Oordraginge van "ONS" ...nr 1

OPSTAND tw Opstand in die hemel

Dit lyk my daar was so iets, in die nie-stoflike dimensie. Dit lyk ook dit het in die NSW gebeur, en nie elders nie. OOk lyk dit my dit is wat ins ons bybels en God-idee geland het. Kyk gerug hiernadis n oordraging, van n MEESTER van Ander Kant af.

Destyds, wanneer ek gereed is om te mediteer, skryf ek die/n vraag neer in my meditasiejoernaa,  gaan maak dan alles gereed en maak dan kontak. Hier is een van my vrae:

"WAAR HET DIE OPSTAND TEEN EWIGE SON/Skepper BEGIN?

Dit is al lankal daar, van die begin af. Voor die mens daar was. Lank voor dit. En nog langer terug.

Jy sien, Don, in die begin was alles vredevol. Nie-stoflikdraende lewensvorme het beliggam geword en is  Ons ontmoet met die werklikheidsprobleem van hierdie onsterflike oorskotreste, wat natuurlik suiwer nie-stoflik was (is), maar met n onthou (bewus-wees) van die bepaalde lewenservaring.

Daardie oorskotte moes hier by ons ontvang word en ge-akkommodeer word. Dit was vir ons n nuwe uitdaging, ook die begin van n nuwe hoofstuk in ons bestaan. Dit was begindinge, Don, begindae, 'n bnegintydperk hier by ons, wat betref die dat ons tuiste die houplek moes word van terugkerende entiteite. Besef jy dat ons nie voorbereid daarop was nie? Dit was n nuwe begin vir ons nie-stoflikes om in fisiese lewensvorme ook te leef, te ekspansieer en also ook te ontwikkel.

Maar in nuwe ervaringe l ook onsekerhede, onverkende terreine, en ook onbeplande verwikkelinge. Sien jy dit nou in dat ook Ons lewe aan hierdie kant nie staties is nie, nie eksak nie, nie gepredestineer nie? Onthou dit gerus in jou verdere bedinkinge van Ons leefdimensie.

Die eerste probleem was hoe om hierdie terugkerende lewensreste te hanteer, hoe die proses verder georden moes word? Neem maar kennis dat die hantering van die kosbare verhuisingsreste van die gekarneerdes vir ons nuut was, n uitdaging, maar ook nie maklik  nieeerder baie moeilik. Ons het nie al die antwoorde gehad nie. En, ja, daar was foute en tekortkominge, wat ons tot dusver, so hoop Ons, uitgesny het. Moet vir n oomblik nie dink dat alles hier by Ons van die begin af so georganiseerd en ordelik was soos dit nou is nie. Nee, dit was beslis nie die geval nie.

Dan was dit nie net die gemiddelde intiteite wat wou karneer nie, nee, van Ons self en die naby aan Ons wou bitter graag en eerste hierdie unieke ervaring beleef. Nouja, en vanuit hierdie sterker entiteite het daar onnoembare probleme ontstaan.  Sommer baie, en dinge wat ons eeue in julle tydmaat geneem het om te verbeter en reg te stel. Sien dit dan in dat van ons kant af daar ook nie volkomenheid bestaan nie, nie n aangebore volmaaktheid en ons-het-al-die-antwoorde nie. Ja, ook ns moes n leerpad loop, en het n leerkurwefase beleef.

Langs die pad het iemand wel besluit om Ons mag, reg en beheer te bevraag en omver te werp.

Ja, Don, dit het gebeur, en is jou al lankal vermoede hieromtrent gegrond. Maar vir jou lesers om dit met ons te deel, moet jy nou eers jou uiteensetting van hoe jy die ontstaan op mens eenvoudige manier sien vir hulle weergeeJou     X-BEWUSSYNdit maak dit in eenvoudige begrippe tog min-of-meer duidelik.

Don-Aruan: My X-bewusyn volg.

Nouja, Don, in hierdie hersirkulasie (renkarnasie, herbeliggaming) van ons lewensentiteite, het daar een ontstaan wat ons beheer van ons leefdimensie bevraag het en dit omver wou werp. Ja, dit het gebeur, hoe hartseer dit ook al is. Jou vermoede hieromtrent word dan vanoggend bevestig, maar ook die grondstorie in jul geloofsboeke dat daar n opstand in die hemel was wat maar ons leefdimensie was/is. En ja, humane met n geheue sal altyd dele van hierdie gebeure met hul saamdra/opdiep, want speletjies was dit bslis nie; erder was dit n gebeure wa die fondamente van ons bstaan geskud het ja, wat ons amper vernietig het.

Ek gaan nie op die detail in nie, noem net dat hierdie tydvak ons vortex was, waarin ons moes kies waarheen mik ons, en wat wil ons bereik met die karneringsgedeelte van ons bestaan. Ja, ons moes alles van voor af bedink, nadat ons eers verpligtig orde moes skep hier in ons domeinen maklik was dit beslis nie. Baie beslis nie.

Dit ws moeilike tye, Don...baie moeilik, wat nie net ons bestaansdimensie bedreig het nie, maar geskud het, soos ons nooit kon dink nie. Terloops, miskien kan jy vorentoe oorweeg om te skryf insake die dag toe die hemel se fondamente oopgegrawe is en amper omgekeer is.

Maar, ons het daar oor gekom, ons het die nodige orde hier herstel, en ons toegewy aan n pad van suiwere verdraagsaamheid, liefde en genade, en ook bystand bystand, want dt, het ons besef, is wat ons lewensvorme baie nodig het.  . 

Helaas, die beplanning om ons organisasie omver te werp was baie deegliker en dieper gewortel as wat daar met eerste indruk besef is, en is dit gevestig in julle en ander leefdimensies. Die lewensvorme daar aan julle kant het ditdie God-ideeaanloklik gevind:  dit was is immer  mooi verpaken hule het hulle met ywer daarin gewerp, n ywer wat Ons verstom het en steeds verstom.

Jy beskik oor besondere begaafdhede om hierdie deel van die gebeure in te sien en te interpreteer, en kan dit gerus duideliker maak vir jou mense.  Die geskiedenis en aanbieding het as gevolg van omstandighede, darem nt te eensydig by julle geland en ontwikkel.

Natuurlik moet jy dit altyd bybring dat hierdie opstandsdenke om n God-nosie gebou is, n meer begrypbare Entiteit'n Wese, n?...as ons suiwere lig/Lig, wat die kern van ons bestaan vorm.

Don, gee aandag aan die feit dat daar vir die driedimensionele lewensvorme n driedimensionele anker (gode!) en assosiasie-Mag opgetower is, wat hulle/julle aantreklik vind.

So, jy dink nou dat hierdie 'Vader van die wreld' nie een van die gewone nie-stoflikes kon wees nie. En jy is in die kol. Dit is daarom dat julle geloofsboeke op raai-raai wyse nie duidelikheid hieromtrent gee nie.  Maar weet dit, hierdie opstandeling was vanuit  Ons boonste echelon van ons bestaan. Reg van bo. En ja, n vorm van gevange hou (noem dit maar so) moes toe geskied.

Miskien daarom dat die ide so weldeurdag was/is, en so gevestig is, dat ons en julle dit nooit uitgeroei sal kry nie. Weet daarom dat via en vanuit die goedsdiensverkondiginge daar altyd vyandskap teenoor ons bestaan voorgehou en verkondig sal word.

Ons

======

  Hd oordraging maak dit duidelik dat & hoekom die godsdiensuitgange meesal vyandiggesind is teenoor ons nie-stoflike Ander Kant.
  Dit is ook hoekom die Christendom uitloop op fisiese l-en-wag-in-die-graf & fisiese opstanding daaruit,
want die Christendom is in essensie in opposisie teen die nie-stoflike Ander Kant...Hemel-2,
vandaar die verbod om met hulle daar te kontak.
Snaaks, dat hd verbod (slegs een OT-teksvers word as evangelie aanvaar) soveel impak het, sonder nadenke, motivering of verbreiding.
  Geen christen behoort volgens sy/haar geloof te aspireer om Hemel toe te gaan nie. Geen christen gaan na 'n spesiale, uitverkore "Hemel" nie. 

======

Een Pad
 "Aruan, daar is
nie net een pad tot ervaring van die lewe, berusting en geluksaligheid nie. Die pad van die lewe is 'n baie groot, bre hoofweg (highway), met baie lane. Daar is beslis nie net een laan nie. Elkeen kan in vryheid kies in watter laan hy/sy wil ry. Geen voorskriftelikheid daartoe nie. Jy ry dalk nou in laan 7 (daar is baie lane!), en ek in laan 77; die volgende persoon kies dalk laan 349, ensovoorts. Alle lane is dieselfde, gelyk, loop tog in dieselfde rigting en na dieselfde eindpunt toe. Want, ja, ons...julle...jy...ek...het almal dieselfde eindpunt: dis net die tyd van ons aankoms by die 'eindpunt' wat verskil. Ons s weer: alle paaie is dieselfde, 'gelyk', as ons dan hierdie woord/begrip moet gebruik...en loop na een eindpunt!
    Soos jy al beleef/gesien het, is dit n ryke pad, met ook maar aanpassende beginsels ja, want ook ns dinge is nie finaal nie. Nog lank nie. Alles bly steeds potensiale. Ook is die mens op aarde, in 3-D, te alle tye en in alles deel van alles, en ook in en tov enige of alle veranderinge...ja, van ons kant af
, hier aan die Ander Kant, het ons sekere besluite tov die Nuwe Dispensasie geneem...ms neem..., maar nou is dit vir die mense in 3-D, 'op aarde', om van die veranderinge tot die Nuwe Aarde te verneem, dit te oorweeg, dan te aanvaar en te implementeer. Ja, ons gaan die veranderinge tot die Nuwe Aarde nie op die mens in 3-D afdwing nie. Dit is nou in jlle hande.
    Laat elkeen wat in die rigting van die aanvaarding van die Ewige ry/beweeg/kies, sy/haar eie ervaringe h, hul eie belewenisse, eie sien, eie groei en eie laan op die ewigheidspad kieswant dit is wat dit is, te wete, elkeen se afsonderlike laan/keuse op die ewigheidspad."
   "Ons"

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 2 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Aruan, daar is nie net een pad van lewensverkenning nie.
Ons is daarop gewys dat ons erkenning hier aan meerdere paaie en keuses ons as verstandiges dan behoort te bring by LAAT ELKEEN TOE OM SY/HAAR ANDER-ROETE PAD TE NEEM,
GUN elkeen sy/haar pad, wens haar/hom alle sen toe daarop.
Waaroor oor m pad stry as jy dit nie verstaan of gekies het nie, en andersom?

======

M, Ons respekteer en ondersteun geloof, maar nie in uitgang van DAAR IS NET EEN WEG nie.
Die "daar is net een" is vir mense wat die Christelike uitgang kies:
diegene, soos jy, wat hd uitgang kies, kan dit tog nie aan die res opdwing nie, of in bangmaak afforseer nie: ons/mens is mos al lankal verby dd skaam periode van mens.
Jy skryf ook: "Jesus is God - as jy 'n deeglike studie doen sal jy besef dat Hy God geopenbaar is in die vlees. Dis lank voor sy geboorte geprofeteer."
Die Jesus-profesie is in agterna-skrywing ingevoeg. Dis maklik. Lees dit gerus na.
Ek het meer as 'n deeglike studie gedoen, ook met die Bron-Gees, Jeshua...asook andere aan Ander Kant...uitgeklaar.
Ons almal het 'n Geesteskomponent, wat vanuit ons 4-D opereer. So het Yeshua ben Josep...die fisies-historiese "Jesus"-persona...uit die brongees van Jeshua van AK ontstaan. Die Jesus-METAFORIESE verhaal is eers in 325 nC as eenheid saamgestel, te Nicaea. Ek verstoud my om te seg dat die metaforiese Jesus vir alle mense beskikbaar is, in en as HULP en GENADE!
Dwang is nie deel van LIEFDE en VERDAAGSAAMHEID nie!

======

  F, Dit is  nie maklik nie...hierdie Nuwe-Mens weg. My/ons begeleiers kom sag tog ferm dat daar logika in my/ons benadering en bekendmakings hier kom, maar dan altoos getooi in mekaar ruimte gun binne die uitgestrekte arms/ruimte van LIEFDE en VERDRAAGSAAMHEID.
  Mag ons end kry met NET-MY-SIEINING-IS-REG/UITVERKORE-EN-HET-BESTAANSREG!

======

  Kan ons aan mekaar in hd lewe RUIMTE GUN?
  Kom ons stel ons uiteenlopende vrae/sieninge/oortuiginge/geloof as newe-staande/verskeidenheid, en nie as verskille nie.
  Kom ons wees gereed dat daar ander sienings/oortuigings/uitdragings as ons s'n sal wees;
  kom ons gun andere hul dinge,
  sonder om negatief opgewonde of kwaad daaroor te raak;
  kom ons word groot!!! (as ontwikkelde mense!!!).
  Kom ons nooi alle mense om hier te begin deelneem!!!!!!!!

======

Die Goue
  Vroegdag, Sondagoggend, 16 Oktober. My vrou verjaar. Dis n heerlike somersoggend. Ek is alleen op hierdie semi-opstandingsdag, in my nuwe stiltevierkant: my vorige vierkant was in Hentiesbaai; nou is ek in n nuwe vierkant, in n beboude area, maar hier is baie bome en vols. Hierdie is nou my Goue Vierkant.

Stilte.

  Ek wil die Goud binnegaan. Ek soek nie die Stilte vanoggend nie: in my is daar vanoggend n hunkering na die Goud.

 Die Goud is nie preskriptief nie, Aruan. Dit is n vrye Goud-keuse, nie wet nie, nie verpligtig nie...daar is geen MOET hierin nie.
  Jul lewe sal voortaan as Goue Vryheid bekend staan,
  Jul keuses as Goue Keuses,
  Jul bestaan as Goue Bestaan,
  Jul lewe as Goue Lewe.
  En julle sal die Goues wees!

  Kyk, dit is n Goue Dag; miskien die laaste dag in goue sonlig uit die Ou Wreld wat jy/julle sal ervaar, want, wie weet, mre is dit dalk verby.
  Een ding mag ons wel aan jou/julle s, en dit is dat voor jou/julle l n Goue Era. Voorwaar, die volgende tydperk in die Mens se lewe sal as DIE GOUE ERA bekend staan. Voorwaar sal julle goue mense word, goue lewensvorme, goue lewes van en uit Ewigheid.
  Betree dan nou die Goud. Maak die Goud jul deel, word GOUE MENSE, wees Goue Lewensvorme van die Goue Ewige.
  Wat julle ook al doen, doop julself altyd eers in die Ewige Goud, sodat julle jul goue koningslewes kan uitleef as deel van Ewige Goud, as verteenwoordigers op aarde van Ewige Goud. Wees julle dan Ewige Goud, wees elkeen van julle dan Goud...ja, Ewige Goud.
  Laat julle as Goue Mense bekend raak. Laat jul mens-tot-mens interaksies geken word as in Goud  gebaai en geanker. Word Goue Verteenwoordigers van Ewige Goud.
  Verguld julself in die Goud van Ewige Goud; word deel van Ewige Goud, ws Ewige Goud.

  Nou is daar van julle wat mag vra: Maar hoe?

  En is die antwoord voor die hand liggend nl doop self elke dag en aldag in die Goud van Ewigheid; wees altyd en aldag verguld, deel van Ewigheid, gesalf met Ewige Goud.

Die Goue Genesingsgroep...wat gestig staan te word.

  Om meer prakties te wees, kyk na die opkomende son, gaan die oggendson binne, en ook die oggendkalmte, en wees deel daarvan, wees deel van Ewige Goud. Altyd, elke oomblik, wees j Di Goud op aarde.

  Ons sal nou n geheim of twee in praktiese taal  probeer verwoord: 

                    Die Goud sal uit LIEFDE kom.

                    In Die Goud sal die van julle wat Dit kies meegevoel (compassion-simpatie) voel, ervaar en beleef.

                    Dan sal n deur bokant die trappe vir diegene oopgaan wat Liefde en Meegevoel opgeneem het en laat vermenigvuldig het op aarde, en dit is die Deur Van  MEELEWING  en Deel wees...deel van alles wees, deel van elkeen wees, deel wees van die ellende van n ander    - sien jouself gerus daarin.

  Elkeen van julle sal  nie meer n ander wil uitoorl nie, of te n kom nie, of sleg praat van n ander nie, of stories (meesal vals!) van n ander versprei nie, want jy/julle sal voortaan, as Goue Mens, jouself daarin sien; ja, jy sal besef en weet jy het jouself in uitoorl benadeel; jy het van jouself sleg /kwaad gepraat; jy het n aangelasde, ongeverifieerde storie omtrent jouself versprei/aangedra; jy het jouself benadeel.

  Nou hoekom s ons so?

  Want julle is almal een; ons is almal een; ons kom uit een lewe/Lewe uit, ons kom vanuit een bron, die Ewige Bron, die Bron van Goud, die Ewige Goud, die Goue Begin, die Goue Alles... Di Goud.

  Indien jy dan nou kies om as Goue Mens n ander Goue Mens se glans van goud te verdof, of te probeer verdof, of selfs hom/haar van sy/haar goud te ontneem, sal jy nie daarin slaag nie, want die ander se goud is Ewige Goud. So  as jy dan n ander se goud probeer verdof, sal jy self faal en van jou goud ontdaan word, want die Goud in elke mens is ewig, Ewige Goud, komende van deel wees van Di Ewige Goud.

  Jy/julle kan nie die glans van Ewige Goud laat verdof nie. Jy/julle het nt s en beheer oor die goud/Goud in self, en wat julle ook al s of doen, raak jou/julle eie goudglans aan. As jy dan kies in jou vrye wil om n ander, mede-Goue, te benadeel, te beskinder, by te kom, sleg te s, te oordeel en selfs te veroordeel, weet dan dat jy NET BEHEER HET OOR JOU EIE GOUD; jy het nie beheer oor n ander se Goud nie. Wat jy dan ook al s of doen, raak die glinster van jou eie goud, en nie die glinster of goud van n ander nie. Jy kan die goud/Goud van n ander nie dowwer maak nie; jy kn nie n ander se goud/Goud reguleer nie. Wel kan jy jou eie goud/Goud dowwer of dieper maak: die keuse is joue.

  Weet dan dat Ewige Goud in elkeen van julle geplaas is, soveel so dat julle Ewige Goud is, maar dat jy in vryheid  n daaglikse in-elke-oomblik keuse het of jy jou eie Goud wil verblink of verdof. Wees dan gerus ook in elke oomblik van die dag bewus dat jy nie n ander se goud/Goud hom/haar kan ontneem nie, nog kan jy n ander se goud/Goud beheer, nog kan jy n ander sy/haar goud/Goud wegneem.

  Jy kan wel- en dit is heel binne jou mag n ander se goud/Goud oppoets, verblink, verhelder, help behou to enhance it/It. Vanuit jou perspektief gesien, dra jy by tot die dowwigheid of glansrykheid van n ander se goud/Goud.

  En weet dan vandag dat die goud/Goud in elkeen van jul ewig is, deel van Ewigheid is...eintlik Ewigheid is.
Ons; Ontvang deur Aruan; 16 Oktober 2012 

======

1 April 2012:
  "Ek soek 'n bydrae van "Gees", of die Nie-stoflike wreld."
  "Wat?"
 
"Enigiets. Ek is honger vir 'n boodskap en gereed."
  "Wat van Ewig wees?"
  "Jaaaa."

***

  "Julle is ewig. Julle kom uit Ewigheid. Julle is afskilfering van Ewigheid, deel Daarvan, altyd deel Daarvan, vir ewig deel Daarvan. Julle is egter langs die pad gehaaijk en weggeneem van jul Ewige Anker na 'n baie vr 'land', 'n IDE-land/woonplek/vertoefenis, naamlik die wreld van 'God', die Heerser via IDEE(s) van alles met verstand en gees/nie-stoflikheid.
  Hierdie Heerser van die stoflik-fisiese Dimensie is is in jul wiegie gel: sien julle nou waar kom jul storie van God-in-'n-wiegie vandaan? Dink ons aan die verloop van hierdie God-IDEE by, in en oor Mens, dan sien ons, ja, waarlik, God ht Mens geword. Ja, reg van jul begin af het God Mens geword, in die vorm van 'n IDEE...'n oorheersings-IDEE na julle gebring...en met die motief om julle te oorheers...deur 'n lewensvorm van buite die Aarde.
  Die IDEE agter hierdie God-IDEE was bepland bedoel om julle lam te l via die IDEE van God en die gepaardgaande aanbiddings- en godsdienssindroom.
  Die beplanners en afronders van hierdie IDEE om andere...en so ook Mens...te oorheers en te BEHEER was onskynlik die
Annunaki, van die planeet Nibiru/Olam/Marduk, die 12de Planeet, ook as 'Hemel' bekend.
  Onder leiding, aansporing en drif van hul koning, An-u,het die Annunki-Nibiruane besluit om die Mens tot onderdanigheid te boei via die God-IDEE. So plaas hulle toe in Mens (die Mens-groep-deel waar hulle, die offisile Nibiruaangroep beheer had) se bewussyn/maaind, beide via DNS-pad, sowel as 'n gendoktrineerde Mens-met-God(gode)-benadering 'n basiese aanvaarding van die bewussynsmens.
  Dit vestig toe die IDEE van baas-klaas as 'n voldongenheid in jul aanvaardinge.
  Julle moes toe voorges, geleer en gendoktrineerd word (gemotiveer word om in sonder-om-te-dink) die God-IDEE onvoorwaardelik te aanvaar, te verdedig, af te dwing en toe te pas. Daar is seker gemaak dat julle beide kollektief en individueel daaraan getrou sou bly en julself in herhaling daaraan sou bly onderwerp; ook om aktiewe soldate vir hierdie baas-klaas God...net 'n IDEE (!)...te word.
  Daar het egter 'n doelbewuste oorgangstruuk plaasgevind nl die substitusie/vervanging van hierdie IDEE van 'n God met die lewensvormeouers van die God-IDEE as God self...die Annunaki-individue word God.
  Hulle koning van destyds, An-u, wat die hoof-dryfveer vir die instelling van die God-IDEE was, asook vader van die stap-twee IDEE, nl ns is God, die Seuns-van-die-Pradys/'Sons-of-Paradise', 'n gerfde Siries-Anaki-IDEE, wat dan in verleiding as denke en geloof deur Mens aanvaar moes word, om so prakties deel van Mens te word. Dit is vermag deur An-u as 'God-die-Vader' te vestig by die nuwe Mens/Mens, en ander van sy soort/Annunki (die God/gode op aarde) in ontsag, bewondering en verering as "God" gevestig te kry, asook geloof daaruit en daarop gebou te kry.
  Dit is vermag/gedoen deur An-u as 'God-die-Vader' te vestig, en ander van sy soort as 'God'.
  Omdat daar baie van sy soort destyds op aarde was...sowat 600,000...het talryke weergawes van God, God-Vaders, God-Moeders, God-Prinse, gewone God/gode edm ontstaan onder die vroegmens, wat vandag in julle terminologie as 'gode' bekend staan.
  Almal word toe, en steeds, AANBID, as God. Daarom praat en verwys julle veelal na gode, maar is geleer om ruimte te laat vir al en elkeen van die talle gode om as "God" aangesien, aanvaar, aangespreek en aanbid te word, wat julle dan ook maklik, aldag en vrylik doen tw elkeen noem dit se keuse van een, of drie, uit die godedom/bron God, onderwerp self en aanbid hierdie een-van-keuse as God: en al weet julle deeglik dat dit 'gode' is...jul/jou keuse uit Biljoene gode/mensegode...noem julle dit God, en is julle hoogs tevrede as as 'n mense-individu s sy/hy GLO IN GOD.
  Laat sy/hy egter nt s sy//hy glo nie in God nie, of aanvaar 'n nie-kulturele God, soos Al'ah nie, dan is die gort gaar, en gaan julle soos Pavlofiaanse honde spoedend aan die byt en baklei, en dit net om te s: nt m God is die 'regte' en toelaatbare een, nt m God mag aanbid word, genoem word en toegelaat word. En dan baklei julle daar-en-dan en oor duisende jare soos wildehonde onder mekaar.
  Dis hoekom honde altyd onder mekaar se sterte ruik, omdat hulle probeer vasstel watter god/God die ander hond aanvaar, want honde kan mos nie meer praat nie. Al gedink as honde kon praat hoe sou hulle baklei? Wat se vreemde God ruik ek hier by jou! Hoe op deeske aarde kan jy 'n ander God in jou sisteem toelaat en sy/haar reuk onder jou stert vashou?
  En dan sou honde vir ewig baklei...soos mense!
"

1April 2012, via Aruan  
Nota: Hierdie oorbringboodskap sal by Openbaring 24 ingevoeg word en as deel daarvan gepubliseer word.
 

======

  Goue, Ewige Mens!
  Gaan die Goue binne, Aruan, die Goud waar jy altyd welkom is julle altyd welkom is.

  Voor julle l Goue tye, maar ook stormagtige oorgangsgebeure. Dis maar hoe dit is, veranderinge gaan maar altyd gepaard met onstuimighede kyk hoe waai die wind voor n storm, of voor groot koue, edm. Die mikpunt is dat n mens jy/julle - die Goud sal bly soek en sien, te midde van die storms of omkeergebeure...bly jou/jul visie op die Goue Eindstreep hou, en wees bly en dankbaar daaroor/daarvoor. So sal die oorgangsgebeure vir julle draagliker wees.

  Tussenin:
   Hou denke terug, Aruan. Hou jou flinke rede in neutraal, en gaan in die onderbewussyn in, waar die kontak met ons gehou kan word.

  Ons staan gereed om elkeen van julle by te staan in hierdie dae en gedurende die komende gebeure. Wend jou dus te alle tye tot ons en gee self nie oor aan vrees, verwyt, toorn of ongeduld nie. Onthou, vrees spruit voort uit onkunde, en het ons jou/julle met baie kunde/kennis voorberei oor die jare jou/julle ast ware voorberei vir hierdie oorgangsgebeure, jou/julle toegerus met inligting en, hopelik, ook laat uitsien daarna.

  Wel, die oorgangstyd word nou betree en sal onverwagte gebeure julle oorval. Word dan stil, en wees dankbaar dat jy deel daarvan mag wees, deel van hierdie grootse gebeurtenis, die grootste van die geskiedenis van die Mens...liewer, n grootse gebeurtenis van die geskiedenis uit die Heelal.

  In hierdie dae roep ons jou nie meer nie; eerder kom ons nader aan jou, ten einde een met jou te word, want jy en andere is ons daar by julle. Deur jou en van julle sal ons dit eerstehands beleef, sal ons deel daarvan wees. Ja, ons sal nie een word met jou/julle net vir kyk nie, nee, ons sal saam met jou die storms binnegaan; ons wil saam met jou die sidderende gebeure beleef en verwerk; ons wil die oorgangsaksie in elke gebeure sien, raak sien, ervaar inneem en tot Ewigheidsgebeure verwerk; dit as dierbaar in ons diepe bewus-wees grafeer, sodat ons dit vir altyd kan onthou.

  O, Aruan, julle weet dan dat voor jou/julle /ons l daar oujaarsomstuimighede, maar weet te alle tye dat nuwejaarsvreugde daaragter l. Ja, agter elke donker wolk l beslis n goue anderkant.

 

  En Dood?

  Dit sal ook deel van die oorgangsproses wees, maar ons, julle en jy sal die dood oorwin die dood soos dit nou julle tot willose slaaf verneder. Weet dan dat agter die bult l n Goue, Nuwe Lewe, waarin die dood julle nie meer sal laat sidder nie. Die Goue Mens sal oor die dood heers in die Goue voorltye. Die gepaardgaande vrees sal nie langer deel van julle wees nie, want, voorwaar, die dood se angel sal dit ontneem word.

  Weet jy/julle dat die dood n kernpilaar in jul denke en geloof is? Weet jy/julle dat die nie so hoort nie? Weet jy/julle dat dit kontra-produktief is, dat daar  langs die pad ook die dood ingespan is om julle te manipuleer en tot geloofsslawe te dwing? Weet jy/julle dat dit ons steeds bly verbaas dat die dood so n baie belangrike plek in die Mens se geloofssieninge verkry het? Weet jy/julle dat sodra die dood se angel getrek word, die kern van julle geloof sal verval die boom uit jul geloofssieninge sal val?

  Weet jy/julle dat ons geen sin in die dood het nie? Dat die dood soos dit tot nou toe was geen meer doel dien nie? Dat in die verlossing van die dood julle vryheidsmense sal word? Meer nog: ons sal almal vryheidsmense word, want julle in 3-D gedurende hierdie oorgangstydperk sal almal verlos word van die fisiese dood; julle sal soos tandetrekkers optree en een-een en saam die dood se vrot tande een-een en almal trek.

  Julle sal ook een-een en saam die Goue Piek van Ewigheid betree; Jy sien, Donald, die lewe van Mens sal nie meer n een-een gebeure wees nie...nee, dit sal n mens-saam gebeure wees; en wat een vermag, bereik of gedane kry, sal almal daar bring.
   Tot nou toe, as voorbeeld, het jy alleen, alenig en as enkeling ons boodskappe oorgebring. Nou sal jy dit vir almal doen; jy sal namens almal multi-dimensionaliteit opneem en ervaar; jy sal die Wit Perd nog n tyd lank ry/inspan/nodig h, waarna jy tot onmiddellike aanraking/doen/vermagting sal oorgaan, wat in werklikheid rigterswerk is nie meer n rigter tot oorlog nie, maar nou n rigter tot skepping van die Nuwe, van Hemelswese wees...die ganse Mensdom!...van aldag en maklik jul kennis-en-vermagtingstenk vul met die leidende ervaringskennis van hulle wat lank voor julle die lewe in die Kosmos kom rig het tot diensbaarheid aan die lewende Ewigheid---in julle geval die fisiese Ewigheid.

  Weet dan nou dat dit nooit die doel/Doel was dat die Mens--ons mense--so deur die Dood verniel moes word nie, so deur die Dood afbrekend gerig moes word nie, edm. Weet vandag dat julle/ons lewes bedoel was om Ewig te wees. Hulle wat julle/ons in eie belang in lewe en vermons kom beperk het, se tyd is nou verby, en is dit een van die hoof redes hoekom die Mens se fisiese-, geestelike- en geloofslewe nou drasties sal verander: het al. Om die ter sake, grootse verandering te bewerkstellig in die praktyk toegepas te kry verg meer as wat julle ooit kan bedink,

  Eintlik kan hierdie oorgangstyd van die Mens gesien word eerstens as n sterfte, en sal daar daarna en hieruit n opstanding wees, beide geestelik en fisies. Ja, dit kan dus emfaties gestel word dat die Mens nou fisies uit die geboeide dood van die verlede sal opstaan en na n nuwe woon-hemel sal vorder/gaan/geneem word, waar die Mens as een en in grootse en ongekende eenheid, vrede, verdraagsaamheid en liefde sal leef.

  Dis groots, Mense, dis baie groots; dis massief, dit is die oorgaan tot n tweeduisendjarige vrederyk van Goud, van Ewige Mens, van Ewigheid, van Goue Ewigheid.

  Wees jy/julle dan nou die Goud, waartoe julle voorberei is!

  Ons                    

======

  En toe, later, vergaan my wreld. Sonder enige aanduiding of waarskuwing.
  Toe kom die oorgedraagde woorde soos n ch-ch na my: Jy sal dit sien kom, en al hardloop jy so hard as jy kan, sal jy nie daarvan kan wegkom nie: DIT SAL JOU OORVAL!   
  Daar is n snaakse ding aan hierdie gebeure nl dit kom van hier reg voor jou voete...nee, vanuit onder mens se voete; van so naby af dat dit feitlik ongelooflik is. En dit maak seer. Baie. Vreeslik baie.
  Nou is dit nie net Maldek wat ontplof het nie, nie net Sirus-3 nie, nie net Lemuri nie, nie net Atlantis nie, nee, ook m wreld. My wreld het in my gesig ontplof. Vanoggend laat. My wreld het vergaan!

==========

Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Van Ons-2

Index