,
om in vrede saam te woon.

Dit is dan die hoofdoel van ons Nuwe Bestaan,
met die “Hemel” saam met ons hier,
nl OM IN VREDE SAAM TE LEEF.
Uiteindelik.
En daartoe kry ons nou al hulpmiddele soos:
om in neutraliteit jeens andere die saamleef te benader…
die Goue Benadering in NEUTRALITEIT jeens andere
se keuses en dade.
En daartoe het ons nie die volgende nodig nie:
ons het God nie meer nodig nie,
ook nie die onderdanigheid aan hom nie;
ook nie die onbetaamlike vrees
en neerbuigendheid en aanbidding nie;
nee, “daar sal geen tempels meer wees nie”!...
Sien Openbaring van die Bybel.
Ons het nie sy (ET Anoe se) miljoene gode meer nodig nie.
Ons het nie meer voorsegginge nodig
in die Ziguratte (tempels) van die gode nie;
en ons sal God in naam van miljoene gode nie meer aanbid nie.
Beslis nie.
Baie beslis nie.
Geensins meer nie.

Wat is die mens dan sonder God en gode?:
Nie meer onderdaan nie!
Nie meer die ET’s se minderwaardige nie.
Nie meer mens-met-‘n-neusring aan nie.
Nie meer ‘n ET-slaaf nie.
Nooit weer nie. Never ever.

Die mens sal die pad vat na volkome Ewige wees,
deel van ewigheid,
wat nie oornag sal kom nie,
maar ons sal die ewigheidspad betree.

Dit sal totaal anders wees as tot nou toe,
dit sal ‘n ongekende vryheidspad wees.
Dit lê binne ons nabye toekoms.
Enjoy!
(einde van Deel 6 Is Jesus ons goddelike verlosser?)  22-11-10


Is Jesus ons goddelike verlosser
? (deel 7)  
Wat is die verskil tussen die ou en die nuwe hemel?

Groot.
Baie groot.
’n Massiewe verskil.
In die ou hemel was die mens slaaf, robot, onderdanige, skoongeveegde.
In die Nuwe Hemel is die mens afskeiding van die Ewige Een,
maw DIE MENS IS EWIGE EEN op aarde. 

Maar eers:
Ons is nou in ‘n tussentydse hemelstand,
maw die ou hemel is verby gemaak,
daar is nie meer grootbaas God in ons tussentydse hemel nie,
daar is nie meer straf in ons nóú se hemel nie
tewens, dit is vir ewig verby, dis kapoet.
Die “Swart area” is weggemaak,
die demone is iets van die verlede…
daar is baie wreedhede van die ou hemel weggemaak:
ons word nie meer daar geboks nie,
nie meer beoordeel nie,
nie meer skoon ge-waaip voor ons terugkom nie,
(en die terugkom/reïnkarnasie sal deels beëindig word…
dit sal nooit weer dieselfde wees nie,
nie meer hoe daar met ‘n slaaf-robot gehandel word nie);
nie meer met onsekerhede daar gelos nie.
Ja, die Ou Hemel het reeds verbygegaan,
en is die Nuwe Hemel deels daar,
maar die Nuwe Hemel sal hier by óns kom wees,
deel van ons,
ja, ONS SAL HEMELWESENS WORD!

Die Nuwe Hemel sal ÍN ons blom!

Sê my:
Is jy gereed om deel van die Nuwe Hemel te word?
Is jy gereed om jou vryheid op te neem?
Is jy gereed om volle deel van Ewige te wees?
Is jy gereed om Ewige op aarde te word en te wees?:

Staan dan nou op waar jy is
(moenie op jou knieë gaan nie!!!)
Sit jou regterhand op jou hart-deel en sê:
Ek neem my volle Ewigheid nou aan;
ek word nou deel van die Nuwe Aarde, Nuwe Mens en Nuwe Hemel
!”

(einde van Deel 7 Is Jesus ons goddelike verlosser?)  22-11-10


Is Jesus ons goddelike verlosser
? (deel 8)
Waar staan Jesus dan in die Nuwe Aarde en Hemel?

Nêrens.

Jesus is nie daar nie, nie deel daarvan nie
.

Sien, “Jesus” is ‘n mitiese, godgemaakte mens-entiteit,
hy bestaan nie buite dit Ander Kant nie.
Jesus is Yeshua-ben-Josep, wat tot God-Jesus deur mens bewimpel is.
Jesus leef net in ons maainds.

Ander Kant is daar wel ‘n Jeshua…
so iets, daar hulle daar in klank kommunikeer
en nie in Afrikaans of mensetaal nie.
Ja, daar is wel ‘n Jeshua-entiteit.
’n Meester-entiteit,

waaruit vele aardse mensentiteite al ontstaan het…
nog steeds.
En Jeshua is dáár.
Nog altyd.
Steeds.

Hy sê hy was nog nooit ‘n oorlogvoerder nie
en sál nooit hier ‘n oorlogvoerder kom wees nie.
Amen!
Jeshua-Jesus in NIE daar ‘n God nie;
Jeshua-Jesus sal nie daar of hier ‘n God wees nie…nooit!
Jeshua sal nie ‘n vêrdere God voortbring nie…nooit!
Jeshua is niemand se Verlosser nie.
Die mens het nie ‘nVerlosser nie;
die mens sal ook nie ‘n Verlosser kry nie:
die mens kan nou sy/haar eie verlossing bewerkstellig…
neem net jou Nuwe Dispensasie-Vryheid aan:
gaan daarin,
betree die Nuwe Aarde! 
 
(
einde van Deel 8 Is Jesus ons goddelike verlosser?)  22-11-10


 

Is Jesus ons goddelike verlosser? (deel 9)
Wat sê Jeshua-Jesus hieromtrent?
Jesus vra mooi:

”Verlos my asseblief van die kruis!

Verlos my van jul geloofskruis,
...
wat buite werklike feite bestaan.

Verlos my van jul “God” wees.
Verlos my van jou “Saligmaker” wees.
Verlos my van jou “Verlosser” wees.
Wees jý my Verlosser,
asseblief,
haal my van jou geloofskruis af.
Haal my af.
Maak my vry,
verlos my van die kruis,
asseblief,
en verlos so jouself!

Ek was gery en erg gepla deur ‘n massiewe kruis
met ‘n man daaraan.
Ek het geweet ek was geroep en gesmeek om die arme man
daarvan te verlos…:
hy was dan steeds daaraan vasgespyker!
Na al die jare.

Ek was getreiter met die kruisbeeld van lyding.
Toe, op ‘n aand,
is ek vlak voor die kruis gebring:
dit was ook ÉK wat daar hang;
’n verskriklike pyn en marteling het van my besit geneem:
ek het ‘n leer gaan haal,
opgeklim na die sterwende ellendeling…
ek het menswreedhede groots verag in daai oomblikke…
ek het met trane die spykers uit die voete gehaal;
ék het van pyn geskreeu,
gewens ek het iemand om my by te staan,
toe ek die lam bodeel bevry van die massiewe kruis,
het ek geskree in grootse pyn en ellende-oorvalling…
my vrou moes my trane en sweet afvee;
die breëgesig Simon-Petrus, het my vertroos,
Moeder Theresa het my saggies moed ingepraat:
ek het hom in grootse smarte van die kruis afgehaal,
toe met my vrou se hulp op die grond neergelê,
en langs hom…Jesus…en myself…gekniel,
gehuil, gehuil en gehuil…
tot ek nie meer kon nie.
Maar die gekruisigde was vry:
Jesus was vry van die kruis.
Ék was vry.

Petrus het stil gelukkig langs my geglimlag.
Moeder Theresa het saggies gehuil en oor my kop gevryf,
aanmekaar geprewel:
”Thank you!
O! Thank you…
thank you very much!”

Is jý bereid en gereed om Jesus van die kruis te bevry!?
(die betrokke visioen/belewenis is hier)

(einde van Deel 9 Is Jesus ons goddelike verlosser?) 22-11-10

 

Is Jesus ons goddelike verlosser? (deel 10)        
Wat sê Jeshua-Jesus nou?

Wat se Jeshua-Jesus nou?

Jeshua bring die vredesboodskap van die Nuwe Aarde.

Die boodskap van bly weg van ‘n ander se keuses en dade,
bly weg van ‘n ander oordeel…
bly so weg van onvrede.
Dit noem ek sy NEUTRALITEIT-s-boodskap.
Dit staan bekend in die heelal as die Christus-boodskap,
die Goue Bewussyn.
Dit sal die Nuwe Mens se Nuwe Bewussyn wees in die Nuwe Aarde…
’n Goue Bewussyn.

Die ou inmeng en veroordelingsdinge sal verbygegaan het.
Die instigasie van die ET-gode van buite die aarde sal verby wees,
die mens sal nie meer mekaar ontderm nie,
nie mekaar bykom en veroordeel nie,
nie meer dit se eie ondergang bewerkstellig nie.
Oordeel sal dood wees.
Veroordeel sal nie meer bestaan nie.
Die instigeerders daartoe sal vergaan wees…
en alles en almal wat daaraan aandadig was en is:
God en gode sal begrawe wees.
Godsdiens  sal verby wees.
’n Nuwe Mens sal in vrede verrys het en bestaan,
en alle handleidinge van die verleiers van die verlede
sal finaal begrawe wees.

‘n Vrye mens sal ontwaak het,
in ‘n vêrdere dimensie,
nuut,
saam met hulle vanuit die Ou “Hemel”,
ja, alle mense sal hemellinge wees.

Welkom in die Nuwe Aarde!

(einde van Deel 10: Wat sê Jeshua-Jesus dan nou?)
(einde van reeks: Is Jesus ons goddelike verlosser?

 

Kom van jóú kruis af!         
(Byvoeging 1 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?

Ek, Jesus, het gevra, en vra, dat jy/julle my van die kruis afhaal,
my verlos van die kruis,
my vry maak van jul geloofskruis.
Nou kom vra ek dat jý van jou kruis af kom,
kom vry van die kruis waaraan jy nog hang;
kom vry van die kruise waaraan jy nog hang.
Steeds hang.
In grootse pyn hang.
Kom vry van jou eie kruise!

Sien, julle is geleer om kruisiging te verwelkom,
dit in goddelike verering te aanvaar en selfs te aanbid;
maar kruisiging is ‘n vasboeiing aan ‘n idee,
dit is om permanent vas gemaak te word
aan ‘n mensgemaakte voorwerp van besmetting
,
goed beplan deur die ET-gode in hul ewige honger smag na mag.
Ek, ‘Jesus’ is aan ‘n kruis vasgespyker,
en Aruan Don is die eerste mens wat my daar kom los maak het.
Maar ook julle hang steeds, soos ek, aan daai kruis,
’n kruis van aanbidding,
’n kruis van gode misleiding,
’n kruis van God-verleiding,
’n kruis van smaad
vir my, Yeshua-Jesus-Jeshua,
vir jou,
vir Aruan,
vir elkeen van julle wat steeds aan die kruis
van smaad en menslike oneer vas gespyker is.

Ja, die hele, kruisigingsidee is ‘n boei,
’n vasknoping aan ‘n grootse, heidense idee,
’n idee van mismaking van die mensdom,
maar net nog ‘n idee van die ET-gode om die mens te verwar
en aan húlle onderdanig te hou.
Kom nou vry van die kruis mismaking,
maak jouself los van die kruis van skande,
raak bevry van eie kruis van geboeidheid
.

Ja, wat hou jou dan nog geboei aan die kruis-van-smaad:
is dit ‘n God-verering?
’n Jesus-bewondering?
’n Jesus-afhanklikheid?
’n godsdiensboei?
’n leë belofte van ‘n eie, ewige lewe?
’n droom van verheffing oor andere?
Is jou persoonlike kruis van vasgemaaktheid
’n persoonlike saak van verknogdheid?
Is dit godsdiens wat jou aan die kruis geboei hou?
Hou hoogmoed jou aan jou kruis?
Liefdeloosheid?
Jou blanke vel?
Versmoor die Geld-God jou aan die kruis?
Hou jou ouers jou hangend aan die kruis met húl sieninge?
Is jou grootouers se waardes en gelowe jou kruisspykers?
Is jou volk besig om jou aan die kruis gespyker te hou?
’n Dominee of ‘n pastoor?
want ook hy of sy word nou genooi tot vry-kom-van-die-kruis.
Alle mense van christelike splinters word geroep tot ontkruising,
raak ontslae van die hoogmoed van kruis-volgers,
raak ontslae van nét-ons-is-gered kruismismaking,
raak ontslae van fisiese opstandingsdrome via ‘n kruis,

Raak ontslae van die kruis!
Raak ontslae van jóú kruis,
raak ontslae van  jóú Jesus-aan-die-Kruis,
raak ontslae van jou persoonlike spykers
wat jou aan die lewenskruis vasgespyker hou!
Daar waar JÝ aan die kruis hang,
kry jou daar af,
vra hulp,
kry hulp,
en begin sommer by my, Jeshua,
wat altyd gereed is om met jou te wees,
jou tot hulp te wees,
ook tot kruis-vrywording.
 
Mag kruisbevryders
deel van ons almal se jubel word en wees
!

(Byvoeging 1 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?
 

Is Aruan ‘n demoon of “Die Anti-Chris”
(Byvoeging 2 tot
: Is Jesus ons goddelike verlosser?

Dit verbaas my, Jeshua-Jesus,
dat julle mense vandag nog so vrylik hierdie mislei- en verwarterme
teen mekaar in sonder-denke inspan.
Ek sou verwag dat julle dit teen hierdie tyd ontgroei het.
Lees julle dan nie wat ek in NEUTRALITEITSBEGINSEL SÊ NIE?
Wíl julle dit nie hoor nie?
Wil julle nie my boodskap van bervryding aanhoor nie?
Wil julle met jul dermsuitrygery volhard?
Wil julle aanhou mekaar oordeel en veroordeel?
Let wel, ek sê OORDEEL en VEROORDEEL.

Verstaan julle dan nie dat wanneer julle sê:
'Hy/sy is ‘n demoon,' is julle met naamgewery besig?
Ons noem dit ook etikettering.
Dis laster,
maar ook kwaadstekery,
kwaadsteek met ergere voornemens.
En julle doen dit aldag.
Steeds.
Gereeld,
asof jul lewens daarvan afhang.
Julle is daartoe mislei deur die ET-gode,
jul godsdiens,
jul godsdienstiges,
jul gelowe,
selfs jul bybel en ander geloofsboeke…
'Filistyn, 'Satan'  en andere veroordeelterme…
en dies meer.
Luister dan tog nou mooi:
Om iemand '’n Demoon' te noem is om so ‘n persoon te belaster,
om iemand 'Die Anti-Chris' te noem is om so ‘n persoon grof te belaster,
te verneder…met opset…doelbewus.
Dit is moedwillig,
dis kwaadsaaiend,

Moedswillig kwaadsaaiend.
In Engels is dit 'Labelling’.
En ek waarsku daarteen.
Ons waarsku daarteen.
Ons maan daarteen.
Ons het dit in jul bybel ingeskryf gekry:
'Jy mag nie oordeel nie!'
maar julle is verslaaf aan jul lasterlike oordele,
julle is jul eie hiënas,
julle verskeur mekaar,
en nogal in die naam van God.
Sowaar.
Luister dan nou nog ‘n slag wat ek sê:
om iemand naam te gee
is om so ‘n persoon te etiketteer,
om die persoon sleg te maak,
tot 'Satan' te verklaar.
In jul naamgewing is OORDEEL ingesluit,
en jul oordeel omvat VEROORDELING.
Julle matig julself aan om te veroordeel,
wat nog van net oordeel?
Julle steur julle net aan jul bybel waar dit julle pas,
julle oordeel en veroordeel aldag in jul godsnavolging…

God móét mos volgens julle oordeel,
ja, God het nie ‘n sê hierin nie,
'Hy' MóéT oordeel,
'Hy' kan nie anders nie,
want dit is hoe julle dit wil hê,
hoe julle dit doen,
hoe julle die Skrif verdraai,
hoe julle ons hier Ander Kant mismaak.
Julle gee mekaar slegsêname,
belaster mekaar vrylik en aldag,
oordeel mekaar,
veroordeel mekaar
,
en tog…
en tog…
jy sal nie geraadpleeg word insake daardie persoon nie.
Jy sal geen sê hê oor daardie persoon se toekomslot nie,
wat nog van sy/haar se ewige lot!?

Jy matig jou aan om “God” te speel deur ‘n ander te oordeel;

Jy maak en glo JY IS God.
Want, ja, julle het agtergekom om God te wees is maklik,
oordeel en veroordeel net en JY IS GOD.
Luister dan nou vandag mooi:
elkeen wat ons dienaar, Aruan, ‘n demoon noem
is self ‘n demoon,
’n groot een,
en elkeen wat Aruan 'Die Anti-Chris' noem,
is self die Anti-Chris,
die regte een, wat mý mismaak;
elkeen wat ‘n ander belaster met woorde van oordeel en veragting,
sy/hy sal belaster word en in veragting wandel.
Hiëna, menshiëna, laat jou tande trek,
kry ‘n kunsgebid van wegbly uit andere se keuses en dade,
staan NEUTRAAL teenoor ‘n mede-mens se keuses en dade,
en soek en volg jý die weg van vrede.
Luister dan nou vandag:
in oordeel en veroordeling lê nie vrede nie.

Dit kom baie beslis nie van mý af nie.
Hoekom wil julle nie ons vredesboodskap van neutraliteit aanhoor nie?
Hoekom wil julle die Christus Neutraliteit van vrede nie ‘n kans gee nie?
Julle wil nie hoor nie dat dit die optredes en Nuwe Bewussyn van
Die Nuwe Mens in Die Nuwe Aarde sal wees:
BLY NEUTRAAL TEENOOR ‘N ANDER SE KEUSES EN DADE!
Wie het aan julle magtiging verleen om in mý naam
ander mense te belaster en te veroordeel in jul lasterlike naamgewing?
Wie!?
Kom sê my vandag.”

[Jeshua met die Christus-Neutraliteitsboodskap.]

(Byvoeging 2 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?
 

Anti-Chris                  
(Byvoeging 3 tot
: Is Jesus ons goddelike verlosser?

“Is daar ‘n Anti-Chris?
Is daar so iets soos ‘n Anti-Chris?
Dink gerus mooi hieroor na.

Kom ons begin by 'Christus':

ek begin deur vir julle te sê:
daar is nie so iets soos ‘n Christus nie!
Daar is nie so iets soos ‘n Anti-Chris nie.
Daar was nooit bedoel om ‘n Christus-mens te wees nie,
ook nie ‘n Christus-God nie,
ook nie ‘n mens-God nie.
Ek was nié 'Die Christus' nie.
Ek ís nie 'Die Christus' nie.
Ek is nie 'Christus-God' nie.
Ek is agterna die naam van 'Jesus-Christus' gegee…
deur die Romeine.
Ek was nooit in lewe 'Christus' genoem nie.
Ek ís nie Christus nie.

Nota
: daar was wel 'E-hums',
wat ‘n kruising tussen ET-gode en mense was,
maar nie die ET’s of die E-hums was of is 'God’ of 'Ewige Een' nie.

So, ‘n anti-Christus is daar ook nie.
Daar is nie ‘n Christus nie,
so ook nie ‘n Anti-Chris nie.
Ek, Jeshua, is en was nie Christus nie.
En Aruan is nie die Anti-Chris nie:
of wil julle kom beweer Jeshua is die Anti-Chris?

Luister dan tog nou mooi:
Geen mens is of was God nie,
nie Julius Ceasar, ‘Jesus’ of Yeshua nie.
En ook 'God' was maar jul humaan-ET-'God', An-u,
koning van die ET-Nibiruane.
En steeds aanbid julle God An-u
en God-Jesus,
al bestaan daar steeds geen ware 'God' buite jul voorgesegde maainds nie.

An-u is dood
.
Yeshua is dood.
'God' is dood.
'Jesus' is dood.
Wat moet ek nog meer sê om julle te oortuig?
Dat julle tot sterfte sal kom
en daar en dan die volle waarheid sal insien?
Dat julle dan en daar vergifnis sal soek
vir en by al die mense wat julle in die naam van jul geskepte voorhou-God
veroordeel het en na jul eie verdoemenis gestuur het…
ja, jul grawe aldag jul eie sielegraf met die graaf van jul veroordelinge.
Kan die mens dan nie sonder oordeel en veroordeling bestaan nie?
Kan die mens self nie hiervan bevry nie?
Kan die mens nie hiervan los kom nie?
Kan die mens hul geloofsboeke nie hiervan skoon maak nie?

Kan die mens hul geloofsgode nie hiervan los maak nie?
Kan die mens nie tot vryheid kom nie?
Kan die mens nie tot vrede onder mekaar kom nie?
Moet hulle in graf-in gaan
en dan nie-uit-vrye-wil verander nie?
Moet julle verpligtig Ander Kant, na afsterwe, herbedraad word
tot Nuwe Mens van vrede, liefde en verdraagsaamheid?

Laat dit dan so wees;
want anders wíl julle dit nie hê nie.
[
Jeshua wie se lont kort raak]

(einde Byvoeging 3 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?
 

Demoon!                    
(Byvoeging 4 tot
: Is Jesus ons goddelike verlosser?)

Ek het nou genoeg gehoor: ”Jy is ‘n demoon!”
Ek het nou genoeg tanne-van-lekkerkry voor my gesien
wanneer ek so beledig en belaster word,
in die naam van ‘n baie wrede, ongevoelige “God”
en sy mees ongevoelige, aapagtige volgelinge.
En dit móét nou stop gesit word, finaal end kry.
Ek is nou moeg daarvoor…
moeg dat christenmernse hulself die reg toeëien
om my en andere te beledig, te belaster en te oordeel
.
So, kom ons kyk na die feite,
want ek is van mening die slegsê naam-gewers
weet glad nie waarvan hulle praat nie.
Geensins nie.
Hulle het nie ‘n clue nie.
Hulle beoordeel, oordeel en sê sleg
met iets wat hulle nie ‘n benul van het nie.
Veral die “apostolies” is verlief op hierdie naam-veroordeling slegsê.

In my Boek, Kontak 2,
het ek die gewese “Hemel”-opset deeglik bespreek,
met dit se ongoddelike verdeling van mense…
in verskillende “vlakke’.
Soos ek onthou, was daar:
Vlak 1: die swart afdeling, waar verlorenes heen gegaan hét,
met oa sy moordenaars, demone, en ook onskuldiges.
Ja, ek sê ook onskuldiges.
Die plek was so wreed en ommenslik
dat selfs onskuldige kinders soms daar beland het.

’n Oorgegane, bekende aktriese dra van Ander Kant af oor
hoe sy Ander Kant aankom en vra na waarheen sy mag gaan.
Die beperkte keuses klink toe vir haar belaglik,
en’ sê sy, sy ag haar nie beter of ‘hoër” nie,
so sy kies dan vrywilliglik om na die “Swart Area” te gaan.
”Maar dit is waar die demone is,” word sy vermaan.
Sy gaan toe,
en die eerste wat sy teëkom is ‘n vierjarige kind
wat in trane en groot hartseer na sy mammie roep.
En niemand help hom nie.
(die bandopname van die onderhoud is beskikbaar)
Dit is ook deel van die ou en soms wrede hemel…
terloops, die demone area was bepland die naaste
aan die 3-D leefdimensie geplaas,
sodat hulle ons aan hierdie kant goed kon bykom…
belaglik, nè?
Gelukkig opereer die Oorgegane Hemel nie meer so nie,
nou dat Grootbaas, Wrede “God-die-Vader” nie meer in beheer is nie:
die vlakke is weggemaak,
daar in die meer ‘n verdeling in die Oorgegane Hemel nie;
daar is nie meer ‘n ‘Swart Area’-“Hel” nie,
daar is nie meer demone nie.
Ja, hier by ons is nog baie demoon-skêllers;
maar hulle weet nie dat daar nie meer demone is nie…
hulle wíl dit nie weet nie,
want hulle laaik demone tog so baie.
Vreeslik baie…
dis tog so lekker om andere daarmee by te kom.
Ek voel hulle sal betaal om die demone terug te kry.
Regtig.

Luister tog nou mooi:
daar is nie meer ‘n plek wat as “hel” geïnterpreteer kan word nie;
daar is nie meer “verlorenes” nie,
daar is nie meer “demone” nie;
en as jy nog daaraan wil vasklou,
is jý nou die demoon,
as jy ander mense wil oordeel en belaster
tot demoon wees,
dan is JÝ die oorgeblewe demoon op aarde.
Wees dit dan,
en geniet dit;
maar in die na-God-die-Vader hemel is daar net genade…
iets wat die meeste mense hier in ons kontrei  net aan hulself toeken,
net vir hulself uithou…
vir hulself steel….
genade!

Luister dan nog ‘n keer baie mooi:
Jeshua stel dit so aan my:

”Sê vir die mense hier aan ons kant is nou net genade…
vir almal. Genade vir almal!”
Goed, ek weet christene hou nie hiervan nie,
hulle glo nét húlle gaan genade kry,
en veroordeel so almal wat nie soos hulle glo nie,
maar daar is nou GENADE VIR ALMAL!
Soos dit moet wees,
en ook wat mens van ‘n ware Ewige Een sou verwag.
Ag, Mense, skei nou uit met jul diefstal van genade net vir julself,
kry end met jul onwelkome veroordelinge:
die hemel is vir almal,
en almal sal nou daar genade ervaar.

Miskien moet ek meer agtergrond gee.
Elke mens W
ÁS gelei, en ook deels verplig,
om ‘n bepaalde lewe in 3-D aarde te kies:
As jy bevoorbeeld,
volgens die reëls van die verouderde “karma”,
bv iemand op aarde vermoor het…
…vooraf gekies het om in 3-D ‘n moordenaar te wees…
dan móés jy daaropvolgend ‘n lewe kies waarin j
ý vermoor sou word:
jy saai wat jy maai.
Dis was KARMA.
Ek sê WAS!
Maar dit was selfvernietiging van die mensdom tw
moordenaars, as voorbeeld, was dus in die hemel
bedraad om hier moord te kom pleeg, ens.
Dit was ‘n vicious circle.
So seg Jeshua ons was almal alles,
ons almal was ook moordenaars, bedrieërs, en dies meer…
ook hý!!!

So, laat die een nie op die ander neersien nie,
nie self beter ag as die ander nie…
ook jý, wat nou my en andere uitskel as “demoon”,
ook jý was demoon, moordenaar, rower edm.
Jy was alles,
nes ek.
Nes Jeshua.
Ek ek hét genade gevind,
ek sal weer genade ervaar,
wyl jy aan jou “demoon’-verlede bly vasklou.

Hoor my dan nou mooi uit:
daar is nie meer verdeling in die hemel nie,
daar is nie meer vlakke in die hemel nie,
daar is nie meer tweedrag in die hemel nie,
daar is nie meer “hoëres” en “laeres” in die hemel nie,
daar is beslis nie meer ”gereddenes” en “verlorenes” nie,
daar is beslis nie meer ‘n godsdienstige “hemel” nie,
daar is nie ‘n hemel vir elke geloof nie,
nie vir elke velkleur en elke ras nie,
nie vir christene en vir nie-christene nie,
nie vir Jode nie,
nie vir Amerikaners nie,
nie vir Blanke Afrikaners nie.
Daar is nie ‘n hemel vir “Boere” nie,
nie vir regeerders nie,
nie ‘n hemel vir verdeling en afsondering nie:
daar is ‘n hemel vir almal,
vir alle mense,
waar alle mense in grootse liefde en begrip ontvang sal word,
waar alle mense genade sal ervaar,
en met mekaar hande sal vat tot ‘n Nuwe Mens,
’n Nuwe Hemel op aarde,
’n Nuwe Aarde
en ‘n Nuwe Ewigheidsbeskouing
.

Jy kan dit nóú aanvaar,
of dit Ander Kant gaan ervaar en aanvaar:
jy het geen ander keuse meer nie…
ook jý sál by genade-vir-almal uitkom.
Sela!
Kom ons gaan oor tot grootse juiging!

(einde Byvoeging 4 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?
 

Die ou Vlak 2 in die Ou Hemel: Die Grys Area
(Byvoeging 5 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)

Ek het Vlak 1 se Swart Demoon-area so effens aangeraak:
nou vir Vlak 2 van die Ou Hemel…
onthou dinge het verander nadat “God-die-Vader” vergaan het.
Terloops, ek wonder soms…
wag, ek kom daarby. Kom ons kyk eers ‘n biekkie na
Die Grys Area…Vlak 2.

Die Ou Grys Area laat my dink aan hoe hulle in die ou dae
melaatse mense hanteer het
tw hulle is buite die stad eenkant aangehou.
Nouja, dit is ook hoe die Hemelse Ou Grys Area was…
eenkant, in afsondering,
maar darem ‘n soort van hospitaal,
met, weer eens, verskillende sub-vlakke…
kom ons sê verskillende afdelings.

Dit was neffens die Swart Area,
maar geskei daarvan en van die res af…
hulle was eenkant gehou.

Vlak Twee kon eintlik as die hospitaal beskryf word.
Jy was daar vir behandeling en genesing…
eintlik tussentyde genesing…
dan, na jy aangepas het,
het jy aangeskuif na die normale vlak,
soos Vlak 4, waar die meeste oorgeganenes land…
Die Malhuis” soos die entiteite dit daar noem.

My vraag is egter:
hoekom ‘n Hospitaal in afsondering?
Ek raai hulle het in die aangepasde hemel
’n aanpassing gemaak deur oa die Hospitaal
naby die andere te kry…veral naby Vlak 4,
waar die van Vlak 4 hulle ook kan besoek:
ek was nie geneë met die afsondering nie.
Belangrik om daarop te let dat vanaf Vlak 4
mens by genesing/herstel kon aanskuif…
om op normale wyse  daar te opereer,
ook om vêrdere te ontwikkel.

Kom ek vertel hoe ek hierdie aspek aan die begin ervaar het:
Ek was nuut by hierdie dinge.
Eers het ek met my oorgegane pa gokontak…
hy was toe so 50 jaar gelede oor.
Ek tref hom toe in ‘n wit kleed aan.
Dit het my…destyds…verbaas,
want hy was ‘n volslae alkoholis,
het selde in ‘n kerk gekom,
en op ‘n jong ouderdom selfmoord gepleeg.
Hy sê my toe dat toe hy Ander Kant land,
het sy oë oopgegaan,
hy was klaar met droog maak,
en hy het genade gevind.

Volgende was ‘n ander familielid:
hy was ‘n Jesus-mens, getroue kerksmens…
ook ‘n destydse “regte” kerk nl NG.
Oukei, moenie lag nie, dis hoe ek voorgesê is kindertyd.
En ek tref hom toe hier in die Grys Area aan.

“En hoe het jy dáár geland?” vra ek hom verbaas…
”al het jy probeer kon jy nie daar land nie!”

”Toe ek hier aankom, toe bring hulle my hiernatoe
en sê dis waar ek moes wees.”

”En waar is die ander familie?” vra ek.

”Hulle is meesal op Vlak 4…die Malhuis.”

”Hoekom noem hulle dit die Malhuis? vra ek verbaasd.

”Omdat hulle daar so lekker gesels, kuier en skinder…
…dit gaan té lekker daar.”

Ek was nie gelukkig dat hy in afsondering was nie…
hy het mi dit nie verdien nie,
hy was ‘n voorbeeldige christen…’n wonderlike mens.
Ek vra toe my destydse gids of ek my familielid mog help.

”Maar natuurlik,” was sy antwoord, “hoekom nie?”
Hy kan jou help net met wat se bagasie hy saamgebring het.
Jy kon hom nog altyd leiding gee,
en jy kan hom nou ook baie help.
Gaan voort!”

Ek wou dit eers bedink.
Dit was immer ernstige sake,
wat sterk in voorskriftelikheid deur my vorige NG geloof afgekeur is.

Die volgende oggend is ek vroeg wakker gemaak,
en toe ek gaan mediteer,
toe kom ‘n sing-sing toon in my bewussyn:
”Don, you máy minister to your brother.
I just came to tell you this, so go ahead.”
It was Uncle Buddha.

Ek was verbaas,
wat sou maak dat Boeddha met mý kontak.
Daai aand het ek met my familielid gekontak.  
(ek vertel in ‘n volgende afdeling).    

(einde Byvoeging 5 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?
 

Die ou Vlak 2, Grys Area Hospitaal     
(Byvoeging 6 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)

My familielid in die Grys Hospitaal was eensaam.
Teleurgesteld.
Kwaad.
Verbitterd.
Ek vra toe:
”Maar moes Jesus jou nie help nie?”

(Onthou, ditsi lank voor ek met Jeshua kontak gekry het;
wel nadat ek EK VRA NA GOD geskryf het, jaar 2,000,
waarin ek die gode en God as ET’s agtergekom het,
en dit so gestel het…tot groot verwerping en haat van my mense).

”HÝ! Wie is hý!? Waar ís Jesus!?” reageer my familielid baie skerp.
”Ons almal wag vir hom, maar sien of hoor niks van hom nie!”

Ek vra toe: “En God, het God jou nie kom help nie?”

”Wie is dít? Daar is niks daarvan hier nie. Hulle het my belieg!”

Ek was verstom:

hier is ‘n opregte man wat ge-Jesus het en vas geglo het in God,
gebod, kerk en godsdiens…dit was sy lewe, sy toewyding.
Hy het voortgegaan, was bitter, en in reaksie…
kwaad, vir die leuens wat aan hom voorgehou is.
Ek was verstom…
ek het ge-eh en ge-aa, maar nie geweet wat om te sê nie.
Ek het toe al lankal die God-issue bevraag;
hy het egter tot sy oorgaan nie daarvan wou hoor nie:
hy het in 3-D lewe vas geklou aan die God-leuen.
Ek moes destyds die aftog blaas.

Ek wil hier eers ‘n groot sprong van ontdekking maak,
en dit is dat God nie in ons Ander Kant, “Hemel” te vinde is nie.
Niks daarvan nie.
Mens kan dit net sowel nou al weet…
daarvan kennis neem en vrede maak daarmee.
God en godsdiens is ‘n verdelende IDEE,
en so iets is lankal nie meer deel van die “Hemel” nie.
Maar hier is nog veel meer:
sien, toe ek dit ontdek het…vir myself…
ja, nog steeds met skok daarvan kennis geneem het,
was God-die-Vader reeds oorlede,
maar niemand het my daarvan gesê nie,
of wóú my daarvan sê nie…
Die Groot Appelkar mag nie omgekeer word nie,
al besef een-en-almal aan die Ander Kant
dit was die grootste foefie in die heelal.
So dit was vir my dig gehou,
tot die dag dat my familielid my daarvan gesê het:
toe het ek geweet my vermoede en bevindinge dat
God en gode ‘n grootse beheer-bedrogspul is en was,
was al die tyd reg in die kol…bullseye.
Ja, God was al die tyd ‘n verneuker,
’n ET wat ons mislei het tot BEHEER van ons;
die ET-snater het aan homself die naam/titel
van “God-die-Vader” gegee
.
Sowaar.
En daar was nie God nie maar net gode,
wat God genoem is…miljoene van die ET goed.
En ons het vir sy-hul truuks geval.
My mense val nog steeds vir sy truuk en vele truuks
van oorle hom-God en sy ET-gode.
Ja, koning, God, God-die-Vader, was/is oorlede.

Ek het besef ek moes my familielid in die Grys Hospitaal help,
eers om God en God-Jesus af te skryf,
daarmee vrede te maak,
dit sinvol te verwerk
en dan aan hom die GROOT WAARHEID bekend maak…
dit kom nog!

Maar eers moes ek hom vry kry
van die hewige, hellebrand in sy binneste,
oor wat hom daar laat beland het…in pynigende afsondering.
Dit was baie gevra.
Ek was onervare hierin.
(dit volg)

(einde Byvoeging 6 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)

      Vrywording                       
(Byvoeging 7 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)

Kyk, My Mense, het julle al volkome vrywording ervaar?
Dis groots.
Onbeskryflik.
Kan julle hierin deel?
Weet jy hoe voel dit om gedrôp te word deur God?
Om al jou hoop op so ‘n God te plaas...nee, twee…
en dan met leë hande Ander Kant te land?
Alleen.

En om dan nog boonop gestraf te word ook.
Dit is ‘n skande;
maar gelukkig nou gestop.
En om dan uit te vind almal Ander Kant weet dit,
maar ons in 3-D glo nog soos zombies die ET-gode se twak?
En die godsdienstiges kom nie so vêr om ons in te lig
insake die waarheid insake God en gode nie;
ook nie dat hulle al die tyd ET’s is nie,
en dat God-die-Vader oorlede is
en die ET’s nie meer buite ons maainds oor ons mag het nie…
dat hul BEHEER oor ons beëindig is.
Wat nog dat die godsdiens al die tyd ‘n groot foefie was en is?
Seer sekerlik moet geleerde kerkleiers hieromtrent ingelig wees,
moet daar kontakervare lede van kerke wees,
wat oor die ware feite beskik,
en met die inhoud van hul ontvange kennis vorendag kom.
Of lees geeneen binne die kerk meer nie:
is net die ou en antieke dinge vir hulle geldig?

Alles kan mos verander,
niks is staties nie.
Ons het agtergekom dis ET’s was ons al die tyd
met godsdiens, God en gode bog kom boei het,
ons kom betronk het;
en nou dat koning, God-die-Vader oorlede is,
nou het die tyd van groot-word vir die mens aangebreek.

Siende dat julle ons nie wíl inlig nie,
siende dat julle nie van die tersaaklike feite wil kennis neem nie,
sal jul godsdiens, geloof, kerke en mag beëndig word,
soos dit in my familielid se na-lewe beëndig is.
Daar sal geen tempels meer wees nie”:
julle almal weet waar dit geskrywe staan.
Soos stout kinders klou julle aan jul vertoon en mag.
En aan geld klou julle baie vas.

Die verandering tot ‘n nuwe dispensasie
sal dan nou aan die gang gesit word,
wat ook al daaruit voortvloei.
So sal dit wees!

(einde Byvoeging 7 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)


    Die GROOT WAARHEID          
(Byvoeging 8 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)

Ek het uitgevind dat ons hiervandaan,
vanaf/vanuit 3-D aarde ons geliefdes in 4-D,
”die Hemel”, kan help en aan hul leiding gee.
Ek is gehelp met leiding hieromtrent,
en in groot waagmoed het ek dit gedoen.
Bogger jul kerke, dominees, pastore, dogmas, leerstellinge,
voorsegginge en dreigemente,
ek het meer omgegee vir my familielid Ander Kant
as vir julle en jul dom-astrant voorsegginge.

My familielid is gelei tot sy siel skoon en vry maak,
toe het hy om verskoning gevra,
deur en via my;
toe het dit vinnig gegaan,
want tot hier toe het dit stadig en moeisaam gegaan.
Toe die innerlike vrywording kom,
toe is die dam vinnig vol, en toe:
Aruan, en wat doen ek nou,
want ek weet tog nou dat God en Jesus-God ‘n bluf is?”

Ek het nie so vêr gedink nie,
nie geweet wat om te antwoord nie;
toe kom dit tot my:
”Ernst, het jy al daar van DIE EWIGE SON gehoor?
”Die wát!?”
Die Ewige Son.”
”Nee, ek het nog nooit daarvan gehoor nie.”
”Wel, gaan sê dan vir jou gids hy moet jou van die Ewige Son vertel;
en as hy nog nie daarvan gehoor het nie,
moet hy gaan uitvind Daaromtrent.
Sê ek sê so."
”Ek sal so maak,” was sy kalm-vasberade antwoord.

 (einde Byvoeging 8 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?
 

Ek is uit! Ek is uit!! Ek is uit!!!!
(Byvoeging 9 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)

Toe ek die volgende oggend vroeg stil word en kontak maak,
het ek nie met Ernst probeer kontak maak nie,
hy het onmiddellik
in my onderbewussyn geboem:
Ek is uit! Ek is uit!! Ek is uit!!!!

Toe het hy los getrek en vertel:
hy is by familie en ou vriende…
daar is so baie mense en ‘n weersiens…
vreugde…ag, sommer baie dinge.
Hy was baie opgewonde.
Gelukkig.
Ek moes woes in my joernaal skryf.
Dit is een van onvergeetlike ervaringe.

Ek het daarna van-tyd-tot-tyd met Ernst geskakel.
My gids het aan my gesê dat
hy baie goeie vordering maak,
hy is soos ‘n Nuwe Mens,
hy het die Lig gesien
en hy blom daarin,
’n sonneblom wat aldag sy blom
na die Ewige Son draai.

Toe, op ‘n dag,
dit sal beter wees as ek Ernst nie meer kontak nie,
hom vryheid gee om nou sy nuwe pad te bewandel.
Hulle Ander Kant is baie opgewonde wat hier gebeur het,
dat van 3-D kant af so ‘n omkering kán plaasvind,
dit het groot indruk gemaak
en bring baie moontlikhede na vore.

Maar die storie eindig nie hier nie.

(einde Byvoeging 9 tot
: Is Jesus ons goddelike verlosser?
 

Ek is vry!!! (Deel 1)
(Byvoeging 10 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)

Ernst het aan my verskyn, met ‘n liggaamsskynsel
wat  my vir altyd sal bybly,
veral die mooi, volmaakhervormde gesig (so 28 jaar oud gelyk)
wat deurtrek was met ‘n onbeskryflike glimlag.

Egter: Na ek  Deel 9 geskryf het,
het ek gaan stil word…
ek noem dit mediteer…whatever, solank jy nie onsteld raak nie.
Tydens so pas  se meditasie word ek weer die
Die GRYS HUIS GEWYS,
met die massiewe kruis daarin.
(ek sal die Grys Huis visioene hieropvolgende moet beskryf).

Ek het ‘n strafsaak aan met iemand wat my finansie
ël geknak het
met sy beplande en ervare bedrog.
Die saak sloer al lank.
Vanoggend word ek gewys daardie man hang ook aan die kruis
van my Groot Grys Huis.

(sien Hoofdeel, deel 9, Wat sê Jeshua-Jesus hieromtrent?,
waarin Jesus aan my massiewe kruis hang
en ek hom daar af moes kry…
”moet”, want my mense wil hom nog nie vrystel van die kruis nie).

Nou word ek gewys dat hierdie man,
wat my onsettend groot skade aangedoen het,
ook aan daai massiewe kruis hang,
en word ek gevra om ook hóm daar af te kry.

Ek word weer ‘n visioen gewys
waar ‘n massiewe swawelgeel trein enjin my trap,
dan, net daarna, kom hierdie boosaard aangery,
op die treinspoor, in ‘n swart kar.
Daar gebeur dan iets vêrder, maar dit hou ek terug,
want dit het nog nie in werklikheid ingeskuif nie.
Ek word nou gevra om ook hy wat my veel kwaad
aangedoen het van die kruis af te kry
.

Dit is moeilik.
Uiters moeilik.
Ek weet nie hoe nie…
die hofsaak staan nou einde se kant toe.
Hierdie man is ‘n beroepsswendelaar.
Tog word ek nou gevra….
  
(einde Byvoeging 10 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?
 

Ek kan nie namens iemand anders besluit nie
.......(Byvoeging 12 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)

Ek moes dit weer eens nooi duidelik kry tw
ELKEEN KIES VIR SELF!
Ek kan vir niemand anders kies nie.

...
As die swawelgeel springkaanmanne
van hul kruis wil afkom,
is die enigste keuse dat hulle VRA om daar afgehaal te word…
geeneen sal daartoe gedwing word nie.
Geeneen sal gedwing word om Jesus te ontkruisig nie,
en geeneen sal gedwing word tot self-ontkruising nie.

Ek meen BEROU het steeds waarde hierin
vir swawelgeel springkaanmense en alle mense…
(sien Openbaring 9 vers 17)
en VERSKONING vra,
en ook RESTITUSIE…REGSTELLING,
veral waar geld betrokke is
,
of enigsins moontlik is,
maar nie Restitusie as wet of voorvereiste nie.

Ons REGSSTELSEL:
Hier is dan ‘n voorgestelde wysiging tot ons regsstelsel:
Laat ’n oortreder weet dat verskoning en regstelling
voortaan groot waarde in sy/haar verhoor sal hê,
laat daar voor vonnis kennis geneem word van enige oortreder
se pogings tot bieg, verskoning vra en regstelling…
gelykmaking, soos in restitusie bedoel.

En laat hulle wat my in amperse bankrotskap kom plaas het
my om verskoning kom vra, berou toon en regstel...
en van die kruis af kom,,,
dit is te seg as hulle wil.
laat oortreders tov andere gelyk maak!

(einde Byvoeging 12 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)
                                   
Wat kan ék doen tov springkaanmense?   
(Byvoeging 13 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)

Eenvoudige antwoord:
WAT EK KIES OM TE DOEN!
Maar:
Onthou, dit is JOU keuse, of teenreaksie, dit is JÓÚ verantwoordelikheid,
dit word JÓÚ bagasie in jou ewigheidstas.
Jy word gevra om te vergewe by berou en verskoning vra,
jy word gevra om gelykmakingsvergoeding te aanvaar,
en om dan die oortredene van die kruis te help afhaal
.

Ag, vergewe my dat ek dit hier bybring…ons rassekwessie:
jy word nie gevra om in ‘n vol-haat teenreaksie te gaan nie,
jy word nie gevra om oorlog teen jou teenpool te beplan nie;
nee, ontkruis jouself van wraak, weerwraak en haat,
en wees te alle tye bereid tot ontkruising.
Asseblief, bly weg van “húlle” te wil kruisig
en in die proses jouself ook te kruisig;
bly tog weg van haat en venyn,
van oorlogsdreigemente,
van mede-menslike haat.

Kom ons word ‘n totaal ONTKRUISDE nasie!
Laat ons ONTKRUISDE MENSE word
!

(einde Byvoeging 13 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?
 

    ‘n Nuwe Mens!
(Byvoeging 14 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)

Hierna is ek versoek om Openbaring 9 weer te lees
tov die swawelgeel uitroeiers van mense,
wat natuurlik volop in ons tanse lewe is…
tewens dit lyk of dit al dag meer word,
en dit lyk of die mensvernielers al meer vry raak om voort te gaan,
en kom hulle met meer-en-meer weg.
Tog handel Openbaring 9 oor dat dit stop gesit sal word…
en een derde van die mensdom sal uitgeroei word…omkom.

Ek was bekommerd insake 2012
en die moontlike gebeure…waarskynlikhede…moontlikhede…
wat ons nog kan tref.
Ek het Jeshua gevra om my hieromtrent leiding te gee.
Ek was toe daarop siek.
Die volgende dag sit ek toe net nog met ‘n omgekrapte maag,
en word ek na Openbaring 9 verwys;
en na my laaste plasing, no 13, kom die een derde…
ja, een derde van die mensdom sal omkom.
Verwys dit na wat vir ons voorlê.
Sal een derde van die mensdom omkom?

En sal die mensdom dan hoor?
Hierdie gedeelte eindig deur te voorspel
dat die mens nie ontkruis sal wíl word nie,
dat die mens  nie tot inkeer sal kom nie,
dat die mens nie nie sal verander nie,
nie sal aanpas tot die Nuwe nie.
Dat die swawelgeles sal uitroei,
want die mens bly dan kies om uitgedun te word…
en dan Ander Kant herbedraad word tot die Nuwe
.

Hoor dan vandag:
Die Nuwe Aarde sál in werking kom,
of julle wil of nie;
’n Nuwe Mens sal tot stand kom,
 of julle wil of nie
.

(einde Byvoeging 14 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?
 

Is Openbaring ‘n Arabierse bron?
(Byvoeging 16 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)

Terwyl ons by Openbaring is,
kom ons kyk na die oorsprong van hierdie interessante boek.
Dit is duidelik Arabiers,
uit die Sentrale Midde-Ooste,
lank voor selfs Moses se tyd.
Nou:
wie sou dit geskryf het?

Nie Johannes die dissipel nie…
hy het nie eers die Johannes-evangelie geskryf nie…
mag mondelings daartoe bygedra het in sy vertellinge,
maar hy het mi beslis nie Openbaring geskryf nie.

‘n Geheime “Johannes”?
So ‘n half mitiese een.
Dit kom mi nader aan die bron hiervan,
as mens die naam verander na iets
wat Arabiers klink,
of, heel in die kol, Annunaki,
Nibiruaans!
Dalk ‘n E-hum van destyds?
So iets.
En al lankal, hoor?
Baie lank gelede.
Natuurlik aangepas tot die nuwe christendom
en dit bring my by onse Romeine,
en Ou Flavius-Josephus
en nog ‘n Romein van destyds.
Ai, die Romeine het nie net oorlog gemaak nie,
maar ook fisiese en spirituele skatte geplunder…
bymekaar gemaak, gerespekteer,
en daarop gebou.
Die Romeinse erfenisse is groots deel van ons…
baie groter as waaraan ons dink.
En dit sal ook nou tot ‘n einde kom!

(einde Byvoeging 16 tot
: Is Jesus ons goddelike verlosser?
 

   Ons TWEE GETUIES!
(Byvoeging 17 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)

Ons gaan vêrder met Openbaring:
nou by Openbaring 11 se begin.

Ons twee getuies dra “sakke”:
dit is sakke van jul smaad,
jul veragting,
jul veroordeling,
jul naamgewing,
jul verwerping…
oor die waarheid wat ons getuies sal spreek,
en reeds hierin spreek.

Hoor dan nou:
hulle het mag om die Hemel te sluit.
Reeds is ons getuie hierin
na die Tent van die Meesters gebring,
en het ons hom gelei en mag gegee
om aan almal in die Groot Wit Tent te sê
dat hulle nóú sal teruggaan aarde toe;
waar ons getuie ook gekies het om Sy Mense te bevry
van die  Konsentrasiekamp van die Oue.

Hoor dan nou:
julle is reeds bevry,
maar julle wil nie hoor nie
,
julle wil jul vrywording nie aanvaar nie…
julle weier om dit aan te hoor,
om daaraan gehoor te gee.

Jul “Hemel” sal gesluit word,
is reeds in ‘n vinnige proses van oorskakel…oorgaan,
tot jul aarde-van-nuut-wees.

Diegene van julle wat dan nou Die Nuwe wil omarm,
sal die Vryheid van die Nuwe smaak.

En ons twee getuies
se tyd het nou aangebreek
!


(nav Openbaring 11: 1>6).

(einde Byvoeging 17 tot
: Is Jesus ons goddelike verlosser?
 

Die keuse van hierdie boodskapper-getuie
(Byvoeging 18 tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?)

Hierdie boodskapper-getuie
kies geen plae op die mens nie,
geen lyding nie,
geen hartseer,
pyn,
of
leed nie.
Ook
geen bloedvergieting nie,
geen oorlog,
haat
of nyd nie.
Ek kies net dat My Mense se oë geopen sal word
tot die grootsheid
van die Nuwe wat by ons is,
van Die Nuwe Aarde,
      Die Nuwe Hemel,
      Die Nuwe Lewe,
      Die Nuwe Vreugde,
      Die Nuwe Vryheid,
      Die Nuwe Dimensie,
waarin hemel en aarde verenig sal word,
in oorspronlik bedoelde Ewige Humaanlewe,
waartoe die mens dan ook nou sal kom en tot sal groei.

Hierdie boodskapper-getuie kies dan nou vir Sý Mense
om vrywilliglik te kies;
om self te kies om die Oue vaarwel te sê,
en die Nuwe te kies,
te omarm,
tegemoet te stap,
arms bymekaar ingehaak,
en dit juigend te belewe.

Ja, die tyd van straf, plae en leed,
laat dit permanent verby gaan,
wyk van My Mense af.
Laat My Mense in vreugde
hul Nuwe Vryheid tegemoet gaan!


Laat dit so wees.

(einde Byvoeging 18tot : Is Jesus ons goddelike verlosser?

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Dit is nodig dat hierdie bladsy altyd REFRESH word! (so kry jy die nuutste weergawe)

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra of bydrae te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jesus
Jesus Deel 2
Index