Die metaforiese Jesus 

Die Metaforiese Jesus-verhaal is vir almal, nie net vir ‘n bepaalde groep
  Die bevraginge/bevindinge van 'n korrespondent in Beeld, 24 November, rondom die Jesus-figuur het wel reg en grond, en vra om respek: daar is nie net een, voorskriftelike uitgangspunt en aanvaardingsmoontlikheid rakende Jesus, ander bybelse, mitologiese figure en die Jesus-verhaal in die algemeen nie.
  Via korrespondent se reaksie en uitsprake land ons by die kop-afkap bybel en letterlike vertolkingswyse. Tog is die Jesus van die Bybel duidelik ‘n ruimte-gun, metaforiese figuur, met ‘n baie groot, inklusiewe  verhaal/boodskap agter die oppervlakkige, eksklusiewe verhaal/gebeure/vertolking, wat vir nie-geletterde mense/hordes van doerie tyd geskryf is.
  Nou kan opregte soekers/bevragendes met teksverse gegooi word, maar die teenreaksie en inhoud omvat oordeel en veroordeling, en dit vorm mi nie deel van die Jesus-boodskap/sentiment nie. Agter die oppervlakkige, diep, grootse, eindelose, metaforiese Jesus-verhaal lê veel meer as ‘n roepe tot vat-jou-idees-en-loop: daar spreek iets onsettends groots in die ruim Jesus-verhaal tot ons…die Mens. Ek waag om te sê dit lê nie naastenby in die nou, letterlike-vertolking, ek-is-reg-en-jy-is-weg afskeidings-Jesus nie, maar in ‘n kwantum/spirituele ervaringsverkenning wat veel vêrder, dieper en omvattender lê as teksverse gooi, beskuldigings van “godslasterlikie uitsprake”, voorskriftelikhede, veroordelende dogma/terme/houding, edm.
  Hierdie grootse, metaforiese verhaal is vir almal, nie net vir ‘n bepaalde groep christene nie, ook nie nét vir christene nie…om van ‘n eksklusief-georiënteerde “Afrikaner”-groep nie te praat nie.   
  Is daar ‘n boodskap in die Jesus-verhaal van meer as wat by ons bekend geraak het as “God” en “gode”, van optredes veel wyer as net kies tussen twee pole, nl vir of teen ‘n letterlike/fundamentalistiese verdelingsvertolking en aanvaarding van die Bybel, bybelse figure, en ook die Jesus-verhaal en Jesus?
  Ons kan en mag mi elkeen vrylik deelneem en bydra tot die Jesus-metaforiese bydrae, sonder wegjaag van ‘n elk-en-‘n-ieder wat met mý vertolking durf verskil.
  
Hierdie “Jesus” is vir almal!


Die Metaforiese Jesus...‘n deel van die verhaal agter die oppervlakkige verhaal.
  Wat ek nou hier gaan sê gaan so hier-en-daar sommige persone in ongemak laat. Ek poog hierin die verborge gordyn (deel van verhaal agter die oppervlakkige verhaal) agter die “Jesus”-storie so effe oop te trek.
  Daar het van-tyd-tot-tyd individue (geeskomposisies) met ‘n spesiale sending aarde toe gekom...is hier gebore, vanaf ander leefwêrelde wat met die Mens en Aarde ‘n verbintenis had/het. As dit vir enigeen nie-geloofwaardig klink, gaan lees weer ‘n keer Genesis 6:1>4, wat hierdie aarde-toe-kom/afkoms/”neerdaling”-vanuit-die-“Hemel”,  Olam, kortliks noem: die Jesus-verhaal is dan by uitstek ‘n verhaal as voorbeeld van hierdie “neerdaling”. Hierin wil ek dan in kort die afkoms van ‘n groep individue belig, wat natuurlik ook destyds en tans onder die Mens as “Seuns-van-God” bekend was/is: almal van basis/oorsprong van ander planete/leefwêrelde was so (“God”) deur die beginmens genoem, en sal dit ons loon om te begin onderskei watter “God’ daar in relasie bedoel was/word.
  Een van hierdie neergedaaldes/gestuurdes het hier bekend geraak as Sananda.
  Hierdie Sananda... vanuit Olam...was ‘n uitstaande, uitsonderlike entiteit, met hoogs ontwikkelde nie-stoflike komponent, wat ons ook “gees” noem. Hy het in die begintyd besondere bydrae op aarde kom lewer. Met tyd het hy besluit om vêrdere bydrae op ‘n ruimer vlak as op aarde te lewer, en sy energie  na ander dimensies laat beweeg/”verhuis”: terloops, so iets is vandag steeds moontlik, veral vir iemand wat daarna streef en die nodige bedoeling (intent) het en wys. Sy vêrdere geskiedenis is tans nog nie so maklik vir ons om te volg/verstaan/na-te-speur nie. Wat ek egter wil sê is dat hierdie Sananda nie die Mens en dit se lasbelaaide lot ooit agtergelaat het nie: hy het aktief vanuit sy ander-dimensie wortels voortgegaan om positief tot die lot van die Mens by te dra, in pogings tot opheffing van die Mens.
  Dit wil lyk of Sananda as Tuiste Self/Higher Self/Bron-Self/Multidimensionele Self verantwoordelik was dat baie individue/mense op aarde ontstaan het...gebore is...wat aan die Mens aanduidinge/rigtingwysers sou bring van hoe om uit te styg (to ascend) vanuit die Skeppersgegewe leefmoontlikhede tot Mens se beskikking. Daar was vele. Een so ‘n uitligter/Ligaanwyser was Boeddha, 600 vC. ‘n Ander was Yeshua ben Josep, van Israel, waaruit die mities-metaforiese verhaal van “Jesus” metterwoon ontstaan het, en, natuurlik, ook die Christendom, met al dit se talle vertakkinge. Dan was daar ook Moehammed, 600 nC, en verskeie ander, meer resente individue, ook in hierdie oorgangstye. Ek noem ook  Swedenborg hier.
  Hierdie individue/entiteite/mense was nie presies dieselfde nie, maar tog vanuit een, basiese energiebron, met gevarieerde energiesamestelling (“gees” en liggaam) en lewensomstandighede. Die verskillende uitloopmense was elkeen deel van ‘n groep, tog ook individueel, deel van een Energie-bron komposisie, tog nie identies nie. Daar kan dus met reg gesê word Boeddha en Yeshua-Jesus was een, maar tog nie volkome een nie, dieselfde in essensie/Bronoord, dog ook verskillend. So is daar ook ander menskoppelings. Daar kan gerus onthou word dat ons hierin nie net driedimensioneel dink en praat nie, maar wel ook multidimensioneel, of op kwantumbasis.
  Al hierdie bydraes was en is toevoeginge van “redding”, pogings om die Mens kollektief uit te lig van die benouende erfenisposisie waarin die Mens self bevind.
  Hierdie bydraes/lewensverlope/-verhale kan gesien word as deel van die groot storie agter die Jesus-storie/verhaal.  Die Jesus-verhaal is dus ook en in essensie die verhaal VOOR die verhaal hoe dat daar lig vir ons mense gebring is, en word, vanuit ander dimensies...hoop, uitredding, uitligtingsmoontlikhede...’n “afkom vanuit die Hemel”.
  Dit belig effens wat ek met metafories bedoel het.

  Metafoor
 
Metafoor is Beeldspraak. Dit kom algemeen in dig- en skryfwerk voor. Dit veronderstel ‘n letterlike en ‘n ander/metaforiese betekenis, WAT DIE LETTERLIKE VERVANG...wat agter die letterlike staan...wat in letterlike, 3-D bewoording vertel word, daar ons taal nie beskik oor die moontlikheid om “geestelike”/kwantum gebeure oor te dra nie.
  Metafore verwys na ander wêrelde as die gewone/natuurlike/3-D/menslike.
  Om die Jesus-metafoor (‘n personifikasie metafoor...met menslike eienskappe van nie-menslike dinge) te kan verstaan, word van ons verwag om te kan onderskei tussen die letterlike en metaforiese aspekte/vertellinge, en dan om die vermoë en wil te kan hê, of te kan bekom, om die nie-letterlike/verskuilde/agter-die-eerste-interpretasie-verhaal raak te sien, in ‘n heen-en-weer wisselling van interpretasies. In die Jesus-verhaal blyk dit dat daar ‘n groot versuim was en is om die tweede,  ander/vêrdere wêreld in die verhaal raak te sien, of raak te wíl sien.
Metaforiese beeldvoorbeelde: Die Kerk is die Bruid van Christus; die Tuin van God; God het gesien/gedink/gesê/gewandel; saam met Christus gekruisig; “jy gaan hel toe”, “jy is ‘n Satanskind”; jy gaan hemel toe; die mens is 'n wolf; van wolf skaapwagter maak; hy is ‘n jakkals/aap/slang/vark/donkie; “opvaar” na die “Hemel”; opstanding uit die Dood; ter helle neerdaal, edm.
  Dan ook gewone, aardse metafore ter voorbeeld: H
aar oë skitter helder soos sterre. As sy sing is sy ‘n nagtegaal; as sy dans is sy ‘n swaan, en as sy haar arms na my hou, is sy die Lewe! En ek is ‘n by wat die aronskelk van haar beminlikheid binnegaan, waar ek opgeslurp word en verdelg word tot nektar vir haar siel en wese.
  Hierdie metafoor kom uit my Openbaring 23, Deel 5:
  "
En die diamantblink vol maan gaan in silwer toga stil en uiters tevrede na 'n late slapensbed, ooglede swaar van 'n ekstralang, perfekte nag, in 'n net-vir-mý droomhemel sonbed. Sy hou die gedagtes van 'n nag se liefdesvervullinge styf in haar slaapaanloop vas, wyl die see haar sag aan die slaap sus, en sy stadig wegsink in 'n rusholte in die see se hart.
  En die see juig stil en saggies spelend in tevredenheid dat die Silwer Koningin in sy arms kom lê, vir 'n hele dag lank.
"

  Ek weet letterlike vertolkers van die Bybel gaan nie hieraan gehoor wil gee nie, tog probeer ek met:
daar word in hierdie metaforiese tipe van verhale gevra om  OBJEKTIEWE INTERPRETASIE. Vele Bybelse verhale val in hierdie klas, ook die Jesus-verhaal, die Paulus-verhaal, die Goliat-verhaal, die Moses-in-die-mandjie, die Jona/Goue-Stad-, die Job/Shubsi-, die Noag/Utnapistum- en die Adam ontleningsverhale, asook die twee Skeppingsverhale (een in Babilon ontleen), en die Daniël/Beltsassar per-terugblik skynprofesieë, en vele ander van hierdie tipes wat in die Bybel voorkom.
  Met betrekking tot die Jesus-verhaal nog net dit: God is nie ‘n Mens nie, nie ‘n fisiese “Vader” nie, het nie ‘n fisiese seun nie: daar is dus nie so iets soos ‘n fisiese “Seun-van-God” nie, dit is ‘n matafoor, beeldpsraak, verduidelikende taaloorgang-in-beeld vanuit die fisiese tot die nie-fisiese, kwantumgebeure in mensetaal, vanuit die nie-mens domein, wat van nie-letterlike gebeure praat. So is ook “Die Lam van God” suiwer metafories, beeldspraak…poëties gestel, nie om letterlik opgeneem en toegepas te word nie. So ook dan “gered”, “gered deur die bloed”, “verlos” en, verstout ek my, “die ewige lewe”. Daar is veel meer, die godsdiens is vol daarvan. Vry al word daarna verwys as “geestelike taal”. En dit is nie as verneuktruuk aangewend nie, dit is algemene gebruik waar enige en alle buite-3-D-aardse gebeure verwoord word.

Nota
: Daar volg veel meer insake metafoor.
 

(word vervolg)     

Enigeen is welkom om hier 'n bydare te maak of 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Inhoud

Index