Oordraginge van Gabriël...nr 1 ...Die Waarheid

  Reg aan die begin van my kontakmaak, vra ek om met Gabriël te kontak, nadat ek my bereidwillig verklaar om ‘n boodskap van hom uit te dra, ongeag die konsekwensies.

 Die waarheid kan alleen deur toewyding verkry word, Aruan. Dinge soos meditasie is hulpmiddele en is daar nie een kontakmanier wat bo die ander uitstaan as die uitverkore (enigste/”schluss”) manier of middel/manier nie. So het profeet Boeddha in grootse toewyding in meditasie-penetrasie en vir hom deurdringing gevind; vir ander mag dit op ander maniere uitloop. Wat ook al, hou jou geestesoog op die doelwit en moet nie mislei of weggelei word nie…die eie eer en die kop-volg verlokking is maar altyd teenwoordig…soos ‘n honger wolf. Hou self gerig tot die pad, bepaal by die metode en die saak, met die visie en fokus op die doel.

  Die doel...

Vra altyd wat is jou /jul doel; waarheen wil jy, ook hierin alhoewel in hierdie oordraginge is jou verstand in neutraliteit geplaas, sodat jy as geleier vir my/ons kan optree…om hierdie en ander boodskappe oor te bring.

 
  “Gabriël, ek wil nie hogere dinge uitbring nie, nie in hogere idees en uitdrukkings verstrengel word nie…ek wil eenvoudig en reguit tot die punt kom.”

  "Die punt...
    Daar is baie meer in mens verpak as net fisies en denke. Baie meer as gevoel en drome, en ook die anderkantlewe, noem dit wat jy wil, vorm deel van hierdie meer-bestaan. Dis jammer dat julle gelei is om dit in bygeloof te wil wegdink en wegredeneer. Maar dis nie weg te redeneer of weg te make nie.
   Bedink die dinge van die nie-stoflike lewe, My Vriende, hê ‘n liefhebbery daarin, verheug julle daarin en vind vertroosting daarin…want aan hierdie kant wag daar liefde, genade, hoop, troos, verstaan, verwelkoming, hulp en ‘n toekoms…vir almal. Ja, almal ongeag ras, kleur, mensstand, dade, drome, geloof en dies meer. Hier wag vir julle almal ‘n ware vader- en moederhuis, waar alle mensekinders welkom is; en jy, Aruan, moet jou nie te veel bemoei met die hoe van die hiernamaals nie…dit is goed versorg en georganiseerd: ons en ons wêreld kom nie van nou die dag af nie; ons kom al eeu-der-eeue, en in al hierdie tyd het ons nie gesit en slaap nie…
  Ja, ek sien jy dink nou aan die onvolmaakthede as deel van die mens. Ja, dit is daar, ook by ander lewensvorme, maar dit is die gang van sake, dit is hoe dit is, hoe dit op uitgeloop het, hoe dit oor eeue-der-eeue ontwikkel het…en dit het nie sonder in-diepte bedinking plaasgevind nie, nie sonder beplanning en sorgvuldige uitvoering nie. En weet jy, Aruan, dit is is steeds nie perfek nie, want ook ons is nie perfek nie, en dit wat ons vermag het is steeds nie perfek nie. Maar dit is daar, dit werk, en daar gaan baie ongelooflike vermoëns daarmee saam, baie vermagtinge wat deur julle as onmoontlik beskou word.
  Aruan, jy het hierdie terrein begin ondersoek, jy het kontak met ons gesoek en bewerkstellig, maar jy is nog by die begin, by die onderste trappe van verkenning. Welkom. Dit is goed so, goed dat jy hier gearriveer het.
  Ons is bewus van jou strewe om kontak te bewerkstellig en te versprei tussen julle dimensie en ons dimensie- ons wat by julle is en tog so versluier, deel van julle en tog nie deel van julle nie, menselewe en tog nie menselewe nie…
  En so land ons by julle nood, jul ellende,  jul lewensstryd, so anders as by ons, so versluier oor wat julle te doene staan, wat julle moet kies en doen, waarheen julle op pad moet wees.
  Ek weet dit is vir julle asof versluierd en verborge wat jul doel op aarde is, wat julle moet doen, hoe julle aldag moet kies is in die bepaalde omstandighede vir julle nie duidelik nie, maar dit is hoe sake tans nog staan, hoe die kaarte gedeel is. Ek sou dink dat op hierdie vlak veel verbeter kan word, en wag daar aanpassings op die mens hieromtrent. Ek dink hier aan jou versugtinge tot meer en beter kommunikasie met ons en ons leefwêreld alhier en meen ons sal daaraan aandag moet gee.
  Ek is bewus dat heelwat van julle hier gegryp het na die Maja se voorspellingsdatum van 21 Des 2012, maar ook dit sou en het nie die deur-die-speël-sien bewerkstellig nie. Die mens soek meer. Veel meer.


  “Iets soos bewys dat daar soortgelyke lewe op ‘n ander planeet is,” praat ek tussenin.

 Ja, dit ook, maar selfs meer. Weet jy, Aruan, materie is nie net verganklik nie, maar ook gekorrupteer…en die mens is materie. En tog is die mens ook meer. En wat dink jy is daardie meer?
  ...Ek sien jy dink gees, nie-stoflike.
  Ja dit beslis, maar veel meer. Die mens is deel van ons wêreld, deel van ons onsterflikheid, ons ewigdurendheid, en also deel van iets wat dit nog nie verstaan nie of nie w
íl verstaan nie.
   En al aanvaar ‘n groot deel van die mensewêreld dit (ons leefdimensie en ons bydraes) vorm deel van julle lewens en bestaan.
   Ek sien jy dink hier aan die uiteenlopende en verwarrende godsdiensverkondiginge. En, ja, ek gee toe, jou vermoedens dat godsdiensdenke op ons nie-stoflike w
êreld gebaseer is, is gegrond…dit is maar grepe van ons werklikheid, wat geneem, verwerk en toegepas is in julle leefdimensie, soms met begrip en insig van wat hier by ons aangaan, maar soms ook verwardheidsdenke en afleidinge wat verstaanbaar is.
  Dit is my versoek dat iemand wat daartoe aangetrokke voel die ooreenkomste tussen godsdiensdenke en -verkondiginge en ons bestaansdinge sal ondersoek, saamstel en uitdra.
  Uitdra...
  Weet jy wat is ‘n mens sonder uitdraging? Wat is ook ons sonder uitdraging? In ons uitdraginge verkry ons onsterflikheid, saai en plant ons in die lande van die nie-verganklike.
  Daarom moet jy/julle jou/jul uitdraginge opweeg, eers ondersoek, laat ryp word, van afgunstigheid en nydigheid ontdaan, baai in die liefde, meegevoel en verdraagsaamheid, wat die Boeddha raak uitgepluis het. Terloops, daar steek baie sin in sommige van die Boeddha se voortbrenginge, en tog hou jou mense dit doer vêr asof in afsku.
  Waak teen verdeling via die gode en verafgoding, waak in hierdie dinge teen sekulariteit en blatante verdeling. Julle is een; ons is alles en almal een; ons is maar ‘n haarbreedte van julle af verwyder, maar tog is die verwyderingskloof so ontsettend diep en, wyd en groot. En so gaan dit in inter-mens-verhoudinge…julle is verdeeld, met talle, diep, donker, groot en onheilspellende klowe, wat julle verdeel en van mag ontdaan.
  En ja, ek sien jy dink hier en nou aan die godsdiens. Ja, die godsdiens hou baie ‘goed’ (die ‘goeie’) en nastrewenswaardigheid in. Jy het al genoeg daaroor geskryf.
  Die godsdiens. Dit is rein, dit is edel, dit is mooi, dit is aanbevelingswaardig, maar dis ook onrein, onedel, lelik…sommer plek-plek heel banaal lelik, en dies meer.
  Maak asseblief julle godsdiens skoon van hierdie dinge, van negatiewe insette…haal dit uit, skryf dit uit; as mense jul godsdiensgeskrifte kon verander en herskryf om hulle en hul sieninge te pas, hoekom kan julle van vandag dit nie skoonmaak en suiwer nie?
  Maak skoon, sny uit, haal uit, skryf uit. Verander julle geloofsgeskrifte en vorder tot ongeboeide ontwikkeldes, raak ontkneld, ontboei, ongeblinddoek, vrygemaakte bydraers tot ons ewige lewend heid.
  Gaan bedink jy/julle gerus ons ewiglewendheid, ons elke-daad en elke-woord se saai/plant van onverganklikhede.
  Kom ons staan eers hier sitl. Al gedink dat wat jy vandag gaan doen jou lewe vir altyd sal beïnvloed? Dat wat jy vandag gaan sê gesaai sal word in jou ewigheidsland? Al daaraan gedink dat jou gedagtes van vandag die waterafloop is na die spruitjie van jou groep mense se ewigheidsbymekaarmaakgoed? Al gedink dat julle spruitjie van saamloopdinge land by die rivier van ewige kosbaarhede? Ja, ‘n kosbare rivier, wat soms mooi, blink en skoon is, maar soms ook ‘ briesende vuilwaterriveir: jy kan gerus weer aan jou boek, DIE KLOOF werk, en die stormriviertema vêrder verwerk en toepas.
  Julle is ewig. Ons is ewig. Julle dade is ewig. Julle denke is ewig. Vir altyd, permanent.
  Daar is egter ‘n weg van skoonmaak, van uitvee, wegvee, reinig. Jy moet jou naaste liefhê soos jouself! Gaan bedink dit.
 
  Ek is Gabriël. Laat my lig skyn! Ook jou lig, laat dit skyn.
  Ek groet jou en ek seën jou. Buig jou hoof en ontvang my seën…
"

  Nota: Die goue lig kom nader, ek voel die ryke, dik strale oor my skyn; ek baai my daarin. Ek is moeg maar tevrede. Ērens in my studeerkamer gaan ‘n kriek aan’t juige, buite staan die voëls in hul eie gesang op, en die kriek se hoë uitdaging koor saam met die agtergrondkoorsange. En ek is moeg. Tans. Ja, hierdie interdinamika het my energie getap. Maar daar is genoeg om voor dankie te sê.

  "Dankie, edele Gabriël. Aan u die eer. Ek kom nog so baie hierin tekort. My geloof is amper steeds niks.”

  Jy het in my geglo. Jy het in Grey Eagle as jou begeleier geglo. Glo nou verder.
  Geloof…
  Onthou wat Hitler aan jou gesê het: ‘Dit is moeliker om geloof aan te veg as feite.’ Die feite het jy, kan jy hanteer; dis in die geloof wat jy nog rus moet vind. Tevredenheid.
‘n Behae. ‘n Anker. ‘n Berg om op te skuil.

  “En hoekom sukkel ek dan tans so?”

  Onthou jy vir Moodie? Dit was ons wat dit vermag het. Ja, óns. Glo, Aruan, glo! Onthou, jy moet glo! Jy het dr Verwoerd se rigtingwyser hieromtrent geglo, glo nou ook vêrder.” Na ‘n rukkie se stilte gaan dit voort: “Dr Verwoerd is een van ons, een met ons ideaal; Hitler is een met ons, een met ons ideaal; en ook jy is besig om ingelyf te word tot bydrae van ons ideaal wat die mensdom bymekaar sal bring, onder die vaandel van beginsels van ons wêreld t.w.liefde, meegevoel, mededeelsaamheid, verdraagsaamheid, mensdiens, maar hierin eerder menslikheidsdiens.

  Kyk na die blou en  wit kleure, Aruan, wat sê dit vir jou? Die kleur van die hemel en wolke, ‘n kleur wat diep in jou binneste knaag. Diep…hoekom?”…"
Gabriël.

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Gabriël nr 2

Index