Eerste Oordraginge van "Jesus"
(soos ek hom toe nog genoem het.
 Met tyd het ek agtergekom dat "Jesus" die/s mities-metaforiese naam is,
  en dat hy Ander Kant toe al as Jeshua bekendgestaan het...
  en nou die naam Sananda aangeneem het)

Van Jesus 6

Aan die einde van “Diversiteit” het Jesus aan my oorgedra:
 “En dan was daar Horus…”

En dan was daar Horus…

In die helder verligte tent-van-lig het hy aan my verskyn…in helder wit, omring met meer lig. Ek was nog gebukkend; hy het sy hand op my kop gesit, saggies; ek het geweet hy seën my, al was daar nie ‘n woord gespreek nie…ek het gevoel hoe krag my binnevloei.

Later het ek gesit en opgekyk: “Ons was by Horus gewees.

Horus…Ja, die voorbeeld van afkoms en verskeidenheid daarin, want in die ryke verhaal van Horus is vir julle verpak ook jul godsdienstige reste tw:

Van VER af (1)

Van NABY af (2)

en

Van JULSELF af (3)

(1)   VAN VER AF:  Van verre bestaansdimensies is die idee van ‘n Seun-van-God aan julle oorgedra…en dit maak dit nie meer geloofbaar as dat die son more sal opkom nie. Ook hulle wat hierdie Seun-idee saam met hulle aarde toe gebring het, het dit van ver en vroeër geërf. En hierdie vroëere idee is gefondeer in ‘n humaan/skepsel/geskapene wat gelyk aan “God”, of die god-idee, gestel word. Ja, die godidee kom ook van hierdie vêr paaie af.

Julle sal moeite moet doen om die ware feite insake die God-idee te bekom. Open julle oë tot die waarheid daaragter en vergeet ook nie om op die verskeidenheid daarvan te konsentreer nie.

En staak die gebruik om alle en enige van jul gode as God saam te bondel.

Staak jul ge-eilande God en die beheer daarvan. Staak jul manlikheid wat julle agter gevleuelde woorde aan God toedig. Staak julle verbloemde ideaal om God eers goed weg te bêre en te “gag”, alvorens julle dit aanvaar.  Staak ook julle gebruik om dinge soos oorlog, die gejaag na geld en materiële gewin, naywer, partydigheid, kindervernieling en ‘n veraf, daar-doer-vêr gemaak is, tot naby julle…laat die Hart-van-alles julle hart word; soos julle son oor julle skyn, laat die goue strale van Die Ewige Son so oor julle skyn, dat julle deel van die kosbare, goue strale van Die Ewige Son word. Ja, word deel van die goud…word goud.

Bring Dit wat tot daar vêr gemanipuleer is weer tot býjulle, oor julle, in julle, deel van julle elke oomblik se bestaan.

Wees dan altyd bewus van dit wat van vêr en lank gelede by julle geland het, en laat dit nie in jul godsdiens en geloof ligweg tot oordraginge van ‘n Ewige God herlei en aanvaar word nie. Om meer spesifiek te wees, pasop om buite-aardses van vroeëre tyd, asook hul bygelowe en hul oordraginge van lank gelede, onbevraagd as van een-of-ander “God” te aanvaar en blindelings na te volg.

Dit is tyd dat die mens opstaan en sy herkoms en worteldinge erken, navors insien en beheer daaroor neem…en moet nie omdat dit in antieke tye bekom en oorgedra is, dit tot 'hoëre', goud, of goddelik ag en slaan nie. Wat eerste was, is nie noodwendig suiwer nie. Ook julle, vandag, het suiwer denkers, vele wat met helder breine gemoed, en oortuiginge wat met helderklinkende dinge na vore kom: hoor hulle aan, luister hulle uit, dissekteer waarmee hulle voortkom, herkou dit, en neem wat ewig en waar klink as deel van jul riglyne op. Moet julle nie bly uitverkoop aan lank gelede se ook-maar-in-goedertrou oordraginge en interpretasies van antiekes, wat selde indien ooit neutraal gestaan het en nie of ‘n voorliefde vir objektiwiteit getoon het nie…nog was dit deel van hul wêreld om feite en geloofsreste also te benader.

Julle verering van antieke, ongedefinieerde buite-aardse, antieke mense en antieke vermenginge is ‘n goudverdoffende gebruik…sien julle sélf die blink goud in die strale van jul son, en weet also dat die goud van Ewige Son altyd en daagliks jul deel is en deur julle beleef en waargeneem kan en mag word. Pluk uit die tuin van Ewige Son, pluk ruim, soveel as wat julle wil, wanneer julle wil, gereeld, gedurig, altyd en nou. Pluk vir julle, want daar is baie…baie meer as wat julle dink.

Ja, leer van die Horusse uit julle verlede, laat dit julle aan julle afkoms herinner, neem daaruit wat vir julle bruikbaar is, maar hou altyd in gedagte dat dit buite-aardse en vroeëre bestaanordes se idees, sieninge en gelowe is, wat julle geërf het, sonder dat julle die geworteldheid daarvan verstaan

Laat dit julle nie regeer nie, laat dit julle nie beheer, of betower nie, want ook ‘n Einstein is ‘n Horus.  En daar is meer, selfs buite die tradisionele godsdiensterrein.

Eer die Horusse van julle verlede, sonder om hulle buitensporig te vereer, sonder om hul van hul menslikheid te ontneem, sonder om hul bokant die aarde en die mens te wil plaas…want dit is ‘n valse siening en lering dat sekere mensindividue 'hoër' as ander is. Hoor wat ek vandag sê, en dit is dat alle mense by oorlye dieselfde paadjie volg, dieselfde kloof moet oorgaan, dieselfde ‘aankoms’ beleef, dieselfde ontliggaamde belewenis ervaar, dieselfde bymekaarkoms beleef, dieselfde samekoms sal binngaan en dieselfde Ewige Liefde, berusting en geordendheid sal ervaar en insien.

En, goed, alhoewel dit dieselfde is, is daar tog ‘n in-liefde differensiasie na gelang jul lewens, jul dade, jul binnestegroei en jul onderwerping aan die lesse van jul lewens en die Ewige Raadsplan.

Ja, daar is vir julle hulp hierin, maar daardie hulpleidinge is nie net aan antiekes geopenbaar en/of oorgedra nie…dit is ook vandag en altyd vir julle beskikbaar.

Pluk van hierdie lewende boom, pluk vrylik en ryklik, sodat julle nie verblind bly of word aan die verganklike gode en idees van julle wêreld nie.

Ons wêreld is naby …naby julle. So naby dat slegs ‘n haarbreedte julle van ons skei, slegs ‘n gedagte…so min dat julle verbaas sal wees as julle dit eers insien.

Bring dan alles wat van ver af is, of wat julle daar ver geplaas het, naby aan julle, en bring ook Ewige Son weer by julle, sodat julle daagliks en vrylik kan pluk uit Ewige Son se ryke boord.

En hier wil ek afdwaal, deur vir julle te sê dat hierdie boord grootliks nog nie deur julle as spyse geneem word nie…julle hou julle onnodiglik verwyderd hiervan, verhonger julself onnodiglik, verarm julself in misleiding deur misbruikers van die Ewige Dinge…van lank gelede, en ook van nou.

Gaan uit na buite, kyk en sien dat die son elke dag daar is, so is ook die Goue Son en eie, ewige waarhede elke dag daar vir julle…moenie toelaat dat enigeen of enige gevestigde idee julle daarvan afsny of julle van die rykhede daarvan ontneem nie. Want ook júlle is elkeen ‘n Horus…seun, dogter, kind, afstammeling van Ewige Son.


(2) VAN NABY JULLE AF
 kom die meeste van jul sieninge en gelowe, maar julle wil dit nie erken en insien nie.

Dit is so naby julle, dat julle dit kan aanraak, dit omarm, opvang, deel daarvan word, maar julle wil nie, of julle is daarvan verskrik.

Wees bedag op dinge van die onverganklike, nie-stoflike wêreld, sien dit in julle lewens in, maar beslis ook in jul geloofsreste. Kom ervaar dit. Word deel van die nie-stoflike leefwêreld, want dit is ook julle deel.

Ons dimensie is nader aan julle as ‘n telefoonoproep, makliker bereikbaar as die internet, want dit is vir almal. Ons is so naby julle dat julle ons kan hoor, ons kan sien, ons kan, aanvoel en een met ons wees. Ons is bý julle.

Maar julle is nie by ons nie. Julle is ver van ons verwyder. In vrees. In bangmaak, verdagmaak en beplande voorsegging.

Die tyd het aangebreek dat die in-lewe-mens hande vat met die in-gees-mens, dat ons twee bestane as een, of dan eendragtig kommunikeer en vooruit gaan, sáám ons probleme en uitdagings aanpak, maar en veral, dat ons die verwyderingskloof tussen ons sal oorbrug.

Ons is naby julle, en julle is naby ons. Laat ons nabyheid nie meer vreesbesweerde verwyderdheid wees nie. Laat die vyandskap tussen julle en ons wêrelde nou laat vaar word en laat ons tot samewerkende broederskap vorder.

Laat ek hier en jy daar, laat óns hier en julle daar, een wees; laat ons in ‘n eenheidssaamwees verder vooruitgaan, tot ons gemeenskaplike voordeel…want dit is die “vierde dimensie,” die hoëre ontwikkelingsvlak vir ons mensdom.

O, ja, daar is hulle wat ons hiervan wil weghou, ons terughou, sodat ons een-een stukkie-vir-stukkie vorder, en nie as ‘n sterk, gemeenskaplike multi-bestaan nie.  Want voorwaar ek sê vir julle, net soos julle nie sonder asem kan klaarkom nie, kan die nie-stoflike-wêreld nie sonder julle klaarkom nie. Die twee is een, want dit is interafhanklik van mekaar.

Gedenk dan gedurig jul een wees met ons nie-stoflike-wêreld, en leef in toewyding daartoe, waarin ons almal tot die allene voordeel van die mensdom streef.

Onthou ook dat jul dade gemeet sal word in terme van jul nie-stoflike komposisie, dus op nie-stoflike maatstawwe. Wy julle dan toe aan die nie-stoflike waardes en gee minder aandag aan die stoflike dinge, wat tog maar uiteindelik verganklik is en dus waardeloos.

Onthou dat julle ewig is…julle is nie net deel van die ewigheid nie maar julle is die bewys van die ewigheid.”

Jesus  18/6-05

 

Van JULSELF af (3)

Ek  het weer in die helderverligte tent –van-lig aangekom.

“Don, jy is onseker.”

“Ja, ek wil graag sekerhede verkry.”

“Jy mag. Ons…Oom Grysarend en ek…is aan dieselfde kant, maar laat dit jou nie weglok tot verskillende kante ondersoek nie. Bly waar jy is, en wees also bruikbaar vir die Nie-stoflike wêreld soos jy graag wou en wil, soos jy gevra het… soos jy selfs gesoebat het.

Jy is gehoor, en daar is aan jou versoek gehoor gegee. Jy het ook gevra om met my te praat. Onthou jy dit nog…via oom Hendrik Verwoerd? So, ek het jou gehoor en besluit om daaraan gehoor te gee.

Jy wil weet of dit regtig ék is. Vra vir Oom Grysarend…hom ken jy mos nou darem al. Maar let op wat ek sê: word  ‘n mens…of ‘n entiteit…soos ek, dan nie geken aan sy/haar woord nie? Let op my woorde en gedagtes, dit spreek tog nie van bosegefundeerde gedagtes nie, nog is dit partikel-gedrewe.

Maar, soos een van die betroubares aan jou geskryf het, het Ons nie hande nie, nie voete nie, nie ‘n mond nie, en is julle dit vir Ons. So is jy uiteindelik ryp om as werktuig en woordverkondiger vir Ons op te tree. Wees vlytig daarin, staan sterk in jou middelmanskap en weet dat ons jou hande omhoog sal hou.

Jy en ek het vanoggend ‘n afspraak om te praat van jul Horus-erfenis wat van naby af kom.


Van naby af…

Soos elke mens graag ‘n beroemde wil wees, of, wanneer hul die hergeborenheid van menswees verstaan, ‘n beroemde van weleer wil wees, so is wat julle dink en begeer altyd voor in die tou van wat julle julle mee beklee. Julle wil ook God wees, of dan, ten minste, een van julle God se voorbankers; daarom klee julle so graag julle God en gode soos julle dit wil hê… ‘n kleed, ‘n baard, grysheid, swewenheid en wat nog alles se fisiese gekledenheid. Let tog daarop dat dit wat julle so voortbring tog maar net ‘n comic book-god is en nie ‘n krieseltjie beduidenis is van die ware Almag wat julle 'God' noem nie.

Ja, want die idee van God is om die Skepper, Almag, Goue Son, Ewigheid en Onverstaanbare naby julle te bring…verstaanbaar, maar ook een van julle…van julle self af, die idee, maar ook die doer vêr God, nou tussen julle, een van julle, dat julle also ook met hierdie god kan afreken, wesende via ‘n kruis, verwerping of ontkenning.

Van julleself af kom dan meer gode as wat ooit op aarde geland het, en land julle aan die anderkant van die kloof, hier by ons, sonder daardie gode, hul verkondigings of hul bakleiery oor wie is nou baas, of nie. Ja, hier land julle nie net nakend en sonder besittings nie, maar ook, helaas, alleen, sonder een of ander van julle godeskeppings, wat dan weer ‘n keer in voorsegging julle moet toor…die een moet mos altyd hoër en beter as die ander wees. Die Romeine wou mos boontoeër as die Jode wees en maak toe mos sommer al hul Ceasars God, en nie net een nie. En waar is daar die Ceasar-gode van hulle vandag?  As julle dit maar wil bedink.

Waar is die vroegmenstyd se gode? Wat het van hulle geword? Hoekom het hulle stil geword? Hoekom “praat” hulle nie meer nie? Is dit omdat hul bestaan so naby aan die mens was dat dit saam met menswees tot einde gekom het?

Einde:…julle bekommer julle te veel oor die einde, julle gedenk dit te veel, sonder dat julle ooit sal kan weet hoe dit sal kom…as daar ooit ‘n einde sal wees, want ons is onsterflik ewiglewend, en al sal hierdie lewe dalk eendag nie op aarde geloof kan word nie, sal dit êrens anders geleef kan word, maar leef sal daar geleef word.

Kyk dan liewer na die nimmereindigende lewe, as wat julle na die einde van een of ander hoofstuk kyk. Voorwaar, julle sal nie geken word in enige hoofstukeinde nie.

Verganklikheid is deel van julle, in die lewensstaat waarin julle daar verkeer, so sien dit in, aanvaar dit en bekommer julle nie oor hoe die verganklikheid sal verloop nie; want een ding is voorwaar seker, en dit is dat julle sal vergaan, van julle liggame ontdaan word, om dan…weer (1) …vir ewig by ons te lewe.

Dis menslik om te bewe vir hierdie onsekerheid, vir die groot kloof, wat in alleenheid oorgegaan moet word…maar vind julle troos hierin dat daar vir julle van ons kant af hulp hierin wag, ook dat elkeen van julle dit al menigmaal gedoen het en oorkom het. Ja, julle is eintlik ervare kloofklimmers. Julle is maar net in misleiding voorgesê dat julle nie weer die skeidingskloof sal moet oorgaan nie, en betreur ek dit dat daar nog van julle is wat steeds glo dat julle vir ontelbare tye in jul grafte in ‘n soort van rus sal lê en niks doen nie.

Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle dat die tyd kosbaar is; ag nou die tyd aan julle uitgemeet as kosbaar, en weet dat die tyd hierna nog kosbaarder sal wees. Neem maar jou oorgegane pa as voorbeeld, Don, gaan lees en bedink weer hoe uiters kosbaar die tyd ná sy oorgaan geblyk te gewees het; laat dit vir jou as voorbeeld dien. Elke oomblik daar is kosbaar, want julle moet in kortstondige, aardse tyd met die ewige werk, daaraan skaaf, maar ook dit omvorm tot positief wees, tot oopgaan vir Son, soos ‘n sonneblom.

Draai soos ‘n sonneblom dan altyd jul fokus na Ewige Son en jul gebonde Ewigheid. En in die tye dat Son nie oor julle skyn nie…tye van nood, ens. (en ook na jul sterfte)…weet dat daar anderkant, oor ‘n paar bulte, skyn die son helder, want Ewige Son slaap of rus nooit nie…Dis is altyd daar.

Weet dan dat die naaste aan julle, is óns en Ewige Son, en dat die dood nie plek het tussen ons nie. Dus ook nie onder julle nie.

"Jesus"

Einde van Jesus-oordraginge

Oorgedra aan Don Herman;
Suid-Afrika
Mei/Junie 2005 

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Inhoud

Index